Regler for covered warrants og certifikater på OMX ... - Nasdaq OMX

nasdaqomx.com

Regler for covered warrants og certifikater på OMX ... - Nasdaq OMX

Regler for covered warrants og certifikater OMX

Den Nordiske Børs

29-09-2008


Indholdsfortegnelse

1. Introduktion .................................................................................................................3

1.1 Gyldighed ............................................................................................................... 3

1.2 Regelændringer ....................................................................................................... 3

2. Udstederbetingelser....................................................................................................... 3

3. Betingelser for warrants ................................................................................................. 4

3.1 Betingelser for de gældende warrants’ underliggende aktiver ..................................... 4

3.2 Betingelser for optagelse af nye warrants til handel børsen ....................................... 5

3.3 Dokumentation ved nye udstedelser ........................................................................... 6

3.4 Omregnings- og justeringsregler for warrants.............................................................. 6

4. Oplysningsforpligtelse .................................................................................................... 6

4.1 Generalklausul......................................................................................................... 6

4.2 Metode ................................................................................................................... 6

5.Egnethed ......................................................................................................................7

6. Gebyr for optagelse til handel ......................................................................................... 7

7. Overtrædelser............................................................................................................... 7

Appendiks 1 .....................................................................................................................8

Ansøgning om optagelse til handel OMX Den Nordiske Børs ............................................ 8

Appendiks 2 .....................................................................................................................9

København – Aftale om covered warrants og certifikater .................................................... 9

Appendiks 3 ................................................................................................................... 11

Helsinki - Undertaking for covered warrants and certificates ............................................. 11

Appendiks 4 ................................................................................................................... 13

Stockholm - Undertaking in connection with admission to trading of covered warrants and

certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB ......................................................... 13

Appendiks 5 ................................................................................................................... 14

Stamdataformular for warranter, der skal optages til handel OMX Den Nordiske Børs

København ................................................................................................................. 14

Appendiks 6 ................................................................................................................... 15

Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic

Exchange Helsinki........................................................................................................ 15

Appendiks 7 ................................................................................................................... 16

Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic

Exchange Stockholm .................................................................................................... 16

Appendiks 8 ................................................................................................................... 17

Overtrædelser – OMX Den Nordisk Børs København ............................................................ 17

Appendiks 9 Sanctions – OMX Nordic Exchange Iceland ................................................ 18

Appendiks 10 Sanctions – OMX Nordic Exchange Helsinki................................................. 19

Appendiks 11 Sanctions – OMX Nordic Exchange Stockholm ............................................. 20

2(20)


Covered warrants og certifikater

1. Introduktion

Covered warrants, certifikater og andre lignende strukturerede produkter (herefter omtalt under

fællesbetegnelsen ”warrants”) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder

betingelserne beskrevet nedenfor, og hvis instrumentet, efter vurdering foretaget af OMX Den

Nordiske Børs København A/S, OMX Den Nordiske Børs Helsinki Oy, OMX Den Nordiske Børs

Island hf (hvis relevant) eller OMX Den Nordiske Børs Stockholm AB (herefter omtalt under

fællesbetegnelsen børsen) vurderes egnet til optagelse til handel.

1.1 Gyldighed

Dette regelsæt gælder for udstedere af warrants fra og med den dag, udstederen underskriver en

aftale med børsen, hvori udstederen forpligter sig til at efterleve samtlige børsens regler og

retningslinjer, herunder samtlige efterfølgende ændringer, samt alle øvrige forpligtelser (se

appendiks 2-4) i den tid udstederens warrants er optaget til handel børsen. Såfremt reglerne er

blevet overtrådt i den periode, udstederens warrants var optaget til handel børsen, er reglerne for

overtrædelser (kapitel 7 og tilhørende appendiks) dog gældende efter udstederens warrants ikke

længere er optaget handel.

1.2 Regelændringer

Regelændringer eller ændringer til de tilhørende appendiks skal træde i kraft inden for en passende

periode efter børsen tilfredsstillende vis har orienteret udstederen herom, og ændringerne er

blevet offentliggjort børsens hjemmeside.

2. Udstederbetingelser

Udstederen skal opfylde følgende betingelser for at blive godkendt som udsteder af warrants

børsen:

2.1. Udstederen skal være en kreditinstitution eller et investeringsselskab, godkendt under relevant

lovgivning af en EU-stat og skal have modtaget licens herfor fra den kompetente tilsynsmyndighed i

den gældende EU-stat. Sådan en institution eller selskab skal desuden være under tilsyn af den

gældende tilsynsmyndighed.

