Bjørnen har et godt tilbud til dig - Bjørnens Sportsfiskerforening

bjoernenfisker.dk

Bjørnen har et godt tilbud til dig - Bjørnens Sportsfiskerforening

Bjørnen har et godt tilbud til dig -

Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med

mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to

klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores

hyggelige og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til

bl.a. fluebinding i dagtimerne.

Året igennem har vi ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og

åture, ligesom vi arrangerer ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker på

kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. den svenske å Lagan.

Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores klublokaler

afholder vi kurser og har forskellige foredrag, ligesom vi både fremstiller og

vedligeholder grej, og naturligvis hygger vi sammen. Gennem teoretiske og

praktiske kurser videreudvikler vi det enkelte medlems viden og færdigheder.

Med vores mentorordning sikrer vi desuden, at hvert nyt medlem kommer

hurtigt ind i vores sociale netværk, og er der behov for det, så hjælper

vi gerne med at få det nye medlems grej fuldt optimeret, ligesom vi guider

det nye medlem på de første ture.

Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982, så vi har allerede fejret vores 25 års

jubilæum. I starten var vi en lokal forening i Bjørnens Kvarter i Albertslund.

I dag har vi medlemmer også fra andre kommuner. Vi flyttede i januar 2012

til renoverede lokaler på den gamle Roskilde Kro i Albertslund.

Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og

vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvilket

giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.

Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet samt i vores informationsfolder

og desuden på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk - På hjemmesiden

kan du på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores

kommende aktiviteter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden,

der hedder ”Vejen til Bjørnen” kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro.

Adressen har du herunder, og du er meget velkommen til at besøge os, så

du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv.

Kontingentsatser årligt 2013

Seniorer kr. 565

Juniorer kr. 280

Pensionister kr. 490

Familier kr. 845

Ved indmeldelse efter 31. juli

får du resten af året til halv pris.

Foreningens åbningstider og adresse

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

Bjørnens Sportsfiskerforening

Roskilde Kro

Egelundsvej 7-C - 1. sal

2620 Albertslund

¤ Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser ¤

2


Bjørnens bestyrelse m.m.

Herunder har du Bjørnens bestyrelse. Du kan sædvanligvis

altid træffe et bestyrelsesmedlem på vores klubaftener.

Formand

Kjeld Willerslev

Tel. 2640 2630

kwiller@webcontact.dk

Michael Jespersen

Tel. 2928 0943

m.jespersen@live.dk

Kasserer

Erik Lund-Thomsen

Tel. 2063 0173

lundthomsen@live.dk

Morten P. Nielsen

Tel. 4128 7457

mpn@glumsoekaninhop.dk

Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen

Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson

Revisorsuppleant Poul Seiler

Næste klubblad udkommer i juni måned 2013 og sidste frist for rettidig

indlevering af indlæg til bladet er tirsdag den 21. maj 2013.

Den ”Gamle Redaktør” Ib Rasmussen vil som sædvanlig gøre opmærksom

på, at indlæg til klubbladet fortsat kan fremsendes til:

E-mail: ibrasm01@gmail.com

¤ Læs mere på www.bjoernenfisker.dk ¤

3

Sådan ser vi

ud efter den

ordinære

general-

forsamling

2013.

Lasse

Lars Søberg Jørgensen

Tel. 2945 9748

larssoberg@gmail.com

Forsiden: Vores havfiskere i vinterbeklædning på Sundet. Til højre Poul

Seiler og til venstre Flemming Normann Nielsen. Som du kan se, var

Flemming godt tiliset, og det det samme var Skjold og de øvrige fiskere.


4

Med Eriks nye konkurrenceregler

ender vi i glas og

ramme, hvis vi ellers gør

os fortjent til det.

Til venstre kan du se Årets

Bjørn 2012 Aage Simon,

samt vinderen af Kystfiskeri

Erik Lund-Thomsen, Hornfiskefiskeri

Bruno Hansen

og Torskefiskeri Senior Ole

Bisgaard.

Vi fik i år ikke vindere i

P&T-fiskeri og Torskefiskeri

Junior.

Årets Bjørn fik gavecheck

på 500 kroner og de øvrige

gavekort på 200 kroner.

Præmierammen med årets

vindere trykkes i 50 x 70

cm ramme, medens Månedens

Fiskere, som udskiftes

efter 12 måneder, er i mindre

rammestørrelser.

Vinderne i glas og ramme...

Men ud over æren, var der ikke noget at hente…….


Tjek de gode tilbud

www.bafi.dk

Vi har alt hvad du skal

bruge til dit fiskeri.

6


Formandens Hjørne

Orientering fra formanden.

Så er vi i gang med et helt nyt år med fiskeri og fælles hygge i vores nye

klublokaler på Roskilde Kro. Vi er også nået hen forbi den ordinære generalforsamling

d. 25. februar, hvorfra jeg kan referere følgende:

Formandens beretning på generalforsamlingen blev godkendt, og du vil på

disse sider kunne læse nogle udpluk fra beretningen. En beretning indeholder

dels et tilbageblik dels et kik ind i fremtiden, herunder nogle tanker om,

hvad der skal ske fremadrettet.

Vi fik nogle nyvalg, formanden blev genvalgt for en ny toårs periode, og som

nyt bestyrelsesmedlem fik vi valgt Michael Jespersen, som ellers stod til

genvalg som suppleant til bestyrelsen. Flemming Normann Nielsen udtrådte

af bestyrelsen efter en toårs periode, idet Flemming er, som man kalder

det, arbejdsramt i meget svær grad, og det er nu engang vigtigere end en

post i en fritidsforening. Som ny suppleant til vores bestyrelse fik vi indvalgt

Bruno Hansen, Henrik Møller fra Vallensbæk blev genvalgt som revisor, og

Poul Seiler som revisorsuppleant. Og dermed var alle personvalgene til bestyrelse

m.m. helt på plads.

Eriks 2012-regnskab og 2013-budget blev godkendt, og det kan jo ikke undre

på nogen måde. Tilbage var der så bestyrelsens forslag til kontingenter for

2014, som også blev godkendt, og dermed var alle generalforsamlingens beslutninger

på plads, og vi kunne gå over til den årlige præmieuddeling. På

næste side kan du se, hvorledes kontingentudviklingen har været i Bjørnen

og i forbundet henover perioden 2010 til og med 2014, hvor der kun i vores

kontingenter ind imellem ikke er stigninger.

