26.07.2013 Views

19/6 2007 - ECTS 24.0 (PDF in danish - 1.83mb - Rocha.dk

19/6 2007 - ECTS 24.0 (PDF in danish - 1.83mb - Rocha.dk

19/6 2007 - ECTS 24.0 (PDF in danish - 1.83mb - Rocha.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Titel: En virksomhedsprofilering af Krone Media

Tema: IT som medium for formidling, underholdning og

erkendelse

Semester: INF6

Projektgruppe: 18

Gruppemedlemmer: Synopsis:

Rasmus Eriksen

Lise Tordrup Hermansen

Ole Kallehave

Vejleder:

Søren Lindhardt Jensen

Oplagstal: 5

Sideantal: 81

Typeenheder: 193.699 med mellemrum

Afleveret den: 24. maj 2007

Vi har i dette projekt samarbejdet med

virksomheden Krone Media, der leverer

webløsninger til andre virksomheder. Da

Krone Media er nystartet, er målet med

projektet at udarbejde en strategi og

handlingsplan for en profilering af

virksomheden.

Til at opnå dette mål har vi med

baggrund i teori af primært Preben

Sepstrup, Lisbeth Thorlacius og Finn

Frandsen udarbejdet to typer af

medieprodukter. Herunder to forskellige

brochurer, et for hvert af Krone Medias

produkter FlexSite og FlexChat. Disse

har til formål at skabe en indledende

opmærksomhed hos modtageren.

Derudover har vi designet en

hjemmeside, der har til formål at skabe

den fortsatte opmærksomhed for de, der

har læst brochurerne inden besøget.

3


4

1 Forord

Dette projekt er udarbejdet på 8. semester for informatik på det

naturvidenskabelige fakultet. Dette er foregået i samarbejde med 6. semester

humanistisk informatik, hvor projektenhedskurserne har fundet sted. Projektet

er vejledt af Søren Lindhardt Jensen fra det humanistiske fakultet.

Vi vil gerne takke Kristian Varmark for at have deltaget i det indledende

fokusgruppeinterview, samt løbende at supplere med sin viden om Krone Media

og deres produkter. Derudover vil vi gerne takke Tina Buthler fra Spiegle og Jan

Hartvig fra Northdiving for at stille op til et interview i forbindelse med en

imageundersøgelse af Krone Media.

Til sidst vil vi gerne takke Søren Lindhardt Jensen for konstruktiv kritik og

kompetent vejledning igennem projektet.


2 Læsevejledning

Vi vil i denne læsevejledning redegøre for valg af opsætning, skrivestil og

desuden specificere relevante termer.

Citater

Når vi gennem dette projekt benytter citater, forstået som eksakte brudstykker

fra litteraturen eller andre tekster, vil disse se ud som følgende:

Citatet er skrevet i kursiv og fed skrift, med linieafstand og indryk

omkring citatet.

Der vil være påført henvisning umiddelbart efter citatet, som består af forfatters

efternavn og eventuelt sidetal. Et eksempel på en henvisning: (Frandsen, s. 25)

Temarammeredegørelse

Vi har valgt at placere temarammeredegørelsen i bilaget, idet vi mener, at

denne ikke har relevans for selve strategien til profileringen, men snarere er til

for at give os, vejleder og censor et overblik over, hvorledes semesterets kurser

er knyttet til projektet.

Termer

Vi har i dette projekt brugt enkelte flertydige termer, som har været relevant at

benytte i forbindelse med Krone Media. Vi vil nu specificere, hvad vi mener med

disse.

Hjemmeside – Med hjemmeside mener vi alt materialet der forefindes på for

eksempel www.dr.dk, i afsnittet visuel kommunikation vil ordet website indgå

istedet for ordet hjemmeside, idet Lisbeth Thorlacius anvender denne term.

Side – Når ordet side bliver brugt i hjemmesidekontekst, er der her tale om en

enkelt side på hjemmesiden.

Rapportopbygning

Grundlæggende er rapporten bygget op i fem hovedafsnit: Indledning, Teori og

Metode, Strategi, Handlingsplan, og Konklusion. Vi har illustreret opbygningen i

Figur 1.

5


Figur 1 Rapportopbygningen

Afsnittet indledning vil efter selve indledningen indbefatte det problemfelt, vi

arbejder ud fra. Teori og Metode afsnittet omhandler det teoretiske grundlag

projektet bygger på og beskriver, hvordan vi vil anvende dette i projektet. I

strategiafsnittet udvikler vi den kommunikationsstrategi, der ligger til grund for

handlingsplanen, der følger. Vi holder os til Sepstrups fremgangsmåde med en

situationsanalyse, definition af mål og målgrupper og til sidst valg af

kommunikationsform. Handlingsplan beskriver vores valg af medie og indhold

og udformning af de pågældende medieprodukter. Konklusionen samler op på

hele projektet, sammen med en refleksion og en perspektivering.

God læselyst.

6


3 Indholdsfortegnelse

4 Del 1 Indledning .......................................................................................11

5 Indledning ..................................................................................................12

6 Problemfelt.................................................................................................13

7 Del 2 Teori og metode..............................................................................15

8 Tilrettelæggelse af information...................................................................16

8.1 Kommunikationsteori ...........................................................................16

8.2 Kampagneteoretisk model ...................................................................17

8.3 Sepstrups Kampagneplatform..............................................................19

9 Visuel kommunikation ................................................................................26

9.1 Afsenderen ..........................................................................................28

9.2 Modtageren..........................................................................................29

9.3 Produktet .............................................................................................33

9.4 Konteksten...........................................................................................33

9.5 Mediet ..................................................................................................35

9.6 Koden ..................................................................................................37

10 Markeds- kommunikation ........................................................................39

10.1 Det teoretiske grundlag ....................................................................39

10.2 Præsentation af IMK-modellen .........................................................40

11 Image, Profil, Identitet .............................................................................43

11.1 Profilering og positionering ...............................................................44

12 Metode ....................................................................................................45

13 Del 3 Strategi .........................................................................................47

14 Situationsanalyse ....................................................................................48

14.1 Casebeskrivelse ...............................................................................48

14.2 Kommunikationssituationen..............................................................57

15 Mål og målgruppe ...................................................................................58

15.1 Mulige mål og målgrupper ................................................................58

15.2 Afgrænsning af mål og målgrupper ..................................................62

16 Kommunikations-form .............................................................................63

7


8

16.1 Medievejen .......................................................................................63

16.2 Netværksvejen .................................................................................63

16.3 Ukonventionel kommunikation..........................................................64

16.4 Valg af kommunikationsform ............................................................64

17 Del 4 Handlingsplan..............................................................................65

18 Medievalg................................................................................................66

18.1 Potentielle medier.............................................................................66

18.2 Valg af medier...................................................................................69

18.3 Økonomiske overvejelser .................................................................70

19 Brochure .................................................................................................72

19.1 Afsenderen .......................................................................................72

19.2 Modtageren ......................................................................................75

19.3 Produktet ..........................................................................................77

19.4 Konteksten .......................................................................................78

19.5 Koden ...............................................................................................80

19.6 Mediet...............................................................................................80

20 Hjemmeside ............................................................................................82

20.1 Afsenderen .......................................................................................82

20.2 Modtageren ......................................................................................85

20.3 Produktet ..........................................................................................88

20.4 Konteksten .......................................................................................90

20.5 Koden ...............................................................................................91

20.6 Mediet...............................................................................................92

21 Del 5 Konklusion...................................................................................95

22 Konklusion ..............................................................................................96

22.1 Strategi .............................................................................................96

22.2 Handlingsplan...................................................................................97

23 Refleksion ...............................................................................................98

23.1 Valg af empiri....................................................................................98

23.2 Fremgangsmåde og teoretisk baggrund...........................................98

24 Perspektivering .....................................................................................101

24.1 Effektmåling....................................................................................101

24.2 Salgsmappen .................................................................................101

24.3 Marketingskampagne .....................................................................102

24.4 Vedligeholde kontakten ..................................................................102

24.5 Økonomi .........................................................................................102


24.6 Fremtiden .......................................................................................103

25 Litteraturliste .........................................................................................104

26 Bilag A Temaramme-redegørelse ........................................................105

26.1 Tema og formål...............................................................................105

26.2 Projektenhedskurserne...................................................................106

27 Bilag B - Links .......................................................................................108

28 Bilag C – Indhold af hjemmesiden.........................................................109

29 Bilag D – indhold af brochurerne........................................................... 116

30 Bilag E – brochurerne ........................................................................... 119

9


4 Del 1 Indledning

Denne del har til formål at indlede projektet. Den beskriver vores baggrund for

at beskæftige os med netop dette emne og den udvalgte teori. Delen begynder

med en indledning til rapporten, herefter følger problemfeltet, der beskriver og

afgrænser vores fokuspunkt.

11


12

5 Indledning

Med udgangspunkt i temaet for dette semester, der er IT som medium for

formidling, underholdning og erkendelse, vil vi i dette projekt beskæftige os med

tilrettelæggelsen af medieformidlet kommunikation for webudviklingsfirmaet

Krone Media, der hovedsageligt leverer deres to produkter, CMS systemet

FlexSite og chatsupport systemet FlexChat, til andre virksomheder. Krone

Media er en sammenslutning af tre enkeltmandsvirksomheder, hvor ejerne

besluttede at starte et fællesskab for at opruste sig mod den hårde konkurrence

i denne branche og dermed øge deres forudsætninger for at servicere større

virksomheder med brug for store IT-løsninger. Vi tager fat på projektet ud fra

følgende generelle problemstillinger omkring mediekommunikation:

Det er vanskeligt og vanskeligere end før at ændre viden, holdninger og

adfærd med mediebåret kommunikation (Sepstrup, s. 213)

Kommunikationsstøjen vokser, og mennesker udsættes i stigende grad

for flere påvirkninger på arbejdet og i fritiden, end de har kapacitet til

(Sepstrup, s. 214)

Disse problemstillinger vanskeliggør dette projekts formål, idet vi hermed skal

forsøge at overvinde disse barrierer omkring massekommunikation. Derudover

arbejder vi med en case, hvor virksomheden er nystartet i en branche fyldt med

lignende virksomheder, der alle kæmper om deres plads på markedet. Hermed

bliver vores forudsætninger for at trænge igennem til modtagerne af denne

kommunikationsindsats endnu vanskeligere. Vi skal derfor ikke blot sørge for at

skabe en sammenhæng mellem det budskab, vi ønsker at sende for Krone

Media og det budskab, som trænger igennem til modtageren, idet dette ikke er

en sikring for, at indsatsen får den intenderede virkning.

Preben Sepstrup har skrevet bogen ”Tilrettelæggelse af Information” og har

interesser indenfor medieudvikling og strategisk kommunikation. Han påpeger,

at der i dag lanceres mange dårligt virkende kampagner, og at disse

hovedsagligt skyldes, at afsenderne mangler indsigt i massekommunikationens

virkemåde. For at være i stand til at tilrettelægge en kommunikationsindsats for

Krone Media, der med størst mulig sandsynlighed fænger den pågældende

modtager, vil vi i dette projekt tage udgangspunkt i denne teori.


6 Problemfelt

I dette kapitel vil vi introducere projekts overordnede

problemstilling, som ligger til grund for den litteratur, vi gennemgår

i næste del af rapporten.

Projektet tager udgangspunkt i IT-virksomheden Krone Media, som udbyder to

produkter: et system, der håndterer hjemmesider og et chatsystem. Vores andet

udgangspunkt er spørgsmålet om, hvorledes vi skaber en

kommunikationsstrategi og handlingsplan med det mål at designe et eller flere

medieprodukter, der appellerer til Krone Medias primære målgruppe. I denne

forbindelse ønsker vi at undersøge, hvilke teorier og strategier, der bør

anvendes i planlægningen af en kommunikationsindsats. Teorierne skal

klarlægge den konkrete proces fra problem til produkt. Det vil sige, at vi ønsker

at undersøge, hvilke forhold, der skal tages hensyn til, for med højst mulig

sandsynlighed at opnå den ønskede virkning med kommunikationsproduktet. Vi

vil tage udgangspunkt i kommunikationsteori, der kan belyse forholdende

mellem afsender og modtager, dette værende både i interpersonel-, samt

medieformidlet kommunikation. Hermed ønsker vi at opnå en forståelse af de

processer, både afsender og modtager gennemgår i mødet med et

kommunikationsprodukt.

Efter en gennemgang af relevant litteratur og en klarlægning af virksomheden

Krone Media vil vi afgrænse projektets fokus med en konkret

problemformulering.

13


7 Del 2 Teori og metode

I denne del præsenterer vi relevant kommunikations- og kampagneteori. Vi

beskæftiger os primært med teoretikerne Preben Sepstrup og Lisbeth

Thorlacius. Herudover inddrages Finn Frandsen og teori om image og

profilering. Vi afslutter denne del med at beskrive, hvordan vi ønsker at anvende

disse teorier i resten af projektet.

15


8.1.1 PIA modellen

Sepstrup introducerer PIA-modellen, hvor akronymet PIA står for Påvirkning,

Individ og Ageren. Påvirkning dækker over den måde, hvorpå teksten er

formuleret, og hvordan teksten bliver afsendt til modtageren. Individet er

modtageren, og ageren er resultatet, der forekommer hos individet efter

påvirkningen.

16

8 Tilrettelæggelse af

information

I dette kapitel vil vi inddrage Preben Sepstrups kommunikations-

og kampagneteorier til tilrettelæggelse af information. Han tilfører

projektet både generel teori og en konkret anvendelsesmetode i

form af sin kampagneplatform.

8.1 Kommunikationsteori

For at kunne skabe en succesfuld marketingskampagne, er det vigtigt at have

kommunikationsteorien i baghovedet. Den skaber et grundlag for valg af

kommunikationsform, hvordan teksterne skal udformes eller hvilke billeder, der

skal bruges og hvilke medier, der er relevante at bruge.

Forsvarsløs, genstridig eller behovsstyret modtager

Sepstrup opererer med tre forskellige modtagere i PIA modellen, den

forsvarsløse, den genstridige og den behovsstyrede modtager.

Den forsvarsløse modtager agerer i direkte sammenhæng med den påvirkning,

der forekommer. Det vil sige, at der ikke inddrages karakteristika hos

modtageren, idet det antages, at modtageren er passiv. Modellen stammer fra

behaviorismens beskrivelse af menneskets adfærd. Modtageren har i

kommunikationsprocessen ikke mulighed for at bryde forløbet mellem

afsenderens intention og sin egen reaktion.

Den genstridige modtager forsvarer sig mod påvirkningen og med en forståelse

af, at mennesket ikke er ydrestyret, men karakteristika hos modtageren spiller

en rolle, er dette den dominerende model inden for det samfundsvidenskabelige

paradigme. Man er i denne model opmærksom på, at modtageren er en del af

et socialt netværk, som influerer på betydningen og forståelsen af en

kommunikationsproces, og derfor inkluderer modellen variabler af påvirkninger.


Den behovsstyrede modtager baserer sin ageren på elementer fra user and

gratifications og receptionsteoriens tilgang. Modellen indeholder de samme

variabler som den genstridige modtager, men forståelsen af variablernes

funktion er anderledes. I stedet for kun at se på en enten forsvarsløs modtager

eller en ren genstridig modtager, tager modellen højde for et forløb, hvori

modtageren danner sin holdning.

Sepstrup pointerer, at den behovsstyrede modtager model rummer de to andre

modeller, og der derfor altid kan tænkes ud fra denne model.

8.2 Kampagneteoretisk model

Den kampagneteoretiske model omhandler mødet mellem et

kommunikationsprodukt og en modtager og er den rammemodel, vi bruger til at

målrette vores kommunikation.