Hvis ansøgeren har hjemsted i et tredje land, skal udstederen være under tilfredsstillende tilsyn samt

være godkendt af en myndighed eller anden relevant instans med ansvar for reguleringen af

kreditinstitutioner, investeringsselskaber og tilsvarende selskaber, der udfører sine aktiviteter

relateret til udstedelse af warrants indenfor selskabets vedtægtsmæssige formål. Sådan myndighed

eller anden relevant instans skal endvidere have underskrevet et Memorandum of Understanding.

Alternativt skal tredje lands udstederen, eller tredje lands tilsynsmyndigheden, anden vis være

godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark, Finland, Sverige eller Island (hvis

relevant).

3(20)


2.2 Udstederen skal have en for sin virksomhed egnet organisation, rutiner for risikohåndtering,

sikring af tekniske systemer, rapporteringssystemer og overvågningssystemer, som gør udstederen i

stand til at opfylde samtlige krav til udstedere af offentligt handlede warrants og skal i øvrigt

vurderes egnet til at udstede og handle offentligt handlede warrants under relevant lovgivning og

dette regelsæt.

2.3 Udstederen skal regelmæssigt offentliggøre års- og delårsrapporter. Disse rapporter skal i

overensstemmelse med gældende relevant lovgivning offentliggøres og endvidere være tilgængelige

udstederens hjemmeside.

2.4 Udstederen skal være tilstrækkeligt solvent.

2.5 Udstederen skal indsende følgende til børsen:

(i) udtræk fra det relevante register eller tilsvarende juridisk bindende dokument, som definerer

den interne kompetencefordeling for så vidt angår beslutningstagning relateret til udstedelse af

warrants samt listen over personer, som er autoriserede til at ansøge om udstedelse af

warrants 1 ,

(ii) udstederens seneste tre reviderede årsrapporter,

(iii) underskrevet aftale, i hvilken udstederen forpligter sig til at efterleve børsens regler og

retningslinjer relateret til warrants, herunder samtlige ændringer samt alle øvrige forpligtelser

over for børsen (se appendiks 2-4),

(iv) dokumentation for beslutningen om at søge godkendelse som udsteder børsen underskrevet

af udstederens bestyrelsesmedlemmer eller de personer, der er kvalificerede til at tegne

udstederen,

(v) dokumentation for udstederens licens til at agere som kreditinstitution eller

investeringsselskab fra den relevante kompetente tilsynsmyndighed (se afsnit 2.1), og

(vi) dokumentation for udstederens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

2.6 Enhver matriel ændring i dokumenterne nævnt i afsnit 2.5 (i–vi) skal indsendes elektronisk til

børsen så hurtigt som muligt.

I tillæg til ovenstående skal en udsteder børsens anmodning fremsende ethvert af de i afsnit 2.5 (ivi)

nævnte dokumenter til børsen.

3. Betingelser for warrants

På baggrund af en ansøgning fra en udsteder (se afsnit 3.3) kan børsen beslutte at optage warrants til

handel. Betingelserne, der fremgår af afsnit 3.1 vedr. betingelser for de gældende warrants

underliggende aktiver, afsnit 3.2. vedr. optagelse af nye warrants til handel børsen og afsnit 3.4

vedr. omregning af warrants skal ligeledes være opfyldt, for at en ansøgning kan godkendes af

børsen.

3.1 Betingelser for de gældende warrants’ underliggende aktiver

3.1.1 Hvis det underliggende aktiv er et værdipapir, skal det underliggende aktiv være offentligt

handlet og have tilstrækkelig likviditet (dvs. prisdannelsen det underliggende aktiv skal være

1 I Danmark vil punkt 2.5 (i) anses for opfyldt ved indsendelse af kopi af udstederens gældende vedtægter.

4(20)


lidelig og offentligt tilgængelig) børsen eller et andet reguleret marked, medmindre det

underliggende aktiv vil blive optaget til handel samtidig med den gældende warrant.

3.1.2 Hvis det underliggende aktiv er en råvare eller en rente, skal prisdannelsen eller anden

alternativ værdiangivelse det underliggende aktiv være lidelig og offentligt tilgængelig.

3.1.3 Hvis det underliggende aktiv er et indeks eller en anden indikator, skal prisen eller værdien af

indekset eller indikatoren være lidelig og offentligt tilgængelig.

