Den siddende patienttransport - nyt udbud - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Den siddende patienttransport - nyt udbud - Danske Patienter

Den siddende patienttransport

nyt udbud

Koncern Økonomi 13. marts 2012


Baggrund

Den siddende patienttransport var i udbud i 2005-2006.

• Kontrakten trådte i kraft pr. 1. oktober 2006. Den løb i 4 år med

mulighed for 2 års forlængelse.

Regionsrådet besluttede den 25. oktober 2011:

• At kørslen i planlægningsområde Syd (Glostrup, Hvidovre, Amager

Hospitaler) skal varetages af Movia (i alt ca. 20 pct. af kørslerne)

• At den resterende kørsel udbydes som et traditionelt EU-udbud ( i alt

ca. 80 pct. af kørslerne)

• Hidtidige serviceniveau generelt ikke forringes

• Option vedr. dialyse, el-crossere

• Miljøkrav

Koncern Økonomi 13. marts 2012


Movia

• Det praktiske samarbejde er igangsat

• Servicekonceptet som i den øvrige flextrafik

(maksimal ventetid, maksimal omvejskørsel, et lovet

afhentningstidspunkt)

Koncern Økonomi 13. marts 2012


EU-udbud

Tidsplan 2012:

• Prækvalifikationsansøgninger - frist 13. februar

• Udsendelse af udbudsmateriale og

kravspecifikation 7. marts

• Frist for afgivelse af tilbud 30. april

• Forventet regionsrådsbeslutning om valg af

leverandør 19. juni

• Standstill periode, dvs. forventet kontraktunderskrift

primo juli

Koncern Økonomi 13. marts 2012


EU-udbud – overvejelser vedr. nye/

ændrede krav

• Udbuddet opdelt i

• Planlægningsområde Nord

• Planlægningsområde Midt

• Planlægningsområde Byen

• Bornholm

• Ændring af måden service defineres på

• Etablering af et eget introduktionskursus til

chauffører

• Uniform eller uniformslignende beklædning

Koncern Økonomi 13. marts 2012


EU-udbud – overvejelser vedr. nye/

ændrede krav

• Børneattester

• Ekstra tid til særligt skrøbelige patienter

• Trappemaskiner – 120 kg og 160 kg

• Dokumentation vedr. miljøpåvirkning

• Minimum Euronorm 4 for alle køretøjer

• Minimum Euronorm 5 og krav til energiklasser for

alle nyanskaffede køretøjer

• Krav til PAH-indhold i dæk

Koncern Økonomi 13. marts 2012


Service – nye definitioner

• Maksimal ventetid

• Maksimal omvejskørsel

• Fortsat afhængigt af afstand mellem bopæl og

behandlingssted samt myldretid

• SMS (eller automatisk opringning) forud for

opsamling baseret på bilens GPS-data

Koncern Økonomi 13. marts 2012


Krav til leverandør – nuværende

kontrakt

Leverandøren skal

- besidde de nødvendige tilladelser jf. gældende love, herunder

tilladelse til at udføre sygetransport i henhold til

bekendtgørelse af lov om taxikørsel.

- overholde alle lovkrav vedr. patientbefordring samt overholde

gældende arbejdsmiljøregler og miljøregler.

- sikre at chaufførens uddannelse/kvalifikationer løbende

vedligeholdes.

- sikre at alle vogne der benyttes til kørslen er røgfrie.

Koncern Økonomi 13. marts 2012


Krav til chauffører – nuværende kontrakt

Chaufføren skal

- være godkendt som fører af sygetransportkøretøj i henhold til

taxiloven samt have gennemført kursus à mindst 70 timer

med indhold som beskrevet i bekendtgørelse om taxikørsel.

- kunne tale og forstå dansk, have gyldigt kørekort, være

fortrolig med løfteteknik samt dokumentere

førstehjælpskursus, som skal opdateres hver 3. år.

- være velsoigneret og iført pæn beklædning, bære synligt

legitimationskort med firma- og personnavn samt foto.

- møde udhvilet og upåvirket af medicin, narkotika eller alkohol.

- udvise god service og have en venlig og høflig optræden.

- have forståelse for, at nogle patienter har brug for mere tid

end andre, have forståelse for sproglige barrierer og være

imødekommende overfor mangelfuldt sprog.

- være behjælpelig med patientens overtøj og personlige

ejendele.

Koncern Økonomi 13. marts 2012


Krav til materiel og udstyr – nuværende kontrakt

De vogne, der anvendes til patientbefordring skal

- være godkendt og registreret til sygetransport i henhold til

bekendtgørelse fra Trafikministeriet.

- til enhver tid være i forskriftsmæssig og driftssikker stand.

- altid være vedligeholdte og rengjorte.

- være røgfrie og forsynet med rygeforbudsskilte.

- være indrettet så ind- og udstigning kan foregå ubesværet.

- have sikkerhedsseler, så patienter og ledsager kan fastgøres.

- opfylde alle sikkerhedsmæssige krav og som minimum have 3punktseler

og nakkestøtter ved alle sæder.

- have autostole til børn, forbindskasse og andet nødvendigt udstyr,

såsom drikkevand og opkastposer.

- have førstehjælpskasse, ildslukker, mobiltelefon med håndfri

betjening/radio til kommunikation, varmeanlæg og plaid/tæppe.

- ikke bære reklamer, som kan være stødende, upassende, i strid

med markedsføringsskik, rumme politisk agitation eller stride mod

holdninger og værdier, som køber ønsker fremmet.

Koncern Økonomi 13. marts 2012


Krav til vogne for kørestolspatienter –

nuværende kontrakt

Vogne til befordring af patienter med kørestol skal

- minimum kunne medbringe én kørestol pr. 3 passagerer.

- være indrettet, så kørestolen kan fastgøres på betryggende

måde.

- have monteret godkendt lift.

- have hydraulisk eller elektrisk kørestolslift.

- have kørestol til brug ved afhentning og afsætning af

kørestolspatienter.

Koncern Økonomi 13. marts 2012


Krav til service – nuværende kontrakt

Chaufføren skal

- yde patienten en passende service før, under og efter kørsel.

- ledsage og hjælpe patienten ved afhentning i hjemmet, ved

ankomst til hospitalet, ved afhentning på hospitalsafdeling og

ved tilbagekomst til hjemmet.

- altid afhente og aflevere patienten på den adresse, som

hospitalet oplyser.

- som hovedregel følge kørestolspatienter og ellers følge ved

konkret behov.

- sikre at nødvendige hjælpemidler (kørestol, rollator,

gangstativ, stokke, iltapparat m.m.) medtages.

- have forståelse for at passagererne er patienter og derfor skal

behandles med nødvendig følelse, takt og fleksibilitet.

Koncern Økonomi 13. marts 2012

More magazines by this user
Similar magazines