Figur 2 Kampagneteoretisk model

Figuren viser, hvordan et kommunikationsprodukt modtages i forskellige

niveauer og hvad der sker i hvert enkelt niveau. Vi vil i de nedenstående afsnit,

relatere til modellen.

17


8.2.1 Modtageren

Forståelse af modtageren bygger på, at adfærden er målrettet, behovsstyret og

problemløsende, men det betyder ikke, at modtageren tillægges en rationel

adfærd, eller at det enkelte menneske får opfyldt sine mål, men at det enkelte

menneske forsøger at opnå sine mål med mindst mulig indsats. Adfærden

behøver ikke være hensigtsmæssig hverken i forhold til modtagerens subjektive

eller objektive interesser. Modtagerens brug af information er i konkurrence med

andre muligheder for behovstilfredsstillelse.

Kommunikationsprocessen

For at en kommunikationsproces kan finde sted, er det en forudsætning at

individet eksponeres for kommunikationsproduktet og derved bliver en potentiel

modtager. Eksponering, også kaldet sanseposition, er ikke i sig selv

tilstrækkelig og har derfor ingen værdi for afsenderen. Kontakten med

afsenderens kommunikationsprodukt deles op i indledende og fortsat

opmærksomhed.

Den indledende opmærksomhed er kontakten med kommunikationsproduktet,

hvor modtageren bemærker et eller flere elementer heri, og hvem afsenderen

er. Indledende opmærksomhed er et lettere mål end fortsat opmærksomhed,

men konsekvenserne er usikre for afsenderen og kan principielt medføre

enhver form for virkning.

Den fortsatte opmærksomhed fastholder den indledende opmærksomhed og

der sker en yderligere forståelse.

Væsentlige forhold ved forløbet

En eksponering kan være et resultat af en aktiv eller passiv adfærd. Den aktive

adfærd udmunder i aktiv opmærksomhed, fordi en person leder efter noget og

finder det. Passiv opmærksomhed udledes derimod af den passive adfærd,

hvor en person bliver indledende opmærksom uden, det var det tilsigtede formål

med den adfærd, der førte til den indledende opmærksomhed. En person kan

bruge et kommunikationsprodukt uden at være opmærksom på dets tilsigtede

formål. Her skelnes mellem om personen er motiveret af indholdets forventede

nytteværdi, har opmærksomhed som følge af en forventning om senere brug af

indholdet, eller om personen er motiveret af indholdets forventede

underholdningsværdi. Opmærksomhed som følge af en forventning om, at

kommunikationsproduktet kan give en umiddelbar oplevelse eller nytte. Det er

vigtigt at være opmærksom på, at det er modtagerens forståelse af, hvad der er

nytteværdi, og hvad der er underholdningsværdi, der er afgørende. Nytte og

underholdningsværdi er ikke modsætninger.

Hvis modtageren ikke finder kommunikationsproduktet relevant, vil modtageren

også nedprioritere det i selekteringen af eksponering, opmærksomhed og

forståelse. Afsenderen vil oftest ikke have samme forståelse af relevans som

individet i modtagergruppen, men det er den subjektive opfattelse, der har

betydning for kommunikationsprocessen. Det samme gør sig gældende, for det

informationsbehov modtageren har. Informationsbehovet er defineret som

18


forskellen mellem, hvad en person subjektivt mener at vide og gerne vil vide.

Hvis kommunikationsproduktet både er relevant, og informationsbehovet er

tilstede, er kommunikationspotentialet hos modtageren størst, og hvis ingen af

delene er tilstede, er kommunikationspotentialet hos modtageren mindst.

De informationsomkostninger der er tilstede ved at erhverve sig et bestemt

kommunikationsprodukt, er et udtryk for det besvær, der er forbundet hermed.

Det er subjektivt og alene modtagerens forventede informationsomkostninger,

der påvirker kommunikationsprocessen. Forventningerne til

informationsomkostningerne påvirker, hvilket medie der bruges, om der bruges

inaktiv eller passiv opmærksomhed, om indledende fører til fortsat

opmærksomhed og om informationen erhverves indenfor eller udenfor normal

medieforbrug.

Afsenderen skal ud fra en betragtning om hvad målgruppen opfatter som de

vigtigste elementer i informationsomkostninger, reducere modtagerens besvær

med at få fat i informationen mest muligt.

Informationsværdi er et udtryk for modtagerens udbytte ved brugen af et

kommunikationsprodukt. Oplevelsen er subjektiv, og det er alene modtagerens

forventede informationsværdi, der påvirker kommunikationsprocessen. Den

forventede informationsværdi er emne- og situationsbestemt og afhænger af for

modtageren forekomsten af relevante emner og informationens forståelighed,

troværdighed, relevans og underholdningsværdi. Forventningerne til

informationsværdien har sammenfaldne påvirkninger som ved

informationsomkostninger. Afsenderen skal forsøge at gøre modtagerens

subjektivt oplevede informationsværdi størst mulig.

Mediedimensionen er de muligheder, der er for at variere

kommunikationsproduktets distribution, samtidig med, at den spiller en rolle for

opmærksomhed og forståelse. Følgende faktorer er afgørende for, om

modtageren bliver eksponeret:

• Placeringen, hvor afsenderen skal vælge en eller flere mediegrupper og

en bestemt placering i mediet

• Kvantitet, antal visninger i mediet

• Tid, tidspunktet for kampagnen og varighed og fordeling over tid

• Tvang, hvor påtrængende distributionen er i forhold til modtageren

• Støj, forhold der påvirker modtagerens opmærksomhed og forståelse

negativt. Støj i kommunikationsproduktet er elementer, der mindsker

udbyttet og besværer forståelsen. Støj uden for

kommunikationsproduktet er mediets øvrige indhold og brugssituationen

8.3 Sepstrups Kampagneplatform

Preben Sepstrup præsenterer en model, han kalder Kampagneplatformen, der

indeholder kampagneplanlægningens to hoveddele: udarbejdelse af en strategi

og udarbejdelse af en handlingsplan.

19


Figur 3 Kampagneplatformen

Arbejdet mellem strategi og handlingsplan er en cirkulær arbejdsproces mellem

de enkelte dele i henholdsvis strategien og handlingsplanen samt mellem hele

strategien og handlingsplanen. Platformen skal fungere som styringsredskab og

manual. De operationelle beslutninger hører hjemme i platformens

handlingsplan, som skal afledes af strategien.

Vi vil i de følgende underafsnit beskrive de enkelte punkter i platformen. Vi

inddrager ikke teorien omkring budget og effektmåling i handlingsplanen.

Budget behandler vi kort i medievalg og perspektivering, og effektmåling

diskuterer vi i perspektiveringen.

8.3.1 Strategi

Platformens strategi indeholder fire stadier: situationsanalyse, mål, målgruppe

og valg af kommunikationsform. Sepstrup pointerer, at mål og målgruppe

hænger uløseligt sammen og behandler derfor disse i samme kapitel. Vi

præsenterer ligeledes disse i samme afsnit.

20


Situationsanalyse

Det er afsenderens ønske om en ændring af en bestemt situation, der er

udgangspunktet for en kampagne. Med en situationsanalyse opnås en

beskrivelse, analyse og forståelse af situationen, hvilket giver et udgangspunkt

for at tage stilling til, om der er tale om en kommunikationssituation. Derudover

kan det afgøres, hvilken type problem eller situation, man står overfor, samt

hvilke mål der er realistiske at nå med en kommunikationsindsats.

Situationsanalysen består af to faser:

• Fase 1

Fastlæg hvilken situation afsenderen er i, og hvilken situation de ønsker

at nå. Svaret på dette er ofte forbundet med den eller de målgrupper,

som afsenderen vil opnå en ændring i forhold til. Hermed er afsenderens

problemer eller muligheder afledt af, hvilken situation afsenderen ønsker

for målgruppen.

• Fase 2

Undersøg om den pågældende situation er en kommunikationssituation.

Det vil sige af en sådan karakter, at den kan ændres i den ønskede

retning med kommunikation. Arbejdet i denne fase drejer sig om, hvilket

slags problem afsenderen står overfor og ikke om at stille mål og

målgrupper for indsatsen eller vurdere, hvorvidt et konkret

kommunikationsprodukt kan føre til målet.

Mål og målgrupper

Realistisk afgrænsede mål og målgrupper er en nødvendig forudsætning for en

god kampagne. Disse udarbejdes med udgangspunkt i situationsanalysen.

En virksomheds mål og målgruppe er internt afhængige. Et mål kræver en

målgruppe og en målgruppe har ingen mening uden et mål. Sepstrup definerer

en målgruppe som følgende:

En målgruppe er den gruppe personer, hvis adfærd, holdning eller

viden, afsenderen ønsker at ændre for at opnå formålet med

kampagnen. (Sepstrup, s. 204)

Der er tre faser i arbejdet med mål og målgrupper. Afsenderen skal:

• Formulere mulige mål og målgrupper

Først opstilles de mulige mål og målgrupper

• Vælge realistiske kombinationer af mål og målgrupper

Dernæst vælges den eller de mest lovende og realistiske kombinationer

af mål og målgrupper på baggrund af en vurdering af den nødvendige

handlingsplan.

21


• Beskrive de valgte kombinationer som udgangspunkt for

kampagnens handlingsplan.

Den valgte kombination foldes ud i et nyt mål/målgruppeskema med

mulige yderligere opdelinger og præciseringer af mål og målgrupper.

Kommunikationsform

Kampagnestrategien vedrører retningslinier for at komme fra en faktisk situation

til en ønsket situation. I denne forbindelse er der forskellige strategiske og

operationelle beslutninger, der skal tages i sammenhæng med mål og

målgrupper og identifikationen og analyse af en given situation. I denne

sammenhæng er der ifølge Sepstrup taktiske beslutninger, der vedrører hvilken

hovedvej, afsenderen vil benytte for at komme fra den faktiske til den ønskede

situation, og som han omtaler som valg af kommunikationsform.

Ved valg af kommunikationsform vælges den formidlingsform, der skal

anvendes. Der er hovedsageligt tre forskellige former, og kombinationer af

disse, der står til rådighed:

• Medievejen

• Netværksvejen

• Ukonventionel kommunikation

Hver hovedvej er beskrevet med tre forskellige fremgangsmåder, og vil blive

behandlet i det følgende:

Medievejen

Medievejen er det vi traditionelt forstår som massekommunikation og de tre

virkemidler, der ifølge Sepstrup forefindes her, er:

• Øget kvantitet

• Øget kvalitet

• Branding

En øget kvantitet opnås ved brug af flere medier, større reklamer eller ved

tidsforøgelse af en given kampagne. Dette afhænger først og fremmest af de

økonomiske midler, der er til rådighed.

En øget kvalitet opnås gennem udformningen af teksten med større vægt på

kreativitet end håndværk. Denne løsning bygger ifølge Sepstrup på:

Overdrevne forventninger til modtagerens nysgerrighed,

fortolkningsevner, tålmodighed, "ubevidste opmærksomhed og

hukommelse" m.m. (Sepstrup, s. 218)

Branding dækker bredt og inkluderer blandt andet personer, virksomheder eller

varer. Målgruppen er borgere, forbrugere eller andre virksomheder. Branding

dækker processen omkring at skabe en identitet og videre til et image. I denne

proces er de to første trin at skabe et kendskab til henholdsvis funktionel

brugsværdi og navn. Derefter kan der skabes et brand. I et

kommunikationsperspektiv konkluderer Sepstrup blandt andet, at afsenderen i

22


et afgrænset omfang kan producere et kommunikationsprodukt, der formidler en

ønsket identitet, og modtageren knytter positive værdier til ydelsen, som ændrer

dennes adfærd.

Netværksvejen

Netværksvejen er en kommunikationsform, der skal højne den interpersonelle

kommunikation i målgruppen omkring et bestemt emne eller produkt og præge

modtageren en bestemt holdning hertil.

Ukonventionel kommunikation

Ukonventionel kommunikation er fremgangsmåder i grænseområdet mellem

medie- og netværksvejen og består af den ene eller begge

kommunikationsformer. De tre fremgangsmåder her er ifølge Sepstrup:

• Gensidig påtegning

• Giv-det-videre

• Modtagercentreret og grænsesøgende

Gensidig påtegning er sponsorater, productplacement og virksomheders

ydelser til kendte personer. Gensidig påtegning kan ændre holdninger i positiv

og negativ retning, så det er usikkert for afsenderen om den ønskede

adfærdsændring vil fremkomme hos modtageren.

Giv-det-videre kan involvere medieformidlet kommunikation, men er primært

baseret på mund-til-mund.

Modtagercentreret og grænsesøgende kommunikation drejer sig om

kommunikationsprodukter, der er så populærere, at modtageren selv

efterspørger dem.

8.3.2 Handlingsplan

Sepstrups handlingsplan indeholder fem stadier: indhold, udformning,

medievalg, effektmåling og budget. Vi vælger ligesom Sepstrup at behandle

indhold og udformning under samme afsnit.

Indhold og udformning

Kommunikationsprodukts budskab har tre fokuspunkter.

• Indholdet, hvad der siges. Kommunikationsproduktets kognitive element,

dets argumenter eller dets logos.

• Udformningen, hvordan det siges. Den visuelle, auditive eller verbale

argumentationsform eller tekstens pathos.

• Kommunikator, hvem der siger det. Modtagerens opfattelse af tekstens

kilde eller tekstens ethos.

Disse tre elementer er indbyrdes afhængige. Indholdet er udgangspunkt for

udformningen, udformningen er afgørende for forståelsen af tekstens indhold og

modtagerens oplevelse af kommunikator afhænger af indholdet og

udformningen.

23


Kommunikator

Kommunikatoren er modtagerens umiddelbare subjektive oplevelse af, hvem

der er kilde til budskabet. Denne oplevelse dannes ud fra, hvad der siges, og

hvordan det siges. Dette har en betydning for den indledende og fortsatte

opmærksomhed, for forståelse af teksten og for, at modtageren vil følge

tekstens opfordringer og anvisninger. I retorikken forbindes betydningen af

kommunikatorbilledet med ethos appellen.

Kommunikatoren har en vigtig rolle i kommunikationsproduktet og med

udgangspunkt i socialpsykologien, præsenterer Sepstrup to tilgange til denne

rolle.

• Troværdighedsmodellen, hvor modtagerens oplevelse af høj

troværdighed hos kommunikator øger muligheden for accept af

budskabet. Oplevelsen af troværdighed har to dimensioner, den

oplevede kompetence og den oplevede pålidelighed.

• Attraktivitetsmodellen, hvor kommunikator, som modtager oplever som

attraktiv, fremmer accept af budskabet.

Dette sammenfattes til, at

24

afsenderen kan gå ud fra, at jo større troværdighed modtageren

tillægger kommunikator, jo større er sandsynligheden for at opnå de

tilsigtede mål, og at troværdigheden er en funktion af den oplevede

kompetence, pålidelighed og attraktivitet. (Sepstrup, s. 260)

Valg af medier

Selve valget af mediet eller medierne man ønsker at kommunikere igennem er

et væsentligt valg for kommunikationskampagnen. Sepstrup bruger følgende

formulering til at forklare formålet af medievalget:

Formålet med medievalget er, at modtagerne i en målgruppe bliver

eksponerede for budskabet, i de medier, på den plads i mediet, i det

omfang og på det tidspunkt der bedst mulig fører til den virkning

afsenderen ønsker. (Sepstrup, s. 272)

Det er ikke blot mediet, der er vigtigt, men også kvantiteten og tidspunkterne

hvor kommunikationsproduktet skal være tilgængeligt. Sepstrup stiller

overvejelserne ved valg af medie op i disse tre punkter:

• Valg af medie

Først skal der træffes beslutning om, hvilke medier man ønsker at

formidle budskabet igennem. Det drejer sig både om det generelle

medie, så som Internettet, TV og blade, de konkrete medier, såsom TV3,

Ekstrabladet og så videre, samt placeringen i disse.

