1. Indkaldelse med vejledning til ansøgning - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

1. Indkaldelse med vejledning til ansøgning - Søfartsstyrelsen

1. Indkaldelse

med vejledning

til ansøgning

Den maritime

omstillingspulje


Indhold

- 1 -

Indkaldelse af ansøgninger til maritim omstillingspulje 2

1. Indledning 3

2. Maritim omstillingspuljes formål 3

3. Hvad er ressourceeffektive grønne maritime løsninger? 3

4. Hvem kan få tilskud? 4

5. Hvilke meromkostninger kan der gives tilskud til? 4

6. Ansøgningsmateriale 5

7. Proces for vurdering af ansøgninger 6

8. Kriterier for vurdering af ansøgninger 6

9. Tilsagn/afslag 7

10. Vejledning til ansøgningsskema 7

11. Digital ansøgningsformular 9


- 2 -

Indkaldelse af ansøgninger til maritim opstillingspulje

Søfartsstyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til demonstrationsprojekter som har til formål at fremme ressourceeffektive

grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale.

Ordningen administreres efter bekendtgørelse nr. 142 af 12. februar 2013 om maritim omstillingspulje.

Søfartsstyrelsen administrer puljen på 20 mio. kr. med ansøgningsfrist og tilsagn om tilskud i foråret/sommeren 2013.

Puljen gives til delvis dækning af meromkostninger i forbindelse med demonstrationsprojekter, der har til formål at

udvikle eller demonstrere nye maritime løsninger inden for følgende emneområder:

- Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer

- Miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe

- Anvendelse af alternative drivmidler i skibe

Der ydes tilskud til projekter hvor meromkostningerne udgør minimum 250.000 kr. Meromkostninger er forøgede

omkostninger forbundet med projektet, sammenlignet med en løsning baseret på almindeligt udbredte løsninger på

området.

Der ydes alene tilskud til projekter med en projektperiode på højst 2 år.

Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om tilskud efter ordningen. Til bistand ved behandling af ansøgningerne har

Erhvervs- og Vækstministeren nedsat et rådgivende udvalg.

Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på potentiale i forhold til vækst og beskæftigelse, reduktion

af miljø- og klimabelastning, reduktion af energi- og ressourceforbrug og bidrag til udvikling og innovation af nye

grønne løsninger.

Endvidere vil der blive lagt vægt på grad af medfinansiering, en relevant kreds af samarbejdspartnere, realistisk tidsplan

og budget, forventede resultatskabelse samt, hvordan projektresultaterne forventes afrapporteret og

offentliggjort.

Ansøgninger skal være Søfartsstyrelsen i hænde senest: 5. april 2013 kl. 23.59.

Ansøgningen sendes digitalt til Søfartsstyrelsen, se vejledning samt andet relevant materiale på

www.maritimomstillingspulje.dk

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.

Søfartsstyrelsen kan beslutte at en del af midlerne først uddeles efter en fornyet ansøgningsrunde.

Søfartsstyrelsen offentliggør en liste over alle der har fået tilsagn.


1. Indledning

- 3 -

I forbindelse med finansloven for 2013 er der indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om

ressourceeffektive grønne maritime løsninger.

Initiativet er bl.a. udmøntet ved etablering af en tilskudspulje på 20 mio. kr. til demonstrationsprojekter, hvor der

vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Tilskud ydes til delvis dækning af meromkostninger i

forbindelse med demonstrationsprojekter forbundet med at investere i ressourceeffektive løsninger.

Puljen administreres af Søfartsstyrelsen efter Bekendtgørelse nr. 142 af 12. februar 2013 om maritim

omstillingspulje. Der er etableret et rådgivende udvalg der bistår ved behandlingen af ansøgningerne. På

baggrund af indstillinger fra det rådgivende udvalg træffer Søfartsstyrelsen afgørelser om tildeling af tilskud.

Det er et vilkår, at projekternes resultater bliver afrapporteret og offentliggjort.

2. Maritim omstillingspuljes formål

Overordnet set skal puljen bidrage til regeringens vækstplan for Det Blå Danmark og således medvirke til at

fastholde Danmarks styrkeposition og understøtte visionen om:

• Danmark som Europas maritime centrum

• Grønne løsninger som fremtiden for Det Blå Danmark

• At væksten i den maritime klynge understøttes af stærke danske kompetencer

Ordningen skal desuden bidrage til regeringens målsætning om, at Danmark på sigt kan blive uafhængig af fossile

brændsler.

