Læs redegørelsen for 2010 - Uno-X Smøreolie

lube.unox.dk

Læs redegørelsen for 2010 - Uno-X Smøreolie

EdEGørElSE for SamfundSanSvar 2010

I denne redegørelse for samfundsansvar kan du læse om Uno-X’ tre

danske selskaber og deres aktiviteter inden for områderne samfund,

miljø, sociale forhold, økonomi og produktansvar.

I arbejdet med redegørelsen har vi ladet os inspirere af retningslinjerne

fra Global Reporting Initiative, som er en af de mest anerkendte

internationale standarder for rapportering. Redegørelsen

bygger delvist på et relevant udvalg af GRI’s retningslinjer, vejledninger

og protokoller.

Det er anden gang, Uno-X redegør for sit samfundsansvar. Redegørelsen

fra 2009 har dannet et godt fundament, på hvilket

redegørelsen fra 2010 er bygget og videreudviklet. Arbejdet med

at redegøre for samfundsansvar er en vedvarende proces med

at omsætte politikker til handlinger og resultater. Det er vores

forventning, at vi hvert år bliver dygtigere og mere systematiske i

vores arbejde med samfundsansvar og rapporteringen heraf.

Samfund

POLITIK

Uno-X ønsker at indgå som et aktiv i det danske samfund og som en

ansvarlig og engageret medspiller i de lokalområder, hvor vi er til

stede. Vores politik har hidtil været at bidrage og støtte, hvor vi kan,

og hvor vi mener, det har givet mening i forhold til vores forretning og

aktiviteter.

Fra medio 2010 har vi imidlertid skiftet strategi for vores arbejde med

samfundsansvar. Vi har valgt at indgå et fokuseret og forpligtende

partnerskab med Ungdommens Røde Kors i stedet for den brede

støtte, vi hidtil har ydet. Vi mener, at et fokuseret samarbejde med

Ungdommens Røde Kors kan gøre en reel samfundsmæssig forskel –

og ikke mindst for de mange udsatte børn og unge, som Ungdommens

Røde Kors hjælper på vej gennem deres mange gode aktiviteter.

VæRdiGRUndlAG OG ETiSKE RETninGSlinjER

Uno-X’ succes bygger bl.a. på, at vi altid møder kunder og

samarbejdspartnere med en høj forretningsmoral. Da vi er en del

af Reitangruppen i Norge, skal alle ansatte i selskabet fremme og

efterleve Reitangruppens værdier, som beskriver det grundlag, vores

organisations kultur er bygget på. Det er en leders pligt at gå foran

som et godt eksempel for sine medarbejdere og omverdenen.

Uno-X er et værdidrevet selskab, og værdibaseret ledelse er en

del af vores filosofi. Vi tager vores værdier alvorligt og bruger dem

aktivt i vores daglige arbejde såvel som i den strategiske udvikling

af selskaberne. Vores etiske retningslinjer beskriver, hvilke

forventninger Uno-X har til medarbejderne, når det gælder etisk

og ansvarlig opførsel, samt hvilke etiske og sociale forpligtelser

medarbejdere og øvrige interessenter kan forvente, at Uno-X opfylder.

Af de etiske retningslinjer fremgår det blandt andet, at Uno-X

altid vil handle på en etisk og socialt ansvarlig måde, og at

menneskeettighederne er en væsentlig del af vores værdigrundlag.

I retningslinjerne er det endvidere erklæret, at Uno-X er imod alle

former for korruption, og at vi arbejder aktivt for at sikre, at korruption

eller bestikkelse ikke forekommer i selskaberne. Vi går ind for fair og

åben konkurrence og blander os ikke i offentlig politik.

Alle medarbejdere træffer dagligt beslutninger på baggrund af vores

værdier og etiske retningslinjer.

5

HANDLINGER OG RESULTATER

PARTnERSKAB MEd UnGdOMMEnS RØdE KORS

Medio 2010 indgik Uno-X et 2 ½-årigt partnerskab med Ungdommens

Røde Kors. Partnerskabet går under titlen ”Humanitært brændstof”

og indebærer, at Uno-X hjælper Ungdommens Røde Kors med råd

og sparring med henblik på at udvikle og styrke organisationen

i dens arbejde for udsatte børn og unge. Uno-X bidrager på to

måder: 1) Socialt gennem medarbejdernes frivillige engagement i

organisationen og dens aktiviteter, og 2) Fagligt gennem rådgivning

og sparring med sekretariatet i Ungdommens Røde Kors. Uno-X

bidrager også kontant med i alt 2 millioner kr. i partnerskabets

løbetid.

fAKTA OM UnGdOMMEnS RØdE KORS

I Ungdommens Røde Kors arbejder mere end 3000 unge

frivillige for at forbedre vilkårene for udsatte børn og unge i

Danmark og i udlandet. Ungdommens Røde Kors har et stort

antal aktivitetskoncepter, herunder ferielejre, lektiecaféer,

sundheds- og idrætsaktiviteter, mentorprojekter, telefon- og

chatrådgivning, væresteder, aktiviteter på asylcentre og støtte

til børn og kvinder udsat for vold. Ungdommens Røde Kors

gennemfører i alt ca. 200 aktiviteter rundt om i landet.

UdSATTE BØRn OG UnGE

Ifølge SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,

tidligere Socialforskningsinstituttet) er cirka 15 % af en

dansk ungdomsårgang udsat, men endnu flere er i risiko

for marginalisering. Der er mange former for udsathed:

Ensomhed, fattigdom, psykiske problemer, læringsproblemer,

kriminalitet, misbrug, vold, handicap, hjemløse m.fl. Disse

problemer har store menneskelige konsekvenser og er meget

dyrt for samfundet (ca. 100 mia. kr. om året).

VæRdidREVET fællESSKAB

Før samarbejdet officielt blev sat i værk, gennemførte vi et

pilotprojekt. Her blev der afholdt flere møder mellem Uno-X og

Ungdommens Røde Kors, og en håndfuld medarbejdere fra Uno-X

deltog på en af Ungdommens Røde Kors’ ferielejre for børn og unge.

Efter pilotprojektet stod det klart, at de to organisationer har rigtig

meget tilfælles, når det kommer til værdier og holdninger – trods

den milevide forskel på at være en humanitær organisation og et

kommercielt handelsselskab.

Begge organisationer er meget dynamiske og ambitiøse, og tonen

er åben og ligefrem. Fællesnævneren for Ungdommens Røde Kors

og Uno-X er, at begge organisationer er drevet af stærke værdier,

ambitionen om at være den bedste på hvert sit felt samt ønsket om

at gøre en forskel.

I Uno-X har vi besluttet at forsøge at engagere medarbejderne

til at støtte aktiviteter i Ungdommens Røde Kors ved at give dem

mulighed for en dag om året med løn at kunne deltage i en aktivitet

hos Ungdommens Røde Kors. Vores håb er, at medarbejderne bliver

inspireret og efterfølgende selv gerne vil bruge mere tid på at støtte

op om Ungdommens Røde Kors.

More magazines by this user
Similar magazines