• Kvantitet

Antallet af individer, man ønsker at få sit budskab eksponeret til.

• Tidspunkt

Hvilke tidspunkter samt hvor ofte, man ønsker at få budskabet sendt.


Kvantitativ og kvalitativ dimension af medievalget

Den kvantitative dimension omfatter valget af medierne, der giver den størst

mulige antal eksponeringer til den lavest mulige pris. Der findes komplicerede

medievalgsmodeller, der kan give et fingerpeg om, hvilket medie der vil kunne

give den største effekt. En almindelig praksis i den kvantitative dimension er, at

benytte begrebet effektiv frekvens. Effektiv frekvens er et udtryk for, hvor mange

gange en person i målgruppen skal eksponeres for kommunikationsproduktet

før, det har den ønskede effekt.

Den kvalitative dimension omfatter kvaliteten af den eksponering, mediet har

opnået. Selvom et bestemt medie giver mange eksponeringer, er det ikke

sikkert, at dette bringer afsenderen tættere på målet. I den kvalitative

dimension, overvejer man hvor man, bør placere sine

kommunikationsprodukter, hvornår de skal vises, og i hvilken situation man

ønsker modtageren skal være i, når de eksponeres.

25


26

9 Visuel kommunikation

I bogen Visuel kommunikation på websites præsenterer Lisbeth

Thorlacius sin model til analyse af den visuelle kommunikation på

websites. Hun understreger, at denne model kan benyttes til

kommunikationsplanlægning af alle medieprodukter. Vi vil i dette

afsnit præsentere denne model og dens anvendelsesmuligheder.

Modellen bygger på kommunikationsmodellen af Roman Jakobsen, men til

forskel fra denne afspejler Lisbeth Thorlacius’ model både en afsender- og

modtagerorienteret tilgang til kommunikationen. Der kan hermed både være tale

om en envejs- og tovejskommunikation. Ved envejskommunikation

tilrettelægges en informationsindsats uden en receptionsundersøgelse som

baggrund, hvorimod der i tovejskommunikationen fokuseres på afsenderen og

dennes overvejelser i forhold til modtagerens reception. Modellen muliggør

hermed både en inddragelse af afsender og modtager. På afsendersiden

fokuserer modellen på, hvordan mediearbejderen bedst muligt kan tilrettelægge

og udarbejde afsenderens intentioner og dermed opnå den ønskede effekt hos

modtageren. På modtagersiden indbefatter modellen modtagerens reception,

som har til formål at undersøge modtagers faktiske reception af produktet.

I stedet for at indeholde sprogfunktioner, som det er tilfældet i Jakobsens

model, indeholder Thorlacius’ model kommunikationsfunktioner, der knytter sig

til henholdsvis afsender, modtager, produkt, kontekst, medium og kode.


Figur 4 Lisbeth Thorlacius’ model til analyse af visuel kommunikation

Modellen inddrager elementer fra tre kommunikationsteoretiske

forskningstraditioner:

• Transmission- og transportteorierne

Disse er kendetegnet ved et afsenderorienteret udgangspunkt, hvor

kommunikationen bliver opfattet som en transmission af budskaber.

Teorierne fokuserer primært på effekten af det overførte budskab frem for

betydningen, som opstår hos modtager i mødet med produktet.

• Uses and gratificationsteorien

Denne tager udgangspunkt i modtagers behov og tilfredsstillelse og

fokuserer på modtagerens afkodning og fortolkning af budskabet ud fra

den nytte og behovstilfredsstillelse, som modtager søger opfyldt, og som

styrer dennes medieforbrug.

• Receptionsteorien

Denne fokuserer på modtagers reception af medieproduktet.

Hovedantagelsen er, at der på forhånd ikke lægges en betydning i et

medieprodukt. Betydningen produceres udelukkende i samspillet mellem

medieindhold og modtager.

Ligesom Sepstrup mener Thorlacius, at man bør sætte sig ud over forskellene

på de tre kommunikationstilgange og i stedet se på, hvorledes man kan

kombinere aspekter fra dem alle tre. I planlagt kommunikation vil der være en

27


afsender, der ønsker at videreformidle informationer med mere. Her kan

transmissionsteorierne komme i spil. Baseres planlægningen af informationerne

med fokus på modtagers behov, inddrages uses and gratificationsteorien. Til

sidst er det lige så vigtigt at undersøge modtagerens faktiske oplevelse af

produktet med en receptionsundersøgelse, hvilket inkluderer receptionsteorien.

Thorlacius understreger, at det samtidigt er ønskværdigt at benytte kvantitative

metoder fra det samfundsvidenskabelige paradigme samt kvalitative metoder

fra det humanistiske paradigme. Vi vil i det følgende se nærmere på de enkelte

kommunikationsfunktioner fra modellen.

9.1 Afsenderen

Afsenderen betegnes som den eller de personer, der er ansvarlig for, at der

foregår en kommunikativ handling. Thorlacius skelner mellem den implicitte og

den faktiske afsender. Den implicitte afsender kan udredes gennem en analyse

af selve produktet. Her ses på følelser og holdninger i for eksempel sprogbrug

eller farvevalg.

Hun præsenterer derudover to kommunikationsformer, den ekspressive samt

den emotive. I den førstnævnte fokuseres på den implicitte afsender, det vil

sige, hvorledes afsenderen bliver synlig i kommunikationsproduktet.

Thorlacius betegner den eksplicitte kommunikationsform som en del af den

emotive, som hun inddeler i fire forskellige betydninger. Den eksplicitte angår

kun afsender, mens de tre andre angår både afsender og modtager. De sidste

tre kræver hermed en receptionsundersøgelse, da modtageren inkluderes.

• Den ekspressive funktion er udtryk for afsenders følelser, holdninger med

mere, uanset om de er bevidste eller ubevidste, og kan udanalyseres

direkte af produktet.

• Den første emotive funktion er udtryk for de følelser, holdninger med

mere, som afsender er i besiddelse af og fremkalder hos modtager.

• Den anden emotive funktion er de følelser, afsender ønsker at fremkalde

hos modtager, men ikke selv er i besiddelse af.

• Den tredje emotive funktion er følelser som afsender fremkalder hos

modtager, men som afsender ikke intenderede.

Thorlacius inddrager desuden Ogden & Richards, der skelner mellem symbolsk

sprogbrug og emotiv sprogbrug. Emotivt sprogbrug er et subjektivt og

værdiladet udtryk, der ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden, mens

symbolsk sprogbrug er baseret på objektive udsagn. Hun understreger, at jo

mere emotivt udtrykket er, desto mere åbnes der for ubegrænsede

fortolkningsmuligheder for modtager og hermed øges risikoen for misforståelser

mellem afsender og modtager. Metakommunikation er derfor nødvendig i

planlægningen af et medieprodukt, hvis afsender vil være sikker på at blive

forstået af modtager. De emotive funktioner opfattes som afsenderfunktioner,

der vækker følelser hos modtageren.

Thorlacius inddrager derudover Aristoteles begreber ethos, pathos og logos.

Gennem ethos sigter afsender efter at virke troværdig og vinde modtagers tillid,

28


mens argumentationen gennem pathos appellerer til modtagers følelser og

stemninger. Logos hører til den referentielle funktion og vil blive forklaret i

afsnittet om konteksten. Aristoteles forbandt retorik med evnen til i hver enkelt

sag at kunne se, hvilke muligheder man har for at overbevise.

9.2 Modtageren

Der vil i enhver kommunikationsmodel være en tilsigtet modtager, det er dog

vigtigt at skelne mellem modtagere og målgrupper, selvom disse i flere tilfælde

kan være den samme. Thorlacius benytter i sin model betegnelsen modtager for

både modtagere og målgrupper. Hun skelner mellem den faktiske og den

implicitte modtager. Den faktiske modtager befinder sig uden for selve

produktet, mens den implicitte modtager kan fremanalyseres i produktet. Til

analysen af den faktiske modtagers oplevelser af websites, knytter hun den

kognitive reception, den konative reception og den emotionelle reception, mens

den konative- og interaktive kommunikationsfunktion forbindes med den

implicitte modtager.

Jakobsen knytter ligeledes den konative funktion til modtageren og Thorlacius’

brug af begrebet er i overensstemmelse hermed. I analysen af den konative

funktion ses der på, hvorledes afsender ved hjælp af æstetiske virkemidler,

såsom farve, billeder og komposition, appellerer til modtageren om at foretage

en handling. Dette optræder typisk i brugsanvisninger og ofte i reklamer, når

afsender benytter imperative sætninger.

Den konative funktion er en central funktion i forbindelse med

navigationsfunktionerne og interaktionsfunktionerne. Det er især i forbindelse

med søgefunktionerne, der opfordres til handling, uanset om søgeknapperne er

udstyret med et billede eller en tekst.

9.2.1 Interaktion

Thorlacius’ kommunikationsmodel indeholder også funktioner, der fokuserer på

interaktivitet. I forbindelse med analysen af de interaktive funktioner bliver der

set på de forskellige former for interaktionsmuligheder, som kan indarbejdes i

websitet. Thorlacius bemærker, at interaktion er en flertydig betegnelse, idet der

forekommer mange forskellige definitioner af begrebet på tværs af flere

forskellige videnskabelige teorirammer. Hun præsenterer kort

forståelsesrammerne indenfor tre forskellige teorirammer, som hun har fundet

inspiration fra.

• Den sociologiske fagtradition

Der skal foregå en udveksling af handlinger mellem flere parter, før man

kan tale om interaktion, og interaktionsparterne skal befinde sig i et

umiddelbart fysisk samvær. Der skal samtidig foregå en udveksling af

betydningsbærende meninger, hvilket også almindeligvis beregnes som

interpersonel kommunikation.

29


• Kommunikations- og medievidenskaberne

Indenfor denne retning er det sværere at finde en entydig forståelse af

interaktionsbegrebet, men der er en gennemgående tendens til, at man

anvender betegnelsen interaktion om den proces, der foregår mellem

modtager på den ene side og mediebudskab på den anden.

• Informatikkens interaktionsbegreb

Interaktion i informatikkens forstand referer til den proces, der foregår,

når en menneskelig bruger betjener en maskine. Derimod dækker

begrebet ikke kommunikation mellem to mennesker, hvis kommunikation

medieres af en maskine. Her anvendes i stedet ofte betegnelsen

computer-mediated-communication.

I forbindelse med en analyse af det visuelle på selve websitet, er det dog

udelukkende informatikkens opfattelse af interaktionsbegrebet, som kan

anvendes. De sociologiske og kommunikations- og medievidenskabelige

fagtraditioner lægger derimod op til, at det er relevant at foretage en

receptionsundersøgelse.

Thorlacius baserer sit begrebsapparat til analyse af de interaktive funktioner på

Jens F. Jensens skelnen mellem fire former for interaktivitet: konsultativ

interaktivitet, konverserende interaktivitet, registrerende interaktivitet og

transmitterende interaktivitet. Typologien tager udgangspunkt i to centrale

spørgsmål: hvem ejer og leverer informationen, og hvem kontrollerer

distributionen af den? Kommunikationsfunktionerne opdeles derudover i, om de

varetages af en central eller en decentral informationsudbyder. Hermed danner

det Figur 5. Thorlacius tilføjer den transaktive kommunikationsfunktioner til Jens

F. Jensens begreber.

Distributionen

kontrolleret af center

Distributionen

kontrolleret af bruger

Information/varer

produceret af center

Transmission

Envejs-kommunikation

Ikke-interaktiv funktion

Konsultation

Transaktion

Flervejskommunikation

Interaktiv funktion

Figur 5 De fem kommunikationsfunktioner

Information produceret

af bruger

Registrering

Flervejskommunikation

Interaktiv funktion

Konversation

Flervejskommunikation

Interaktiv funktion

• Den transmitterende ikke-interaktive funktion

Den transmitterede funktion er den eneste Thorlacius ikke betegner som

interaktiv, på grund af den manglende mulighed for brugeren til at kunne

interagere fysisk med websitet. Det bliver derfor en envejskommunikation

fra informationscenter til bruger.

30


Et eksempel er, når vi klikker os ind på en side på et website, hvor vi ikke

kan påvirke forløbet, fordi forløbet er fastlagt fra afsenders side. Hermed

er der tale om et ikke-interaktivt, lineært forløb inde i et interaktivt design.

• Den konverserende interaktive funktion

Den konverserende funktion er den eneste, hvor der kan være tale om

en gensidig mental og fysisk interaktivitet. Det vil sige, at der forekommer

en gensidig udveksling af betydning mellem to eller flere brugere, samt

en gensidig påvirkning af det fysiske indhold af kommunikationen.

Eksempler herpå er, når brugere udformer emails eller chatter på nettet.

• Den konsultative interaktive funktion

Ved den konsultative funktion er den personlige betjening i store træk

blevet erstattet af den konsultative kommunikationsfunktion. Det er en

computer, der bearbejder de indtastede informationer og derefter sender

et svar tilbage til brugeren. Der sker en gensidig udveksling af

informationer, som har karakter af en interaktion mellem brugeren og

computeren ud fra en handlingsbaseret interaktion.

• Den transaktive interaktive funktion

Den transaktive funktion omhandler e-handlen. Her søger brugerne

enten informationer eller varer produceret af center, men distributionen er

kontrolleret af brugeren.

• Den registrerende interaktive funktion

Den registrerende funktion omhandler registreringer, hvor informationen

produceres af brugeren og derefter behandles af centeret. Eksempler på

brug af dette er afstemning til tv-shows. Registreringer af besøgstal på

websites er også anvendt i stor grad. Her kan man som afsender få

oplysninger om, hvilke dele af websitet, der er godt besøgt og hvilke dele

der ikke er.

9.2.2 Web-brugere

I forbindelse med et website bliver man nødt til at tale om både brugere og

modtagere, idet modtageren af produktet også er bruger af produktet, og

modtageren/brugeren har mulighed for at interagere med produktet i

overensstemmelse med de interaktionsfunktioner, som afsender har indbygget i

websitet.

Thorlacius inddeler webbrugere i fire typer:

• Førstegangs webbrugeren

Disse er afhængige af, at websitet er godt struktureret, de synes om

enkle oversigter og benytter ofte kort over websitets opbygning. En liste

over hyppige spørgsmål er ligeledes vellidt.

• Den erfarne webbruger

Disse forventer at få opfyldt deres informationsbehov hurtigt og uden

forhindringer. De ønsker hurtige og enkle menuer uden grafiske

virkemidler.

31


9.2.3 Modtagers reception

I forbindelse med en analyse af modtagers reception af websitet er det den

faktiske modtager, der orienteres mod. Thorlacius har inkluderet et aspekt i sin

model som giver retningslinier for, hvorledes man kan strukturere en

undersøgelse af den faktiske modtager. Hun giver forslag til en overordnet

struktur, ud fra hvilken man kan udarbejde selve brugertesten.

Thorlacius deler receptionsbegrebet op i tre former for reception:

• Den kognitive reception

Denne orienterer sig mod modtagerens erkendelsesmæssige og

forståelsesmæssige reception af websitets indhold. Der appelleres til den

intellektuelle og erkendelsesmæssige reception af de visuelle udtryk i

produktet og modtageren baserer sin kognitive oplevelse af et givent

visuelt produkt på sin eksisterende viden. Den kognitive funktion er

dominerende, når beskueren oplever, at han eller hun kan relatere sin

eksisterende viden til det visuelle udtryk, eller der opnås yderligere viden

eller erkendelse fra det visuelle udtryk.

• Den konative reception

Her undersøges om de overtalelsesmidler, som afsender har benyttet,

har påvirket modtagers vilje og adfærd. Det, der fokuseres på i

Thorlacius’s model er, hvorledes de visuelle virkemidler i form af billeder,

farver, komposition og typografi har påvirket modtagers vilje eller

handlingsmønstre.

