Marts 2010 - Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

dta.taxi.dk

Marts 2010 - Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Marts 2010

danske taxivognmænds

arbejdsgiverforening

Faglig voldgift

3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet

end taxameterprisen. Læs dommen side 4

OK2010

Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus.

Læs om resultaterne side 6

Ny direktør tiltrådt

Jens Vegge Bjørck er tiltrådt som direktør i

DTA pr. 1. marts 2010. Hils på ham på side 12


» LEDER

På vej fremad...

Her men vi ser de første spæde

tegn på forår, er langt de fleste

overenskomster faldet på plads på

det private arbejdsmarked.

For vores eget område har vi fået

aftaler i hus ved lokale

forhandlinger for ca. 60 % af vores

medlemmers vedkommende.

For de øvrige overenskomsters

vedkommende er forhandlingerne

blevet ført centralt med 3F

Transport og DTA på hver side af

bordet.

Jeg er rigtig glad for at kunne sige,

at forhandlingerne er blevet ført i

en god og konstruktiv ånd.

Der er - og har været - stor

gensidig respekt for hinanden.

Begge parter er gået til

forhandlingerne med de samme

forudsætninger. Et ord er et ord og

vi snyder ikke hinanden.

Vi har opnået nogle resultater, der

langt hen af vejen både tilgodeser

vores chaufførers ønske om at

2

Af Søren Madsen, formand DTA

kunne fastholde deres realløn, og

vognmændenes behov for at

holde omkostningerne nede.

Vi må jo desværre erkende, at

finanskrisen har slået fuldt

igennem i vores branche, og det

har vi kunnet mærke hos såvel

chauffører som os vognmænd.

Den 5. maj afholder vi vores

ordinære generalforsamling på

Hotel Munkebjerg i Vejle.

Der vil jeg med stor glæde kunne

præsentere vores nye direktør

Jens Vegge Bjørch som en del af

jer allerede har snakket med.

Med Jens som direktør vil vi helt

klart være på forkant.

Jeg vil ligeledes se frem til at

mødes med gode kolleger og

drøfte fremtidige ønsker og behov

til forhåbentlig glæde for

nuværende samt kommende

medlemmer.

Det er min opfattelse, at vi har


» LEDER

På vej fremad...

brug for en stærk og visionær

arbejdsgiverforening.

En forening der kan støtte op om

vores branche, og bistå både med

udviklingen i dagligdagen og med

løsninger på de problemer, der jo

altid kan opstå, når man driver en

virksomhed som vores i en travl

hverdag.

For at det kan være tilfældet, er

det nødvendigt, at vi bakker op

Esbjerg Taxa i faglig voldgift 4

Chaufføroverenskomster forhandlet på plads 6

Velkommen til direktør Jens Vegge Bjørck 12

Generalforsamling i Vejle 5. maj 2010 13

Ny ATP-omregningssats 13

Optjening og afvikling af ferie - en kort guide 14

Blad i nyt format og design 16

3

om vores forening og aktivt giver

vores bidrag til den fremtidige

udvikling i en åben og saglig

debat. Den debat er en del af

enhver sund forening.

Dagsorden til generalforsamlingen

er at læse inde i bladet.

På gensyn den 5. maj i Vejle.

Søren Madsen

Bestyrelsesformand, DTA

I DETTE NUMMER


» FAGLIG VOLDGIFT

Esbjerg Taxa fik medhold

Esbjerg Taxa udfører som så

mange andre patientbefordring.

I Esbjerg har man gjort det siden

2000. Først i Ribe Amts

Patientbefordring, og siden i

Sydjysk Patientbefordring (SP).

I Esbjerg beregnes prisen for disse

ture efter taxameter, idet der i

taxametrene er en særlig SP-takst

der benyttes til denne form for

kørsel. Når året er gået afgør SPs

generalforsamling, på baggrund af

årets resultat, om der skal

udbetales overskud til de

tilsluttede vognmænd.

Det første år ordningen

eksisterede blev der ikke udbetalt

overskud, men det er der

efterfølgende blevet hvert år.

