Årsplan for dansk i 2. klasse - AHI International School

ahis.dk

Årsplan for dansk i 2. klasse - AHI International School

Ahi International School Lærer: Kiymet Arslan

Årgang 2010/2011

2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse

I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund.

Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

eleverne oplever en skolehverdag, der giver plads til social og kulturel forskellighed

samt religionsfrihed og ytringsfrihed, endvidere børnenes egne rettigheder på

skolen, derhjemme og i samfundet.

De demokratiske værdier og tankegang vil indgå i den daglige undervisning,

endvidere igennem særlige forløb og projekter som emneuger.

Da eleverne er tosprogede , og de har dansk som andetsprog, bruger vi metoder

fra dansk som andetsprogs pædagogikken i den daglige undervisning.

Undervisningsmateriale:

• Godt på vej 2 – Læsebog

• Godt på vej 2- opgavebogen A + B

• Ny diktat for alle

• Ny daglig dosis 2

• Stav 2 (anden halvdele af skoleåret)

De overordnede mål for det kommende skoleår er, at eleverne i 2. kl. udvikler deres læse-

og skrivelyst, hvorfor der i overvejende grad vil blive fokuseret på elevernes

grundlæggende kompetencer inden for disse områder.

Dansktimerne vil blive fordelt således, at der er faste timer til både læsning, stavning og

skrivning. Jeg har erfaret fra sidste skoleår at eleverne har det godt med dette.

1

1


Ahi International School Lærer: Kiymet Arslan

Årgang 2010/2011

2. klasse

• Læsning: I det daglige trænes undervisning elevernes interesse for at læse og

forstå det læste ved, at teksterne i læsebogen er afsluttede historier med personer,

som de kender fra 1. klasse. Teksterne er blevet sværere, da de nu møder ord, der

ikke er lydrette. Inden, under og efter læsning lægger jeg op til spørgsmål og

diskussion om indhold af den læste tekst og de relaterede emner, som eleverne

kender fra deres dagligdag. Vi læser to gange om ugen i læsebogen og laver de

tilsvarende opgaver til de læste tekster.

Læsebogen er delt op i fire kapitler og i hvert kapitel er der 7 forskellige tekster. Vi læser

en ny tekst hver uge. Dette passer godt med de timer, vi har til rådighed.

• Skrivning og stavning: En gang om ugen laver vi diktat. Eleverne får udleveret de

forskellige diktathæfter, der passer til deres niveau. Derudover arbejder vi også i Ny

daglig dosis 2, hvor opgaverne sigter mod elevernes skriftlige fremstilling. Målet

med at arbejde med dette hæfte er at eleverne får udviklet de første

staveudviklingens trin.

Lektier: Eleverne har altid lektier i dansk for det er nu de får deres grundlæggende

sproglige kompetencer. Derfor skal der arbejdes meget både i klassen og derhjemme.

Eleverne er vant til at have lektier i dansk. Denne metode har fungeret rigtig fint i 1. kl.,

hvorfor jeg fortsætter med det.

Frilæsning: Eleverne skal have 2 frilæsningens uger i løbet af skoleåret. Én uge i

november(uge 46) og en uge i marts (uge 9). Målet med frilæsning er at styrke elevernes

interesse og nysgerrighed for at læse forskellige bøger og at fremme elevernes

læseindlæring og øge elevernes indsigt i skøn- og faglitteratur.

2

2


Ahi International School Lærer: Kiymet Arslan

Årgang 2010/2011

2. klasse

Læsebogen Godt på vej 2:

Vi arbejder med læsebogen Godt på vej 2 i 2 klasse , der er 4 store emner i bogen

som klassen skal arbejde med i skoleåret.

Det første emne handler om at vi bor i Norden.

Andet emne handler om ”Stort og småt”,det handler om store dyr og små dyr samt

hvad er småt og hvad er stort, der er historie og eventyr i emnet som ”Lille Claus og

store Claus”.

Det tredje emne handler om ”spor”.

Emnet handler om at vi sætter spor, dyrene sætter spor der er historier og eventyr

som ”Gøngehøvdingen”, Indbrud, Guld regn, Vand i kælderen”.

Det fjerde emne handler om ,”Nord, syd øst og vest”.

I dette kapitel fra s. 84 til 111 i læsebogen kommer vi lidt rundt i Verden, der er

”Brev fra Iran”, Skovturen, Vindmøller, Vikingerne, samt den længste dag”.

Skriftligt materiale : Vi arbejder sideløbende med arbejdsbogen som hører til

læsebogen vi starter med opgavebog A som kører frem til december , dernæst

starter vi på opgavebog B, som vi arbejder med frem til sommerferien.