• Den emotionelle reception

Her fokuseres undersøgelsen mod modtagers følelsesmæssige og

æstetiske reaktion på websitet og indbefatter ydermere receptionen af de

emotive funktioner, som produktet måtte indeholde. Det centrale er at

undersøge, hvilke følelsesmæssige eller sansemæssige oplevelser

modtager oplever i mødet med den visuelle kommunikation og derefter

tage stilling til, om følelserne er fremkaldt på grund af en emotiv funktion,

fremprovokeret af afsender. Det er således både de emotive funktioner,

som knytter sig til afsenderen og de æstetiske funktioner som knytter sig

til produktet, der undersøges i forbindelse med den emotionelle

reception.

32

• Websurferen

Her er det en forudsætning, at websitets forside vækker den indledende

opmærksomhed, hvilket kan opnås ved at designe forsiden efter samme

princip som bladforsider.

• Den internationale webbruger

I dette tilfælde er det nødvendigt at udruste sig med

oversættelsesmuligheder af de vigtigste af websitets informationer.


9.3 Produktet

Produktet i Thorlacius’ model dækker både over indholdssiden og udtrykssiden

af det samlede produkt. Vi vil i dette afsnit beskæftige os med de æstetiske

funktioner, der kan analyseres direkte ud af produktet. Thorlacius deler den

æstetiske funktion op i to funktioner:

• Den formale funktion er de æstetiske udtryk, som kan klassificeres og

beskrives. Der fokuseres på det sanselige og erkendelsesmæssige.

• Den uudsigelige funktion er de oplevelser, som ikke kan klassificeres

eller beskrives, men som er i produktet. Der tages udgangspunkt i det,

der opleves gennem sanserne og følelserne.

Thorlacius har fundet inspiration i Barthes begreber punctum og studium i

udarbejdelsen af definitionerne af de to funktioner. Stadium er den oplevelse,

man har i mødet med størstedelen af de værker, som man stifter bekendtskab

med. Her sker ingen yderligere reaktion i ens sanser. Begrebet studium kan

sammenlignes med Thorlacius’ formale funktion. Barthes deler begrebet

punctum i to, hvor den første er et udtryk for det tilfælde, der vækker en ekstra

opmærksomhed og er forbundet med en følelsesmæssig oplevelse, der ikke

kan forklares, mens det andet punctum er en afslutning eller en standsning af

fortolkning. Barthes første punctum var inspirationskilde for den uudsigelige

funktion. Thorlacius finder en uklarhed omkring definitionerne af de to

punctum’er, samt en uklarhed i Barthes definition mellem punctum og studium.

Derfor vælger hun at introducere sine to egne funktioner.

I modsætning til Barthes mener Thorlacius, at det er muligt at skabe en kollektiv

uudsigelse med et produkt. I et sådan tilfælde vil der være tale om en

fællesoplevelse, selvom den opleves forskelligt. Hun er desuden delvist uenig

med Barthes om, at det ikke er muligt at skabe en planlagt uudsigelse med et

produkt. Hun siger, at man formentlig kan planlægge sig frem til en

sandsynlighed for, at der vil opstå en uudsigelig funktion i et produkt, men at

denne er meget vanskelig at iværksætte. Hun siger, at man indenfor

kommercielt design skal give plads og tid til den kreative proces for derigennem

at opnå effektfulde designs.

På et website kommer de æstetiske funktioner til udtryk gennem visuelle

virkemidler såsom grafisk design, farver, komposition og illustrationer i lighed

med trykte medier. Derudover har websites en række features, der ikke findes i

det trykte medie, herunder lydeffekter, lysintensitet og bevægelser. Hun

understreger, at det er vigtigt at udstyre linkene med visuelle virkemidler, som

vækker den indledende opmærksomhed og inviterer til at blive trykket på.

Inddragelsen af den æstetiske funktion er et aspekt, der gør, at Thorlacius’

model adskiller sig fra andre kommunikationsmodeller inden for analyse af både

analoge og digitale medieprodukter.

9.4 Konteksten

En kontekst betyder den sammenhæng, hvori noget indgår. I dette tilfælde, vil

det sige kommunikationssammenhængen. Niels Erik Wille skelner mellem den

33


tekstlige og situationelle kontekst, hvoraf den første er de tekstlige omgivelser

for et tekstligt udtryk, og den sidste er den situation, som teksten er udsprunget

af eller bliver brugt i. Lisbeth Thorlacius laver ikke denne skelnen, men bruger i

stedet begrebet kontekst om begge.

Hun skelner i stedet mellem to kommunikationsfunktioner, den referentielle

funktion, der henviser til indholdet eller det denotative aspekt og intertekstuelle

funktion, der henviser til andre produkter, der ligger udenfor selve

kommunikationssituationen. Thorlacius benytter den samme definition af

referentielle funktion som Jakobsen, men tilføjer den intertekstuelle funktion i

forhold til hans model.

9.4.1 Den referentielle og den intertekstuelle funktion

Den referentielle funktion optræder, når der fokuseres på indholdet af produktet.

Et tegns referentielle funktion vurderes ud fra tegnets evne til at fremkalde

indhold. Thorlacius valgte i denne forbindelse at se nærmere på Bühlers

definition. Han mener, at den referentielle funktion kommer klarest til udtryk i

meddelelser, hvor den abstrakte eller symbolske relevans er dominerende.

Funktionen indbefatter overtalelsesmidlet logos, som appellerer til modtager ved

hjælp af rationelle, logiske og beviselige argumenter. Afsender forholder sig

nøgternt til emnet og argumenterer i et neutralt, konkret sprog, som ikke er ladet

med billeder. Denne form anvendes oftest i forbindelse med videnskabelige

afhandlinger.

Thorlacius inddrager derudover Pierces treleddede tegnbegreb, som består af

repræsentamen/tegn, objekt og interpretant. Repræsentamen er et tegn, der for

nogen står for noget. Tegnet står således ikke for noget i sig selv, men

betydningen kræver en menneskelig bevidstheds mellemkomst. Objekt, er det

tegnet henviser til og interpretant er modtagers fortolkning af tegnet. Thorlacius

mener i overensstemmelse med Pierce, at tegnenes indhold ikke udelukkende

kan baseres på konventioner eller regler, og at alle tegn ikke er arbitrære 1 .

Thorlacius tilføjer derudover begreberne metonym og synekdoke, som er

beslægtede med Pierces indeks. Metonymet er en betydningsproces, et

substitutionelt tegn, der antyder et egentligt tilhørsforhold. Synekdoken baserer

sig på, at delen som erstatter helheden er en fysisk del af helheden.

Hun er ligeledes inspireret af Saussures tegnteori. Her skelnes mellem to typer

af strukturelle relationer: den paradigmatiske og den syntagmatiske.

Paradigmet, er et sæt af tegn, fra hvilket man vælger, det tegn man skal bruge.

Syntagmet er en kombination af udvalgte tegn fra paradigmet.

Der er tale om intertekstualitet, når der henvises til en anden tekst. Der kan

være tale om metasprog og intertekstualitet på samme tid, men dette er ikke en

nødvendighed.

1

At et tegn er arbitrært betyder, at der ikke er nogen naturlig eller motiveret forbindelse mellem

tegnets udtryk og dets indhold.

34


9.4.2 Virkelighedsopfattelser

Thorlacius finder inspiration i Kreitler og Kreitler’s fire virkelighedsopfattelser.

Hun understeger, at det er relevant at undersøge, hvilken af de fire virkeligheder

modtageren gennemlever i mødet med produktet og derudover sammenligne,

om det er i overensstemmelse med den virkelighedsopfattelse, som afsender

gerne vil referere til. De fire virkelighedsopfattelser er:

• Den fælles virkelighed, som er en række af objekter eller begivenheder, der

af en gruppe mennesker bliver perciperet på stort set samme måde.

Modtagerne skal være på samme sted, på samme tid og være enige om,

hvad de ser.

• Den arkæologiske virkelighed, som refererer til det ubevidste eller

førbevidste og derved inkluderer information, der er undertrykt eller glemt.

Den hedder den arkæologiske virkelighed, da de metoder, man bruger til at

undersøge det ubevidste, ofte bliver sammenlignet med metoder indenfor

arkæologien. En sådan virkelighed overholder ikke vores almindelige

forståelse af tid og rum og fremtræder ofte forvrængede eller splittede. Et

eksempel herpå er digtekunsten, hvor flere tekster her indenfor bevæger sig

i denne virkelighed.

• Den normative virkelighed, som eksisterer, når et produkt præsenterer nogle

regler for, hvordan det enkelte individ eller samfundet burde opføre sig.

Teksten kan gøre dette både direkte eller indirekte. Med sådanne budskaber

appelleres til målgruppens moralske og etiske ståsted. Denne virkelighed

appellerer mest til den ældre generation, hvorimod unge mennesker oftest

bliver stødt.

• Den profetiske virkelighed, som eksisterer, når der i et produkt henvises til

fremtiden. Denne er den mest indflydelsesrige virkelighed indenfor den

kognitive orientering og kan opleves indenfor næsten alle tekstmedier. Et

eksempel er en film, hvor helten får heltinden.

9.5 Mediet

Mediet kan betegnes som mellemledet mellem afsender og modtager.

Thorlacius pointerer, at det er nødvendigt med et medium for, at der kan foregå

en kommunikation.

Thorlacius benytter i denne sammenhæng den fatiske funktion fra Jakobsens

model, men tillægger denne en lidt anden betydning. Da bogen har fokus på det

netspecifikke inddrager Thorlacius desuden den navigative funktion. Begge

begreber har det tilfælles, at de blandt andet fungerer som overordnede

strukturer på produktet.

9.5.1 Den fatiske funktion

Ifølge Jakobsen kommer den fatiske funktion i sproget til udtryk, når der

forekommer en etablering, udveksling eller afslutning af kommunikation mellem

mennesker, uden der udveksles egentlige informationer. Jakobsens kilde hertil

er Malinowski, derfor konsulterede Thorlacius hans tekst for en yderligere

35


definition af begrebet. Malinowski betegner den fatiske funktion som en sproglig

aktivitet uden refleksion. Han skelner mellem tre former for fatisk sprogfunktion:

9.5.2 Den navigative funktion

Den navigative funktion har til formål at opbygge logiske netstrukturer således,

at brugeren kan finde rundt i produktet. Det kan være vanskeligt at fastholde en

fatisk funktion på et website, hvis brugeren har mange muligheder for at vælge

egne veje. Linkene på websitet styrer også den fatiske funktion i form af deres

genkendelighed og hjælp af ikoner, som afbilleder det, der henvises til. Det

hyppigste problem i grænsefladedesign er, at brugeren ofte ikke ved, hvor i

websitet denne befinder sig og ender i blindgyder ude af stand til at kunne

returnere til forsiden. Der opstår også let problemer med at vedligeholde

kontakten med brugeren, når der er indarbejdet links i webdesignet til andre

websites.

Thorlacius præsenterer fire overordnede strukturer, som et websitets

informationer kan struktureres ud fra:

• Sekvensstrukturer er den mest enkle måde at organisere sine

informationer på, da sekvenser er kronologiske eller logiske serier af

emner. En sådan struktur bruges ofte til uddannelsesprogrammer, da de

understøtter et lineært forløb.

• Gitterstrukturer deler emner ind i kategorier, hvor man kan bevæge sig

på tværs mellem hovedmenuerne og undermenuerne. Dette gør, at siden

36

• Den første fatiske sprogfunktion optræder i form af sagn, myter og

legender og lignende.

• Den anden fatiske sprogfunktion optræder i form af løs snak, hvor det er

det sociale fællesskab, der er i centrum og ikke samtalens egentlige

indhold.

• Den tredje fatiske sprogfunktion optræder i form af høflighedsritualer,

hvor det er handlingen, der er afgørende og ikke ordenes pålydende

værdi.

Thorlacius mener, at man til dels kan overføre Malinowski’s fatiske sprogbrug til

andre medier, hvor det ikke er sproget, men billedet eller lyden der fokuseres

på. Hun henviser til, at det centrale indhold af den fatiske funktion drejer sig om

en vedligeholdelse af kontakten, uanset om det er betinget af sproget eller ej.

Indenfor visuel kommunikation bliver begreberne rytme og variation relevante i

forhold til den fatiske funktion. Rytmen bliver en medhjælper til at fastholde

modtageren. Den mest anvendte narrative struktur er bølgemodellen, hvor

indholdet er struktureret således, at spændingen går op og ned i bølger, hermed

overraskes modtageren ved, at der afviges fra det forventede forløb eller rytme,

hvilket giver en skærpet opmærksomhed.

Et eksempel er, at navigationsstrukturen på et website gerne skal optræde som

et rytmiske forløb, der holder sammen på hele websitets struktur og giver

brugerne mulighed for at falde ind i en naturlig og uhindret rytme, når de

navigerer rundt.


kan være svær at følge, og er derfor bedst egnet til de erfarne brugere

og brugere, der har stort kendskab til emnet i forvejen. Grafiske

oversigtskort er gode at tilføje til websites i gitterstrukturen.

• Hierarkistrukturer er den bedste måde at organisere store mængder af

information på. En hierarkisk opbygning stiller store krav til en analytisk

tilgang til materialet, og en hierarkisk opdeling er kun formålstjenlig med

velorganiseret materiale.

• Hypernetstrukturer er ikke særligt egnet til opdeling af information.

Formålet med denne form for struktur er at afspejle associative tanker,

og denne struktur linker både til sider på selve websitet og til websites

udenfor. Man kan hermed udnytte nettets muligheder, men strukturen

virker bedst på små websitets, der er domineret af links eller sigter efter

en målgruppe af erfarne brugere.

En kombination af alle fire navigationsstrukturer optræder ofte på samme

website, man skal ikke vælge imellem den ene eller anden, men sørge for et

sammenspil mellem strukturerne.

9.6 Koden

Koden er et udvalg af tegn, som i deres sammensætning får en betydning, det

vil sige et system af tegn, hvor hvert enkelt tegn er tillagt betydning. Betydning

forudsættes at være kendt af både afsender og modtager. Thorlacius har

erstattet Jakobsens metasproglige funktion med den metakommunikative

funktion, som dog indeholder samme elementer. Hun har derudover tilføjet den

intersemiotiske funktion.

9.6.1 Den metakommunikative funktion

Den metakommunikative funktion opstår, når et billede tages ud af dets normale

sammenhæng og sættes ind i en ny kontekst. Thorlacius mener, at

tankegangen bag Jakobsens metasproglige funktion uden problemer kan

overføres til andre former for metafunktioner, herunder metavisuelle og

metagenremæssige funktioner. Når et billede taler om et andet billede opstår

der metavisuel kommunikation.

Thorlacius inddrager i denne forbindelse Barthes begreb myte. Han opfatter

myter som en kæde af relaterede begreber og beskriver den som bestående af

to forskellige semiologiske systemer, hvoraf det ene delvist er indbygget i det

andet. Et lingvistisk system, sproget som han kalder for objektsproget og myten

selv som han kalder for metasprog. For Barthes er en myte en kulturs måde at

forstå verden på. I myten finder man det tredimensionale skema: udtrykket,

indholdet og tegnet.

9.6.2 Den intersemiotiske funktion

Thorlacius har valgt at knytte den intersemiotiske funktion til koden, idet der i

denne forbindelse er tale om, at man benytter tegn fra et kodesystem til at

forklare tegn fra et andet kodesystem. Den intersemiotiske funktion kunne i

forbindelse med visuel kommunikation for eksempel optræde i en videomanual,

37


hvor det formidles, hvorledes en videomaskine skal benyttes. Et andet

eksempel er displaytypografi, der er en intersemiotisk funktion, som optræder,

når man giver bogstavet eller hele ordet udseende af indholdet, eller når en

knap er både udstyret med et billede af en kuglepen og med en tekst, hvor der

står ”skriv til os”.