I 2008 rejste den lokale 3F-adeling

i Esbjerg en sag mod Esbjerg Taxa,

fordi man mente, at chaufførerne

blev underbetalt når de udførte

patientbefordring.

I overenskomsten står anført, at

chaufføren skal ” aflønnes med 48

% af det indkørte beløb”

samt at

” såfremt taksterne i forbindelse

4

Af Ole Gaarde Kristensen

med licitationskørsel/ tilbudskørsel

nedsættes med mere end 20 % i

forhold til de kommunalt

godkendte takster, skal der

optages forhandlinger mellem

Esbjerg Taxa, 3F Esbjerg Transport

og 3F Kongeåen. ”.

Påstanden fra 3F var, at når der

blev udbetalt overskud var det

ikke alene beløbet på taxameteret

der skulle aflønnes ud fra. Det var

ligeledes det udbetalte overskud –

hvoraf 48 % altså også skulle gå til

chaufføren.

3F byggede den opfattelse på, at

” det indkørte beløb”

er det

kunden betaler.

Betaler kunden f.eks. kr. 400,-

(taxameter) nu og kr. 50,-

(overskud) senere, skal der

beregnes løn af kr. 450,-

3F mente ligeledes at kunne

dokumentere, at priserne for SPkørsel

var mere end 20 % under de

kommunalt godkendte takster, og

dermed skulle chaufførerne

kompenseres.

Esbjerg Taxa argumenterede


modsat med at SP-taksten var

reguleret gennem årene, at 3F

aldrig tidligere – heller ikke under

overenskomst-forhandlinger

havde rejst krav om særlig betaling

for SP-kørsel, at deltagelse i SPkørsel

er frivillig, og at ingen har

meldt fra til denne kørsel.

Da der ikke blandt voldgiftsrettens

medlemmer kunne opnås flertal

for en afgørelse, afgjorde

opmanden sagen. Han fandt

blandt andet, at

Bestemmelsen i overenskomstens § 4,

stk. 1, om, at chaufførerne aflønnes

med 48 % ”af indkørt beløb”, må efter

formuleringen af hele stk. 1 sigte til

aflønningen ved almindelige kørsler,

hvor taksterne fastsættes/ godkendes

af kommunen, jf. herved den følgende

del af stykket om beregningen af

garantilønnen. Ved sådanne kørsler

beregnes de 48 % af taxameterprisen,

der også er det beløb, der

umiddelbart betales af kunden efter

kørslen.

Af bestemmelsen i § 4, stk. 1, sidste

pkt., – ”Såfremt taksterne i

forbindelse med licitationskørsel/

tilbudskørsel nedsættes med mere

end 20 % i forhold til de kommunalt

godkendte takster…” – kan udledes,

at beregningen af de 48 % også ved

licitationskørsel skal ske på grundlag

af taxameter-prisen, der dermed

5

angiver det – i forhold til chaufføren –

indkørte beløb. Efter formuleringen af

de to bestemmelser og efter deres

indbyrdes sammenhæng må dette

gælde, også selv om taxameterprisen

– som det tilfældet i denne sag – ikke

svarer til den pris, der i sidste ende

betales af kunden.

Opmanden frifandt derefter

Esbjerg Taxa.

En kendelse mod Esbjerg Taxa

havde på mange måder været,

hvad man vist godt kan tillade sig

at kalde en ”bombe under

systemet”. Der findes mange

former for kørsel, hvor det der

afregnes til chaufføren ikke

nødvendigvis er det samme som

det vognmanden modtager for

turen.

Det gælder vel at mærke begge

veje, fordi der også er kørsler hvor

chaufføren får fuld taxameterpris,

mens vognmanden/Taxa får

mindre for turen. Dette er typisk

tilfælde ved større kontrakter, hvor

der er både ”gode” og ”dårlige”

ture. Hvis ikke de kunne få lov til

at opveje hinanden, ville det være

mere end svært at give fornuftige

bud på sådanne kontrakter, og

dermed ville branchens

konkurrenceevne være alvorligt

svækket.