Derudover arbejder vi med Ny diktat for 2 A-bogen frem til december og B bogen

fra januar til sommerferien, vi har en ugentlig diktat for, som bliver belønnet med en

stjerne , når man har optjent 10 stjerner får man en lille gave .

Vi følger Undervisningsministeriets faglige mål for 2 klasse

som er følgende:

3

3


Ahi International School Lærer: Kiymet Arslan

Årgang 2010/2011

2. klasse

Faglige mål for faget dansk.

Disse kan læses på ministeriets hjemmeside:

http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/dansk

Formål for faget dansk som andetsprog (Fælles mål 2009)

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres

samlede sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt

og skrevet dansk. Undervisningen skal styrke elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle

deres bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og om dansk kultur. Undervisningen skal knyttes tæt

til skolens øvrige fag.

Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og

forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens sproglige og kulturelle baggrund.

Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger for en aktiv og ligeværdig

deltagelse i skole og samfund, samt forberede til videre uddannelse.

Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog

som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet.

Trinmål for faget dansk som andetsprog efter 2. klassetrin

Kommunikative færdigheder – det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der

sætter dem i stand til at

forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og til skolens fag

forstå hovedindholdet af talt dansk, bl.a. lærerens oplæsning og fortælling, når den

understøttes visuelt

forstå at stemme og kropssprog har betydning for kommunikationen

• deltage i samtaler om temaer, som klassen arbejder med

• genfortælle og samtale om alderssvarende lyd- og billedmedier

• præsentere og fremlægge et emne ved hjælp af visuel støtte

fortælle forståeligt om egne oplevelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem

og fritid.

Kommunikative færdigheder – det skrevne sprog

4

4


Ahi International School Lærer: Kiymet Arslan

Årgang 2010/2011

2. klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der

sætter dem i stand til at

• læse og forstå indholdet i korte, sprogligt enkle tekster, hvor emnet er kendt

• arbejde med tekster på relevante og alderssvarende forståelsesniveauer, bl.a. ved at udtrykke

egen forståelse, genfortælle eller dramatisere

• kende og anvende læseforståelsesstrategier såsom billedstøtte og forforståelse

• skelne mellem forskellige teksttyper

forholde sig til egen læseforståelse

• deltage i fælles procesorienterede skriveforløb samt få og give begyndende respons

• skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære og genkendelige emner som egen person,

familie, skole og fritid

• anvende skriftlige udtryk som redskab til, at fastholde informationer og tanker.

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der

sætter dem i stand til at

• udtrykke sig mundtligt på et forståeligt dansk

• samtale om, at sprogbrug afhænger af situation og eget valg

• søge forklaring på, forstå og anvende et grundlæggende ordforråd til sprogligt at kunne

fungere i faglige og sociale sammenhænge

• tale dansk, således at brugen af ordklasser, syntaks og tekstsammenhæng er hensigtsmæssig

og under stadig udvikling

• samtale om, at skriftlige og mundtlige tekster har forskellige former og funktioner

• at være sprogligt opmærksomme og samtale om sprog

fortælle, i hvilke situationer og med hvem, der tales henholdsvis dansk og andre sprog.

Viden om sprogtilegnelse og egen læring

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der

sætter dem i stand til at

• deltage i samtaler om, hvordan man kan lære dansk i og uden for skolen

• anvende enkle kommunikationsstrategier på opfordring, bl.a. omskrivning, brug af

overbegreber og synonymer, mimik og kropssprog

• spørge direkte eller ved indirekte appel gøre opmærksom på, at noget ikke er forstået

• bruge relevant lyttemåde på opfordring og i forhold til den pågældende opgave

• gætte og søge forklaring på betydningen af ukendte ord og vendinger i billed- lyd og

læsetekster, idet såvel kontekst som erfaringer inddrages

• samtale om, hvad man bruger læsning og skrivning til

forstå, at skrivning er en proces bestående af forskellige faser

• anvender billedordbøger, og andre passende digitale og elektroniske hjælpemidler.

Sprog, kultur og samfundsforhold

5

5


Ahi International School Lærer: Kiymet Arslan

Årgang 2010/2011

2. klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der

sætter dem i stand til at

• samtale om dagliglivet i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer

• kende til danske fortællinger, sange, rim og remser og sammenligne med tekster fra andre

kulturelle traditioner

• samtale om sociale forhold i familie, skole og fritid ud fra lærerens oplæsning, fortælling og

elevernes rollespil.

6

6

More magazines by this user
Similar magazines