Hent Ole Fogh Kirkebys præsentation i pdf-format her

projektmix.dk

Hent Ole Fogh Kirkebys præsentation i pdf-format her

At gøre værdier virkelige

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 1


Hvorfor er værdier så vigtige?

• Fordi gode medarbejdere skal rekrutteres

og fastholdes

• Fordi organisationen skal fremstå som

unik

• FFordi di organisationen i ti skal k l llegitimere iti sig i

overfor alle stakeholdere

• Fordi organisationen skal interagere

optimalt med brugere

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 2


Hvorfor er værdier så vigtige?

• Fordi medarbejdere skal tænke og handle

selv på organisationens vegne

• Fordi arbejdet skal give optimal mening

• Fordi medarbejdere skal kunne sige JA til

organisationen i frihed

• Fordi medarbejderne skal med-forme

organisationen

• Fordi medarbejderne skal absorbere,

fortolke og virkeliggøre omverdenens krav

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 3


Hvorfor er værdier så vigtige

• Fordi arbejdsopgaver ikke længere kan

foreskrives gennem manualer, algoritmer

og procedurer uden spild af

arbejdskraftens ressourcer

• Fordi arbejde foregår i begivenheder begivenheder, der

ikke kan planlægges, forudsiges

kontrolleres kontrolleres, men må håndteres gennem

normativ improvisation

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 4


Hvorfor er værdier så vigtige?

• Fordi alle organisationer benchmarkes ud

fra deres evne til at sætte mål, agere

moralsk moralsk, og kunne fornemme de

kommende vurderingskriterier

• Fordi organisationer bliver autonome

enheder i et føderalt, globalt system, hvor

hver enkelt bedømmes på dens ethos

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 5


Hvorfor er værdier så vigtige i det

offentlige? ff li ?

• Fordi ”offentligt” offentligt kommer af latin ”officium”, officium ,

”pligt”, der kommer af det græske, stoiske,

filosofiske begreb g ”kathekon”: det ægte g

menneskes dyd

• Fordi det offentlige g fortolker, formidler,

forvalter, og sikrer udviklingen af den

menneskelige dimension ved at forholde

sig i til statsborgeren t t b og ikke ikk til

(for)brugeren

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 6


Hvorfor er værdier så vigtige

• Fordi kontrakter kræver selvstændig

fortolkning og vurdering ud fra afledte

kriterier

• Fordi politisk overstyring må foregribes

gennem strategier, strategier der kan legitimeres ud

fra værdier og kriterier, der kan indgå i

evalueringer eller som modtræk mod

sådanne

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 7


• Medarbejder

• Person

• BBorger

• Menneske

De fire dimensioner

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 8


Ledelsesbehovet

• At lede dem, der skal lede sig selv

• At lede ligemænd

• At lede eksperter

• At styrke og styre åbne opgaver

• At lede l d operative ti ffællesskaber ll k b

• At udnytte begivenheder optimalt

• At muliggøre brugerdreven innovation

• At sætte kunden i centrum

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 9


Intimteknologisk dilemma

• NEGATIVT:

• Meta-kontrol gennem intim-teknologier: At

kontrollere dem, der er forpligtet til at

kontrollere sig selv

• Det, der overskrider den fag-professionelle

fag professionelle

identitet og griber efter personens inderste

gennem g ideologi, g manipulation, p hjernevask j

• Kontrol gennem ideologi

• Kontrol gennem individualisering

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 10


• POSITIVT

Intimteknologi

• Leder-autenticitet, -integritet og –nærvær

• At tilb tilbyde d symmetrisk t i k samvær gennem

dialoger, der forudsætter og forstærker

nærvær på åttværs af fmagtpositioner t iti og

kontrolhierarkier

• Kritisk-analytisk dialog

• Åbenhed omkring g

værdiforskelle

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 11


• Synoptikon

• Panoptikon

• KKosmooptikon tik

• Duooptikon

optikonerne

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 12


6 intimledelses-teknologier

intimledelses teknologier

• Værdiledelse

• Face-to-face kontrakten

• AAnerkendelses/feed-back/tillids-ledelse k d l /f d b k/tillid l d l

• Etho-poietisk kontrol: Ledelse gennem

selvskabelse og selvledelse

• Teamet som mikro-kontrol-apparat pp

• Dialogiske ledelse gennem coaching

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 13


• Medarbejder

• Person

• Menneske

De 3 dimensioner

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 14


Medarbejderen

• Den levende maskine

• Kompetencebundtet

• Den afgørende krumtap

• Ressourcen

• CEO – elevatorfører

• Bestyrelsesformanden, statsministeren, og

de uendelige serier af underordning

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 15


Personens objektive skizzofreni

•”persona” persona = ”maske” maske på latin

• Den nye skizofreni: arbejde og privatliv

• Person plus medarbejder = rolle

• Du er, hvad du gjorde på arbejde i går

• Du er dit cv

• Personlighed, unikhed, lederstil

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 16


Personen og arbejdet

• Du er selv alt, kan alt, ved alt, vil alt

• Du er en fri radikal

• Frihed er at kunne opbygge sit cv

• Frihed er at bruge andre som middel

• Frihed er at underkaste sig pligten og

organisationens i ti kkrav og bbehov h

• Frihed er at skylde fællesskabet alt

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 17


Individet bag masken

• Elskeren/elskerinden, faderen/moderen

• Terapiproduktet: Det er aldrig for sent at få

en lykkelig barndom

• Vennen

• Den selskabelige

• Sportsmanden

• DDen kkulturelle lt ll

• Den rejsende

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 18


Mennesket

• Det normative univers:

• DDet t åndelige å d li

• Det eksistentielle

• Det humanistiske

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 19


Lederskab

• En teknik? Nej! En kunst? Ja!

• Genkendelse som dømmekraft

• Unikhed Unikhed, autonomi autonomi, ydmyghed

• At give muligheder

• At give tilfældet chancen

• Ingen faste procedurer og algoritmer:

Begivenhedssans Begivenhedssans, mulighedssans mulighedssans, sansen for

den andens kapacitet

• At beherske dialogen

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 20


Lederskab

• Ingen rolle rolle, kun tilstedevær

• Midler/vejen er mål

• At være et t medium di ffor værdier di

• Omsorg for fællesskabet

• Omsorg for den enkelte

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 21


Opmærksomhedens hexis

• Prosoché – attentio

• 1. at være opmærksom på sig selv

• 22. at t være opmærksom k på å andre d

• 3. at være opmærksom på den egne og

fælles performance

• 4. at vække opmærksomhed

p

• 5. at være opmærksom på

opmærksomhed

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 22


Den nye leder

• At tænke på organisationen før man

tænker på sig selv

• At tænke på hver enkelt medarbejder medarbejder, før

man tænker på sig selv

• At hhave givet i t sig i tid til at t llære sine i

medarbejdere at kende, både deres

styrker t k og svagheder h d

• At have klare kriterier af faglig og saglig art

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 23


Den nye leder

• At have klare klare, etiske kriterier for

vurderingen af enhver person

• At være uhildet konsekvent

• At kunne modtage kritik

• At være tro mod sig selv

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 24


Den nye leder

• Handlekraft Handlekraft, overbevisningskraft

overbevisningskraft,

mesterskab

• At turde overbevise

• At turde gøre en idé håndfast

• At turde gøre værdier virkelige

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 25


• Guided selvevaluering

Coaching

• Overstyret konstruktion af et funktionelt selv

• Frynsegode: license to selfdevelopment

• Erhvervelse af teknisk information

• Erhvervelse af overblik

• Erhvervelse af viden om sociale relationer

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 26


Coaching

MELLEM SYMMETRI OG ASYMMETRI:

• Afdækning af medarbejderes personlige

behov og ønsker

• Afdækning af talent

• Afdækning af problemfelter

• Ændring g af fordomme og g pprojektioner j

• Styrkelse af loyalitet

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 27


SYMMETRISK:

Coaching

• Protreptikken: At søge mennesket i den

Anden gennem de eksistentielle og

normative dimensioner

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 28


Den humaniserede coaching

• At se organisationen ovenfra

• At gen-forstå og vælge sin egen rolle

• At skabe k b sig i selv l ( (etho-poiesis)

th i i )

• At erstatte rivalisering med solidarisk

generøsitet

• At gen-opfinde g p loyaliteten y ved at udvikle

dens muligheder i praksis

• At med-trives med trives

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 29


Protreptikken

• Paideia: Livslang læring

• Humanitas: Almen-dannelse og

generøsitet

• Protreptik: De græske executive

academies d i fil filosofiske fi k program ffor

lederuddannelse (400 f.K.)

• Fyrstespejlet, kongevejen, at mildne

tyrannen

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 30


• Protreptik

Protreptikken

• Trépo: dreje, vende, omvende

• Tó Trópos: ddrejning, j i retning, t i måde, åd skik, kik

livsform, karakter, holdning, indstilling,

mening i

• Tropé: omvending, solhverv, nederlag,

sejr, forandring.

•Epistrephein/converto-conversio: p p

skifte tro

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 31


Protreptikkens program

• FILOSOFI:

• At skabe refleksiv bevidsthed om egne

grundholdninger

• At udvikle idealet for det gode liv

• At skabe sit eget værdisæt på baggrund af

fællesskabet (reelt/virtuelt)

• At lære at gøre værdier virkelige gennem

viljestyrke, konsekvens, klogskab, empati,

etisk fantasi og visionær kraft

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 32


Protreptikkens program

• At lære af sin erfaring

• At vælge sine nederlag med omhu

• At vælge sine rådgivere med omhu

• At tro på mennesket

• At turde t d tænke t k selv l

• At forme sig selv i det godes billede

• At forvandle samfundet og virkeligheden til

alles bedste

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 33


• Logos

• Ethos

• Pathos

Retorik

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 34


• Virkelighedsfølelse

Logos

• Mening og betydning

• TTænkning k i

• Mental billeddannelse

• Videnskab (logos = ratio)

• Argumentation

• Viden og tro

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 35


Logos

• Forsvarstalen (forensisk tale):

Begrundelser af tidligere handlinger,

narrative redegørelser for forløb, forløb det

handler om ret eller uret

• Den visionære visionære, utopiske tale tale, den

strategisk-politiske tale

• DDen epideiktiske id ikti k ttale: l At llovprise i eller ll

dadle. Værdier bringes i spil.

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 36


Ethos

• Êthos: Karakter Karakter, miljø miljø, baggrund baggrund, bagland bagland,

opvækst, opdragelse, uddannelse: Kultur,

dannelse

• Èthos: Selv-formning, etho-poiesis, ”vane”,

hexis – habitus

• Ethos: faglig redelighed

• Ethos: Organisationens ånd

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 37


Pathos

• Lidenskaben Lidenskaben, den destruktive og den

produktive

• Begæret og skabelsen

• Sindsro: Hesyché, ataraxia, apathia

• Euroia biou: ”livets lette gang”, ”flowet”,

”begæret som overskud”, ”at brænde”, ”at

svæve”: Eudaimonia

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 38


Protreptiker: Mentor mere end

coachh

•”Mentor” Mentor opfindes af biskop Fenellon i

1698 (Les aventures de Telemaque)