» OK2010

I sammenslutningerne rundt

omkring i landet, har man længe

vidst at efteråret 2009 og foråret

2010 ville stå i overenskomstforhandlingernes

tegn.

Banen var mange steder kridtet

skarpt op, idet man forventede

krav der ikke før var set og en

lønstigning.

Specielt forventede man, at der

fra chaufførerne ville komme et

krav om egentlig timeløn som

afløser for den provisionsbaserede

model vi altid har brugt.

Modsat var de fleste sammenslutninger

indstillet på, at

resultatet af forhandlingerne

skulle være meget tæt på en

nulløsning.

I slutningen af 2009 begyndte de

lokale parter at udveksle krav, til

de kommende forhandlinger.

Ganske rigtigt stod der langt de

fleste steder timeløn på

chaufførernes ønskeseddel.

Sammen med dette krav var der

de mere klassiske om højere

6

Af Ole Gaarde Kristensen

Chaufføroverenskomster forhandlet på plads

afregningsprocent og mere i

pension.

De fleste steder var kravene tilsat

hvad man kunne kalde "lokal

kolorit", nemlig krav der rettede

sig mod ting der var i

overenskomsterne i forvejen. Det

kunne være en forhøjelse af et

anciennitetstillæg, krav om øgede

opsigelsesvarsler og lignende.

Langt de fleste steder blev man ret

hurtigt enige om, ikke at kunne

blive enige om en timelønsmodel.

DTAs holdning til timeløn er helt

klar. Vi skal og bør diskutere nye

lønmodeller, men tiden er ikke til

at skabe store faste udgifter, og

derfor var anbefalingen fra DTA at

man som udgangspunkt blankt

afviste timeløn. I hvert fald skulle

sådanne modeller virkelig "regnes

efter i sømmene" for at sikre at

forretningen kunne bære.

Et enkelt sted blev døren åbnet på

klem i forhold til timeløn.

Randers Taxa og 3F Randers blev

enige om en model hvor en fast


timeløn blev kombineret med

provision. Parterne var enige om,

at det skulle fungere som en

forsøgsordning i første omgang i 1

år. Såfremt en af parterne ikke var

tilfreds med ordningen i perioden,

kunne den suspenderes, og

erstattes af den gamle

overenskomst - der så ved samme

lejlighed skulle genforhandles.

Modellen fandt dog ikke tilslutning

hos chaufførerne i Randers, og

faldt dermed til jorden. Der er dog

ingen tvivl om at det har været

sundt at få diskussionen i gang.

Aalborg hurtigt på plads

I Aalborg blev man meget hurtigt

enige om en ny overenskomst.

Som et nyt tiltag har man her

indført en uddannelsesfond. Til

den betaler vognmanden 10 øre

pr. præsteret arbejdstime. Ved

samme lejlighed har parterne

aftalt at det svarer til kr. 170,- om

året for en fuldtidsansat chauffør.

Det første år betaler 3F Aalborg

beløbet for samtlige chauffører.

Efterfølgende overtager

vognmændene forpligtelsen.

Næstved skulle ned i %

I Næstved var meldingen til

7

chaufførerne klar. Der skulle en

reel lønnedgang til.

Udgangspunktet var en

afregningsprocent på 50,68 % plus

pension, 5 feriefridage o.s.v. og

den model var ganske enkelt

blevet så dyr, at vognmændene

ikke længere kunne drive en

forretning der gav overskud.

Frederecia Taxa

meldt ud af DTA

I midten af februar måned

meddelte Frederecia Taxa, at

medlemmerne enstemmigt havde

valgt at melde sig ud af DTA.

Grunden til udmeldingen var,

at man ikke fandt, at man hos

DTA kunne få kvalificeret

assistance i forbindelse

med overenskomstforhandlingerne.

Efterfølgende har Frederecia Taxa

meldt sig ind hos Taxibranchens

Arbejdsgivere (TBA).


Specielt på rent chaufførbetjente

vogne var det et problem.

