Oversigt - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

Oversigt - Lyngby Taarbæk Kommune

Oversigt over konsulentkontrakter indgået i 1. halvår af 2011

Projekt Firmanavn/eksterne

konsulenter

Teknisk Forvaltning

Antal Samlet

kontrakter med kontraktbeløb

firma

Bemærkninger

Anlæg

Virum Sk. Klimainv. P. strålevarme Alectia 1

67.500 Rettet i forhold til tidligere version

Mækevejen. Etabl. Af ventilation mv. Alectia 1

109.050 Rettet i forhold til tidligere version

Trongårdsskolens svømmehal. Ventilation Teknologisk Institut 1

80.250 Rettet i forhold til tidligere version

Lundtoftehallen. Ventilation NRGi Rådgivning 1

153.750 Rettet i forhold til tidligere version

Lyngby Stadion. Ventilation Alectia 1

131.250 Rettet i forhold til tidligere version

Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal Vibeke Holcher Landskabsarkitet 1

50.000

Solgården III. Øvr. Adm arealer Domina 1 Der er indgået en aftale, men ikke med en bunden sum. Det er efter

medgået tid og behov.

Møllebo. Midl. Botilbud og genoptræning

Strandberg Boliger

Ingholt Consult 1

255.000

TVEDE - Rådgivende Ingeniører 130.000

Slotsvænget 32 Boliger ISC Rådgivende Ingniører A/S 1 1.175.000

Borrebakken. Midlertidige botilbud Lars Ørtoft Ingeniør 1

790.000

Omklassificering af kommuneveje LE34 1 88.487

Renovering af broer COWI 1 615.856

Slidlag på kommunale veje Anders&Preben Grønlund 1 5.000

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse .

Sortpletudligning

Rambøll 1 158.000

Forbedring af diverse vejkryds Rambøll 1 52.815

Iværksættelse af betalt parkering COWI 1 586.890

Letbanen - Ring 3/Dialogprojekt - byvision langs Ring Koordinerende sekretærfunktion

1 342.500

3 - Andel af projektleder

i Gladsaxe Kommune


Termografering Force Technology 1 5.000

Shuttlebus i Lyngby-Taarbæk Kommune Tetraplan 1 295.000

Etablering af ny buslomme ved Lyngby Station Via Trafik 1 78.580

Trafikanalyse for det centrale Kgs Lyngby Via Trafik 1 300.000

Varmeforsyning. Statusrapport og strategi. COWI 1 300.000

Rådhusprojekt PWC 1 350.000

Rådhusprojekt GrontMij A/S 1

15.000

i alt 6.134.928

Drift

BBR-analyse - Mai Rådgivning v/ Anja Mai

Rasmussen

Mai Rådgivning 2

Mie Gudme - byggesagsgebyrer Gudme Consult 1

Overdragelse af belysning til grundejere for private

fællesveje

423.000 Beløbet er inkl. uddannelse af interne medarbejdere

280.000

MMS Envicon, miljøgodkendelse, genbrugsstationen MMS Envicon 1

MMS Envicon, opfølgning på tilsyn på renseri MMS Envicon 1

40.092

7.250

Force, skorstenshøjde, DTU Force 1

6.000

Force, skorstenshøjde, E.ON 3 kraftvarmeanlæg Force 1

3.375

Force, skorstenshøjde, E.ON 2 kraftvarmeanlæg Force 1

2.000

Forcr, bistand ved tilsyn på Slamforbrænding Force 1

4.140

NNEPharmaplan, bistand ved støjklage NNEPharmaplan 1

12.000

NNEPharmaplan, bistand ved støjklage NNEPharmaplan 1 5.445

Grontmij A/S, bistand til sagsbehandling af ansøgning Grontmij A/S

om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr 2010

1 378.500

Vestforbrænding A/S, bistand til sagsbehandling af

ansøgning om fritagelse for betaling af

erhvervsaffaldsgebyr 2010

Grontmij A/S, trykning og forsendelse af

varslingsbrev i forbindelse med opkrævning af

erhvervsaffaldsgebyr 2011

Vestforbrænding A/S 1 200.000

Grontmij A/S 1 14.000

1 1.000.000

Rammekontrakt der går op til 1 mio. kr.


Niras A/S, bistand ved udarbejdelse af rev.

spildevandstilladelse til Haldor Topsøe

Niras A/S, bistand ved udarbejdelse af rev.