Ved præmieuddelingen kunne Erik denne gang vise resultaterne af det nye

præmiesystem, som vi skiftede over til fra og med 2012. Årets Bjørn, som

toppræmien hedder, blev vundet af Aage Simon. Du kan inde i bladet se de

nye præmie billedtavler, hvor du kan se, hvem der besatte de forskellige

vinderpladser, og hvilke gavekort de enkelte vinderpladser udløste. Generalforsamlingen

var i øvrigt under sædvanlig kyndig ledelse af Søren Mathiesen,

som præcis klokken 20.30 kunne lukke generalforsamlingen med tak for god

ro og god orden. Det var en ret hurtig generalforsamling.

Kontingenterne reguleret lidt op for 2014 -

Som du kan se på næste side fik vi nogle mindre stigninger i både senior-,

pensionist- og juniorkontingenterne for 2014. Sportsfiskerforbundet kom

med en forhøjelse for 2014, og årlige kontingentstigninger er efterhånden

nærmest blevet en tradition for forbundet. Så for ikke at udhule vores

7


kontingenter, er vi desværre nødt til at følge trop. Yderligere ønsker bestyrelsen

at sikre, at vi får dækning for de almindelige prisstigninger i samfundet,

og desuden, at vi reducerer forskellen mellem senior- og pensionistkontingentet

med et ganske lille beløb på kr. 5. Niveauet for familiekontingentet

finder vi ganske passende. Bestyrelsens forslag blev vedtaget, og du kan

se kontingentudviklingen i skemaet herunder.

Bjørnens

kontingenter

2010 2011 2012 2013 Vedtaget

for 2014

Senior 500 515 515 565 595

Pensionist 425 440 440 490 525

Junior 225 230 230 280 300

Familie 775 795 795 845 845

Forbundets

kontingenter

2010 2011 2012 2013 2014

Senior 303 317 331 343 355

Pensionist 303 317 331 343 355

Junior 213 223 233 241 250

Familie 376 393 411 425 440

Pluk fra formandens beretning -

Beretningen på generalforsamlingen var denne gang delt op i en række underpunkter,

som omfattede vores flytning og renovering, Brugerrådet

Roskilde Kro, Sportsfiskerforbundet, vores egen forening, vandløbsprojekter

ved Store Vejle Å, samt et nyt initiativ, Bjørnens Naturskole. Her får du et

udpluk af de vigtigste emner i beretningen.

Flytningen og renoveringen -

Den øvelse kender vi vel alle i detaljer, så dem vil jeg ikke gentage her. Dog

lige én enkelt ting. Ser vi på de vigtigste nøgledatoer for vores flytning og

8


enovering, så havde vi rent faktisk kun omkring 14 dage til at renovere og

flytte i. Bagefter viste det sig, at der slet ikke var behov for en så presset

tidsramme. De lokaler, vi flyttede fra, blev først taget i brug flere måneder

efter vores flytning. Skolens renoveringsplaner blev nemlig ændret lige efter

vores flytning. Dermed fik vi ikke mulighed for at drage nytte af al den dejlige

tid, som der pludselig blev tildighed. Så renoveringen blev gennemført

som planlagt i et imponerende lyntempo.

På grund af tidspresset og desværre også økonomien, nåede vi ikke at male

vinduer, gulve og lofter, og vi har fortsat et hængeparti med en finpudsning

af dørene ud til gangen foran vores lokaler. En del af disse opgaver skal vi

gerne nå at gennemføre i år.

Brugerrådet bliver en forening -

Brugerrådet på Roskilde Kro afholder om kort tid en stiftende generalforsamling,

idet vi ønsker at ændre brugerrådet, så det bliver en forening med

bestyrelse osv. Jeg håber, at vi kan få en menig bestyrelsespost. Det er meget

vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at gøre Roskilde Kro bevaringsværdig.

En af Brugerrådets vigtige opgaver bliver derfor at skaffe penge til

den fortsatte renovering af bygningen.

Der er dog en hel del renoveringsopgaver, som vi ikke kan løse selv, og hvor

vi må håbe på, at kommunen løser disse opgaver straks, der er økonomi til

det. Det gælder f.eks. den udvendige vedligeholdelse, ligesom en forbedring

af tilkørselsvejen og parkeringspladsen. Begge er i vintertiden nærmest livsfarlige.

Det er opgaver, som brugerrådet vil bede kommunen prioritere meget

højt. Derimod vil en renovering af gange, trapper og de to toiletter på

1. sal i vores ende af bygningen være opgaver, som vi måske kan løse i et

fælles projekt sammen med de to spejdergrupper.

Vi har Susanne Storm Lind med i Brugerrådet, hvilket er rigtig godt, idet

Susanne dels sidder i Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune, dels

bl.a. er formand for Folkeoplysningsudvalget. Det betyder, at vi dermed har

politisk bevågenhed og samtidig kan få værdifuld inspiration bl.a. til arbejdet

med at fremskaffe finansieringsmuligheder for husets fremtidige renoveringsopgaver.

Sportsfiskerforbundet -

Ser vi på 2012, så er forbundets medlemstal desværre faldet yderligere. Lidt

hovedregning viser, at medlemstallet ligger betænkelig tæt på 20.000 medlemmer,

hvilket er det lavest i flere år. Vi nærmer os også tidspunktet, hvor

de store årgange for alvor begynder at forsvinde ud, og det kommer til at

presse medlemstallet yderligere. En desværre meget stor del af forbundets

medlemmer befinder sig i dag i aldersgruppen over 60 år, og der er også en

temmelig stor gruppe over 70 år. Når de grupper forsvinder ud af forbundet,

9


skal forbundet gerne forinden have øget medlemstallet med flere tusind

medlemmer og helst i de yngre aldersgrupper.

Nedgang i medlemstallet rammer naturligvis også økonomien, som i forvejen

er presset pga. de høje omkostninger ved at fremstille og udsende forbundets

blad, Sportsfiskeren. Bladet har i de senere år kostet ca. 2 millioner

kroner netto. Den udgift vil man nu forsøge at reducere ved at hente flere

annoncekroner ind. Annoncemarkedet er dog meget presset, og det var en

af årsagerne til, at Fiskefeber, et af de andre fiskesportsblade, blev opkøbt

af det tredje fiskesportsblad Fisk og Fri i slutningen af 2012.