3.1.4 Hvis det underliggende instrument er et derivat, baseret en af ovenstående underliggende

aktiver, skal konstruktionen af derivatet være tydelig og muliggøre lidelig prisdannelse. Sådan et

derivat skal være offentligt handlet et reguleret marked. Alternativt skal omfanget af handel med

instrumentet skabe grundlag for en lidelig og offentlig prisinformation for så vidt angår den

gældende warrant.

3.2 Betingelser for optagelse af nye warrants til handel børsen

3.2.1 Warrants kan optages til handel, hvis det vurderes sandsynligt, at der vil være tilstrækkelig

med efterspørgsel og udbud, samt at prisdannelsen dermed vurderes lidelig.

3.2.2 Samtlige warrants i en udstedelse skal inkluderes i ansøgningen.

3.2.3 De gældende warrants skal være frit omsættelige.

3.2.4 Warrants kan optages til handel, hvis der foreligger et gyldigt prospekt, som er godkendt af

den kompetente tilsynsmyndighed i en EU-stat og som er offentliggjort i overensstemmelse med

gældende lovgivning.

Hvis en anden EU-stat er hjemland for udstederen, skal den kompetente tilsynsmyndighed i

hjemlandet tilvejebringe følgende til den kompetente tilsynsmyndighed i hjemlandet:

(i) Dokumentation for at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende

lovgivning,

(ii) et eksemplar af det godkendte prospekt og

(iii) evt. oversættelse af resumeet

3.2.5 Udstederen er ansvarlig for prisdannelsen i samtlige udstederens warrants børsen, dvs.

udstederen skal facilitere en market-maker-ordning.

3.2.6 Udstederen forpligter sig til at opretholde tilfredsstillende rutiner for en market-makerordning

til markedet. Udstederen forpligter sig således, under normale omstændigheder for så vidt

angår markedet eller udstederens tekniske systemer, til at stille bud- og udbudspriser i

handelssystemet for sine warrants.

Hvis prisstillelsen ophører, skal udstederen øjeblikkeligt orientere børsen og så hurtigt som muligt

informere om situationen udstederens hjemmeside. Udstederen skal offentliggøre en meddelelse

om ophøret af prisstillelsen så hurtigt som muligt.

3.2.7 Warrants skal afvikles via børsens afviklingsfacilitet eller via en værdipapircentral valgt af

udstederen, forudsat at de nødvendige links mellem børsen og den gældende enhed er etableret.

5(20)


3.3 Dokumentation ved nye udstedelser

3.3.1 Forud for hver ny ansøgning om optagelse til handel af warrants skal udstederen indsende

følgende dokumentation til børsen:

(i) En kopi af de endelige vilkår for de gældende warrants. De endelige vilkår skal være

underskrevet af en eller flere person(er) kvalificeret til at tegne udstederen og skal være indsendt

til den relevante tilsynsmyndighed.

(ii) En ansøgning (se appendiks 1) om optagelse af de gældende warrants til handel.

Ansøgningen skal være underskrevet af en person, som er kvalificeret til at tegne udstederen.

(iii) Stamdataformular med stamdata for de gældende warrants (jf. appendiks 5-7) indeholdende al

relevant information vedrørende de warrants, som søges optaget til handel.

3.4 Omregnings- og justeringsregler for warrants

3.4.1 Såfremt et selskab, hvis aktier eller depotbeviser udgør det underliggende aktiv, tager en

beslutning, som kan have koncentrerende eller udvandende effekt det underliggende aktiv, skal

vilkårene for de gældende warrants justeres. Udstederen er ansvarlig for at gennemføre de

nødvendige justeringer og omregninger for udstederens warrants i overensstemmelse med de i

prospektet angivne betingelser herfor. Hvis det underliggende aktiv består af andre aktiver end en

aktie, eksempelvis en kurv af aktier eller et indeks, gælder samme forhold for begivenheder, der kan

virke værdien af disse aktiver.

3.4.2 Udstederen skal informere børsen om planlagte justeringer og omregninger for warrants, som

er optaget til handel børsen. For hver justering eller omregning skal en meddelelse herom

offentliggøres hurtigst muligt.

3.4.3 Samtlige justeringer og omregninger vedrørende en udsteders warrants optaget til handel

børsen skal offentliggøres udstederens hjemmeside.