Chaufførerne var selvsagt ikke

glade for den melding, og ville i

første omgang ikke høre tale om at

gå ned i løn.

I den forbindelse begyndte man i

Næstved at interessere sig for

muligheden for helt at komme ud

af overenskomsten. Dette alene

som en mulighed hvis en

tilfredsstillende aftale ikke kunne

forhandles på plads.

I den forbindelse blev forholdet til

DA/LO-hovedaftalen undersøgt.

Det stod ret hurtigt klart, at

Næstveds overenskomst, og langt

de fleste andre overenskomster i

DTA-regi, ikke er omfattet af

hovedaftalen.

Som udgangspunkt kan man

derfor antage, at en overenskomst

der udløber, og som det ikke har

været muligt at forny selv om der

har været forhandlet, reelt er

bortfaldet.

Ingen var dog for alvor i tvivl om at

det ikke ville være så nemt at

komme ud af en overenskomst.

Da det flere andre steder i landet

8

tegnede til at Taxa gerne ville ud af

eksisterende overenskomster

undersøgte DTA dette særdeles

grundigt. Herunder hos et eksternt

advokatfirma med speciale i

kollektiv arbejdsret.

Her var holdningen klar. En

overenskomst der ikke

er omfattet

af hovedaftalen må som sådan

ikke være omfattet af de regler der

er i hovedaftalen (herunder at den

gamle overenskomst gælder, til en

ny er forhandlet på plads), og

dermed må den være bortfaldet

når den er udløbet.

Er man omfattet af hovedaftalen,

skal der en såkaldt frigørelseskonflikt

til for at komme ud af en

overenskomst. Her lockoutes

chaufførerne i en periode

hvorefter overenskomsten

bortfalder.

3F gjorde det klart, at de ikke

mente en overenskomst bare

bortfaldt ved udløb - hovedaftale

eller ej. Meldingen herfra var klar.

Hvis man forsøgte at komme ud på

den måde - altså ved "bare" at

lade den bortfalde - ville 3F

omgående indbringe sagen for

Arbejdsretten.


Alle faktorer blev nøje vurderet,

der blev foretaget grundige

risikovurderinger, og samtidig

fortsatte man lokalt forhandlingerne

for at forsøge at opnå

enighed.

Efter mange og hårde forhandlinger,

kom der en aftale i hus i

Næstved.

Den medførte en nedsættelse af

lønprocenten men til gengæld

indførte den flere nye ting. Blandt

andet betaling af fornyelserne af

køre- og førerkort.

Enighed om uenighed

Langt de fleste steder i landet blev

Aftalen mellem DI & 3F

2-årig aftale

Stigning i grundlønnen

Anciennitetstillæg stiger

Øvrige tillæg stiger

1 uges ekstra barsel

Fratrædelsesgodtgørelse

Værn mod løndumping

9

man dog enige, uden helt så

mange sværdslag.

Tilbage stod 11 overenskomster

hvor man ikke kunne blive enige

lokalt.

Samtidig forhandlede 3F Transport

og ATD deres overenskomst på

plads, og Dansk Industri og 3F

forhandlede den såkaldte

fællesoverenskomst på plads.

Disse 2 overenskomster kom til at

lægge rammerne for de

forhandlinger der ventede mellem

3F Transport og DTA - og var for

øvrigt "skyld i" at forhandlingerne i

DTA kom sent i gang. Man skulle

Fællesoverenskomsten

Fra 1-3 2010

1,60 + 2,25

0,50 i 2011

1-2 %

Til begge

Efter 3 år

Øget kontrol


ganske enkelt være færdig med de

andre først.

I mellemtiden finpudsede vi i

forhandlingsudvalget (direktør

Jens Vegge Bjørck, formand Søren

Madsen og undertegnede)

strategien for hvordan vi gerne så

forhandlingerne afviklet.

Samtidig blev der lavet

beregningsmodeller for alle byer

der skulle forhandles for, således

at vi under forhandlingerne med

Beregningsmodel år 1937

det samme kunne beregne

konsekvenserne af de stillede krav.