Nyt forbundshus - Prestigebyggeri -

Med marts nummeret af Sportsfiskeren fik du en flot brochure om det nye

forbundshus, som gerne skal være færdigbygget til forbundets 75 års jubilæum

i år. Forbundet bor hverken pænt eller hensigtsmæssigt i de nuværende

lejede lokaler ved Vingstedscentret, men for mig ligner det nye forbundshus

et alvorligt prestigebyggeri. De oprindelige rammer for byggeriet var fastsat

til en maksimum byggesum på 7½ million kroner, men som det ser ud nu,

ligner det mere et byggeri til op mod 12 millioner. Der skal ikke kun bygges

et overordentlig flot hus, der skal også skabes nogle meget omfattende

udenoms faciliteter. Lokale og Anlægsfonden bidrager med et tilskud på op

til ca. 3 millioner og Friluftsrådet en halv million. Forbundet har selv opsparet

et beløb i størrelsesorden 4 millioner, og forbundet har fortsat ansøgninger

til behandling hos en række fonde. Derfor kan økonomien nå at ændre

sig meget, men medlemsudviklingen taget i betragtning, havde jeg bestemt

håbetet meget mindre ambitiøst byggeri. Det er jo ekstrem vigtigt, at

byggeriet ender med en fornuftig balance mellem forbundets fremtidige

økonomiske rammer og den endelige årlige ”husleje”.

Havørred Sjælland -

Desværre er der intet nyt at berette om dette projekt, hvor målet jo er at

skabe et bedre havørredfiskeri omkring de sjællandske kyster. Michael og

jeg var til et møde i Havørred Sjælland regi i oktober 2012, og siden det

møde er der ikke igangsat nye initiativer, desværre. Hvad der i år kommer

til at ske i Køge Bugt gruppen, som vi tilhører, er p.t. også helt ukendt. Forbundet

har nu valgt samtidig at sætte fokus på geddefiskeriet.

Ny dagkortside - fiskekort.dk

Forbundet åbner snart en ny hjemmeside, hvor du fremover skal kunne købe

dagkort til forskellige fiskevande. Det er et forsøg på at overtage salget af

dagkort fra den hjemmeside, som du kender som dagkort.dk - Om alle foreningerne

på dagkort.dk vil overføre deres dagkortsalg til forbundets nye

site, kan kun fremtiden vise. Der indgår nemlig en række ikke-forbundsforeninger

blandt disse foreninger. Planen er i øvrigt, at man skal kunne

melde sig ind i forbundet eller en af forbundets foreninger via fiskekort.dk.

10


Mulighed for rabatkøb via Sportsfiskeren -

Bemærk i øvrigt, at forbundet har igangsat et hvervningsprojekt, som indeholder

muligheden for en ny medlemsrabat. I Sportsfiskeren - marts udgaven

siderne 6-7, du må selv tælle, da de ikke er nummererede, kan du se 5 forskellige

grejting, bl.a. en fluestang og et havhjul. Tilbuddet gælder også

alle eksisterende medlemmer, så savner du lige netop en af de viste grejting,

så kan du købe den til nedsat pris sammenlignet med de såkaldte normalpriser.

Når vores kasserer Erik har indbetalt vores kontingent for 2013,

det sker meget snart, så kan du printe en rabatkupon via din medlemsprofil

i forbundets medlemssystem. Du kan derefter købe en af de pågældende

grejting med rabat i de forretninger, der er vist i Sportsfiskerens reklame.

Kan du ikke logge ind på din medlemsprofil, så hjælper jeg dig gerne med

fremgangsmåden.

Bjørnens 2013 -

Vi mistede desværre nogle medlemmer ved vores kontingentopkrævning i

januar måned. Det kommer vi til at gøre noget ved, vi må øge medlemstallet

igen, og vi vil derfor snarest iværksætte et hvervningsprojekt for vores

forening. Det vender vi tilbage til i næste klubblad.

Som du kan læse længere inde i dette klubblad, starter Michael og jeg et

helt nyt initiativ, som vi har valgt at kalde Bjørnens Naturskole. Det er et

tilbud til de lokaler skoler om naturundervisning for skoleeleverne. Det tilbud

skal samtidig gerne skaffe os nogle flere juniorer, så vi også af den vej

kan øge vores medlemstal. Men alt det kommer der en beskrivelse af i det

næste klubblad. I første omgang, så læs lidt om rammerne for den kommende

Bjørnens Naturskole længere inde i bladet.

Når jeg ser tilbage på det netop afsluttede år, så opdager jeg jo hurtigt, at

der er en hel del personer, som vi godt kan sige tak til i forbindelse med

det, der skete omkring os i året, der gik.

Jeg vil derfor gerne rette en tak til Albertslund Kommune for vores nye

klublokaler, selvom det gik lovlig hurtigt med at skulle flytte, også en tak til

Kommunens miljøfolk for samarbejdet omkring Store Vejle Å, til vores bestyrelse,

herunder Flemming som jo desværre nu er stoppet i bestyrelsen,

til Erik, Bruno og Søren for deres turlederarbejde, til Ib for vores klubblad,

til Michael for hans flotte naturplejearbejde, og så i øvrigt alle dem, der

deltog ved vores renovering og flytning til Roskilde Kro.

Har jeg glemt nogen, så skal de bestemt også have tak.

Lad os gøre 2013 til et godt år i Bjørnen.

Venlig hilsen

Kjeld - Vi ses i Bjørnen

11


Konkurrenceture i 1. halvår.

Nu kan du tilmelde dig til de forskellige konkurrenceture, hvor der

også er præmier. Vi lægger i år ud med Put & Take Konkurrencen,

så kommer der hornfiskekonkurrencen, derefter Torskekonkurrencen,

og hele tiden er der kystkonkurrence og desuden Årets Bjørn,

som gøres op helt til slut på grundlag af alle registrerede fangster.

12

Lørdag d. 13. april.

Put & Take

Konkurrencen ved

Simons P&T Sø.

Vi starter fra Roskilde Kro kl. 07.30. Vi kører derfra samlet op til Simons

Put & Take Sø i Gundsømagle/Veksø, hvor vi starter fiskeriet lige omkring

kl. 08.00. Så har vi 5 timers fiskeri med fuldkommen fri fangst foran os.

Vi fisker i 3 timer, så holder vi en rigtig hyggelig pause ved grillen, hvor vi

får serveret nogle dejlig lune grillpølser. Simon leverer en øl eller vand.

Efter ca. 45 minutter ved grillen genoptager vi fiskeriet, og vi fisker videre

i 2 timer, hvorefter vi vejer os frem til dagens konkurrencevinder. Pris inklusive

grillmenuen senior kr. 150 - Junior kr. 75.

Lørdag d. 4. maj.

Hornfiske-

Konkurrencen -

Sikkert i Isefjord.

Igen samles vi ved Roskilde Kro, denne gang kl. 07.00, hvor vi spiser morgenmad

sammen. Er vind og strøm til det går turen op til Kongsøre Skov

eller evt. Unnerød, hvor vi kan håndtere grillmenuen. Mindst lige så vigtigt

er det, at det er en rigtig god plads for hornfiskefiskeri, og hvor både spinnegrej

og fluegrej har gode muligheder for at nå hornfiskene.