Thorlacius inddrager Barthes’ to begreber: forankringen og afløsningen. Med

forankringen fordobler billedet visse oplysninger i teksten gennem et

redundansfænomen, mens afløsningen tilføjer billedet en information, der ikke

udsiges i teksten, eller omvendt.

Ifølge Bo Fibiger er et interaktivt multimediesystem et kommunikationssystem,

som skaber en betydningen ved hjælp af flere koder, herunder for eksempel

tekst, grafik, lyd, billede og film. Der dannes en betydning, som ikke kan skabes

af enkelte koder hver for sig.

Visuelle metaforer bruges hyppigt som middel til at henvise til indholdet, men

det kan være vanskeligt at finde ikoner eller metaforer, som kan stå alene, og

teksten er ofte afgørende for, at brugeren kan forstå, hvordan knapperne

fungerer.

38


10 Markeds-

kommunikation

Som overordnet kommunikations model, har vi valgt at inddrage

IMKmodellen, som den er præsenteret i bogen International

Markedskommunikation af Finn Frandsen.

10.1 Det teoretiske grundlag

IMK-modellen bygger på principperne indenfor interaktionsparadigmet. Her

opfattes kommunikation som to handlinger: afsenders produktion af en tekst,

samt modtagers reception af denne tekst. Dette sker på baggrund af et sæt

fælles koder. Hermed bliver modtagerens reception en aktiv fortolkning. IMKmodellen

tager udgangspunkt i de forskellige genrer indenfor

markedskommunikation. En genre bliver defineret som:

En gruppe af tekster, der har samme kommunikative formål (Frandsen,

s. 41)

Med genren som indgangsvinkel sætter man fokus på de konkrete sproglige

aspekter af markedskommunikationen og inddrager medierne og

konteksten/kulturen som to faktorer, der har betydning for

markedskommunikationens udformning. IMK-modellen bygger på en semiotisk

tilgang til markedskommunikationen. De to mest centrale begreber herunder er

tegn og kode. Semiotikken tager udgangspunkt i, at alle kulturelle fænomener

kan opfattes som kommunikation mellem mennesker. Dette begrundes med, at

vi mennesker ind- og afkoder fænomener som tegn. Semiotikken bygger på de

to tegnmodeller udarbejdet af henholdsvis Saussure og Pierce. Saussure

definerer tegnet som en relation mellem to størrelser, det betegnende udtryk og

det betegnende indhold. Et tegn skal hermed forstås som en to-leddet størrelse,

hvor et udtryk står for et indhold i den menneskelige bevidsthed. Pierces

tegnmodel blev beskrevet i vores gennemgang af Thorlacius, afsnit 9.4.1.

Pierces tegnmodel er dog mere omfattende end Saussures idet han inddrager

referenten og objektet. Han skelner også mellem tre typer af tegn, der afhænger

af hvilket forhold der er mellem repræsentamen og objekt.

• Det indeksikalske tegn, hvis der er nærhed mellem repræsentamen og

objekt.

• Det ikoniske tegn, hvis der er lighed mellem repræsentamen og objekt.

39


• Det symbolske tegn, hvis forholdet mellem repræsentamen og objekt

skyldes en vane og ikke nærhed og lighed.

Semiotikken mener, at den tegngivende og tegnfortolkende aktivitet er

regelstyret. Forskellige sæt af regler kalder semiotikken for koder. Der skelnes

mellem paradigmatiske relationer, der er regler omkring udvælgelse og

syntagmatiske relationer, der er reglerne for kombination.

10.2 Præsentation af IMK-modellen

IMK-modellen implementerer foregående teorier. Vi vil i dette afsnit beskrive,

hvorledes disse teorier er anvendt.

Figur 6 - IMK-modellen

10.2.1 Afsender

Afsenderen er ansvarlig for udarbejdelsen af kommunikationsproduktet.

Modellen skelner mellem den tekst-eksterne- og den tekst-interne afsender.

Den tekst-eksterne afsender er ikke eksplicit repræsenteret i produktet, men har

stået for afsendelsen af kommunikationsproduktet, det kan for eksempel være

et reklamebureau eller en intern markedsføringsafdeling. Den tekst-interne

afsender, er præsenteret i produktet, for eksempel ved et logo eller en

repræsentant for virksomheden.

Der skelnes yderligere imellem primær og sekundær afsender, hvor primære

afsender, er den person eller institution, der har valgt, at kommunikationen skal

finde sted og som har en økonomisk interesse i dette. Den sekundære afsender

kan være en person som er inddraget på grund af dennes ekspertise,

attraktionsværdi eller erfaring med den primære afsender.

40


10.2.2 Modtager

Modtageren udfører receptionen af kommunikationsproduktet. IMK-modellen

skelner imellem tekst-ekstern- og tekst-intern modtager. Forskellen er igen, om

modtageren er eksplicit repræsenteret i produktet, eller om produktet er rettet

mod et massekommunikationsprodukt.

Modtageren opdeles desuden i en primær- og sekundær modtager. I bogen

kaldet forbruger og disponent, og eksemplificeret ved en reklame der

henvender sig til børn (forbruger), samt deres forældre (disponent).

10.2.3 Tekst

Teksten bliver udformet ud fra afsenderens produkt og modtagerens reception. I

modellen anvendes begrebet retoriske strategier i forbindelse med teksten.

Disse defineres på følgende måde:

Brug af bestemte sproglige og/eller ikke-sproglige virkemidler, der

bidrager til at realisere trækkene (Frandsen, s. 114)

Et træk er ifølge bogen en del af tekstens indhold, der er udformet til at opnå et

delmål med kommunikationen. Teksten er således det punkt i

kommunikationen, hvor de retoriske strategier er forbundet med genrer, medier

og kontekst/kultur, som beskrives detaljeret og præcist med det formål at nå sit

kommunikationsmål.

10.2.4 Kontekst/kultur

Konteksten og kulturen er den kommunikative instans der danner rammen for

produktion og reception af teksten (Frandsen, s. 57). Konteksten er selve den

situation, hvor kommunikationen foregår, for eksempel det miljø modtageren

befinder sig i og andre påvirkninger der er afgørende for kommunikationen.

Kulturen ser på de kulturelle normer, der er afgørende for modtagerens

reception af teksten. Det kan for eksempel være, hvis modtageren befinder sig i

en universitetskontekst eller i et byggefirma.

10.2.5 Medier

Medierne sørger for den fysiske transmission af teksten. Der lægges vægt på,

at der ikke blot menes det aktuelle medie, som afsender har valgt at benytte sig

af, men også den videre transmission af budskabet.

10.2.6 Kode

Koden hænger sammen betydningsdannelsen af tegnet og styrer produktionen

og receptionen af teksterne til markedskommunikation

10.2.7 Genre

Tekster med samme kommunikative formål har lignende trækstruktur og

retoriske strategier. Genren binder kontekst/kultur og medier sammen med den

konkrete og visuelle udformning af teksten.

41


10.2.8 Referent

Referenten er det, som afsenderen refererer til ved hjælp af teksten. Denne

referent kan være et produkt og mærket eller identiteten her bagved.

42


11 Image, Profil,

Identitet

I dette kapitel vil vi gennemgå begreberne image, profil, identitet,

kultur og grundlag for at få en forståelse af sammenhængen heraf.

En virksomheds image er et resultat af alle de indtryk og oplevelser, der former

interessenters billede af virksomheden. Alle produkter har derfor et image, der

smitter af på brugeren, derfor er det vigtigt, at en virksomheds og dennes

produkters image stemmer overens med det indtryk, virksomheden ønsker at

udstråle. Virksomheders grundlag, kultur, identitet og profil er de fire niveauer,

der er forudsætninger for imaget i offentligheden. Denne pyramideopbygning er

illustreret i Figur 7.

Figur 7 Virksomheders imageopbygning

Virksomhedens grundlag er deres forretningsidé, målsætninger og

fremtidsvisioner. Kulturen er alt fra virksomhedens historie til det daglige

arbejdsklima. Identiteten er virksomhedens bevidste udtryk for dens kultur og

grundlag. Identiteten kommer til udtryk gennem bygninger, personer og

immaterielt via visuelle oplevelser. Profilen er den del af identiteten, som

virksomheden betoner i sin kommunikation. Hensigten er at fremstå så ensartet

som muligt, idet målet er at højne det image, virksomheden har. Et image skal

fortjenes og er et resultat af en langstrakt aktivitet.

43


11.1 Profilering og positionering

Virksomhedsprofilering betegner den systematiske langsigtede indsats for at

ændre identiteten og skabe en fælles opfattelse af virksomheden i

offentligheden. Det første trin er at måle kendskabet til virksomheden gennem

en imageanalyse. Oftest måler man både branchens og virksomhedens

samlede image og spørger bestemte interessenter om forskellige dimensioner,

som for eksempel økonomi, produkt og serviceydelse, samfundsansvar og

medarbejderpolitik. Profilering er en del af virksomhedens management og

starter med basale spørgsmål: hvad er vores produkter? Hvem er vores

kunder? Profilen må tilrettelægges, så den er i overensstemmelse med

virksomhedens karakter og integritet.

Positionering eller differentiering tager sit udgangspunkt i, at enhver virksomhed

har en psykologisk placering i forbrugernes hjerner. Det gælder om at have en

markant profil for at sikre sig, at forbrugeren erindrer virksomheden og dennes

produkter. En virksomhed kan benytte sig af to forskellige strategier til at skabe

sig en position. Man kan finde et hul i positioneringslandskabet og lægge sig

der eller drage fordel af de kendte etablerede positioner og positionere sig i

forhold hertil. At have et særligt image er en måde, hvorpå man kan differentiere

sig.

44


12 Metode

I dette kapitel vil vi beskrive, hvorledes vi vil anvende forestående

kommunikations- og kampagnestrategier i resten af projektet.

Sepstrups teori om kampagneplatformen skal fungere som den overordnede

strategiplan, der skal omkranse vores analyse af virksomheden Krone Media. Vi

vil i de to næste dele af rapporten inddrage og udvikle henholdsvis

kommunikationsstrategien og handlingsplanen. Under strategien vil vi analysere

Krone Medias nuværende situation. Dette vil blive gjort på baggrund af et

interview med virksomhedens tre ejere, hvorefter resultaterne herfra vil blive

sammenholdt med begreberne grundlag, kultur, profil, identitet og image. På

denne måde inddrages teorien om virksomheders imageopbygning i analysen

af Krone Medias situation. Herefter vil vi være i stand til at konkretisere vores

problemfelt og formulere den endelige problemformulering ud fra en

identifikation af projektets kommunikationssituation. De to sidste faser under

udviklingen af kommunikationsstrategien er analyse af mål og målgruppe og et

valg af kommunikationsform. I handlingsplanen vil vi fastsætte indhold og

udformning af et eller flere medieprodukter. Derudover træffer vi valget af, hvilke

medier, vi ønsker at anvende. Sepstrup bidrager desuden med kampagneteori,

der har fokus på modtagers reception af produktet og

kommunikationsprocessen fra kommunikationsproduktets distribution til

modtagers bearbejdning af denne.

Thorlacius bidrager med sin kommunikationsmodel til analyse og planlægning

af visuel kommunikation. Bogen inddrager desuden generel kommunikationsog

kampagneteori, der kan opruste vores forståelse af

kommunikationsprocessen. Teorien fokuserer på begreber, der kan anvendes

som baggrund for overvejelser og beslutninger omkring udarbejdelsen af det

konkrete produkt, samt danne grund for argumentaionen heraf. Thorlacius’

teorigreb benyttes derfor både til udformningen af det konkrete produkt, samt

som bindeled mellem vores overordnede strategiplan og design af produktet.

Finn Frandsens IMK-model beskriver, hvordan vi konkret kommer fra afsender

til modtager, når vi skal udforme medieproduktet. Modellen er i samspil med

Sepstrups og Thorlacius’ teorier med til at danne rammen om vores forståelse

af kommunikationen, når den befinder sig i en medieret kontekst.

45


13 Del 3 Strategi

I denne del vil vi udvikle kommunikationsstrategien for Krone Media. Dette vil vi

gøre i overensstemmelse med Sepstrups fremgangsmåde fra

kampagneplatformen. Vi vil først udføre en situationsanalyse, hvorefter vi vil

definere mål, målgruppe og kommunikationsformen hertil.

47


14.1.1 Historik

Krone Media I/S er en lille IT-virksomhed, der sælger web-løsninger til andre

virksomheder. Krone Media blev stiftet i marts 2007 af de tre ejere Rasmus

Eriksen (RE), Ole Kallehave (OK) og Kristian Varmark (KV) og er en

sammenslutning af de tre ejeres nuværende enkeltmands-virksomheder ILF,

Rocha og Duroflex Development. Beslutningen om denne sammenlægning blev

taget i december 2006. Ejerne ønskede hermed at højne muligheden for

arbejdsrelateret sparring med kollegaer. De har desuden gode erfaringer med at

arbejde sammen. De tre enkeltmandsfirmaer kører dog stadig videre ved siden

af Krone Media, så længe OK og RE er studerende.

Alle tre ejere har valgt at blive selvstændige erhvervsdrivende for at opnå en

større handlefrihed og medbestemmelse end man oplever i store og etablerede

virksomheder. De forventer desuden at være i stand til at kunne nå større

personlige karrieremål hermed. De har ikke tidligere benyttet sig af marketing,

hverken for Krone Media eller deres tre andre firmaer.

Virksomheden kom til at hedde Krone Media efter cirka fire ugers intensiv

søgning efter et navn, som alle kunne godkende. De ønskede et navn, der

symboliserer eksklusivitet og robusthed, hvilket kronen i navnet skal være med

til at bibringe. De opfatter selv navnet som elegant og smart, men uden at være

overdrivende.

14.1.2 Grundlag

Krone Media satser på at udvikle systemer til nicherne i softwarebranchen for at

undgå den åbne krig, der foregår på dette marked. De ønsker at satse på

48

14 Situationsanalyse

I dette kapitel vil vi udføre en situationsanalyse for projektet.

Denne består af en casebeskrivelse, der omhandler Krone Medias

situation. Derefter samler vi op på dette i identifikationen af den

konkrete kommunikationssituation. Her vil vi formulere vores

endelige problemformulering.

14.1 Casebeskrivelse

I dette afsnit vil vi præsentere Krone Media I/S. Denne beskrivelse er baseret

på et fokusgruppeinterview med virksomhedens tre ejere. Navnet Krone Media

vil i det efterfølgende blive anvendt som en fællesbetegnelse for disse.


kvaliteten af og tilbyde markedet produkter, der er konkurrenternes overlegne.

For at skabe udvikling og vækst forsøger de at orientere sig om, hvad deres

kunder ønsker og har behov for. Er der en kunde, der har et stort behov for et

specielt system, er der muligvis andre virksomheder, der har samme behov.

Hermed kan en specialiseringsopgave standardiseres til fremtidigt salg.

Krone Media har det delmål, at virksomheden til juni 2008 skal kunne bære tre

fuldtidslønninger, da OK og RE på dette tidspunkt vil være færdige med deres

uddannelser og derfor vil arbejde fuldtids for virksomheden ligesom KV gør for

tiden.

Gennem det eller de medieprodukter, der bliver designet og udviklet via dette

projekt, håber Krone Media på at skabe en større kontakt til deres kunder. De vil

gerne skabe sig et ansigt udadtil og meget gerne på Internettet. Det skal

desuden være med til at skabe og udvikle deres eget billede af og mål med

virksomheden. De ønsker at skabe sig en matchende profil og image, så

kunderne får den rigtige opfattelse af virksomheden. De håber på, at kunne

mærke denne medieindsats på antallet af kundehenvendelser.

