Miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens §11 - Nordfyns ...

nordfynskommune.dk

Miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens §11 - Nordfyns ...

Bjerrumvej 5, 5450 Otterup §11-godkendelse

Indholdsfortegnelse

MILJØGODKENDELSE ............................................................................ 5

BAGGRUND ......................................................................................... 5

AFGØRELSE ......................................................................................... 6

VILKÅR FOR GODKENDELSEN ................................................................ 7

ØVRIGE BESTEMMELSER ..................................................................... 12

PARTSHØRING ................................................................................... 14

RETSBESKYTTELSE ............................................................................. 15

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE ............................................... 16

BORTFALD......................................................................................... 16

KLAGEVEJLEDNING ............................................................................ 16

OFFENTLIGGØRELSE .......................................................................... 17

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE ........................................................... 19

BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD ......................................... 19

AFSTANDE TIL NABOER .................................................................... 19

ØVRIGE AFSTANDE .......................................................................... 20

VARETAGELSE AF HENSYN TIL LANDSKAB .......................................... 21

INDRETNING ..................................................................................... 21

PRODUKTION OG DRIFT ...................................................................... 23

DYREHOLD ...................................................................................... 23

STALDSYSTEM OG -INDRETNING ....................................................... 23

VENTILATION .................................................................................. 23

FODER OG FODERSYSTEM ................................................................ 24

RENGØRING .................................................................................... 24

OLIETANKE ..................................................................................... 24

ENERGI- OG VANDFORBRUG ............................................................. 24

RISIKO FOR UHELD OG MINIMERING HERAF ....................................... 24

BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK .......................................................... 25

STALDINDRETNING .......................................................................... 25

FODER ............................................................................................ 26

FORBRUG AF VAND OG ENERGI ......................................................... 26

OPBEVARING/BEHANDLING .............................................................. 27

UDBRINGNING ................................................................................ 27

MANAGEMENT ................................................................................... 28

FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG ......................... 29

STØJ .............................................................................................. 29

AMMONIAKFORDAMPNING ................................................................ 29

LUGT .............................................................................................. 30

LYS ................................................................................................ 30

STØV.............................................................................................. 30

SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND .................................................... 30

SPRØJTEUDSTYR ............................................................................. 31

TRANSPORT .................................................................................... 31

SKADEDYR (ROTTER, MUS OG FLUER) ................................................ 32

AFFALD ............................................................................................. 32

DØDE DYR ...................................................................................... 32

OPBEVARING, ANVENDELSE OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD, OLIE OG KEMI

....................................................................................................... 32

EGENKONTROL ................................................................................ 32

2

More magazines by this user
Similar magazines