• At bistå andre med at styrke deres

selvrespekt

• At bistå organisationer med at gøre

værdier virkelige

• At være moralsk strateg, ikke strategisk

moralist

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 39


Protreptikkens praksis

• Vores liv er gennemsyret af værdier

• Hvert ord for en holdning, egenskab,

tænkemåde tænkemåde, følelse følelse, er indspundet i et

netværk af værdier

• At fi finde d dden måde, åd hhvorpå å vores id identitet tit t

bebor værdier

• At afsløre og dekonstruere skueværdier

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 40


Protreptikkens metode

• Udgangspunkt i ord og begreber

• Spørger til den menneskelige dimension,

ikke til rollen

• Spørger efter de personlige holdninger,

idealer, værdier og ideer

• Søger spørgsmål og paradokser, ikke

bekendelser og biografiske data

• Arbejder med stemninger og

følelsestilstande

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 41


Protreptikkens praksis

• Begynder asymmetrisk med at

protreptikeren leder dialogen ved at

spørge

• Protreptikeren kender ikke svarene på

sine egne spørgsmål: Alle ved alt

• Søger den symmetriske dialog ved at

protreptikeren t tik også å udtrykker dt kk sine i egne

holdninger og erfaringer

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 42


Protreptikkens mål

• Frihed til at tænke selv

• Frihed til at tro på sig selv

• Frihed til at vælge sin egen identitet endnu

en gang

• Frihed til at sige JA til organisationen

• Frihed til at se de andre

• Fih Frihed dtil til at tllytte tt tild til de andre d

• Frihed til at tro på det gode

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 43


Protreptikkens

anvendelsesområder

d l åd

• Individuel coaching ved protreptiker

• Ledelsesbaseret coaching

• LLedelsesteams d l t

• Tværhierarkiske teams

• Projektgrupper

• Grupper af lavere medarbejderkategorier

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 44


Teams

• Funktions-bestemte Funktions bestemte (varetage/udvikle)

• OOpgave-bestemte b t t (varetage/udvikle)

( t / d ikl )

• Fag-bestemte (varetage/udvikle)

• Tvær-faglige (varetage/udvikle)

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 45


• Ny faglighed

• Ny og mere viden

• Bedre kvalitet

• Mere effektivitet

Fordele

• ØØget t meta-bevidsthed t b id th d (k (kritisk iti k sans) )

• Solidaritet

• Loyalitet

• Commitment

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 46


Hvad er en gruppe/et team?

• Formel versus reel enhed

• Formelt versus reelt fælleskab

• Ek Ekskluderende/inkluderende kl d d /i kl d d ffællesskab ll k b

• Fristat/vasalstat

• Føderal enhed i organisationen

• Antagonistisk enhed i organisationen

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 47


• Værdifællesskab

• Interessefællesskab

Fællesskab

• PProfessionelt f i lt fællesskab f ll k b

• Nød-fællesskab

• Diagonale fællesskaber

• Fællesskabets epicykler

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 48


Ledelsesstrategi

• Artikulation af skueværdier og reelle

værdier

• Magtlokalisering: Gruppedynamiske

teknikker

• Fi Find d ”d ”den ffremmede” d ” (d (det t bbærende d

projekt)

• Artikulation af refleksive meta-niveauer

•Opmærksomheds-teknologier

p g

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 49


• Kan udøves

Gruppe-protreptik

Gruppe protreptik

• Af lederen (for organisationen, afdelingen

eller gruppen):

• En-til-en

• En til hele gruppen

• En til dele af gruppen g pp

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 50


• Kan udøves af

• Gruppen selv:

Gruppe-protreptik

Gruppe protreptik

• EEn på å ttur til hhele l gruppen

• To på tur til hele gruppen

• Den ene halv af gruppen overfor den

anden halvdel

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 51


Gruppe-protreptik

Gruppe protreptik

Italesætte den enkeltes forventninger

forventninger,

erfaringer og ønsker

• Italesætte den enkeltes aksiologiske

ramme: Idé- og værdigrundlag

• It Italesætte l tt gruppens identitet id tit t

• Italesætte modsætningerne mellem

individets univers og gruppen som kognitiv

ramme

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 52


Gruppe-protreptik

Gruppe protreptik

• Italesætte forholdet mellem gruppen og

organisationen

• Italesætte fælles dagsordener

• Italesætte problemer frugtbart

06-06-2008

© Ole Fogh Kirkeby 53

More magazines by this user
Similar magazines