4. Oplysningsforpligtelse

4.1 Generalklausul

Ethvert forhold, enhver omstændighed samt alle beslutninger relateret til udstederen, som

må antages at have en væsentlig effekt prisen udstederens warrants eller udstederens

evne til at opfylde sine forpligtelser, som defineret i disse regler og relevant gældende

lovgivning, skal offentliggøres så hurtigt som muligt. Førnævnte inkluderer, men er ikke

begrænset til forhold, omstændigheder eller beslutninger, der kan forventes at have

væsentlig indflydelse udstederens solvens, likviditet etc., samt enhver beslutning eller

handling foretaget af den relevante kompetente tilsynsmyndighed.

4.2 Metode

Oplysninger, som skal offentliggøres baggrund af dette regelsæt, skal offentliggøres en sådan

måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige et ikke-diskriminerende grundlag.

6(20)


Oplysninger, som skal offentliggøres, skal af overvågningshensyn desuden indsendes til børsen

senest samtidig med offentliggørelsen den af børsen anførte måde.

Meddelelser skal indeholde oplysninger om tidspunkt og dato for offentliggørelse, udstederens navn

og hjemmeside, kontaktperson samt telefonnummer.

De vigtigste oplysninger i meddelelsen skal tydeligt fremgå i begyndelsen af meddelelsen. Alle

meddelelser fra en udsteder skal i overskriften anføre, hvad meddelelsen handler om.

5. Egnethed

I situationer, hvor alle betingelser er opfyldt, kan børsen afvise en ansøgning om at blive godkendt

som udsteder eller en ansøgning om optagelse af warrants til handel, eller anden vis udsætte

godkendelsen af en ansøgning, såfremt børsen finder, at en sådan godkendelse vil være til skade for

markedet for warrants eller for investorernes interesser.

Børsen kan også afvise en ansøgning, hvis børsen vurderer, at der er en relevant grund hertil.

6. Gebyr for optagelse til handel

Udsteder er forpligtet til at betale gebyrer, som defineret i børsens prisliste, til børsen.

7. Overtrædelser

7.1 Hvis udstederen ikke overholder disse regler, overtræder gældende lovgivning eller anden

vis overtræder børsens regler, vil læggelse af sanktioner blive besluttet af børsens relevante

instans, som beskrevet i appendiks 8 Overtrædelser – København, appendiks 9 – Overtrædelser –

Island, appendiks 10 – Overtrædelser – Helsinki og appendiks 11 – Overtrædelser – Stockholm.

7(20)


Appendiks 1

Ansøgning om optagelse til handel OMX Den Nordiske Børs

OMX Den Nordiske Børs København/Helsinki/Stockholm

Ansøgning om optagelse af warrants til handel OMX Den Nordiske Børs

København/Helsinki/Stockholm

Udstederen, [XXXX], ansøger hermed om optagelse af XX warrants til handel OMX

Den Nordiske Børs Helsinki/Stockholm,/København i overensstemmelse med reglerne for

optagelse af warrants og certifikater til handel OMX Den Nordiske Børs. Der ansøges om

optagelse af warrants til handel børsen følgende dato: [dd.mm-yyyy].

Prospekt, stamdataformular og udkast til meddelelse om optagelse til handel vil blive sendt til

børsen pr. email

Med venlig hilsen

(Underskrift og navn)

Udsteder

8(20)


Appendiks 2

København – Aftale om covered warrants og certifikater

GENERELLE VILKÅR FOR UDSTEDERE

gældende for

udstedere af værdipapirer optaget til handel OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Vilkårene er gældende for alle udstedere af værdipapirer, som er eller efter ansøgning ønsker at blive

optaget til handel OMX Nordic Exchange Copenhagen, herefter kaldet børsen.

1. Formål

Børsen er ansvarlig for, at markedet drives en betryggende og hensigtsmæssig måde.

Børsen skal bl.a.

- overvåge, at udstedere af værdipapirer og medlemmer af markedet overholder

reglerne for det regulerede marked,

- kontrollere, at udstedere af værdipapirer, som er optaget til handel det regulerede

marked, opfylder deres oplysningsforpligtelser, og

- regelmæssigt kontrollere, at de værdipapirer, der er optaget til handel, til stadighed

opfylder optagelseskravene.

2. Optagelse til handel

Udsteders værdipapirer optages til handel efter de regler og retningslinier, som er fastsat i lov

om værdipapirhandel m.v., og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen.