Ved middagstid holder vi hyggepause ved grillen, hvor der bydes på lækre

lune grillpølser. Medbring selv drikkevarer. Efter ca. 45 minutter genoptager

vi så fiskeriet. Ud på eftermiddagen slutter vi med at måle og vejer os

frem til dagens konkurrencevinder. Pris morgenmad og grill kr. 40.

Familieturen søndag d. 30. juni med Jaws.

Det er jo ikke en af vores konkurrenceture, men derimod årets hyggelige

familietur, hvor du kan invitere familie og venner. Det er en lavpristur.

Pris senior kr. 200 - Gæstejunior kr. 125 - Bjørnens juniorer kr. 100.


Lørdag d. 15. juni

Torskekonkurrencen

på Skjold -

Senior & Junior.

Torskekonkurrencen eller som den hed tidligere Torskepokalturen har jo

altid været en af de meget populære dyster, og det er der mange gode

grunde til. Turen afvikles igen fra Skjolds dæksplanker, hvor skipperen vil

finde fiskene til os. Vi har 15 pladser, så hurtig tilmelding anbefales.

Vi har to konkurrencer, en for seniorerne og en for juniorerne, så alle aldersgrupper

kan være med i kampen om titler og præmier. Pris for seniorer

kr. 260, medens vores juniorer slipper med halv pris.

Når vi ligger lige over fiskene, er det op til dig selv, om du vil ende som

vinder af en af dagens konkurrencer, og om du vil vinde præmier.

Flerdagestur med Multifiskeri ved Hvide Sande

Vil du prøve en hel anderledes flerdagestur, en tur med forskellige fiske-

muligheder, så læs endelig videre, så får du Brunos opskrift på en tur med

mulighed for molefiskeri, fjordfiskeri, å-fiskeri, havfiskeri og Put & Take

fiskeri m.m.

Du vil kunne fiske i Vesterhavet, inde i Ringkøbing Fjord, i f.eks. Skjern Åsystemet

eller Hover Å, du kan også komme ud på Vesterhavet, eller du

kan fiske i en lokal Put & Take sø. Hele denne række af fiskemuligheder

kan du opleve tæt på Hvide Sande, hvor Bruno lejer et dejligt sommerhus

til os, og hvor vi kan hygge sammen og spise godt.

Vi kommer altså til at bo tæt på den Jyske Vestkyst, hvor der inden for

ganske få kilometers afstand er så meget forskelligt fiskeri og med en høj

kvalitet. Det kan du også læse meget mere om på internettet.

Gå ind på hjemmesiden www.hvidesande.dk - vælg menuen Lystfiskeri, så

får du en bunke viden. Åbn f.eks. Lystfiskerguiden, som har masser af gode

oplysninger. Priser m.m. - Spørg Bruno.

Facts i øvrigt om turen:

Start lørdag d. 24. august - Hjemrejse lørdag d. 31. august.

Varighed altså én hel uge.

Vi skal være op mod 9 mand, og der er endnu et par ledige pladser.

Antal deltagere skal passe fornuftigt med antal biler tildighed.

Tilmelding i klubben eller hos Bruno Hansen på telefon 2984 9307.

13


Fra det dybe vand...

Havfiskeri i de helt kolde vintermåneder kan give frosne og stive fingre med

begrænset skrivekløe hos de seje havtursfolk. Det tror redaktøren er tilfældet,

for det er ikke lange romantiske turbeskrivelser de kuldekæmpende gutter

leverer ude fra det dybe vand - Her er dog nogle turberetninger fra vores

havtursleder Bruno:

Havtur d. 29. december 2012

Det blev en tur, hvor der ikke var meget at skrive hjem om. Det var koldt,

hvilket jo ikke kunne overraske. Det blev til 2 torsk til Aage Simon, op til 2

kilo, men alligevel nok til at blive Månedens Fisker, og det var jo godt nok.

Havtur d. 26. januar 2013

Det var en af de ture, som hurtigt vil blive glemt, hvad fisk angår, men den

vil bestemt blive husket for det meget kolde vejr med overisning af både

skib, fiskere og grej. Det blev til en lille torsk på 1,7 kilo til Ejner samt en

masse frisk luft til Flemming, Poul og Bruno. Som Bruno skrev: ”Det var ikke

nogen imponerende reklame for havfiskeriet, så nu har vi besluttet os for, at

vi på de næste ture vil fange mange flere og større fisk. Der skal blot lidt

mere held til oven i vores nærmest grundlovssikrede dygtighed”.

Havtur d. 16. februar 2013

Vores beslutning viste sig at fungere, så den skulle vi have taget for længe

siden. Vejret ret pænt. Ejner fik 3 torsk op til 2,5 kilo, John 2 stk. op til 2,3

kilo, Poul 2 stk. op til 2,7 kilo, Flemming 1 stk. også på 2,7 kilo og Bruno fik

hele 3 fisk op til 2,7 kilo, så nu kører det bare for os.

Har du lyst til at komme med på de næste ture, så følger vi samme plan.

Turskemaerne er sat op, så du kan tilmelde dig.

Du kan også bare ringe til

Bruno på telefonen på

2984 9307.

Nu fungerer det.

Flere fisk på dæk.

14

Aages to enlige

fisk på december

turen.


¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. halvår 2013 ¤

Startsted og starttidspunkter -

Klubturene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde

Kro, men check altid startsted og de endelige starttidspunkter på turopslagene

i klublokalerne og på Turplanen på hjemmesiden.

Præmiefotografering -

Med det nye præmiesystem skal turlederen ikke kun registrere dine

fangster, han skal også fotografere dig med din fangst. Så husk selv på,

at du bliver forevigetet smukt portræt med din dejlige fangst. Du

kan jo med den rette fangst faktisk ende med at komme i glas og ramme

i vores klublokaler. Når året er slut, har vi forhåbentlig en række billeder

med glade fangere og deres smukke fisk.

¤ Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden ¤

TURPROGRAM - FØRSTE HALVÅR 2013 -

Fredag d. 1. marts - Tur til Lagan på Årskort - Starttid tidlig morgen.

Så starter fiskeriet derovre hinsidan, men kun for dem, der vil løse årskort.

Vil du det, så er det din første turmulighed i år. Tal om nødvendigt med en

af de rutinerede Laganfiskere om teknik. Fiskeriet er udelukkende efter

havørred, for laksene skal p.t. have fred et stykke tid endnu.

Lørdag d. 16. marts - Tur til Lagan på Dagkort - Starttid tidlig morgen.

Valgte du ikke årskort til Lagan på turen d. 1. marts, så kan du nu alligevel

komme til at fiske i Lagan, for nu er der åbent for fiskeriet på dagkort.