spildevandstilladelse til Hempel

Grontmij A/S, bistand ved udarbejdelse af

spildevandstilladelse til Dybeldal Vandværk

Grontmij A/S, bistand ved udarbejdelse af

spildevandstilladelse til Jan Nygård

Vandhul Tordals Mose, Landskabsarkitekterne i

Roskilde I/S

Niras 1 39.000

Niras 1 25.000

Grontmij A/S 1 29.000

Grontmij A/S 1 22.000

Landskabsarkitekterne i Roskilde

I/S

1 15.000

Vandhul Tordals Mose, Amphi Consult Amphi Consult 1 10.000

Dyrehave § 3, Biomedia Biomedia 1 15.000

Badevandsovervågning, DHI

DHI

1 66.000

Opstart Regulativ for Mølleåen -Fæstningskanalen

+Risikovurdering, Niras

Niras 1 103.000

Badevandsprofil, Orbicon Orbocon 1 62.000

Spildevandsplan revidering Afklaring, Grontmilj Grontmij A/S 1 97.000

Udledningstilladelser 1 stk, Grontmilj Grontmij A/S 1 5.500

Rådgiverbistand-grundvandopgaver, Aktor innovation Aktor innovation 1 42.000

Rådgiverbistand-grundvandopgaver, COWI COWI 1 20.000

Jordforureningssager. Rammeaftale. GeoMiljø. GeoMiljø 1 50.000

Hygiejnetilsyn med svømmebade 2011. Eurofins Miljø Eurofins Miljø A/S

A/S

1 20.990

Projektgodkendelse. Carlshøj KV. COWI. COWI 1 4.400

Projektgordkendelse. Bredebo. EnergiMiljø. EnergiMiljø 1 10.000

Notat om jordgebyr. EnergiMiljø. EnergiMiljø 1 10.000

Telesekretær. Jordgebyr. ProCall. ProCall 1 13.958

Jordweb. IT-program til styring af jordflyt.Grontmij. Grontmij A/S 1 18.288

Udbud af håndværkerydelser Bascon 1 100.000 Ny i forhold til tidl. oversigt. Medgået tid, ingen fast kontrakt

Detailhandelsanalyse samt Analyse og placering/Bilka-

ICP Denmark AS

ICP Denmark AS 1 125.000

i alt 3.278.938


Social- og Sundhedsforvaltningen

Sundhedshus Advokatfirmaet Bech Bruun

1

25.000

Ernst & Young

1

50.000

Danskuddannelse KL 1 136.080

Effektiviseringspulje: Rettidighedsanalyse og – styring Mploy 1 140.000

i alt 351.080

Børne- og Fritidsforvaltningen

Fremtidens skole Amondo 1 43.000

Fremtidens skole Attractor 1 500.000

Evaluering af ledelsesforsøg i dagtilbud Rambøll Management

Harnow.dk - Relation og

1 Regning er endnu ikke indkommet i forvaltningen.

Implementering af SAL i dagtilbuddene

kommunikation 1 150.000

Ressourcetildelingmodel på skoleområdet

Musikskolens nye hjemmeside, inkl. fotos, web-hotel

PwC 1 50.000

mv. Ramsgaard Design Studio 1 105.000

Konsulentlignende kontrakt med journalist og

bibliotekar Karsten Pharao om arrangementer

Journalist og bibliotekar Karsten

Pharao 1 75.000

Kommunerne og civilsamfundet Fotograf Hans Frimodt 1 110.000

Stadion beregninger PwC 1 50.000

Bistand til lokaleplan Grønning Design 1 15.000

i alt 1.098.000

Økonomisk Forvaltning

Direktionssekretariatet

Rammeaftale for leverance af leder-coaching (aftalen

omfatter coaching af ledere og lederteams)

Synergi-HRM

Better Ideas

Summit Consulting

Forandringskompagniet

Test og udvikling af 4 medlemmer af direktionen Mercuri Urval 1 130.000

Bistand i forbindelse med rekruttering af ny

socialdirektør

Mercuri Urval 2

220.000 Der er tale om en samlet rammeaftale, som omfatter alle 4

leverandører. Der indgås kontrakt om de enkelte coachingforløb i

henhold til rammeaftalen. Der er i budgettet afsat et rammebeløb på

kr. 220.000 i 2011. Af rammebeløbet er der finansieret

coachingforløb med anden leverandør: Mette Nørbjerg og Henrik

Pedersen. Kontraktbeløbet hertil var på kr. 107.000.

225.000


i alt 575.000


Økonomiafdelingen

Diverse ydelser PwC 3 ydelser 133.450

Afstemning af statuskonti 2009 og 2010: 100.000 kr.

Ekstraordinær gennemgang af revurdering af gennemgang af sager:

8.450 kr.

Gennemgang af Skovhuset: 25.000 kr.

Konsulentbistand vedr. debitorsystemet KMD 2 ydelser 15.313

i alt 148.763

Personaleafdelingen

I Personaleafdelingen er der i første ½ år 2011 indgået nedennævnte

konsulentkontrakter.

Udgifter for gennemførelse af trivselsmåling og ledelsesevaluering finansieres af budget

til formålet.

Øvrige kontrakter er indgået i forbindelse med brug af trepartsmidler – puljer, hvor der

er pligt til udmøntning til kompetenceudviklingsinitiativer og seniorinitiativer.

Samlet kontraktbeløb:

216.000 kr. (trepartsmidler)

329.100 kr. (budget til formålet)

Gennemførelse af trivselsmåling og ledelsesevaluering Rambøll

Mnemosyne kurser, konsulent

1 329.100

2 kurser i bedre mødekultur

Kirsten Andersen 2 33.000

Stressvejlederuddannelse (10 deltagere) Virksomhedskonsulenterne

KL – Kommunernes

1 63.000

2 temadage om innovation og organisationer i forandri Landsforening 1 44.000

20 coaching forløb for seniorer PFA-Pension 1 76.000

It-afdelingen

i alt 545.100

Alle aftalerne er indgået som en klippekortsordning dvs. der er købt et klippekort med et

vist antal timer på. Når et klippekort er brugt op skal der aftalen et nyt.

Der er ikke købt mere end et klippekort hos hvert af disse firmaer

Next level education 150.000

Compliance Group 175.000

Semaphor 200.000

IT Quality 100.000

i alt 625.000

Samlede udgifter 12.756.808

More magazines by this user
Similar magazines