3. Priser for handel og emissioner

Børsen fastsætter priserne for det årlige beløb, som udstedere skal betale for at have sine

værdipapirer optaget til handel børsen. Børsen fastsætter de priser, som udstedere skal

betale i forbindelse med emissioner/optagelse til handel.

9(20)


4. Udsteders forpligtelser

Udsteder forpligter sig til at overholde Regler for covered warrants g certifikater OMX Den

Nordiske Børs og andre forpligtelser for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel

børsen, som er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. og i regler fastsat af Finanstilsynet og af

børsen.

5. Sletning af værdipapirer

Sletning af værdipapirer kan alene finde sted efter beslutning af børsen og i henhold til de

regler, der er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. og i regler fastsat af Finanstilsynet og af

børsen.

6. Lovvalg

Dansk ret finder anvendelse bedømmelsen af alle spørgsmål vedrørende værdipapirers

optagelse til handel børsen.

7. Ændringer

Generelle Vilkår for Udstedere kan ændres af børsen med et varsel 30 dage efter skriftlig

meddelelse til udstederne.

I særlige tilfælde kan børsen beslutte, at ændringer skal træde i kraft med kortere varsel.

Selskab Dato Underskrift

10(20)


Appendiks 3

Helsinki - Undertaking for covered warrants and certificates

Undertaking for admission of covered warrants and certificates to trading on the OMX Nordic

Exchange Helsinki Ltd

Pursuant to Securities Markets Act (1989/495), the stock

exchange may, upon application of the issuer, admit for listing a

Finnish or foreign security that is freely transferable, which will

be likely to be subject to a sufficient amount of demand and

supply and can thus be expected to have a reliable price formation

and whereas the issuer meets the listing requirements established

by the Exchange.

OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (hereinafter "Exchange")

and the undersigned issuer of a security (hereinafter "Issuer") have

agreed the following:

1 This agreement applies to securities referred to in the Rules of the Stock

Exchange, Chapter 2.5, which at the moment of signing of this

undertaking are on the stock exchange list for the listing and trading of

listed securities within the meaning of Securities Markets Act

(1989/495) or which will be accepted to such list after conclusion of this

agreement.

2 Exchange shall arrange the trading of the securities in reliable and

impartial manner so that the price formation of listed securities is

published in accordance with the Securities Markets Act. The trading of

covered warrants and certificates under the Rules of the Stock

Exchange, Chapter 2.5 will be subject to the same Rules as the trading

of securities exercisable into shares.

3 The Issuer shall continuously comply with the Rules, Regulations and

Instructions of the Exchange as in force from time to time, as well as the

Issuer's commitments to the Exchange. The Issuer undertakes to provide

information in respect of the Issuer and its operations to the extend and

in the manner prescribed in the Rules of the Stock Exchange for

Covered Warrants and Certificates and as required by the Exchange. In

addition to this, the company undertakes to comply with the regulations

during the time the company’s covered warrants and/or certificates are

listed on the Stock Exchange and to subject itself to any penalties that

may be imposed upon violation of the regulations, in accordance with

the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5 for covered warrants and

certificates section 8 and appendiks 8.

4 The Issuer will pay the fees, which are determined in the Price List

accepted by the Exchange.

11(20)


5 If a collateral has been placed for the liabilities incurring from the

warrants, the Issuer shall hand over to the Exchange a report which

indicates the nature of the arrangement and contents of the given

collateral. The collateral must also cover such cases, where the holder of

a warrant has not attended to his interests in the bankruptcy proceedings.

6 This agreement shall expire worthless, if it is replaced by a new

undertaking between the Exchange and the Issuer or if the securities

referred to in this agreement will be removed from the Stock Exchange

List.

Company name Corporate identification number

…………………………………. …………………………………………

…………………………………………………………………..

The company (authorized corporate signature)

Helsinki ………………………..

………………………………………………………………..

OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (authorized corporate signature)

………………………………………………………………..

OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (authorized corporate signature)

12(20)


Appendiks 4

Stockholm - Undertaking in connection with admission to trading of

covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm

AB

Undertaking

in connection with admission of covered warrants and certificates on

OMX Nordic

Exchange Stockholm AB

Pursuant to Chapter 13, Section 3 of the Securities Market Act (2007:528), a financial instrument

may be admitted to trading upon a decision by the Exchange. Such a decision is made upon an

application by an issuer and on condition that the issuer meets the admission requirements

established by the Exchange. One requirement is that in connection to an application the company

shall sign an undertaking stating that it will comply with the rules of the Exchange.