Årskortindehaverne er ret sikkert også med. De skal jo have noget ud af

årskortet. Fiskeriet er helt det samme som på den forrige tur, og har du

behov for oplysninger, så er opskriften også den samme.

Lørdag d. 23. marts - Kysttur efter havørred - Start ca. kl. 08.00.

Vi vender for alvor tilbage på kysten, og nu er det, at temperaturerne heldigvis

begynder at stige. Havørrederne får nu rigtig travlt med at genvinde

kampvægten, så de jager i bund langs med vores kyster. Det giver dig

også langt større fangstmuligheder. Så det er bare om at pakke dine waders

og grejet, og så afsted til et spændende og ofte rigtig givtigt fiskeri.

16


Lørdag d. 6. april - Kysttur efter havørred - Start ca. kl. 08.00.

Nu går det virkelig stærkt på kysten, temperaturerne er ved at nærmere sig

et rigtig godt niveau. Der er super gode muligheder med både spinne– og

fluegrejet. Havørrederne er også stærkere nu, så det er tiden, hvor du kan

hente dig en herlig fight mod de sølvblanke torpedoer, som blot venter på,

at du udfordrer dem.

Lørdag d. 13. april - Put & Take Konkurrencen - Start præcis kl. 07.30.

Så skifter vi til konkurrencefiskeri hos Simons P&T-sø, hvor vi skal afgøre

årets P&T-konkurrence. Husk at når selv formanden har været i stand til at

fange en stor putfisk i Simons sø, så kan alle. Vi har fri fangst og ganske

givet grillen med til en hyggelig spisepause ved søen. Så en god dag med

hygge og fælles konkurrence ved en super god sø.

Onsdag d. 1. maj - Geddepremiere i Mosen - Starttid ca. kl. 08.00.

Nu åbner de lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø, altså vi skal i Mosen.

Vi skal nok være klar over, at fiskeriet i Vallensbæk Sø snart bliver umuligt

i en meget lang periode. Det sker når togbanen København-Køge-Ringsted

starter byggeriet dernede i søen, så udnyt freden og mulighederne i år.

Størfiskeri i Ballerup - Midt /slut i maj måned - Aften eller dagtur.

Jo - der er stør i Ballerup, så vi må prøve en tur til Poppelsøen, som har

ganske heftige stør i søen. De fighter som bare pokker, så det må prøves af.

Vi har to rutinerede størfiskere i klubben, Glenn og vores junior Nick. Vi har

mulighed for at få en god baggrund. Inden turen underholder Glenn nemlig

en aften i klublokalerne om teknikken og grejopsætningen til dette specielle

fiskeri, som må prøves af. Der kommer info om turtidspunktet senere.

Lørdag d. 4. maj - Hornfiskekonkurrencen - Starttid præcis kl. 07.00.

Så er det tiden til den årlige hornfiskedyst, hvor vi skal finde vores konkurrencevinder.

Vi starter med morgenmad i klublokalerne. Fiskepladsen til

spin og flue kan f.eks. blive Kongsøre Skov eller Unnerød. Grillen kommer i

gang ved middagstid. Medbring selv drikkevarer. Så en hyggelig og fiskemæssig

god tur, når vi finder årets vinder i fiskeriet efter de vilde ”Horn”.

Lørdag d. 25. maj - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 08.00.

Så vender vi igen tilbage til det herlige havørredfiskeri. Nu er havørrederne

vokset omkring maven, de er ved at være i absolut topform, så det er bare

om at kaste sig over dem med blink, spinnere og fluer. Husk at det er omkring

dette tidspunkt, at børsteormene for alvor står på menuen derude.

Lørdag d. 8. juni - Kysttur efter havørred - Starttiden aftaler vi.

Nu er temperaturerne steget så meget, at der er virkelig god grund til at

tage en aftentur på kysten. Er der interesse for det, så tager vi grilludstyret

med, for grillmad under sommeraftenfiskeri er i klassen ”råhygge”.

17


Aktivitetskalender for foråret/Sommeren 2013

Marts 2013 April 2013

1 Fre Tur til Lagan (Årskort) 1 Man Uge 14

2 Lør 2 Tir

3 Søn 3 Ons

4 Man Om tunfiskeri i Canada 4 Tor

5 Tir Uge 10 5 Fre

6 Ons 6 Lør Kysttur

7 Tor 7 Søn

8 Fre 8 Man Uge 15

9 Lør Skjold fra Helsingør 9 Tir

10 Søn 10 Ons

11 Man Uge 11 11 Tor

12 Tir 12 Fre

13 Ons 13 Lør P&T konkurrence

14 Tor 14 Søn

15 Fre 15 Man Uge 16

16 Lør Tur til Lagan (Dagkort) 16 Tir

17 Søn 17 Ons

18 Man Uge 12 18 Tor

19 Tir 19 Fre

20 Ons 20 Lør Skjold fra Vedbæk

21 Tor 21 Søn

22 Fre 22 Man Uge 17

23 Lør Kysttur 23 Tir

24 Søn 24 Ons

25 Man Uge 13 25 Tor

26 Tir 26 Fre

27 Ons 27 Lør

28 Tor 28 Søn

29 Fre 29 Man Uge 18

30 Lør 30 Tir

31 Søn


Se også kalenderen på : www.bjoernenfisker.dk

og husk så at tilmelding til havturene er bindende .

Maj 2013 Juni 2013

1 Ons Geddepremiere i Mosen 1 Lør

2 Tor 2 Søn

3 Fre 3 Man Uge 23

4 Lør Hornfiskekonkurrence 4 Tir

5 Søn 5 Ons

6 Man Uge 19 6 Tor

7 Tir 7 Fre

8 Ons 8 Lør Kysttur

9 Tor 9 Søn

10 Fre 10 Man Uge 24

11 Lør 11 Tir

12 Søn 12 Ons

13 Man Uge 20 13 Tor

14 Tir 14 Fre

15 Ons 15 Lør Torskepokaltur (Skjold)

16 Tor 16 Søn

17 Fre 17 Man Uge 25

18 Lør 18 Tir

19 Søn 19 Ons

20 Man Uge 21 20 Tor

21 Tir 21 Fre

22 Ons 22 Lør

23 Tor 23 Søn

24 Fre 24 Man Uge 26

25 Lør Kysttur 25 Tir

26 Søn 26 Ons

27 Man Uge 22 27 Tor

28 Tir 28 Fre

29 Ons 29 Lør

30 Tor 30 Søn Familieturen (Jaws)

31 Fre


Lørdag den 9. marts 2013

Skjold fra Helsingør

Sejltid : 7-12

Pris: Kr. 260,- excl. transport

Antal pladser: 6

Lørdag den 20. april 2013

Skjold fra Vedbæk

Sejltid: 7-12

Pris: Kr. 260,- excl. transport

Antal pladser: 6

Lørdag den 15. juni 2013

Skjold fra Vedbæk

Sejltid: 7-12

Pris: Kr. 260,- excl. transport

Antal pladser: 15 indtil videre.

