Referat af generalforsamling 2012

rvk.dk

Referat af generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling i RVK den 25. april 2012

Tilstede: 24 medlemmer inkl. bestyrelse

1. Valg af dirigent Claus Bøllingtoft blev valgt.

2. Bestyrelsen aflægger

beretning

Claus B. takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var

indkaldt rettidigt.

Formanden aflagde beretning. Beretningen kan hentes på klubbens

hjemmeside.

Opsummering af sæsonen:

H1 endte på en flot 4. plads. Tak til Jacob der vælger at stoppe efter 3

år. Det er ærgerligt men forståeligt.

Bestyrelsen har opgaven med at finde en ny træner. Der appelleres til

at holdet også byder ind med gode ideer. Tillykke med resultatet -

håber på top 3 placering til næste år.

H2 havde også en flot sæson. Nåede kvartfinalen i pokalen.

Overraskede mange modstandere. Endte på 1. pladsen i

forårssæsonen. Fremtiden for holdet er usikker idet nogle stopper og

andre kommer til. Formentlig bliver det et mere rent U21 hold til

næste år.

D1 var kun 9 i truppen. Har klaret skærene alligevel. Trænerteamet

har fungeret rigtig godt. I fremtiden håber vi på at få flere U21 spillere

integreret på holdet.

DU21. Forårssæsonen gik fint. Fremtiden ser vanskelig ud, da en del

stopper. Men hvis der ikke er til et turneringshold, så er spillerne i

hvert fald mere end velkomne på D1.

Herre OLD: Har trænet om onsdagen. Dejligt at se, at der stadig er

mange der træner. Holdet sluttede sæsonen af med en tæt spillet

træningskamp.

Mixholdet træner tidligt om onsdagen. Der er plads til flere spillere.

VK4000 samarbejde med Himmelev:

Samarbejdet kører meget fint.

Arrangementer:

Afslutningsfest blev holdt i juni måned. BMX-cykling, beachvolley og


3. Udvalgene aflægger

beretning

mad og fest i hulen bagefter.

H2 stod for en meget sjov juleafslutning i hallen. Næste år har H1 har

tjansen.

Der blev ikke holdt en fælles julefrokost da opbakningen var for lille.

Men alle hold fik hold separate eller fælles julefrokoster.

Hulen bruges ikke så meget som vi kunne ønske.

Opfordring om flere indlæg på hjemmesiden.

Tak til trænerne, specielt Brian og Thomas der træner klubbens 2 unge

2.-hold.

Tak til Jacob for indsatsen.

Tak til Rie og Marianne og Sine for træningen af D1

Tak til de frivillige, der har arbejdet i madboden. Tak til arbejdsholdet.

Tak for samarbejdet med styregruppen for vk4000

Tak til bestyrelsen. Der er blevet knoklet med turneringsplanlægning

mv.

Dirigenten afrundede og takkede formanden for det store arbejde.

Rie orienterede om annonceringen efter en træner til damesiden. Der

er kommet kvalificerede henvendelser allerede.

Dirigenten supplerede med at VK4000 også støtter projektet.

Formandens beretning blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Madboden:

Thomas: opfordrede til at folk melder sig til. Der mangler folk fra

klubben.

Brian oplyste, at HU21 ikke var klar over at der var åbnet op for

tilmelding og behovet for folk, og opfordrede til at der annonceres

mere om dette internt.

Dirigenten opfordrede til, at medlemmer og forældre melder sig da det

er økonomisk meget vigtigt for klubben at madboden fungerer.

Thomas oplyste, at der bliver mulighed for enkeltvagter.

Hjemmesiden:

Webansvarlig var ikke til stede.

VK4000:

Claus: Det var den helt rigtige beslutning at starte samarbejdet mellem

RVK og Himmelev op. Det har betydet en større volumen og dermed

flere muligheder for at give attraktive tilbud til spillerne.


5. Behandling af

indkomne forslag

6. Fremlæggelse af

budget og fastsættelse

af kontingent

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Formanden fremlagde budgettet og gennemgik de enkelte poster i

budgettet.

Det blev bemærket, at der budgetteres med underskud idet den

forventede indtægt fra festivalen ikke nedsættes selvom overskuddet

blev mindre i 2011.

Dette gøres med baggrund i klubbens kassebeholdning.

Forslag fra H1 om nedsættelse af et udvalg der skal stå for renovering

af klubhuset. Mere om dette under eventuelt, hvor emnet blev taget

op igen.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser.

Rie udtrykte ønske om en forhøjelse, men fremlagde ikke et egentlig

forsalg.

I forhold til ungdomskontingenterne er de nødt til at fastsættes i

forhold til VK4000. Niveauet blev justeret sidste år hvorfor det ikke er

realistisk at ændre det nu.

Brian ønsker præciseret om ungdomsspillerne betaler efter alder eller i

forhold til hvilket hold den enkelte træner på.

Formanden svarede, at det er i forhold til alder.

Opfordring fra dirigenten om at kørselstaksten sættes op til statens

laveste takst.

Forslaget blev taget til efterretning.

Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen I lige år vælges for 2 år af gangen:

A: Formand

B: 2 medlemmer

A: Sine blev genvalgt

B: Brian Irming og Niels Peter Willadsen blev valgt

Hvert år vælges for 1 år ad gangen:

A: 1. suppleant

B: 2. suppleant


8. Valg af revisor og

revisorsuppleant

9. Eventuelt

Dato:

Pladserne som suppleanter står vakante.

Øvrige valg:

Valg af et medlem for 1 år da Lars Brunse fratræder:

Pladsen står vakant.

Valg af kasserer for 1 år da Sofia Dam Dahl fratræder:

Lisbeth Munch Gregersen vælges.

Claus Bøllingtoft modtog genvalg.

Pladsen som revisorsuppleant står vakant.

H1 tilbød at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til

forbedringer af klubhuset. Hvis det viser sig lovligt at udleje klubhuset

til medlemmers private fester, tilbød de også at stå for dette.

Tilbuddet blev betinget af, at der afsættes midler til vedligeholdelsen.

Bestyrelsen tog ideen til efterretning.

Dirigenten rundede af og takkede generalforsamlingens deltagere for

god ro og orden.

Formand Dirigent Referent

Sine Prahl Claus Bøllingtoft Lisbeth Gregersen

More magazines by this user
Similar magazines