Company name Corporate identification number

…………………………………. …………………………………………

has applied for admission to trading of covered warrants and/or certificates on OMX Nordic

Exchange Stockholm AB (the Exchange) and hereby declares that the company accepts the

Exchange’s rules for covered warrants and certificates at all times as they are presented in the

Exchange’s Regulations for issuers. In addition to this, the company pledges to comply with the

regulations during the time the company’s covered warrants and/or certificates are admitted to

trading on the Exchange and to subject itself to any penalties that may be imposed upon violation of

the regulations, in accordance with the rules for covered warrants and certificates, section 8 and

appendiks 9.

Date and place, ……………..

…………………………………………………………………..

The company (authorized corporate signature)

13(20)


Noteringsdag: xx-xx-20xx

Appendiks 5

Stamdataformular for warranter, der skal optages til handel OMX

Den Nordiske Børs København

http://www.omxnordicexchange.com/Markedsaktorer/loveregler/copenhagenrulesregulations/Reglerf

orudstedere/

Listing date: xx-xx-20xx

Information about the warrants to be listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Informationer om de warrants som skal optages til handel OMX Nordic Exchange København A/S

Short name ISIN code Call/

Put

Kortnavn ISIN Køb(C)/

Sælg(P)

EU/

AM

Warrants per

underlying

Warrants per

underliggende

Currency Strike

price

Valuta Indløsnings

pris

Round

lot

Handels

post

Last

trading

day

Sidste

handelsdag

yyyy-mmdd

Expiration

date

Cash

settlement/

Physical

delivery

Udløbsdag Kontant

afvikling/

Fysisk

levering

yyyy-mmdd

Underlying

instrument

Underliggende

instrument

ISIN-code for

underlying

ISIN,

underliggende

Number

of issued

Antal

udstedte

warrants

14(20)

Orderbook

ID

Orderbogs-

ID


Appendiks 6

Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to

trading at OMX Nordic Exchange Helsinki

http://www.omxnordicexchange.com/digitalAssets/49/49252_Basic_Data_for_Covered_Warrants_H

elsinki.xls

15(20)


Noteringsdag: 2008-07-04

Appendiks 7

Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to

trading at OMX Nordic Exchange Stockholm

http://www.omxnordicexchange.com/produkter/warranter_och_certifikat/den_nordiska_warrant_och

_certifikatmarknaden/

Listing date: 2008-07-04

Information about the warrants to be listed at OMX Nordic Exchange Stockholm AB

Uppgifter om de warranter som ska noteras hos OMX Nordic Exchange Stockholm AB

Short name ISIN code Call/ EU

/

Put A

M

Kortnamn ISIN -kod Köp(C)

/

GOL9D1000SH

B

Warrants per Currenc

y

Strike Round Last

trading

day

Expiratio

n date

Cash

settlement/

underlying price lot Physical

delivery

Warranter

per

Sälj(P) underliggand

e

SE000257568

8 C EU 100 SEK

Valuta Lösen Handel

s

Sista

handelsda

g

pris post yyyy-mmdd

1000

(USD) 200 2009-04-17

Slutdag Kontant

lösen/

yyyy-mmdd

2009-04-

17

Fysisk

leverans

cash/kontan

t

Underlying instrument ISIN-code for Number

of

issued

underlying warrant

s

Underliggande instrument ISIN-kod för Antal

utgivna

underliggande warrant

er

16(20)

Order

book ID

Orderboks-

ID

Ett fine troy ounce guld

"fineness 995.0" 5000000 56958


Appendiks 8

Overtrædelser – OMX Den Nordisk Børs København

I tilfælde af at en udsteder overtræder sine forpligtelser i henhold til dette regelsæt, kan

børsen give udsteder en tale. Børsen kan endvidere lægge udsteder en afgift ikke

mindre end et hundrede tusinde kr. og ikke mere end fem millioner kr. Afgørelser om tale

eller afgift truffet af børsen offentliggøres med udstederens identitet. Hvor der er tale om

mindre alvorlige taler, eller hvor særlige hensyn gør sig gældende, kan børsen undlade at

offentliggøre udstederens identitet.