Det er vores årligt tilbagevendende torskepokaltur.

Søndag den 30. juni 2013

Jaws fra Vedbæk

Sejltid: 12-17

Pris: Kr. 200,- for seniorer, kr.100,- for egne juniorer og kr. 125 for

gæstejuniorer. Alle priser excl. transport.

Antal pladser: Hele båden

20


Lørdag den 17. august 2013

Skjold fra Vedbæk

Sejltid: 7-12

Pris: kr. 260,- excl. transport

Antal pladser: 6

Lørdag den 14. september 2013

Skjold fra Vedbæk

Sejltid: 7-12

Pris: kr. 260,- excl. transport

Antal pladser: 6

Lørdag den 5. oktober 2013

Skjold fra Vedbæk

Sejltid: 7-12

Pris: kr. 260,- excl. transport

Antal pladser: 6

Lørdag den 2. november 2013

Skjold fra Vedbæk

Sejltid: 7-12

Pris: kr. 260,- excl. transport

Antal pladser: 6

Fredag den 27. december 2013

Skjold fra Helsingør

Sejltid: 7-12

Pris: kr. 260,- excl. transport

Antal pladser: 6

Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej som gør det

muligt for dig at fiske optimalt . Altså både let og lidt tungere grej.

Turleder er Bruno Hansen

Tlf.: 29 84 93 07 og mail: kirsten_m_hansen@live.dk

… men på familieturen med Jaws er det Søren Mathiesen der er turleder

Tlf.: 40 41 27 75.

….. bemærk at vi kun har 6 pladser på de ordinære havture, så hvis du

vil være sikker på en plads, skal du ikke satse på at vente til sidste

øjeblik med tilmeldingen. Hvis der er flere tilmeldinger end vi har pladser,

vil Bruno forsøge at efterbestille, og jo før han er ude, jo større er

chancen for at det kan lykkes.

21

Og den er heller ikke så dum

PÆN FISK ....


WWW Skjold-Vedbaek.DK

Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne

Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør .

Rederiet

SKJOLD

Jupitervej 17

3100 Hornbæk

Ring venligst på:

Tlf. 30 20 20 19

eller Fax:

49 70 82 66

mellem kl. 8.00-21.00

22


December 2012

Aage Simon

Torsk 1,400 kg.

23

November 2012

Rasmus Kjær Steinbeck

Gedde 9,100 kg.

Januar 2013

Ejner Nielsen

Torsk 1,700 kg.

Familieturen

Tag dine venner og familie med

ud til det dejlige sommerfiskeri

på Øresund, hvor turleder Søren

Mathiesen mener, at han nok kan

udstede fangstgaranti.

Senior kr. 200 - Gæstejuniorer kun

kr.125 og Bjørnens juniorer kr.100

Datoen er i år søndag d. 30. juni - Fra kl. 12.00 til kl. 17.00.

Vi sejler ud med Jaws fra Vedbæk Havn - Søndre Mole. Vi har tradition for at

fange godt med fisk. Årstiden er primært til torskefiskeri, men der findes

også andre spisefisk derude. Vi har hele skibet, men tilmeld jer straks.


Back to Nature...

Bjørnen åbner Naturskole for kommunens skoleelever.

Efter vores flotte naturplejeprojekt ved Store Vejle Å med Albertslund

Kommune og Herstedvester Skole sidste år fik Michael en glimrende idé.

Idéen lød ganske enkelt: ”Lad os gøre det på den rigtige måde, lad os åbne

en egentlig Naturskole ved Store Vejle Å”.

Vi har nemlig planer om at gennemføre flere renoveringsopgaver i stil med

projektet, som vi udførte sidste år, og når Banerne bygger den nye togbane

København-Køge-Ringsted bliver der mulighed for endnu flere opgaver og

også nogle rigtig spændende løsninger med Store Vejle Å.

Målsætningen for Naturskolen er at skabe en god naturforståelse af vores

lokale vandmiljø hos kommunens børn og unge, og som tillægsgevinst kan vi

hente nogle flere juniorer til vores forening. Det er da et par glimrende mål.

Hvordan gør vi så det. Det gør vi bl.a. ved at bruge de naturprojekter, som

indgår i Albertslund Kommunes vandhandleplaner. Vi kan også i samarbejde

med skolernes naturlærere arrangere naturvandringer med undersøgelser af

vandmiljøet, dyrelivet og plantelivet.

Ved projektet, som vi gennemførte sidste år sammen med kommunens Materialegård

og de 90 elever fra Herstedvester Skole, fik vi renoveret 3 nedslidte

gydebanker, og vi fik udlagt flere hundrede skjulesten i Store Vejle Å. Det

var et naturplejeprojekt som de fire skoleklasser fik lagt ind i tre Team Building

dage, og et tilsvarende projekt har vi nu fået løfte om, også vil blive

gennemført i år, og faktisk kan disse projekter fremover blive en fast øvelse

hvert år. Efter 6. klasse skal eleverne sættes sammen i nye klasser efter skolesommerferien,

og Team Building dagene er ganske enkelt en rigtig glimrende

mulighed for eleverne til forinden at lære hinanden at kende.

Sidste år betalte kommunen for hele projektet, vi fik bl.a. også indkøbt 15

par skridtstøvler til eleverne, så de kunne arbejde nede i åen, og de skridtstøvler

indgår nu i en grejbank til brug ved fremtidige projekter. Vi har også

som forening mulighed for at søge penge fra fisketegnsmidlerne til indkøb af

materialer som grus og sten, så på den måde kan kommunen spare temmelig

mange penge og stadigvæk få renoveringsopgaver udført.

At starte en undervisning op vil naturligvis koste os nogle penge. Vi vil bl.a.

tilbyde eleverne en ret grundig undervisning om vandmiljøet, inden de går i

gang med det fysiske arbejde ved et projekt, og dertil skal vi udskrive planer,

vi skal lave undervisningstryksager, og vi får behov for en del udstyr til

både det fysiske arbejde og undervisningen. Vi har bl.a. planer om at købe

24


Eleverne skal

naturligvis inden

det fysiske

arbejde modtage

en grundig

teoretisk undervisning

om,

hvorfor vi renoverer,

hvordan

vi renoverer, og

hvad resultatet

betyder for naturen.

De får

dermed naturforståelse.

Michaels viden bl.a. hentet på kurser hos DTU Aqua og

Fiskeplejen er naturligvis guld værd i disse projekter.