14.1.3 Den daglige drift

Krone Media varetages af de tre stiftere. Den nuværende situation i Krone

Media er, at KV arbejder fuldtid. Han tager desuden sommetider

freelancearbejde for andre virksomheder. OK og RE er begge studerende, men

arbejder minimum 20 timer om måneden. Alle tre hæver et fast beløb om

måneden, svarende til deres respektive indsats.

OK, RE og KV har hver især deres primære opgaver for Krone Media. OK’s

ansvarsområde er udvikling af produkterne og derefter salg og kundekontakt.

RE sørger for at udforme kravspecifikationer, brugermanualer og lignende, samt

kundekontakt. Hans primære opgave var oprindeligt salg, men dette er KV

begyndt at håndtere i en stadig større grad. KV sørger derudover for

administrationen af virksomheden og udvikling af produkterne.

OK og RE’s studier på universitetet giver dem kompetencer indenfor udvikling

af systemer. Derunder har OK særligt interesse i design og implementering af

systemerne. RE lægger vægt på analyse og brugervenlighed. OK og KV har

desuden en certificering i programmeringssproget PHP, som benyttes af Krone

Media i udviklingen af produkterne. KV er uddannet datamatiker og har

programmeret i over to år på freelance basis. Handelsskoleuddannelsen ligger

til baggrund for hans viden om administrationen af virksomheden. Han har

ingen uddannelsesmæssigt grundlag for at varetage salget af produkterne.

I øjeblikket arbejder Krone Media på to kundeopgaver og har potentielt fem

opgaver i sigte. De har endnu ikke nået den øvre grænse for, hvor mange

opgaver de kan tage ind. De mener ikke, at de vil sige nej til nogle kunder, men

vil i stedet skubbe leveringstiden eller hyre ekstra hjælp fra

freelanceprogrammører.

49


14.1.4 Produkter

Krone Media’s produkter er henholdsvis FlexChat, et chatsupportsystem og

FlexSite, et system til håndtering af hjemmesider. Begge systemer er baseret

på programmeringssproget PHP og har gennemgået en række evalueringstest,

hvor deltagernes IT-brugerniveau var forskelligt. Hermed er systemerne testet

både på nybegynderen og ekspertbrugeren indenfor IT.

FlexSite

FlexSite er et Content Management System (CMS), der hjælper brugerne til

selv at kunne redigere deres hjemmeside. Dette system er kodet fra bunden af

og er derfor forskelligt fra konkurrenternes. Der er i opbygningen heraf lagt stort

fokus på funktionaliteten og brugervenligheden.

FlexSite tilbydes kunder som har et behov for at være til stede på Internettet. I

samarbejde med kunden, designer Krone Media en eller flere skabeloner til

selve opbygningen af hjemmesiden.

Da kundernes behov er forskellige, har Krone Media valgt at designe FlexSite

efter en modulbaseret tankegang, hvilket gør det muligt for kunden at tilvælge

de moduler de har brug for. De fleste af de moduler, kunderne ønsker, er de

samme og Krone Media kan derfor genbruge disse. Det kan for eksempel være

moduler som nyhedsmodul, hvor kunden kan informere om nye tiltag og lignede

på hjemmesiden, gallerimodel, hvor kunden har mulighed for at vise for

eksempel en kollektion, eller et SMSmodul, hvor kunden kan sende SMS

beskeder ud til de brugere, der måtte ønske det. Sommetider ønsker en kunde

at få oprettet et modul, som Krone Media endnu ikke har udviklet. I dette

tilfælde vurderer de tre ejere, om dette modul vil være muligt at sælge til andre

kunder. Hvis dette er tilfældet, vil modulet blive udviklet til den specifikke kunde

og en standardisering heraf benyttet i fremtidige salg. På denne måde sker der

en udvikling af produktet FlexSite. En af de udvidelser, RE, OK og KV kan

forestille sig, bliver aktuel i den nærmeste fremtid er et shoppingmodul, hvor

kunderne kan tilbyde salg fra deres hjemmeside. Krone Media ønsker dog ikke

at specialisere sig indenfor denne form for freelancekodning, men vil derimod

fokusere på at sælge standardmoduler. I stedet ønsker de at øge deres fokus

og udvikling af produktet FlexChat.

En simpel hjemmeside kan færdiggøres på en uge, hvis der ikke foreligger

andre sideløbende opgaver. Normalt går der en måned, fra en kunde indleverer

en ordre til, at hjemmesiden står færdig. Det er selve designprocessen, der er

svær at vurdere, da der oftest skal justeres på designet, og derfor kan komme til

at tage ekstra tid, hvis kunden ikke er helt tilfreds med de første udkast.

Prismæssigt vurderer Krone Media, at deres hjemmesider ikke ligger i den dyre

ende, men er tilsvarende konkurrenternes priser. De understreger, i denne

sammenhæng, at de ikke har intentioner om at være de billigste, men ønsker i

stedet at levere kvalitet og individuelle løsninger til en konkurrencedygtig pris.

50


FlexChat

Flexchat er et chatsupportsystem, som giver kunden mulighed for at tilbyde

online support til sine kunder. Det kan sammenlignes med, at kunden skriver en

email til firmaet, og så får svar tilbage efter et stykke tid, i FlexChat sker det

bare med det samme. En supporter kan have flere supportchats kørende på en

gang.

FlexChat er udviklet i tæt samarbejde med en support-afdeling hos et større

dansk teleselskab og lige nu håndterer eksisterende FlexChat-systemer mange

hundrede support-chats hver dag, og har gjort det i flere måneder.

Betalingen for FlexChat er på abonnementsbasis. Det vil sige, at en kunde

betaler et fast beløb hver måned for at bruge systemet. Ofte er det svært for

kunden at vide, hvad der er behov for, så ændringer i abonnementet

forekommer og kan foretages fra måned til måned.

Krone Media vil kunne have et stort antal kunder kørende på chatsystemet af

gangen, da hver kunde får leveret et uafhængigt system. Det vil sige, at alle

systemer kører selvstændigt på Krone Medias servere, og kunden betaler

herefter for, hvor mange supportere de vil kunne have online af gangen.

Leveringstiden på et chatsystem vurderes til at ligge på en måned ligesom en

hjemmeside. Når kunden har bestemt sig for at Krone Media skal servicere dem

et chat system, afhænger leveringstiden af, hvornår koder og brugernavne til

firmaets hjemmeside bliver udleveret, så chat systemet kan implementeres på

kundens hjemmeside. Denne implementering varetager Krone Media selv.

Da ejerne af Krone Media ikke kender til andre firmaer i Danmark, der udvikler

chatsupport systemer, er det vanskeligt at vurdere, om prisen på FlexChat er

høj eller lav. De ønsker igen ikke at sætte så lav en pris, at produktet ikke anses

som kvalitet, men selvfølgelig skal prisen heller ikke være så høj, at kunderne

søger til udenlandske konkurrenter.

14.1.5 Kundernes involvering

Kunderne har mulighed for komme med krav til både funktionalitet og design,

men ikke til selve koden af systemet. Krone Media beder oftest deres kunder

om at lave en featureliste over, hvad systemet skal være i stand til. Jo mere

afklaret kunderne er med, hvad de gerne vil have, jo lettere er det for Krone

Media at levere en løsning, der er skræddersyet til kundens behov og ønsker.

Men som basis behøver de ikke vide andet, end at de ønsker en hjemmeside,

og hvad formålet med denne side er.

Når kunden opstiller en række features, fokuserer de ikke på de ekstra features,

der automatisk skal følge med, for at dette kan fungere optimalt, her er det

udviklernes opgave at sørge for, at disse inkluderes. Ønsker kunden for

eksempel et login, skal det for eksempel desuden være muligt at rekvirere et nyt

password, i tilfælde af, at brugeren glemmer dette.

Det er forskelligt, hvor meget kunderne deltager i produktionen af deres system.

Nogle firmaer er meget i tvivl om både designet og funktionaliteten, mens andre

medbringer mere eller mindre færdige skitser. Disse kan være både

51


håndskrevne eller udført ved hjælp Photoshop, et professionelt tegneprogram.

Større firmaer benytter oftest deres egne grafikere til denne del af opgaven.

Krone Media gennemgår sådanne skitser sammen med kunderne og kan i

denne forbindelse spørge ind til kundernes situation og hermed rådgive og

vejlede dem til en måske endnu bedre løsning.

14.1.6 Installation og videreudvikling af produkterne

Da Krone Medias produkter er webbaserede, skal installationerne heraf ikke

foregå hos kunderne. Krone Media forsøger gennem sine evalueringstest at

sikre brugervenligheden så oplæring i systemerne ikke er nødvendigt, men har

kunden brug for det, bliver systemerne som en del af salget fremvist og

gennemgået. Behovet herfor er større for FlexChat end for FlexSite. En kunde

vil aldrig bliver efterladt med et system, som vedkommende ikke kan finde ud af

at benytte.

De tre ejere af Krone Media har ikke den store erfaring med salg af

tillægsprodukter, men vil gerne udvide til at sælge det. Når større virksomheder,

køber produkter hos dem, er disse systemer dog i konstant udvikling. Hermed

er det en ydelse, der allerede tilbydes, dog kun i mindre omfang.

14.1.7 Kundegruppe

Den nuværende primære kundegruppe består af kunder, der er fulgt med fra de

tre enkeltmandsfirmaer. Dette er med til at gøre opstarten af Krone Media

lettere, da virksomheden hermed allerede har fat i markedet. Krone Medias

nuværende kunder er for eksempel Nordjyske, som er en større

medievirksomhed, Spiegle, der er en mindre københavnsk tøjbutik og

mobilselskabet M1.

Den primære målgruppe for FlexSite er, ifølge Krone Media, mindre

virksomheder, der gerne vil have deres profil på Internettet, mens den primære

målgruppe for FlexChat er mellemstore og store virksomheder. Virksomheder,

der har en supportafdeling og en profil på Internettet, ligger inden for

målgruppen, men andre kan også have anvendelse af chatsystemet.

Indtil videre har Krone Media primært skaffet sine kunder gennem opsøgende

salg og salg fra KV's enkeltmandsfirma, Duroflex Development, hjemmeside. I

de tre enkeltmandsfirmaer skaffede de kunder ved opsøgende arbejde og via

anbefalinger fra tidligere kunder. De har ikke undersøgt, hvorfor deres tidligere

kunder har valgt netop dem, men de ved, at enkelte har truffet valget på

baggrund af anbefalinger fra andre. De har heller ikke indtryk af, at specielt

deres to nyeste kunder har overvejet andre firmaer.

14.1.8 Konkurrenter

Krone Media vurderer, at deres konkurrenter rangerer mellem alt fra

enkeltmandsfirmaer til større virksomheder. Flere store virksomheder har selv

ansat medarbejdere til at udføre de arbejdsopgaver Krone Media vil kunne

tilbyde.

52


De tre ejere har blandt andet kendskab til de to virksomheder Tiger Media og

netMedia, hvis størrelse og produkter minder meget om Krone Medias. Når man

laver en søgning på ordene CMS eller webdesign, får man en lang række af

andre firmaer, der også tilbyder disse services. Søger man derimod på

chatsystem eller chat support får man udelukkende udenlandske hjemmesider.

Konkurrencen omkring udvikling af hjemmesider og CMS systemer er langt

større end konkurrencen indenfor udvikling og vedligeholdelse af diverse chat

systemer. Det er heller ikke Krone Medias opfattelse, at der i Danmark er nogle

konkurrenter, der tilbyder et system med samme features.

Krone Media ved, at mange udbydere af CMS systemer længe har solgt de

moduler, de først skal til at udvikle nu. De mener dog, at forskellen på deres og

konkurrenternes produkter er, at man ofte skal købe en fast skabelon, hvorimod

Krone Media tilbyder individuelle løsninger, hvor kunden har mulighed for selv

at vælge og sammensætte den række af funktioner, der er behov for, samt

medindflydelse på sidens design.

Krone Media siger, at vælger man dem, tilbyder de en kvalitets- og individuel

løsning, som man ikke opnår hos konkurrenterne. De vil gøre alt for, at

kunderne får netop den løsning, der passer til deres behov, og som de bliver

tilfredse med. Der er ikke tale om et udsalg af samlebåndsløsninger.

Kvalitetssikringen sker ved, at Krone Media har veluddannede programmører,

at systemerne er brugervenlighedsevalueret inden lancering og gennem et stort

netværk af kvalificerede freelanceprogrammører- og designere. Disse kan bistå

med deres kompetencer, når Krone Medias medarbejdere enten ikke har tiden

eller den fornødne viden til at løse opgaven. Kunden har desuden mulighed for

at følge udviklingen af produktet hele vejen gennem processen, da der arbejdes

med ærlighed og åbenhed. Chatsystemet er desuden helt unikt, da der ikke er

andre danske udbydere af netop denne type system.

14.1.9 SWOT

I dette afsnit vil vi lave en opsamling på Krone Medias konkurrencesituation.

Det vil vi gøre ved at udføre en SWOT analyse. SWOT er en forkortelse af:

Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats, som oversat til dansk bliver

styrker, svagheder, muligheder, trusler. En SWOT analyses styrker og

svagheder beskriver virksomhedens indre formåen, mens mulighederne og

truslerne beskriver omgivelsernes indvirkning på virksomheden.

Figur 8 viser SWOT analysen for Krone Media opdelt i de fire kategorier.

53


54

Styrker Svagheder

• Lille virksomhed – gør det lettere

at være dynamiske og tage hurtige

beslutninger når markedet ændrer

sig.

• Har et produktivt team

• Kompetente udviklere

• Har et stort netværk af freelanceprogrammører-

og grafikkere

• Kundegruppe fra de tre enkeltmandsvirksomheder

• FlexChat er et unikt system

• Brugervenlighedstestede systemer

• Individuelle løsninger til kunderne

• Lille virksomhed – kan ikke


konkurrere på pris overfor større

virksomheder

Ingen erfaring indenfor salg

• Nystartet, så virksomheden har

ikke en stor kapital til at overleve

en lang periode i nedgang

Muligheder Trusler

• Komme ind på markedet med et • Mange udbydere af CMS systemer

unikt produkt

• Store virksomheder, der laver store

• Fortsætte udvikling af niche prisnedsættelser

produkter for at undgå den hårde

• Ikke stort kendskab til konkurrenter

konkurrence

på chatsystemer

Figur 8 SWOT analyse

Styrker

En af Krone Medias styrker er, at det er en lille virksomhed, hermed har de

større mulighed for at holde en stor dynamik, tage hurtige beslutninger og være

med, når markedet skifter. Krone Medias team består udelukkende af

virksomhedens ejere, der dermed alle er motiverede og engagerede i firmaets

opgaver. Derfor har de skabt et produktivt team, der efter sigende arbejder

rigtigt godt sammen. De er alle kompetente til at udføre deres respektive

arbejdsopgaver, på grund af uddannelsesniveau og en stor interesse indenfor

feltet. Krone Media har desuden et stort netværk af freelanceprogrammører- og

grafikere, der kan yde assistance, når virksomheden støder på opgaver, der

enten ikke er tid eller tilstrækkeligt erfaring til at løse.

Det er en fordel for Krone Media at kunne starte op med de tre

enkeltmandsfirmaers kundegruppe tilknyttet. Indtil videre foregår salget af

produkterne gennem opsøgende salg og anbefalinger og via hjemmesiden.

Dette er lettere, når der kan henvises til tidligere udførte opgaver og tilfredse

kunder anbefaler virksomheden til andre potentielle kunder.