I uge 10 startede forhandlingerne

så i DTAs lokaler i Vanløse.

Lokalforeningerne var i den

forbindelse kaldt ind, således at

forhandlingsresultatet kunne

vurderes med det samme.

10

Den første overenskomst var den

sværeste, fordi vi her skulle have

"oversat" rammerne fra

fællesoverenskomsten til noget

der kunne bruges i "vores"

overenskomster. F.eks. ønskede vi

ikke indført anciennitetstillæg hvis

det ikke fandtes i forvejen, så

stigningen her i fællesoverenskomsten

skulle placeres et

andet sted.

I løbet af 4 dage lykkedes det at få

10 overenskomster på plads og

underskrevet.

Løbende blev Forligsinstitutionen

holdt orienteret, således at vi

kunne undgå en indkaldelse hertil

så længe der blev forhandlet.

En indkaldelse der hele tiden hang

over os, og som ville komme

prompte hvis vi ikke kunne blive

enige.

Den sidste der så manglede var

HRTA-overenskomsten. Da man

ikke kunne blive enige bortfaldt

den ganske enkelt. Dette kunne

lade sig gøre fordi der var en unik

paragraf i overenskomsten der

ganske enkelt slog fast, at den ville

bortfalde hvis enighed ikke kunne


opnås. Dette faktum er

efterfølgende anerkendt af

Forligsinstitutionen.

Alt i alt har selve forhandlingerne

efter forhandlingsudvalgets

opfattelse været særdeles

tilfredsstillende.

Det er lykkedes at holde

stigningerne på et minimum, og

samtidig er der justeret på tekster

og krav, så overenskomsternes

"ejere" i det daglige har fået et

bedre og mere præcist værktøj -

netop det en overenskomst skal

være.

3F Transport har hele vejen i

gennem været en seriøs og

konstruktiv partner, der også har

ønsket at få tingene til at falde på

plads.

Allan Andersen, Jan Aage Hansen

og Jørn Hedengran har udgjort

forhandlingsudvalget for 3F

Transport, og de fortjener stor ros

for deres måde at forhandle på.

Ikke alene har de været realistiske,

de har også været ærlige og ikke

11

mindst ordholdende.

Hele vejen igennem har det været

en særdeles god tone selv om vi

ikke altid har været enige.

Dette gode klima mellem

organisationerne vil helt sikkert

komme begge sider til gavn i tiden

fremover.

Når man efterfølgende sætter sig

ned og tænker forløbet igennem,

er der altid ting man gerne ville

have gjort anderledes.

Næste gang der skal forhandles,

skal vi tidligere i gang, og vi skal

klæde medlemmene bedre på til

at forhandle lokalt. Dette kunne

f.eks. ske med et kursus i

forhandlingsteknik.

Vi skal også som organisation være

meget bedre til at informere

gennem hele processen. Det skal

ske oftere og mere målrettet.

Den lektie har vi lært.

Indtil næste gang vi "sætter os ved

bordet" vil vi dog glæde os over at

alle overenskomster denne gang

kom i hus i tide. På en måde, og

med resultater, som vi godt kan

være stolte af. Og det er vi!


» NY DIREKTØR TILTRÅDT

Velkommen til Jens Vegge Bjørck

1. marts 2010 kunne DTA byde sin

nyansatte direktør Jens Vegge

Bjørck velkommen.

Jens Vegge Bjørck er uddannet

jurist fra Københavns Universitet i

1992.

Han har 10 år erfaring både som

leder, og som konsulent i erhvervsog

arbejdsmarkedsorganisationer.

Her har han rådgivet i

arbejdsmarkedsjuridiske og

ledelsesmæssige spørgsmål og

han har ført overenskomst- og

organisationsforhandlinger, samt

ikke mindst taget sig af faglige

voldgifter og bistået ved

mæglingsmøder. Således er fagligt

særdeles velfunderet til de

opgaver der venter i DTA.

Jens har desuden undervist i

arbejdsmarkedsforhold i såvel

private virksomheder som

offentlige institutioner.