Samtidig har vi mulighed for at få løst de helt tunge

opgaver ved et samarbejde med Albertslund Kommunes

Materialegård, hvor kommunen har 3 Å-mænd, som til

hverdag løser åens vedligeholdelse.

Forstår man naturen, bliver

man også en god naturbruger.

noget supplerende computerudstyr samt en PC-fremviser, så vi i vores klublokaler

på Roskilde Kro kan vise film og billeder, undervisningsdokumenter,

tegninger osv. for eleverne. Vores geografiske placering af klublokalerne er

jo i øvrigt nærmest genial, idet vi efter teoriundervisningen kan vise eleverne,

hvordan selve vandmiljøet fysisk ser ud. De skal jo blot gå de få meter,

der er hen til Store Vejle Å.

Da vi ikke råder over penge til disse investeringer, har vi nu søgt penge fra

Albertslund Kommunes Temapulje, og til vores store glæde, har vi modtaget

15.000 kroner til at starte op for. Vi har dog behov for flere penge, og vi er

derfor i gang med at søge et tilsvarende beløb fra Friluftsrådet.

Michael og jeg vil i marts eller april invitere alle medlemmer til en informationsaften,

hvor vi vil fortælle meget mere om vores planer, de kommende

projekter og Naturskolen, som vi meget gerne vil have mange flere med i.

Kjeld

25


Hvidovre Sport

Hvidovrevej 158 ,

2650 Hvidovre

Tlf. 36 75 13 15 , Fax. 36 75 36 37

www.hvidovresport.dk

26


Jeg kan lige så godt sige det med det samme: 2012 har været et år, der

bedst kan beskrives med et godt gammelt jysk ord, - træls. Det begyndte

ellers så godt. Flytningen til Roskilde Kro forløb uden problemer, men

inden vi var færdige med renoveringen af lokalerne begyndte problemerne

at dukke op. Jeg vil ikke bruge meget mere spalteplads på de velkendte

begivenheder, men blot nøjes med at sige, at den eneste grund vi har

til at være misundelige på KFUM spejderne er, at de har en bedre nabo

end vi har.

Og så til fiskeriet, og som sædvanligt skal vi først ud på æ haw, og det

vil, med en enkelt undtagelse, sige Øresund. Optællingen af ture siger 13

og det vil sige 9 almindelige øresundsture, 1 fladfisketur, familieturen,

torskekonkurrencen samt en makreltur til et sted i Kattegat nord for Sj.

Odde.

115 torsk har vi registreret, men mon ikke det rigtige tal er i nærheden af

200, bl.a. har vi jo for vane ikke at tælle fisk på familieturen, og der blev

Ejner renser stortorsk

27


der, skal jeg hilse og sige, fanget ganske pænt med torsk, og i tilgift havde

vi et super sommervejr – som sædvanligt. En skam at vi ikke kunne fylde

Jaws op på denne tur.

Årets største torsk vejede 7,4 kg og blev fanget på torskekonkurrencen af

Ole Bisgaard. I 2012 har der desværre været meget langt mellem torsk af

den størrelse. Langt de fleste af de torsk, vi har fanget, har vejet mindre

end 3 kg.

Fladfisketuren på Øresund med det gode skib Skjold gav kun 12 skrubber,

og det må vel ret beset være en anelse skuffende.

Makrelturen må også siges at være en anelse skuffende. Op kl. midt om

natten for at nå til Sj. Odde til kl. 04.00. Så sejle i 2½ time ud til fiskepladsen

og så kun 15 makrel. Mon ikke vi kan gøre det noget bedre i 2013.

Heftigt put fiskeri i Simons put vand

28

Vi har naturligvis

også fanget sild

på vores havture,

men da vi jo har

den holdning, at

kvalitet er bedre

end kvantitet

undlader vi at

tælle dem, men

glæder os bare

over at kunne spise

en nystegt sild

når vi kommer

hjem fra en hård

dag på æ haw.

Så kommer der en

lidt blandet landhandel.

Først

Tryggevælde Å

med forhindringer.

Først var turen

programsat til

den 4. februar,

men der var der lige blevet vinter med is og sne, så blev den udsat til den

11. februar. Det duede heller ikke, det viste sig nemlig at den dag skulle vi

på Øresund med Skjold, og den tur fik 1. prioritet. Så blev den udsat til

søndag den 19. februar, men der var stadigvæk for meget vinter, og så blev

turen endegyldigt aflyst. I 2013 prøver vi igen - på et eller andet tidspunkt

skal det nok lykkes os at komme til Tryggen.


1. maj, og geddepremiere i Tueholmsøen. 7 mand endte vi med at blive, og

vi havde flot forårsvejr til hygge ved søen. Ib havde nu misforstået det der

med geddefiskeri, - i stedet for fangede han en stor plade af en brasen på

hele 2,5 kg samt en miniature aborre, som ikke kunne få vægten til at give

udslag. Kun Bruno havde forstået hvad det drejede sig om, - to gedder kunne

han fange, 0,9 kg og 2,2 kg.

Put Konkurrencen samt Brølerturen fandt begge sted i Simons Put Vand. Put

Konkurrencen går vi let henover, idet ingen formåede at fange en af de

tamme ørreder fra søen. Så gik det lidt bedre på Brølerturen. De af os der

var med, blev vidne til en helt særlig begivenhed nemlig at vores formand,

Den Store Rorgænger, på sin første tur i år fangede en flot regnbue på 4,1

kg. Yderligere en fisk, en af de gyldne, blev fanget. Den vejede 1,5 kg.

Der er andre, der er meget bedre til at put fiske. Nick har fanget 3 flotte

stør i Poppelsøen med den største på 6,13 kg, og Glenn har fanget ikke mindre

end 24 stør i den samme sø og endelig var Susannes mand kun 750 gram

fra at slå vores gamle put rekord fra 1996. Hans regnbue vejede 7,750 kg.

Lagan har vi besøgt 12 gange i år, og som altid begyndte vi med premierefiskeriet

efter havørred den 1. marts. Der er meget langt mellem havørrederne

på denne tid af året, og det lykkedes os da heller ikke at fange nogen, -

vi måtte nøjes med at fange og genudsætte en håndfuld udlegede laks.

Laksen kom tidligt.

Den første blanke blev

fanget allerede den

30. marts, og på det

tidspunkt var der stadig

en hel del udlegede

laks tilbage i

Lagan.

Der gælder åbenbart

det samme for laks,

som gælder for havørred,

nemlig at de første

der går op i åen,

møder de sidste der

går ud i havet.

Den lille Ole

med paraplyen

6 laks lykkedes det os at fange i Lagan i år, - lidt mindre end sidste år. I det

hele taget blev der fanget færre laks i år end sidste år, ca. 1800 mod ca.