Sigtet er at iværksætte tiltag, der kan igangsætte en omstilling og øge beskæftigelsen i skibsindustrien med fokus

på miljørenovering af den globale skibsflåde og opbygning af potentialer for nye skibstyper.

Viden fra projekterne skal formidles til offentlige og private virksomheder samt til beslutningstagere og øvrige

interessenter.


- 4 -

3. Hvad er ressourceeffektive grønne maritime løsninger?

Puljen skal fremme grønne maritime løsninger ved at støtte demonstrationsprojekter inden for følgende tre

emneområder:

1. Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer (fx komposit):

Der kan være betydelige driftsøkonomiske og miljømæssige fordele ved skibe bygget i letvægtsmaterialer, især for

passagerskibe og færger. Det gælder f.eks. brændstofforbruget og udledning af drivhusgasser.

Demonstrationsprojekterne skal bidrage til at dokumentere miljømæssige og driftsøkonomiske effekter af disse skibe

og desuden inddrage nogle af de hensyn, der indgår i en vugge-til-vugge tilgang.

2. Miljø- og klimamodernisering (retrofit) af eksisterende skibe:

Der forventes en stigende efterspørgsel efter miljø- og klimavenlige løsninger, der kan implementeres på eksisterende

skibe og derved reducere skibenes miljøbelastning. Demonstrationsprojekterne skal bidrage til at dokumentere både

den miljømæssige og driftsøkonomiske effekt af at investere i retrofitløsninger.

3. Anvendelse af alternative drivmidler til skibe (f.eks. flydende naturgas):

Demonstrationsprojekterne skal bidrage til udbredelse af nye miljørigtige drivmidler, herunder infrastruktur og

løsninger til skibe og andre transportmidler med relation til havne. Demonstrationsprojekterne skal bidrage til at

dokumentere både den miljømæssige og driftsøkonomiske effekt af anvendelse af nye drivmidler.

Tilskud ydes til delvis dækning af meromkostningerne forbundet med at investere i ressourceeffektive løsninger.

4. Hvem kan få tilskud?

Der kan ydes tilskud til offentlige myndigheder, virksomheder eller institutioner samt til private virksomheder,

organisationer eller institutioner.

Et demonstrationsprojekt kan bestå af flere samarbejdspartnere der alle kan få del i tilskuddet eller få gavn af

resultater opnået under projektforløbet. Der skal angives en projektansvarlig (projektholder) der er ansvarlig for

projektets gennemførelse og økonomi.

5. Hvilke meromkosninger kan der gives tilskud til?

Der kan ydes tilskud til delvis dækning af meromkostninger, men ikke til projektets samlede omkostninger.

Meromkostningerne er således de omkostninger, der er forbundet med investering og udvikling af nye

ressourceeffektive løsninger, hvor der indgår arbejdstid, materialer, værktøjer m.fl., der anvendes i

demonstrationsprojektet ud over tilsvarende kendte løsninger på området.


- 5 -

Der kan bl.a. gives tilskud til følgende typer meromkostninger:

Personale, materialer, udgifter til instrumenter og udstyr, til (leje af) bygninger i det omfang og det tidsrum, de

anvendes til projektet, samt andre driftsomkostninger.

Der ydes ikke tilskud til inventar, varige bygningsmæssige foranstaltninger, grunde og lignende.

Ydermere er følgende omkostninger ikke støtteberettigede: moms (for momsregistrerede projektholdere) samt

omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om tilskud.

Ansøgere skal beskrive meromkostningernes størrelse og omkostningstype og hvor i projektet meromkostningerne

forventes.

Ordningen skal administreres i overensstemmelse med Kommissionens generelle gruppefritagelsesordning

(Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med

fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88).

Ifølge artikel 19 i Kommissionens Forordning (EF) nr. 800/2008 er støtteintensiteterne som følger:

• Små virksomheder: max. 55 % af de støtteberettigede meromkostninger

• Mellemstore virksomheder: max. 45 % af de støtteberettigede meromkostninger

• Store virksomheder: max. 35 % af de støtteberettigede meromkostninger

Projekterne skal administreres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

6. Ansøgningsmateriale

Ansøgningsmaterialet findes på www.maritimomstillingspulje.dk og består af følgende:

Indkaldelse med vejledning til ansøgning (dette dokument)

• Ansøgningsskema (word dokument til udfyldelse)

• Budgetvejledning

• Projektbudget (excel regneark til udfyldelse)

• Digital ansøgningsformular (indtastning via NEM-ID af stamdata mv.)