Endvidere har Jens været

personalechef i en privat

12

Af Ole Gaarde Kristensen

Direktør Jens Vegge Bjørck

virksomhed, og haft chefjob i en

kommune.

Herudover har Jens oprindeligt en

uddannelse indenfor det sociale

område. Et område som stadig har

hans store interesse. I sin fritid er

Jens formand for Plejefamiliernes

Landsforening.

Privat er Jens gift, og har 4 børn,

hvoraf kun det ene bor hjemme.


» VEL MØDT I VEJLE 5. MAJ 2010

Ordinær generalforsamling

Som allerede bekendtgjort i sidste

nummer af bladet afholdes årets

ordinære generalforsamling I DTA

på Munkebjerg Hotel i Vejle,

onsdag d. 5. maj 2010.

Dagsordenens indhold er fastlagt i

vedtægternes § 9, stk. 4.

I forhold til tidligere år, sendes

selve indkaldelsen, bestyrelsens

beretning samt foreningens

Ny ATP-omregningssats

Når en medarbejder har det der

hedder ikke kontrollabel arbejdstid

skal man ved beregning af f.eks.

sygeløn bruge den såkaldte ATPomregningsfaktor

for at få det

korrekte tal.

Modellen for beregning kan ses på

www.dta-taxi.dk under Satser >

Sygedagpenge.

I skrivende stund arbejdes på at

opdatere satserne på

hjemmesiden så de er korrekte.

13

Af Ole Gaarde Kristensen

reviderede regnskab i år særskilt

ud til de enkelte medlemmer.

Årets overenskomstforhandlinger

har ganske enkelt været så

resourcekrævende, at materialet

ikke har været klar så det kunne

nå at komme med i dette blad.

Hold derfor øje med postkassen i

den kommende tid - og vel mødt i

Vejle.

Modellen for beregning er dog

korrekt når den bruges med

nedenstående satser.

Læs også om hvilke krav der skal

være opfyldt for at du skal

udbetale dagpengene.

SATSER FOR 2010

Kvinder

Mænd

kr. 156,71

kr. 173,53


» FÅ STYR PÅ REGLERNE Af Jens Vegge Bjørck

Optjening og afvikling af ferie - en kort guide

Umiddelbart foran os ligger et nyt

ferieår, der starter 1. maj. Det

giver lige anledning til, en kort

repetition af reglerne for

optjening og afvikling af ferie.

Feriefridage

I mange overenskomster, men ikke

i alle, er der givet et antal

feriefridage. Det er ikke feriedage,

og de har en lidt anden status end

feriedage - og dermed ofte også

andre regler afhængigt af ordlyden

i den enkelte overenskomst.

For ikke at komme til at

sammenblande reglerne vil jeg

ikke omtale feriefridage i denne

artikel.

Nedenstående omhandler alene

reglerne for ferie optjent efter

ferieloven.

Optjening af ferie

Ferie optjenes i kalenderåret.

Der optjenes 25 feriedage om

året, hvilket svarer til 5 ugers ferie,

hvis medarbejderen har været

ansat hele året.

Har medarbejderen kun været

14

ansat en del af året, så optjenes

der maksimalt 2,08 feriedag pr.

måned.

Har man eksempelvis haft en

chauffør ansat siden 1. juni 2009,

vil han/hun have optjent 7*2,08 =

14,56 feriedage.

Hvis vedkommende er startet midt

i måneden, så tæller man hver

dag. Og der optjenes 0,07 feriedag

pr. ansættelsesdag, dog højest

2,08 pr måned.

Det ville i eksemplet betyde, at

hvis chaufføren var startet 20. maj

i stedet for 1. juni, så ville han/hun

have optjent yderligere 12 dage *

0,07 = 0,84 feriedag, der så skulle

lægges til de 14,56 feriedage vi fik

før, i alt 15,4 feriedage.

Afvikling af ferie

Ferie afvikles året efter fra 1. maj

til 30. april det efterfølgende år.

