og Sundhedsministeriet af den 25. marts 2004 - CFU

cfu.net.dk

og Sundhedsministeriet af den 25. marts 2004 - CFU

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Slotholmsgade 10-12

1216 København K

Strukturkommissionens betænkning

CFU

Centralorganisationernes

Fællesudvalg

Løngangstræde 25, 4. sal

1468 København K

Tlf 3817 8100 Fax 3817 8130

25. marts 2004

12696.57 HJE/LBR

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 12. januar 2004 sendt Strukturkommissionens

betænkning i høring med henblik på bl.a. CFU’s bemærkninger.

Indledningsvis skal det nævnes, at CFU er overrasket over betænkningens meget begrænsede

fokus på dels medarbejderne, dels den statslige regionale opgavevaretagelse.

Det er CFU’s opfattelse, at en smidig omstillingsproces kræver medarbejdernes aktive

deltagelse – og det tidligst muligt i processen. På statens område er dette forudsat via

samarbejdsaftalen indgået mellem Finansministeriet og CFU, suppleret med det statslige

udbudscirkulære og virksomhedsoverdragelsesloven.

En ny struktur for den offentlige opgavevaretagelse kan forventes at flytte opgaver

både til og fra staten. I den forbindelse er det CFU’s opfattelse, at medarbejderne følger

opgaverne i den udstrækning dette er muligt, helt svarende til de erfaringer der gør

sig gældende fra etableringen af H:S samt dannelsen af Bornholms Regionskommune.

CFU har sammen med KTO udarbejdet vedlagte notat: ”Ansættelsesretslige og personalepolitiske

problemstilligner og anbefalinger i forbindelse med væsentlige ændringer

i den offentlige struktur og opgavevaretagelse”.

Notatet giver en udførlig gennemgang af problemstillinger i forbindelse med overførsel

af medarbejdere mellem ansættelsesområder. Desuden gives en række anbefalinger

til bl.a. inddragelsen af medarbejderne i processerne.


CFU skal særligt fremhæve følgende forhold ved opstilling af lovgrundlag for ændret

offentlig struktur:

1. Virksomhedsoverdragelsesloven gøres gældende for samtlige medarbejdere

2. Vilkårene for tjenestemænd præciseres

3. Parterne forpligtiges til at gennemføre tilpasningsforhandlinger

4. Medarbejdernes inddrages tidligst og mest muligt

5. Almen hensyntagen til den enkelte ansattes forhold

Alle berørte medarbejdere skal i lovgrundlaget stilles ens i forbindelse med omstillingsprocessen,

hvilket bl.a. sikres ved at gøre virksomhedsoverdragelsesloven gældende

for samtlige medarbejdere. Desuden bør medarbejdernes nuværende løn- og

øvrige ansættelsesvilkår udgøre et varigt minimum. Dette er ikke mindst relevant for

ansatte med funktionstillæg, som kan falde væk i forbindelse med ændring i arbejdsfunktioner.

Lov om tjenestemænd pålægger statslige tjenestemænd at tage passende tjeneste indenfor

den statslige administration. Tilsvarende regel er gældende på det kommunale

område. I forbindelse med opgaveoverførsel mellem myndigheder, vil der opstå behov

for ændring af tjenestemænds ansættelsesområder. Såfremt tjenestemænd ikke ønskes

på rådighedsløn/ventepenge eller pension, skal dette ske via lovgivning. Lovgivningen

bør tage udgangspunkt i, at tjenestemænd ikke forpligtes til at overtage anden stilling

udenfor hidtidige ansættelsesområde, såfremt dette er af særlig indgribende karakter.

Ved flytning af opgaver til eller fra staten skal sikres lovhjemmel til, at forhandlingsområdernes

parter forpligtes til at gennemføre tilpasningsforhandlinger. De eksisterende

centrale og lokale aftaler samt overenskomster skal derfor følge medarbejderne ved

overførsel af arbejdsområde, såfremt tilpasningsforhandlingerne ikke inden overførslen

har sikret at aftaler og overenskomster er afløst af nye, eller parterne på anden måde

har frigjort sig.

Af lovgrundlaget skal fremgå, at medarbejderne som et basalt element i en vellykket

omstillingsproces, inddrages tidligst og videst muligt i processen fulgt op af løbende

dialog. Trygge og engagerede medarbejdernes sikrer relevant inddragelse af viden om

den konkrete opgaveløsning, og dermed mulighed for realisering af praktisk håndterbare

ændringer. Det bør desuden klart fremgå, at de strukturmæssige ændringer sker

som led i en mere hensigtsmæssig opgavefordeling og ikke med det formål, at reducere

antallet af offentlige ansatte.

Endelig bør der være en i lovgrundlaget formuleret bestemmelse om, at der tages størst

mulige hensyn til den enkelte medarbejders forhold, således at der ikke sker forringelser

f.eks. i form af forøgelse af transport såfremt arbejdssted flyttes.

2


I forbindelse med flytning af medarbejdere fra et offentligt niveau til et andet, skal det

sikres, at medarbejderne inddrages i den gældende samarbejdsstruktur. Derudover skal

CFU gøre opmærksom på, at i det tilfælde, hvor der etableres tværoffentlige samarbejder,

er der behov for etablering af et regelsæt, som sikrer medarbejderens inddragelse

og høring i personalepolitiske emner.

Ud fra hensynet til at sikre, at medarbejderne snarest muligt får en afklaring af deres

arbejdssituation, finder CFU at en eventuel beslutning om ændret opgavefordeling bør

tages snarest muligt efter den offentlige høringsperiode.

I forlængelse heraf skal gives den relevante tid til gennemførelse af såvel centrale som

lokale tilpasninger, således at der ikke blot afsættes tid til medarbejderinddragelsen,

men også de praktiske forhold i forbindelse med realisering af tilpasningsforhandlinger,

samt omflytning af opgaver.

Det skal bemærkes, at CFU har opfattet formålet med en reform af den offentlige

struktur, bl.a. som en sikring af at borgerne får mest mulig kvalitet i opgaveløsningen

og størst mulig klarhed i ansvarsfordelingen. CFU er enig i, at sådanne krav må stilles,

men samtidig er det CFU’s opfattelse, at der er behov for en politisk udmelding, som

understreger at det ikke er reformens formål, at reducere antallet af medarbejdere i den

offentlige sektor.

Med venlig hilsen

Peter Waldorff

3

More magazines by this user
Similar magazines