Miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens §11 - Nordfyns ...

nordfynskommune.dk

Miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens §11 - Nordfyns ...

Bjerrumvej 5, 5450 Otterup §11-godkendelse

Beregninger af husdyrbrugets størrelse i antal dyreenheder er beregnet de

gældende omregningsfaktorer for beregning af dyreenheder i bilag 1, afsnit A

til bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold,

husdyrgødning, ensilage m.v., jf. Bilag 1, afsnit A, nr. b, da den oprindelige

ansøgning er indgivet til kommunalbestyrelsen den 31. juli 2010 eller tidligere.

Beregninger af antal dyreenheder i forhold til vurderinger af miljøeffekter efter

bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og

godkendelse m.v. af husdyrbrug, er foretaget efter omregningsfaktorerne for

beregning af dyreenheder i bilag 1, afsnit C til bekendtgørelse nr. 764 af 28.

juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., jf.

Bilag 1, afsnit C, nr. c, da kommunalbestyrelsen senest den 31. december

2009 har truffet afgørelse om den oprindelige godkendelse og da ansøgeren

ikke senest 4 uger efter at have modtaget meddelelsen om hjemvisningen har

meddelt kommunalbestyrelsen, at sagen ønskes behandlet efter omregningsfaktorerne

i afsnit A. Beregningerne foretaget i husdyrgodkendelse.dk er

foretaget ud fra disse omregningsfaktorer, hvorfor det er muligt at foretage de

relevante miljømæssige vurderinger direkte ud fra de i husdyrgodkendelse

beregnede, relevante værdier for miljøbelastning.

Afgørelse

Nordfyns Kommune godkender hermed husdyrproduktionen af 155 jerseykøer,

120 jerseykvier (6- 25 måneder) og 37 jerseykalve (0-6 måneder), i alt ca.

228 dyreenheder (194 DE i dyreenheder gældende på ansøgningstidspunktet)

med tilhørende ejede og forpagtede udbringningsarealer, på Bjerrumvej 5,

5450 Otterup.

Miljøgodkendelsen bygger på ansøgningen ”Husdyrgodkendelse.dk.

Ansøgningsskema, nummer 34874, version 2” inklusive bilag og en række

supplerende oplysninger der er fremkommet i forbindelse med sagsbehandlingen.

Miljøgodkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift, indretning og

kontrol, der har til hensigt at beskytte naboer og det omgivende miljø.

Vilkårene er stillet på baggrund af de oplysninger der er givet i forbindelse med

ansøgningen samt gældende vejledninger og oplysninger der er fremkommet i

forbindelse med sagsbehandlingen. Virksomheden må ikke udvides eller

ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget

forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Nordfyns Kommune.

Miljøgodkendelsen indeholder nærværende afgørelse med vilkår, en

miljøteknisk redegørelse med beskrivelse af dens miljømæssige påvirkninger af

naturen, miljøet og naboer samt kommunens bemærkninger og vurdering af

udvidelsen.

Nordfyns Kommune finder, at husdyrproduktionen på Bjerrumvej 5, 5450

Otterup kan drives på en miljømæssig forsvarlig måde.

6

More magazines by this user
Similar magazines