Det betyder, at ferie optjent i

kalenderåret 2009 skal afvikles fra

1. maj 2010 til 30. april 2011.


Medarbejderen har krav på at

afvikle de tre af ugerne som

sammenhængende ferie

(hovedferien) i perioden 1. maj til

30. september.

De resterende 2 uger (restferien)

kan placeres frit over året. Så vidt

muligt som hele uger, men det kan

sagtens være som enkeltdage.

Der er i øvrigt intet i vejen for, at

restferien afvikles før hovedferien.

Husk i den forbindelse at det kan

være en fordel at placere ferien i

perioder med ringe omsætning.

På den måde kan vi også sikre at

bilen er på gaden når der er noget

at lave.

Ferien placeres så vidt muligt efter

aftale mellem arbejdsgiver og

medarbejder og under videst

mulige hensyntagen til

medarbejderens ønsker.

Men det er arbejdsgiveren der har

retten til at placere ferien.

For aftalt ferie er der ingen regler

for, hvor lang tid inden afviklingen,

at aftalen skal indgås.

For varslet ferie er der imidlertid

15

klare regler, som vil blive

gennemgået nedenfor.

Derfor anbefaler jeg, at man

snarest aftaler afvikling af ferie, så

man kan nå at varsle ferien, hvis

man ikke sammen kan finde et

tidspunkt der passer ind i

virksomhedens drift.

Varsling af ferie

Arbejdsgiveren har ret til at varsle

afvikling af ferie. Hovedferien (3

sammenhængende uger mellem

1. maj og 30. september) skal

varsles med 3 måneders varsel.

Restferien (de resterende 10

feriedage) skal varsles med 1

måneds varsel.

"Skat jeg har lejet sommerhus

med vandudsigt til os i år!"


» NY INDPAKNING Af Ole Gaarde Kristensen

Blad i nyt format og design

Med forårets komme skifter

verden omkring os farve og

udseende. Efter en lang og kold

vinter går det mod bedre tider.

Således skulle dette medlemsblad

også nu gerne have "skiftet ham"

til noget bedre.

Formatet er en smule mindre end

tidligere. Det gør bladet billigere at

trykke og ikke mindst billigere - og

nemmere - at distribuere da dette

format ikke kræver særlige

Administration

Blad

Rosenlunds Allé 8

Postbox 1642

2720 Vanløse

Tlf.: 38 71 80 00

Fax.: 38 71 83 00

Direktør Jens Vegge Bjørck

Mobil: 22 22 22 03

jvb@dta-taxi.dk

Bestyrelse

Advokat Kurt Søgaard Nielsen

Mobil: 30 56 80 02

ksn@dta-taxi.dk

16

kuverter med deraf højere porto.

Layoutet er (forsøgt) holdt i rene

og klare linjer, med vægt på

enkelthed, for at sikre, at

budskabet er nemt tilgængeligt.

Annoncerne er ikke medtaget

denne gang idet omlægningen af

produktionen desværre har

umuliggjort dette. De vil være på

plads i kommende numre.

God fornøjelse med det nye blad!

Formand

Niels Venge Olesen

Søren Madsen Vilhelmsro 150, 3480 Fredensborg

Rantzausmindevej 141 Tlf.: 48 48 22 60 | Mobil: 22 93 30 13

5700 Svendborg

Tlf.: 62 20 89 23

tno@olesen.mail.dk

Mobil: 40 45 79 23 Hans-Henrik Petersen

sma@dta-taxi.dk Ringstedgade 48, 4700 Næstved

Tlf.: 55 77 55 11

Næstformand

Gert Mark

formanden@naestvedtaxa.dk

Guldbækparken 11 Torben Kirketerp

9230 Svenstrup J. Vægtens Kvarter 39, 6710 Esbjerg

Mobil: 40 74 97 97 Mobil: 22 22 19 30

gm@autoaalborg.dk torbenkirketerp@webspeed.dk

Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening.

Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen.

Oplag: 2.000

ISSN: 1901-0346

More magazines by this user
Similar magazines