Overtrædelse af en udsteders oplysningsforpligtelser i henhold til dette regelsæt vil sædvanligvis

medføre, at børsen direkte over for den gældende udsteder taler overtrædelsen, og at denne

tale bliver offentliggjort med udstederens identitet.

Der er alene tale om offentliggørelse af en udsteders identitet, når denne har fået en tale. Børsen

kan således give sin holdning til kende og beklage et forhold over for en udsteder uden, at dette fører

til en offentliggørelse af udstederens identitet, men hvor sagen blive beskrevet i anonymiseret form.

Som elementer i valg af sanktionsform kan indgå, at der ikke er kontinuitet i de offentliggjorte

meddelelser, eller at der et sket en vis vildledning af markedet. Kan det vises, at udstederen har

haft til hensigt at skjule væsentlig information for markedet eller at fremstille

virkeligheden lysere eller lignende, vil dette kunne indgå som en skærpende omstændighed

i forbindelse med valg af sanktionsform, herunder også i forbindelse med fastsættelsen af størrelsen

af en eventuel afgift. Gentagne overtrædelser vil kunne danne grundlag for offentliggørelse eller

læggelse af afgift, selv om den enkelte overtrædelse ikke isoleret set har en sådan grovhed, at den

vil kunne føre til offentliggørelse eller læggelse af en afgift.

17(20)


Appendiks 9 Sanctions – OMX Nordic Exchange Iceland

In the event that an issuer fails to meet requirements, according to this set of rules, the exchange

may give the issuer a reprimand. Moreover, the exchange may give an issuer a fine of up to three

times the annual trading fee, however, not less than DKK 25,000 and not more than DKK 1 million.

The exchange may decide to publish decisions to reprimand or fine an issuer.

Comments: If an issuer fails to meet requirements, according to this set of rules, the exchange will

generally give the issuer a direct reprimand. In cases involving violations of a more serious nature,

the exchange may choose to publish the reprimand and/or combine the reprimand with a fine.

Sanctions may be tightened where there is no continuity between announcements published or where

the market has been misled to a certain extent. If it can be established that the issuer has intended to

conceal essential information from the market or place facts in a more favourable light, etc., this

may be an aggravating factor, not only when the form of sanction is to be chosen, but also when the

amount of a fine is to be fixed. Persistent violation may result in publication of a reprimand or

imposition of a fine, even though the gravity of the individual violation, in isolated terms, is of no

such nature that publication of a reprimand or imposition of a fine would be required.

18(20)


Appendiks 10 Sanctions – OMX Nordic Exchange Helsinki

In the event of a breach(es) against the rules for covered warrants and certificates, the disciplinary

and oversight procedures in accordance with Chapter 4 in the rules of the Stock Exchange 1.7.2008

shall apply for the issuer.

19(20)


Appendiks 11 Sanctions – OMX Nordic Exchange Stockholm

9.1 If an issuer fails to comply with these rules OMX Nordic Exchange Stockholm AB (the

Exchange) may impose the following sanctions:

(i) warning, where the breach is of a less serious nature or is excusable;

(ii) fines in an amount not less than one hundred thousand SEK and not more than

five million SEK, or

(iii) cancellation of the right of having covered warrants admitted for trading, where

the issuer has committed a serious breach of the rules, or if the issuer through

its failure to comply may damage or has damaged public confidence in the

Exchange or the market for covered warrants.

(iv) If the issuer in material respects does not fulfil the applicable requirements for

admission to trading, the Exchange may resolve to delist the issuer’s covered

warrants.

9.2 The Disciplinary Committee of the Exchange is responsible for decisions to impose a fine on

an issuer of covered warrants; or to remove financial instruments from admission to trading on

the Exchange; and to cancellation of the right of issuing covered warrants in accordance with

section 9.1 The decision to bring matters before the Disciplinary Committee and to issue

warnings will be the responsibility of the Head of Surveillance at the Exchange.

9.3 When determining the amount of a fine pursuant to Rule 9.1 (ii), the Disciplinary Committee

shall take into consideration the seriousness of the breach and any other relevant circumstances.

9.4 The Head of Surveillance at the Exchange may make decisions pursuant to section 9.1 (i) and

(iv).

9.5 These regulations regarding sanctions do also apply after a delisting of the issuer’s covered

warrants having become effective and thereafter for a period of one year if the violation was

committed during the period of time when the warrants were admitted to trading.

9.6 The Exchange may publish a decision made pursuant to Rule 9.1.

20(20)

More magazines by this user
Similar magazines