26.07.2013 Views

M65 Historie dansk - Trinitatis kirke

M65 Historie dansk - Trinitatis kirke

M65 Historie dansk - Trinitatis kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

antagelig fra Ullerup <strong>kirke</strong>. Malerierne på altertavlen<br />

er opsat i <strong>kirke</strong>n i 1847, da de oprindelige malerier,<br />

der var malet på træ, gik til. Malerierne er malet<br />

af en af guldalderperiodens fine malere, Niels Peder<br />

Holbech. Det største maleri i hovedfeltet forestiller<br />

Nadveren, det mindre i topfeltet Forklarelsen på<br />

bjerget. Nadveren er en kopi af Leonardo da Vinci´s<br />

berømte maleri.<br />

Otte mosaikruder, der alle er gaver til <strong>kirke</strong>n<br />

fra forskellige familier i sognet, opsat fra1902 -28.<br />

Et særkende for <strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong>s” romantiske”orgel,<br />

der har 45 stemmer gør det overordentlig velegnet<br />

til fremførelse af orgelmusik fra den romantiske<br />

periode.<br />

Prædikestolen, der er et fint barokarbejde, bærer<br />

årstallet 1690 og er lavet til <strong>kirke</strong>n. Den bæres af<br />

den store apostel Paulus.<br />

Tre engle løfter byrden fra Paulus´s skuldre. Det er<br />

Troen, Håbet og Kærligheden. På prædikestolen står<br />

4 evangelister:<br />

På bagsiden ses to keruber, der vogter Himlens port.<br />

Himlen over prædikestolen tjener et dobbelt formål..<br />

Lydhimmel og en symbolsk betydning, et billede på<br />

Guds rige, der åbner sine døre.<br />

Kom og besøg <strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong><br />

Danmarksgade 61 · 7000 Fredericia<br />

TRINITATIS KIRKE<br />

Levende historie i Fredericia<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk


TRINITATIS KIRKE<br />

Levende historie i Fredericia<br />

KIRKEBYGNINGENS HISTORIE:<br />

Kirken, som vi ser i dag er grundlagt i 1689 – men<br />

det er faktisk den tredje i rækken i dag, efter at have<br />

været placeret forskellige steder,<br />

Den første <strong>kirke</strong> var en sal på byens rådhus, og den<br />

anden <strong>kirke</strong> var et bindingsværkshus – sydligt på<br />

grunden, genopført af materialer fra Ullerup <strong>kirke</strong>,<br />

der var blevet revet ned, da Fredericia blev grundlagt<br />

i 1650. Der blev desuden samlet midler ind i<br />

hele Ribe Stift til <strong>kirke</strong>n.<br />

<strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong> er en af de ældste <strong>kirke</strong>r i Fredericia.<br />

Grundstenen til <strong>kirke</strong>n blev nedlagt den 29. maj<br />

1655 af kong Frederik III. Herom vidner den i den<br />

nuværende <strong>kirke</strong>s sydside indmurede sten med kongens<br />

navnetræk. I 1655 knælede kong Frederik III i<br />

bøn på en kampesten og grundlagde <strong>kirke</strong>n på grunden,<br />

som var og er stadig indhegnet og bruges som<br />

<strong>kirke</strong>gård Allerede ved indgangen til <strong>kirke</strong>n møder<br />

man gamle stenrelieffer fra Ullerup <strong>kirke</strong>. Ved<br />

indgangens sydlige hjørne ses således et relief af<br />

djævelen med haledusken op over hovedet vogtende<br />

over, hvem der går ind og ud af <strong>kirke</strong>n. Det andet relief<br />

opdagede man i 1952, da man nedrev det gamle<br />

skolehus i Kongensgade. Det tredje relief, et hoved,<br />

mener man også stammer fra Ullerup <strong>kirke</strong>.<br />

KIRKENS INDRE<br />

I <strong>kirke</strong>ns nordvestlige hjørne står et skrin. Det er<br />

bevaret fra <strong>kirke</strong>ns første tid og til opbevaring af<br />

tavlepenge. Skrinet er tredelt,<br />

Kirkens døbefont<br />

er sammen med<br />

dåbshimlen<br />

<strong>kirke</strong>ns største<br />

klenodie.<br />

Døbefonten er fra<br />

den romanske<br />

periode og<br />

tilhugget i<br />

slutningen af<br />

1100- tallet<br />

Fonthimlen er antagelig<br />

fra slutningen af<br />

1600-tallet. De seks<br />

stående figurer forestiller<br />

de seks dyder<br />

eller de gode ønsker,<br />

man nærer for barnet:.<br />

Den eneste medaljon<br />

viser Jesu dåb.<br />

Altertavlen er fra 1691, skænket til <strong>kirke</strong>n af tolderen<br />

Peder Skov mod, at han fik lov til at bygge et<br />

pulpitur i <strong>kirke</strong>n til sig og sin familie, ligesom han<br />

fik begravelsesplads i <strong>kirke</strong>n. Kristusfiguren, der<br />

foroven afslutter altertavlen, samt de to romerske<br />

soldater, der er anbragt ude til siderne, er noget af<br />

det ældste i <strong>kirke</strong>n. Også disse tre figurer kommer<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!