På hjemmesiden kan man desuden finde krav til regnskab og revision for projekter, hvortil der er givet tilsagn:

• Revisionsinstruks for maritim omstillingspulje

• Standardvilkår for maritim omstillingspulje

Ansøgninger, der ikke opfylder formkravene samt ansøgninger, der er modtaget efter ansøgningsfristen, vil ikke

blive behandlet.


- 6 -

7. Proces for vurdering af ansøgninger

Erhvervs- og vækstministeren har nedsat et rådgivende udvalg til behandling af ansøgningerne. Udvalgets

medlemmer har en bred erhvervsmæssig indsigt og kompetencer inden for letvægtsmaterialer, miljø- og

klimamodernisering af eksisterende skibe samt alternative drivmidler til skibe.

Søfartsstyrelsen udøver formandskabet for og sekretariatsbetjener dette udvalg.

Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn til projekter på grundlag af indstilling fra det rådgivende udvalg.

Processen for behandlingen af ansøgninger til den maritime omstillingspulje er planlagt som følger:

• Modtagelse af ansøgninger frem til 5. april 2013 kl.23.59

• Administrativ behandling

• Behandling i det rådgivende udvalg

• Beslutning i Søfartsstyrelsen

• Tilsagn / afslag og offentliggørelse juni 2013

8. Kriterier for vurdering af ansøgninger

Ved tildeling af tilskud til projekter foretages en samlet vurdering af ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

1. Vækst og beskæftigelse. Projektet vurderes på dets potentiale i forhold til vækst og beskæftigelse

2. Miljø- og klimaforbedring. Projektet vurderes på dets potentiale til at reducere miljø- og

klimabelastning, herunder om vugge-til-vugge hensyn indgår i projektet

3. Energi- og ressourceeffektivitet. Projektet vurderes på dets potentiale til at reducere energi- og

ressourceforbrug samt eventuelt levere driftsøkonomiske løsninger

4. Udvikling, innovation og nyhedsværdi. Projektet vurderes i forhold til, hvordan det bidrager til

udvikling og innovation af nye grønne maritime løsninger

Ved tildeling af tilskud til projekter lægges der, udover de ovenstående nævnte kriterier, vægt på:

a) At projektet har en tilstrækkelig grad af medfinansiering

b) At der i projektet indgår en relevant kreds af samarbejdspartnere

c) At budgettet, tidsplanen og den forventede resultatskabelse er realistisk, og

d) Hvordan projektresultaterne forventes afrapporteret og offentliggjort


9. Tilsagn/afslag

- 7 -

Projektholdere og eventuelle samarbejdspartnere der får tilsagn, skal underskrive en accept af tilsagnet og sende det til

Søfartsstyrelsen.

Ansøgere der ikke får tilskud, vil modtage et skriftligt afslag ledsaget af en begrundelse.

10. Vejledning til ansøgningsskema

I det følgende gennemgås en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Under hvert punkt er angivet, hvad der

skal gøres rede for. Der henvises til afsnit 8 for de kriterier, der vil blive lagt vægt på i forbindelse med vurdering af

ansøgningerne.

10.1 Projektet

Projektet skal have en titel der skal være kort og sigende, samt en overordnet beskrivelse af projektet.

10.2 Projektets formål/mål

Hvad er projektets formål?

• Her beskrives projektets overordnede formål?

Hvad er projektets mål?

• Her beskrives de mere konkrete målbare resultater af projektet.

Hvad er udbyttet af at gennemføre projektet?

• Her beskrives de forventede positive resultater demonstrationsprojektet vil give.

Hvad er interessen for projektets resultater udenfor deltagerkredsen?

• Her beskrives den interesse resultaterne har for andre virksomheder, brancher og/eller

brugersegmenter end de der deltager i projektet.

Projektets vækst- og beskæftigelsespotentiale:

Hvordan vil gennemførelsen af projektet skabe vækst på kort og på langt sigt?

• Her beskrives de bidrag som projektet giver til udvikling af virksomhederne og beskæftigelsen, såsom

nye forretningsområder, lancering af nye produkter, nye kunder mm.

Indsæt forventet omsætning (i kr.) for hhv. 1 år og 5 år efter projektets afslutning:

• Indsæt tal i skemaet.


- 8 -

Hvad er projektets beskæftigelsespotentiale? (omfang og stillingstyper). I projektperioden samt efter 5 år?