3500 i 2011.

29


Selv om vi ikke fangede mange laks, så kan vi alligevel glæde os over, at

Jan kom med på listen over medlemmer, der har fanget ” tag-med-hjemlaks

”.

Vores nyeste medlem Gert var også tæt på at komme på listen. Han fik på

den hårde måde lært, at vil man have laksen på land, så skal man være

over den hele tiden og ikke lade den alene et eneste sekund. Gert var kommet

lidt væk fra os andre da laksen huggede. Han havde ikke noget fangstnet

med, og kunne derfor ikke lande den. Hvad gør man så? Der er flere

muligheder, men Gert valgte en af de mere utraditionelle, - han lagde simpelthen

stangen fra sig og spurtede de 100 m hen efter et fangstnet og tilbage

igen for at få laksen på land. Den var imidlertid gået sin vej, den gad

ikke vente på sprinteren. Den var dog så venlig at lade stangen ligge, og

derfor har Gert også en stang til den nye laksesæson, hvor jeg er sikker på,

at han nok skal komme på listen, og et fangstnet glemmer han nok heller

ikke.

30

Den gamle redaktør

har jo

som bekendt sit

lille fristed på

molen i Ålsgårde,

og herfra

bliver der med

jævne mellemrum

udsendt en

bulletin om, at

der nu igen er

fladfisk på campingmenuen.

Et halvt hundrede

stykker har Ib

En af de gode fra Ålsgårde

ladet registrere i

år, og det er da

flot, selv om han

selv ikke er helt tilfreds med antallet. Alle vi andre har på andre kystture

måttet nøjes med en halv snes stykker til sammen.

Makrelkongen har slået til igen. Over 250 makrel har Aage fanget fra Scandlines

molen i Helsingør plus et par spandfulde sild. Ud over Aage har 5-6

andre medlemmer registreret ca. 70 makrel til sammen, så indtil videre er

der ingen, der truer Aages royale position.


På en campingtur til Skovby Camping i juli måned fik Nick fingre i en dåse

majs, og da det er et produkt, han ikke selv spiser, besluttede han at bruge

de gule korn som agn, og det gav da et godt resultat med en karusse på 1

kg. Prøv igen Nick. Du skal bare over 2,2 kg, så har du en ny klubrekord.

Den gamle er fra 1986, så det er ved at være på tide, at den bliver slået.

Rekorder blev det dog til i årets løb, bl.a. fik Jan Poltorak sig en god klubrekord,

da han i sommer fangede en kæmpe af en Brasen på hele 5,8 kg.

Et par andre rekorder skal også nævnes. Rasmus Steinbecks multe på 3,5 kg

og ikke mindst Søren Meinertz blåfinnede tun på hele 431 kg.

Fiskeriet efter havørred har været så nogenlunde, men når man ser på

fangsternes fordeling over året må man sige, at der er perioder, hvor vi har

været meget sløve eller hvor der bare ikke har været havørred nogen steder.

Fordelingen ser sådan ud:

Januar, februar: 1 stk. Marts, april, maj: 25 stk.

Juni, juli, august: 6 stk. Sep., okt., nov., dec.: 2 stk.

Der er jo ingen tvivl om, at det er de tre forårsmåneder, der er det hotte

tidspunkt for havørredfiskeriet, og det vil nok ikke ændre sig. Det der imidlertid

kan ændre sig, er sommer- og efterårsfiskeriet, men naturligvis kun

hvis vi selv vil. Jeg er sikker på, at grunden til at vi kun har fanget 8 havørreder

i løbet af sommeren og efteråret, er at vi har været alt for lidt på

kysten. Sådan har det i hvert fald været for mit eget vedkommende, og jeg

er sikker på, at jeg ikke er den eneste der har haft det sådan. Det må vi

kunne gøre bedre i 2013.

En god dag på kysten

31


Kystfiskeriet er jo også vores hornfiskekonkurrence. Den blev afholdt ved

Unnerød med stor succes. 10 seniorer og 3 juniorer dystede om at fange

den længste, og da dagen var omme kunne Bruno krones som vinder med et

horndyr på 70 cm, og Bjørn blev bedste junior med en på 68 cm.

Og det var så det år. Som sædvanligt har jeg nok glemt noget, som jeg burde

have skrevet om, og som sædvanligt er der noget som jeg med vilje har

undladt at skrive om, - men sådan er det.

Tilbage har jeg blot at ønske jer fast fisk og flex på klingen i 2013.

32

E L T

og lad så ikke fisken smutte - når du endelig har fanget den !

Kysttur til Langeland

St. Bededagsferien i år skal dreje sig om at fiske havørreder, og det skal foregå fra

kysten på Langeland.

Vi har lejet et sommerhus til 8 personer i Ristinge på den sydlige ende af øen, og kun

ca. 500 m fra stranden og den første fiskeplads.

Turen finder sted fra torsdag den 25. april, hvor vi har huset fra kl. 16.00 og til søndag

den 28. april, hvor vi skal forlade huset kl. 10.00.

Vi kører fra Roskilde Kro den 25. april over middag. Præcis hvornår aftaler vi når vi

nærmer os afgangsdagen.

Hvis vi bliver 8 deltagere, som der er plads til, skal vi køre i 3 biler.

Med 8 deltagere er prisen for denne tur kr. 1.575 pr. person. For dette beløb får du:

transport til og fra Langeland, lokal transport, husleje og mad.

Tilmelding på opslag i klubben.


ROSKILDEVEJ 262 2610 RØDOVRE

TLF. 36702538

Altid P-plads POSTORDRE fra dag til dag

Hjulet er af den vigtigste betydning, uanset hvilken form for

fiskeri det handler om. Vi har hjulet til nybegynderen, den

øvede samt eksperten der ikke går på kompromis!

Gå på opdagelse i vores

stangbeholdning, vi har

stangen til dit fiskeri!

Her finder du beklædningen til fisketuren.

Kun det bedste er godt nok når det gælder

at trodse de, til tider, hårde elementer.

Her finder du det der skal til for at holde

dig tør, varm og bevægelig!

34

Fletline, nylonline eller hvilken

tapering klumpen på fluelinen skal

have, er en smagssag. Her ser du

vores bud på hvordan det kan se ud!

Altid parkingen i gården


35

Så klip dog

den line ….


Der kan være ret så barske forhold, når vores seje havfiskere trodser

både årstiden og vejret. Det kræver kraftig beklædning og dertil en

oplevelse af, at det at fryse blot er en del af glæden ved at tage på

havet. Ejner er en af vores rigtig seje havfiskere, som også kan fange

fisk under januar måneds barske vilkår.

More magazines by this user
Similar magazines