Derudover er Krone Medias produkt FlexChat unikt i forhold til andre

konkurrenters. Alle systemer udvikles efter det princip, at de skal være simple at

anvende og gennemgår brugervenlighedstest inden lancering. Krone Media

tilbyder sine kunde individuelle løsninger. Kunderne tvinges ikke til at vælge

blandt standard skabeloner.

Svagheder

Det at være en lille virksomhed er både en styrke, men også en svaghed. Krone

Media har ikke mulighed for at følge med i en priskrig startet af store

virksomheder. Det hænger desuden sammen med, at Krone Media er nystartet

og derfor ikke har en stor kapital til at støtte op om virksomheden i en længere

nedgangsperiode, hvilket gør dem ekstra følsomme overfor sådanne store

priskrige. Derfor satses der primært på salg og videreudvikling af deres unikke

chatsystem.

Krone Medias team har uddannelse og erfaring indenfor

softwareudviklingsbranchen, men ingen af dem indenfor salg. Derfor satser de

på, i fremtiden at kunne udlicitere denne del af arbejdet eller ansætte en

medarbejder til dette.

Muligheder

Krone Medias muligheder på markedet er at satse på deres FlexChat og gå

efter nicheområder for at undgå konkurrence med de store virksomheder på

markedet.

Trusler

Der er rigtigt mange udbydere af CMS systemer på markedet, og mange af de

udbydere har etableret sig og har i lang tid solgt systemmoduler, som Krone

Media endnu ikke har udviklet. De har heller ikke mulighed for at konkurrere på

prisen på dette område.

Krone Media har ikke et ret stort kendskab til de konkurrenter, der er indenfor

chatsystemer. Dette ønsker de at tilegne sig indenfor den nærmeste fremtid, da

det blandt andet vil øge mulighederne for at gøre deres system endnu mere

unikt.

14.1.10 Krone Medias image, profil og identitet

På baggrund af interviewet med Krone Medias ejere og denne casebeskrivelse

har vi dækket de to nederste niveauer grundlag og kultur i pyramiden i Figur 7.

Grundlag fokuserer på selve forretningsideen, målsætninger og vækststrategier,

mens kulturen indeholder beskrivelserne af historikken, den daglige drift og

produkterne. Vi har derudover inddraget Krone Medias egen opfattelse af deres

konkurrenter og situation hertil. Vi vil i dette afsnit sammenfatte oplysningerne

og analysere Krone Media ud fra begreberne image, profil og identitet. Her

ønsker vi at sammenholde, hvorledes disse tre niveauer stemmer overens for at

kunne rette vores kommunikationskampagne og medieprodukt efter målet.

55


Identitet

Eftersom Krone Media er nystartet er de i gang med at skabe sig en identitet.

Da Krone Media har ikke en fysisk placering, hvortil Krone Medias adresse

tilhører. De kan eller har hermed ikke skabt sig en identitet igennem deres

tilhørssted. Planen er, at en hjemmeside skal være med til at erstatte dette

manglende tilhørsforhold.

Igennem navnet Krone Media ønsker de, at udstråle eksklusivitet og robusthed.

Profil

Da Krone Media er en lille virksomhed med indtil videre kun to produkter bør

profileringen rette sig mod disse. Krone Media ønsker at lægge vægt på

kvaliteten af produkterne og appellere til kundernes individuelle ønsker og

behov. Igennem produktet FlexChat er der mulighed for lægge sig på en niche

indenfor branchen, hvorimod FlexSite har mange konkurrenter og giver mindre

mulighed for en differentiering. FlexChat vil derfor få højeste prioritet i forhold til

profilering af virksomheden.

Image

Krone Media er et nystartet firma og har derfor ikke positioneret sig ordentligt på

markedet endnu. Eftersom firmaet er en sammenslutning af de tre

enkeltmandsvirksomheder og de fleste af Krone Medias nuværende kunder er

fulgt med herfra, vil Krone Medias image i forhold hertil tage udgangspunkt i de

tre images, de oprindelige virksomheder havde fået etableret. Dette interview

beskæftiger sig ikke med dette emne, da udgangspunktet var Krone Media. De

tre ejere fortæller dog, at de ikke har en viden om, hvorfor deres kunder har

valgt deres virksomhed, at de ikke kender til kundernes opfattelse af deres

virksomhed.

Imageundersøgelse

Vi har taget kontakt til to af Krone Medias kunder for at undersøge, hvordan de

har oplevet samarbejdet omkring udviklingen af deres webløsning. Interviewet

foregik over telefonen, idet den ene deltager er bosiddende i København. Vi

kontaktede Jan Hartvig fra Northdiving og Tina Buthler fra Spiegle. Begge

virksomheder har købt et FlexSite system, som bruges til at præsentere deres

virksomheder og produkter.

Ens for begge virksomheder er, at de er tilfredse med det produkt, de har i dag.

Både Northdiving og Spiegle lagde forud for samarbejdet vægt på, at deres nye

hjemmesider skulle se professionelle ud og have et flot design. Begge

virksomheder mener, at det, der blev lovet ved samarbejdets start, er blevet

overholdt. Jan Hartvig pointerede, at det, der blev fremlagt i starten af

udviklingsprocessen var hos ham med til at skabe store forventninger til det

endelige resultat, men at det færdige produkt stemmer godt overens med disse.

Han nævner i interviewet, at systemet er let at gå til, selvom han ikke har

kendskab til HTML, fordi udformningen minder om den fra Windows. Jan

Hartvig nævner i interviewet, at han finder det et stort plus, at han kan kontakte

Krone Media, hvis han oplever mangler med systemet på grund af nye behov,

56


der opstår, hvorefter de tilretter systemet. Tina Buthler er også overordnet

tilfreds med det produkt, hun sidder med i dag efter, at hun i samarbejde med

Krone Media kom frem til, hvilken webløsning hun havde behov for. Hun blev af

en tidligere kunde hos Krone Media anbefalet at bruge denne virksomhed og

mener, at produktet stemmer overens med de forventninger, hun havde til det.

Ens for begge virksomheder er, at de ikke har undersøgt andre firmaer før

valget faldt på Krone Media.

Ud fra disse to interviews, ser det ud til, at Krone Media har et image, der

stemmer overens med deres identitet og profil.

14.2 Kommunikationssituationen

Krone Media er en lille, nystartet virksomhed, der ikke har skabt sig et kendskab

hos branchens kunder. De ønsker at satse på deres produkt FlexChat, da

konkurrencen indenfor CMS-systemer er skarp, da der er mange virksomheder

på området. FlexChat henvender sig i stedet til en niche af området, hvor

antallet af konkurrenter er få.

Med dette projekt ønsker vi at tilrettelægge en kommunikationsindsats, der skal

være med til at profilere Krone Media og deres produkter. Ud fra interviewet og

forudgående casebeskrivelse har vi identificeret et kommunikationsproblem,

som skal danne baggrund for kommunikationsstrategien og handlingsplanen.

Hvordan opnår Krone Media et image, der stemmer overens med deres

identitet og profil og øger kendskabet hos deres målgruppe?

57


58

15 Mål og målgruppe

Vi vil i dette kapitel have fokus på mål og målgrupper. Vi vælger

først at definere et bredt mål og en bred målgruppe, hvorefter

disse opdeles i delmål og delmålgrupper. Ud fra disse udvælger vi

til sidst, hvilket mål og hvilken målgruppe, vi ønsker at arbejde

med i dette projekt.

15.1 Mulige mål og målgrupper

I dette afsnit vil vi formulere mulige mål og målgrupper for

virksomhedsprofileringen af Krone Media. Vi vil følge Sepstrups råd om at starte

med en brainstorm over mål og målgrupper og derefter afgrænse disse. Hertil

benytter vi en udgave af Sepstrups mål og målgruppe skema. Vi vælger at

beskrive målgrupperne, idet de præsenteres i stedet for at inddrage en tredje

fase.

Krone Medias overordnede mål er at øge salget af deres produkter til deres

målgruppe, som er virksomheder, der har brug for Krone Medias produkter.

Denne kombination er illustreret i Figur 9.

Mål Målgruppe:

Danske virksomheder, der har brug for

Krone Medias produkter

Øget salg Handlingsplan herfor

Figur 9 Mål/målgruppe skema for Krone Medias overordnede mål og målgruppe

Målet er defineret af Krone Media og vi har valgt danske virksomheder som

målgruppe, da grænsefladen på Krone Medias produkter er skrevet i dansk.

Dette kan oversættes til andre sprog, men er endnu ikke gjort, hvilket

begrænser os til det dansksprogede markede. Denne kombination af mål og

målgruppe er dog for bred og ukonkretiseret til at kunne styre en handlingsplan.

Vi vælger derfor at formulere en række delmål og delmålgrupper ud fra det

overordnede mål og den overordnede målgruppe. Vi ønsker at udvælge en

målgruppe, der oplever relevans og et informationsbehov for Krone Medias

produkter, da disse med større sandsynlighed vil respondere end virksomheder

der ikke oplever samme. Det er desuden muligt, at vi med medieproduktet kan

få kontakt til en modtager, der har relevans for produktet, men endnu ikke har

erkendt informationsbehovet. Dette kan forekomme i forhold til FlexChat, som


er et nyt, innovativt produkt, der som det eneste af slagsen sælges i Danmark

med et dansk interface.

15.1.1 Delmål

For at Krone Media kan opleve et øget salg af deres produkter, kræver det en

adfærdsændring hos deres kunder. Et ændret adfærd kræver kendskab til

virksomheden, viden om deres produkter, og at Krone Media opfattes som

overlegne i forhold til deres konkurrenter på et eller flere punkter. Vi vælger

derfor at formulere følgende delmål for målgruppen: at potentielle kunder opnår

et øget kendskab til Krone Media og FlexSite eller FlexChat, samt øget viden

om Krone Medias differentiering i forhold til konkurrenterne.

15.1.2 Delmålgrupper

Ud fra det overordnede mål og delmålene kan vi udlede en række

delmålgrupper. Vi vil gerne øge salget, gennem øget kendskab til Krone Media

og deres produkter. Vi opdeler nu målgruppen i to delmålgrupper, en

delmålgruppe for FlexChat og en delmålgruppe for FlexSite. De to produkter

henvender sig til forskellige typer af virksomheder, både hvad der angår

størrelse, branche og virksomhedstyper. Derfor skal budskabet præsenteres på

to forskellige måder. Ikke nødvendigvis via to forskellige udformninger i

forskellige medieprodukter, men indholdet af medieprodukterne skal

tilrettelægges til den tiltænkte målgruppe, for hvert af produkterne.

Delmålgrupperne for FlexSite og FlexChat beskrives i følgende afsnit, hvorefter

en vi vil se på afgrænsningerne i forhold til disse.

FlexSites målgruppe

For at kunne indkredse denne målgruppe vil vi se på, i hvilke sammenhænge

FlexSite skal indgå. FlexSite henvender sig til virksomheder, der endnu ikke har

deres egen hjemmeside og har et erkendt eller uerkendt ønske om at profilere

sig på Internettet, eller virksomheder som ønsker en anden hjemmeside end

deres nuværende. Dette kan være alle typer virksomheder i alle størrelser.

Store virksomheder har i de fleste tilfælde en hjemmeside og har ofte en

afdeling til at tage sig af denne del af virksomhedens profilering og kan derfor

skæres fra målgruppen. Det samme gør sig gældende for alle virksomheder

med en dedikeret afdeling til at producere og vedligeholde hjemmesider.

FlexSite henvender sig til en lang række af brancher. Det er tidligere solgt til

både tøjbutikker, fitness- og sportsklubber og bliver i øjeblikket brugt til at bygge

store community sider. For en komplet referenceliste, henviser vi til Bilag C. Det

er derfor vanskeligt at brancheopdele målgruppen eller afgrænse målgruppen

indenfor brancher. Derfor vælger vi ikke at skelne mellem brancher i

udarbejdelsen af delmålgrupper til FlexSite.

Vi har nu en målgruppe for FlexSite, der hedder virksomheder uden en ITafdeling,

og som ikke direkte beskæftiger sig med salg og vedligeholdelse af

hjemmesider, samt har et behov for en hjemmeside, eller ønsker en ny.

59


Målgruppen i denne kombination antages at være uden træk, der kan

klassificere dem som mere vante med omgangen af IT end

gennemsnitsborgeren i Danmark. Derfor vil vi tilrettelægge indholdet til denne

målgruppe i et sprog, der ikke forudsætter kendskab til eller bygger på en

forståelse af IT ud over, hvad gennemsnitsborgeren med rimelighed kan

forventes at kende til. Vi vil lægge vægt på at præsentere Krone Media og

FlexSite til denne målgruppe uden egentlig forklaring af den tekniske del af

produktet, men tilrettelægge kommunikationsproduktets indhold med en tekst,

der indbyder til en forståelse af, hvad brugen kan føre til, med argumenter som

anvendelsesmulighederne og virksomhedsprofilering.

FlexChats målgruppe

FlexChat skal indgå i en anden sammenhæng end FlexSite og målgruppen er

alt fra store supportvirksomheder til små virksomheder, der ønsker at starte

med at yde support via Internettet til deres kunder.

For at en virksomhed kan bruge FlexChat, kræver det, at virksomheden har en

supportafdeling eller har et ønske om at yde support til sine kunder. Her kan vi

skære de mindste virksomheder fra, da der oftest ikke vil være økonomiske og

tidsmæssige belæg for at have en eller flere supportere siddende ved en

computer. Indenfor enkelte brancher, som for eksempel hjemmesideudvikling,

kan en mindre virksomheder yde chatsupport, mens arbejdet udføres

sideløbende, da den fysiske arbejdsplads vil være ved computeren. Krone

Media er selv et eksempel på en sådan virksomhed. Da support kan forekomme

indenfor næsten alle brancher, vælger vi ikke at brancheinddele målgruppen for

FlexChat. Der er sandsynlighed for, at målgruppen vil være virksomheder, der

allerede anvender telefonsupport, da FlexChat er udviklet som et supplement til

dette, men vi kan ikke udelukke, at andre former for eksisterende support, som

mail og kundebesøg, kan suppleres af chatsupport.

Supportere, der bruger FlexChat er ikke bundet af en fysisk placering. De kan

sidde hjemme, på arbejdspladsen eller i andre lande og repræsentere det

samme firma fra forskellige steder. Herved henvender FlexChat sig også til

landsdækkende og internationale danske virksomheder, eller virksomheder der

ønsker at outsource support.

Vi skelner mellem de faktiske brugere af FlexChat og beslutningstageren. Dette

kan være samme person, men er det ikke nødvendigvis. Med produktet

henvender Krone Media sig til de faktiske brugere, og i udformningen af

indholdet vil vi henvende os mere til beslutningstageren. Beslutningstageren,

forventer vi, har en uddannelse, der gør denne i stand til at træffe beslutninger

om implementering af et supportchat system, eller har erfaringer der kvalificerer

til samme. Derfor skal indholdet mere henvende sig til personer med en

uddannelse og en interesse i netop denne teknologi, end tilfældet er med

FlexSite.

Målgruppen for FlexChat er virksomheder, der yder support gennem dedikerede

medarbejdere og virksomheder, som ønsker at yde support, men endnu ikke

har dedikeret en medarbejder eller afdeling til dette. Beslutningstageren har en

uddannelse eller erfaring, der gør ham eller hende kompetent til at tage en

60


eslutning om et teknisk system. Derfor vil vi i indholdet også rette henvendelse

til denne del. Vi vil, som i den anden kombination, også rette en bred

henvendelse til personer uden en speciel teknisk forståelse og i et let forståeligt

sprog forklare, hvad produktet er og kan gøre for læseren, samtidig med en

indføring i anvendelsesmulighederne gives.

Målgruppernes fysiske placering

Krone Medias produkter er webbaserede og kræver derfor ikke en fysisk

tilstedeværelse af en medarbejder fra Krone Media for at blive installeret.