• Her beskrives det antal stillinger som projektet forventes at skabe under udførelsen og efter 5 år.

Hvad er de afledte effekter af projektets vækst- og beskæftigelsespotentiale:

• Her beskrives andre effekter som ikke er direkte tilknyttet gennemførelsen af

demonstrationsprojektet.

Miljø- og klimaforbedring:

Hvilke miljø- og klimabelastninger vil projektet reducere?

• Her beskrives de miljøeffekter som demonstrationsprojektet vil have, og hvordan de skabes.

Hvad er den forventede målbare effekt af disse?

• Her skal angives for såvel direkte som indirekte effekter, dvs. en beskrivelse af henholdsvis den effekt

en ny løsning skaber samt en sandsynliggørelse af løsningens afledte effekter.

Hvordan er disse reduktioner beregnet?

• Her gøres rede for målemetode.

Hvordan er demonstrationsprojektet bedre for miljøet end almindeligt udbredte løsninger?

• Her sammenlignes den nye og den konventionelle løsning.

Hvordan indgår vugge-til-vugge hensyn i projektet?

• Her beskrives hvordan løsningen eksempelvis benytter materialer, der dels fremstilles miljørigtigt,

dels kan genbruges.

Energi- og ressourceeffektivitet:

Hvordan vil projektet reducere energi og ressourceforbrug?

• Her beskrives hvordan denne reduktion fremkommer.

Hvordan vil dette blive målt?

• Her gøres rede for målemetode.

Hvilke og hvor store driftsøkonomiske fordele giver projektet?

• Her beskrives hvorledes driften påvirkes i økonomisk henseende.

Udvikling, innovation og nyhedsværdi:

Hvordan bidrager projektet til udvikling og innovation af nye grønne maritime løsninger?

• Her beskrives de væsentligste bidrag demonstrationsprojektet tilfører.

Hvordan adskiller projektets løsning sig fra eksisterende løsninger på området?

• Her sammenlignes almindeligt udbredte løsninger med demonstrationsprojektets anderledes

tilgang.


- 9 -

Hvilke udfordringer skal projektet arbejde på at løse?

• Her beskrives det problem/udfordring som den nye løsning håndterer.

Tilskyndelsesvirkning:

Den maritime omstillingspulje kan kun give tilskud til projekter, som ikke var mulige at gennemføre uden støtten, i

samme grad eller i samme omfang.

• Ved svar på tre spørgsmål beskrives om der sættes aktiviteter i gang, som ikke vil blive gennemført

uden tilskud, eller om omfanget af aktiviteterne øges eller udføres hurtigere, hvis der gives tilskud.

10.3 Tidsplan

Der skal udarbejdes en realistisk tidsplan for projektets hovedaktiviteter. Projektets aktiviteter, milepæle og slutdato

skal fremgå af tidsplanen. Som milepæle tænkes særlige datoer, hvor projektet er nået til vigtige punkter i projektets

fremdrift. Det kan være færdiggørelse af afgørende elementer, afprøvning af vigtige funktioner o.l.

10.4 Afrapportering og offentliggørelse

Der skal beskrives, hvordan videndeling og formidling tænkes håndteret i forbindelse med projektet, især i forhold til

eksterne interessenter. Det vil sige en beskrivelse af hvem der orienteres om hvad, samt hvornår og hvordan det skal

foregå.

Al formidling omkring projekterne skal aftales og koordineres med Søfartsstyrelsen.

Med hensyn til rapportering skal der efter Søfartsstyrelsens anvisning som minimum udarbejdes en projektrapport ved

projektets afslutning. Søfartsstyrelsen kan desuden fastlægge krav om delvis rapportering.

10.5 Meromkostninger

Meromkostninger er forøgede omkostninger forbundet med projektet, sammenlignet med en løsning baseret på

almindeligt udbredte løsninger på området.

11. Digital ansøgningsformular

Ansøgningsformularen findes digitalt på www.maritimomstillingspulje.dk

Den virksomhed, der ansøger om støtte, skal indledningsvis oplyse navn, adresse, CVR-nr. mv.

Endvidere skal angives, hvem der er projektholder (projektansvarlig), og hvem der er projektleder.

Endelig skal alle samarbejdspartnere i projektet anføres.

Det udfyldte ansøgningsskema (word dokument) og projektbudget (excel regnearket) skal vedhæftes.

Som afslutning skal ansøgningsformularen underskrives via NEM-ID.

More magazines by this user
Similar magazines