Læs redegørelsen for 2010 - Uno-X Smøreolie

lube.unox.dk

Læs redegørelsen for 2010 - Uno-X Smøreolie

EXEcutivE Summary

I 2010 gennemgik Uno-X Energi A/S en større omstrukturering og

et navneskift, hvor selskabet blev spaltet i de tre selvstændige

selskaber: Uno-X Automat A/S, Uno-X Energi A/S og Uno-X

Smøreolie A/S. Opspaltningen i tre separate enheder havde til

formål at rendyrke selskabernes kompetencer og arbejdsområder

og bringe dem tættere på kunderne. Denne proces er nu succesfuldt

tilendebragt.

Nærværende redegørelse for samfundsansvar 2010 er en samlet

redegørelse for Uno-X Gruppens danske selskaber: Uno-X Automat

A/S, Uno-X Energi A/S og Uno-X Smøreolie A/S. Uno-X Gruppens

arbejde med samfundsansvar er upåvirket af opspaltningen af de

tre selskaber.Af redegørelsen vil det fremgå, hvornår der er tale

om anliggender for Uno-X Automat A/S, Uno-X Energi A/S og Uno-X

Smøreolie A/S.

En hAndElSViRKSOMhEdS AnSVAR

Uno-X Gruppens danske selskaber (herunder nævnt som Uno-X)

køber og sælger energi-, brændstof- og smøreolieprodukter til

private kunder og erhvervskunder. Vores produkter er bogstaveligt

talt med til at holde samfundet kørende, og med det følger

også en påvirkning af det omgivende miljø. Vores ansvar som

handelsvirksomhed er konstant at holde os ajour med lovgivningen

og sørge for, at produkterne anvendes korrekt og sikkert af vores

kunder.

Det er vigtigt for os, at alle kunder, samarbejdspartnere og leverandører

oplever Uno-X Gruppens tre selskaber som effektive,

ukomplicerede og ansvarlige.

Vi er bevidste om vores ansvar – også over for vores medarbejdere.

Vi har et ansvar for, at de kan udføre deres arbejde på gode vilkår,

at de trives i et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og under

kompetent og hensynsfuld ledelse.

Arbejdet med medarbejdernes trivsel har bl.a. ført til, at 94 % af alle

medarbejdere i Uno-X synes, det er godt sted at arbejde. Trivslen

blandt medarbejderne afspejler sig i placeringen som nummer 28 i

Great Place to Work undersøgelsen fra 2010. Det er en forbedring på

36 pladser i forhold til 2008, hvor vi sidst deltog i undersøgelsen.

hUMAniTæRT BRændSTOf

Under overskriften ”Humanitært brændstof” har vi indgået en

partnerskabsaftale med Ungdommens Røde Kors. Partnerskabet

består af to søjler. Den ene søjle er at engagere Uno-X medarbejderne

i at gøre en forskel sammen med Ungdommens Røde Kors. Den

anden søjle er at synliggøre Ungdommens Røde Kors og hjælpe

organisationen til at vokse. Ved hjælp af rådgivning og sparring vil vi

bistå Ungdommens Røde Kors i deres bestræbelser på at blive mere

professionel, så organisationen og dens frivillige har mulighed for

at gøre en endnu større forskel for endnu flere udsatte børn og unge.

Vi hjælper Ungdommens Røde Kors med råd og sparring baseret på

erfaringerne fra arbejdet i en kommerciel virksomhed, bl.a. med

uddannelse af ledere, målstyring, HR-arbejde og andre tiltag, der

kan styrke det gode arbejde, som Ungdommens Røde Kors udfører.

3

Samarbejdet indebærer også et kontant bidrag til organisationen.

I perioden 2010-2012 støtter Uno-X Ungdommens Røde Kors

med 2 millioner kroner. Intentionen med disse midler er at give

Ungdommens Røde Kors mulighed for at opprioritere dagsordnen

for udsatte børn og unge og igangsætte aktiviteter, hvor der måske

ikke er en relevant fond eller pulje, der støtter.

dEn SAMfUndSMæSSiGE dOBBElTGEVinST

Partnerskabet blev etableret medio 2010 og løber frem til ultimo

2012. I 2011 forventer vi, at vi for alvor aktiverer samarbejdet

ved at igangsætte de aktiviteter, vi har formuleret i den fælles

handlingsplan. Det er den sociale del, hvor medarbejderne

opfordres til at støtte, bidrage og deltage hvor det er relevant samt

den professionelle og faglige del med udvikling og sparring med

organisationen.

Med partnerskabet med Ungdommens Røde Kors er det Uno-X’

ambition at bidrage til at realisere en vigtig samfundsmæssig

dobbeltgevinst: selvforsørgelse og selvværd for den enkelte. Det

sker kun, hvis vi gennem organisationer som Ungdommens Røde

Kors giver udsatte børn og unge støtte og forbedrer vilkårene og

mulighederne for at vokse op i et samfund, der anerkender dem som

ansvarlige og duelige medborgere.

Visionen for Ungdommens Røde Kors er et samfund, hvor ingen børn

og unge savner anerkendelse. Den vision støtter Uno-X kontant,

engageret og helhjertet.

God læselyst

Lars-Henrik Thorshauge

HR-direktør

More magazines by this user
Similar magazines