Ønsker kunden en oplæring i brugen af FlexSite eller FlexChat, kan dette ske

via telefon og email korrespondance eller, at en medarbejder fra Krone Media

kommer til kundens lokation. For at få et salg i hus vil det oftest kræve et fysisk

møde mellem Krone Media og kunden i form af et salgsmøde. Krone Media er

lokaliseret i Danmark og vil derfor have en tidsmæssig fordel i, at kunderne

også er placeret her i landet, hvilket understøtter, at målgruppen er danske

virksomheder.

Identifikation af delmålgrupper

De ovenstående identificerede delmål og delmålgrupper er illustreret i

mål/målgruppeskemaet i Figur 10.

Mål

Virksomheder der

oplever relevans

og et

informationsbehov

for Krone Medias

produkter

Målgrupper

Virksomheder der

ikke oplever

relevans, men

kunne have et

informationsbehov

for Krone Medias

produkter

Virksomheder

der har

implemteret en

løsning, der kan

erstattes af et af

Krone Medias

produkter

Øget kendskab

til Krone Media

og FlexSite

Øget kendskab

til Krone Media

og FlexChat

Øget viden om

Krone Media

differentiering i

forhold til

konkurrenterne

Figur 10 Mål/målgruppeskema for Krone Medias delmål og delmålgrupper

Dette giver et skema med ni kombinationer af mål og målgrupper, hvortil der i

princippet skal laves forskellige handlingsplaner. Vi er derfor nødt til at

61


koncentrere kampagnen mod færre kombinationer af mål og målgrupper for at

opnå de tilsigtede virkninger.

15.2 Afgrænsning af mål og målgrupper

Fase to omhandler en afgrænsning og udvælgelse af realistiske kombinationer

af mål og målgrupper. Dette gøres på baggrund af en vurdering af den

nødvendige handlingsplan.

Vi vil i dette projekt tage udgangspunkt i en handlingsplan, der har til formål at

øge kendskabet til Krone Media og FlexSite, samt Krone Media og FlexChat,

hos de virksomheder der oplever relevans og et informationsbehov for Krone

Medias produkter. Mål/målgruppe skemaet over den kombination, vi vil fokusere

på, er illustreret i Figur 11.

Øget kendskab til

Krone Media og

FlexChat

Øget kendskab til

Krone Media og

FlexChat

62

Mål Målgruppe:

Virksomheder der oplever relevans og et

informationsbehov for Krone Medias produkter

Handlingsplan herfor

Handlingsplan herfor

Figur 11 Mål/målgruppe skema for projektets mål og målgruppe


16 Kommunikations-

form

I dette kapitel vil vi beskæftige os med valget af

kommunikationsform og dermed lave overvejelser for, hvorledes

den målrettede kommunikation skal gribes an. Vi vil diskutere de

forskellige hovedvejes muligheder for at opfylde målet og derfra

udvælge den eller de muligheder, vi finder mest anvendelige.

Sepstrup præsenter tre hovedveje, hvormed man kan realisere sin strategi. Vi

vil i de efterfølgende afsnit gennemgå disse og overveje, på hvilken måde de

hver især vil kunne bidrage til profileringen af Krone Media.

16.1 Medievejen

Medievejen er identisk med kommunikationsformen massekommunikation og

kan udøves på tre forskellige måder: gennem en øget mængde af påvirkning,

en øget vægt på kvalitet og gennem branding.

Krone Media er nystartet og har derfor ikke udført kampagner for at øge deres

kendskab, derfor vil ethvert tiltag øge kvantiteten af påvirkninger. Kvaliteten i

medieproduktet forsøges højnet med gennemgangen og anvendelsen af

teorierne i dette projekt, hvor fokus vil blive lagt både på indholdet og udseendet

af produktet. Igennem denne profilering er det formålet at skabe et større

kendskab til Krone Media og herunder deres produkter. På denne måde ønsker

vi at skabe et navn og et logo, som flere mennesker vil få kendskab til. Hermed

skaber vi ikke et brand, men vi skaber derimod de to skridt på vejen til, at et

produkt ifølge Sepstrup kan blive opfattet som et brand. Vi øger målgruppens

viden om produktets funktionalitet, samt skaber et øget kendskab til Krone

Medias navn og logo. At nå det sidste skridt hen imod at skabe et brand kan i

stedet være fokus for en kampagne i fremtiden.

16.2 Netværksvejen

Vælges netværksvejen som hovedvej for en kommunikationsindsats, fokuseres

der på at øge den interpersonelle kommunikation mellem målgruppens

repræsentanter omkring en virksomhed eller dennes produkter. Krone Medias

målgruppe består af virksomheder, hvor nogle af disse vil være konkurrende og

63


derfor ikke formodes at kommunikere indbyrdes i særligt stort omfang. Derfor

vurderer vi, at en indsats, med netop dette specifikke mål, vil være ineffektiv i

dette tilfælde og fravælger derfor at anvende netværksvejen som

kommunikationsform.

16.3 Ukonventionel kommunikation

Ukonventionel kommunikation udgør en lang række af fremgangsmåder i et

grænseområde mellem medieformidlet og interpersonel kommunikation.

Sepstrup nævner en række af disse metoder, som vi vil tage stilling til i dette

afsnit i forhold til anvendeligheden i forbindelse med profileringen af Krone

Media.

Krone Media kan udføre gensidig påtegning gennem køb af sponsorater. Dette

vil dog være en for stor omkostning for et nyt firma og vil ikke give mulighed for

en nærmere beskrivelse af produkter med mere.

Giv-det-videre er derimod en metode Krone Media kan anvende, da de her har

mulighed for at henvise til tidligere og nuværende kunder. Det er en mulighed at

få deres kunder til at udtale sig positivt omkring virksomheden i et medieprodukt

enten som video eller som citat. Det er desuden en mulighed at henvise nye

potentielle kunder til projekter, Krone Media har udført for andre.

Modtagercentreret kommunikation vil være svært at opnå for et nyt firma, som

målgruppen endnu ikke har et kendskab til, derfor vil vi ikke forsøge at skabe et

medieprodukt, som kunderne vil efterspørge.

Grænsesøgende kommunikation kan i et vist omfang være med til at skabe en

nysgerrighed og opmærksomhed. Derfor kan dette anvendes som blikfang, men

vil ikke være den primære kommunikationsform, da vi ønsker at målgruppen

opnår en større viden om virksomheden og produkterne.

16.4 Valg af kommunikationsform

Vi vil som den overordnede hovedvej anvende medievejen til at opnå vores

kommunikationsmål. Vi ønsker at skabe et kvalitativt medieprodukt, som giver

målgruppen oplysninger om Krone Media og deres produkter. For at skabe

fortrolighed vil vi anvende referencer til tidligere eller nuværende kunder. Denne

fremgangsmåde inkorporerer også giv-det-videre metoden, hvilken også kan

komme til anvendelse gennem positive citater fra tidligere og nuværende

kunder, i forskellige kommunikationsprodukter. Grænsesøgende kommunikation

kan inddrages alt efter valget af medie. Anvendes denne metode skal den

benyttes som blikfang på en poster, flyer eller lignende, der igen henviser til et

andet medieprodukt, hvor det er muligt at inkludere flere oplysninger.

64


17 Del 4 Handlingsplan

Denne del tager udgangspunkt i Sepstrups anden del af kampagneplatformen,

nemlig handlingsplanen. Her vil vi beskrive vores valg af medieprodukternes

indhold, udformning og det overordnede medievalg. Vi vil dog afvige fra

Sepstrups rækkefølge heraf og træffe vores valg af medie som det første punkt.

Designet af medieprodukterne er udført med baggrund i teorien af Thorlacius og

Frandsen.

65


66

18 Medievalg

Vi vil i dette kapitel foretage et valg af medier for

virksomhedsprofileringen af Krone Media. I modsætning til

Sepstrups model vælger vi at foretage dette valg som det første

punkt før udarbejdelsen af indhold og udformning, da vi finder det

vigtigt at vide, hvilket medie man designer til. Et eksempel herpå

er, at en skrifttype egner sig til tryksager, mens en anden egner

sig til skærmvisning. Medievalget er også specielt vigtigt i dette

tilfælde på grund af begrænsede økonomiske midler.

18.1 Potentielle medier

Medievalget skal ifølge Sepstrup primært sikre, at man får formidlet budskabet

til målgruppen. Derudover skal man overveje, at medievalget kan have

betydning for opmærksomheden og forståelsen af budskabet, da modtageren

har visse forventninger til indholdet i bestemte medier.

I medievalget gælder det naturligvis om at opnå størst mulig dækning med

størst mulig præcision. Det kan dog være vanskeligt at opnå begge dele. For at

opnå så stor en dækning, men samtidig opnå en præcision med

medieprodukterne som muligt, vælger vi at benytte en kombination af

massekommunikation og strategisk placering. Vi vælger derfor flere

medieprodukter, som hver især kan bidrage til, at så stor en del af Krone

Medias målgruppe som muligt kommer i berøring hermed.

Vi har i beslutningen omkring medievalg taget udgangspunkt i Sepstrups

kampagneteoretiske model, Figur 2. I første omgang præsenteres målgruppen

for et medieprodukt, hvorefter nogle af de eksponerede modtagere bliver

indledende opmærksomme. Det vil i nogle tilfælde resultere i en effekt, der

skaber en fortsat opmærksomhed hos modtageren, hvorefter denne muligvis

retter henveldelse til Krone Media.

Vi ønsker at udforme tre medieprodukter til virksomhedsprofileringen for Krone

Media. Et medieprodukt, der kan være med til at rette målgruppens indledende

interesse mod Krone Media. Et produkt, hvor de potentielle kunder kan finde

flere informationer, og vi kan fange deres fortsatte opmærksomhed og til slut et

produkt, som holder den fortsatte opmærksomhed og gør, at de vælger Krone

Medias produkt. Vi tager udgangspunkt i de medier, Frandsen præsenterer i

forbindelse med sin gennemgang af medieplanlægning. Vi har derudover udført


en brainstorm over forskellige medieprodukter, som ikke inkluderes af

Frandsen, men som vi vurderer, kan anvendes i profileringen for Krone Media.

• Aviser

En avis er et high-involvement medie, hvilket vil sige, at modtageren selv

har valgt at købe eller modtage avisen. De situationer, hvor modtagere

bruger avis-mediet, er karakteriseret ved at være både private og

offentlige og ved at være individuelle. En læsning af avisen sker både i

hjemmet og i offentlige rum som på arbejdspladsen og i transportmidler.

Avisen når en bred og udifferentieret skare af modtagere på et mere eller

mindre afgrænset marked, men de mange tillæg giver mulighed for

segmentering. Med en avisannonce vil det være muligt at henvende sig

til virksomhederne. Dette kan gøres gennem de mest populære

erhvervsaviser hos virksomhederne i målgruppen. En avisannonce er

dog ofte meget dyr og kræver, at målgruppen læser samme aviser, da

annoncen ellers skal distribueres i et stort antal.

• Magasiner

Magasiner forældes ikke så hurtigt som aviserne og henvender sig til en

mere afgrænset gruppe af modtagere. Brugssituationen er oftest privat

og individuel, derfor fravælger vi magasiner som et muligt medie i denne

sammenhæng, idet vi ønsker at kommunikere med mennesker i en

arbejdsrelateret sammenhæng. Ligesom til aviser er en annonce til

magasiner dyr og vil formentlig kræve annoncer i flere forskellige

magasiner for at dække målgruppen.

• Plakater

Ifølge Frandsen er plakater ikke så anerkendt et medie som for eksempel

TV og aviser. Man skelner mellem stationære og mobile plakater. De

stationære plakater er for eksempel lysreklamer og billboards, hvor et

eksempel på en mobil plakat er bannere på busser. Plakater er

kendetegnet ved en lav grad af opmærksomhed, da modtageren altid er

beskæftiget med noget andet i kommunikationssituationen. En stor fordel

ved plakatreklamerne er den store gentagelse, der forekommer. Vi

vurderer dog, at plakater ikke er det bedste medie i vores tilfælde. En

plakat vil komme til at hænge i det offentlige rum og vil rette henvendelse

til en stor gruppe af mennesker, der ikke befinder sig i Krone Medias

målgruppen. Der er desuden ikke garanti for, at personerne fra

virksomhederne i målgruppen vil se disse og på det tidspunkt

overhovedet har deres arbejde i tankerne.

• TV

TVet har en høj grad af opmærksomhed hos modtageren, da det kan

anvende en kombination af lyd, billede og bevægelse. TV er et low

involvement medie, hvor modtagerne ikke har nogen indflydelse på

receptionstempoet. TV er et effektivt medie, hvis man vil nå en bred og

udifferentieret skare af modtagere. Modtageren benytter ofte TVet i

private og kollektive sammenhænge. Derfor vil et TV-spot ikke ramme

67


68


mennesker i arbejde, men i deres fritid, hvor overvejelserne ofte ikke går

på løsninger til arbejdet. Det vil desuden ramme en stor mængde

mennesker udenfor målgruppen. Et TV-spot er desuden for omkostelig

for et lille og nystartet firma som Krone Media.

Radio

Radio er ligesom TV et low involvement medie. Modtagere benytter

oftest radioen i situationer, der er kendetegnet ved at være private eller

offentlige og kollektive. Man anvender for det meste radioen som en

”background-companion”. Med radioen kan man nå en selektiv gruppe af

modtagere. Et radio-spot vil ligesom TV også ramme en stor mængde

mennesker udenfor målgruppen.

• Postkort / flyer / brochure

Et postkort, en flyer eller en brochure vil kunne distribueres til

målgruppen uden store omkostninger. Man kan målrette sin henvendelse

til netop de firmaer, man ønsker, ved at omdele mediet. Man distribuerer

herved ikke til virksomheder udenfor målgruppen og uden potentiel

interesse for virksomheden. På en brochure er det muligt at inkludere

ekstra information i forhold til et postkort eller en flyer.

• Salgsmappe

En salgsmappe vil kunne fange målgruppens indledende


opmærksomhed, men prismæssigt vil den være for dyr at distribuere til

dette formål. Istedet kan den anvendes som medieprodukt, når den

potentielle kunde og Krone Media er i kontakt og være med til at fremme

et salg.

Hjemmeside

På hjemmesiden vil potentielle kunder kunne finde flere informationer om

Krone Media og produkterne, samt vurdere kvaliteten af det udførte

design og indhold. En hjemmeside vil kun i få situationer kunne være

med til at skabe en indledende opmærksomhed, da den vil drukne i

mængden af lignende sider på Internettet. Herved er chancerne for at

netop denne side vil stå frem i for eksempel en google søgning og skabe

indledende opmærksomhed være lille. Istedet vil en hjemmeside være

ideel til at skabe en fortsat opmærksomhed hos målgruppen, når denne

bliver henvist til siden.

• Online annonce

En online annonce kan for eksempel forekomme gennem et banner eller

et pop-up vindue. Reklamen skal forekomme i forbindelse med

erhvervssider, hvis de skal ramme målgruppen. Her vil der formentlig

være tale om flere forskellige alt efter branche. Vi vurderer derfor, at

reklame i denne form vil kunne irritere mange brugere i stedet for at

indlede opmærksomhed og blive omkosteligt, da kvantiteten heraf skal

være af en betydelig størrelse.


18.2 Valg af medier

Som det første medieprodukt, der skal fange målgruppens indledende

opmærksomhed, vil vi anvende brochurer. Disse skal distribueres til en række

af virksomheder indenfor Krone Medias målgruppe, som vurderes til vil være

interesseret i deres produkter. Denne distribution kan foregå via Post Danmark

eller ved, at Krone Media selv omdeler brochurerne. Vi har valgt brochurer frem

for et postkort eller en flyer, da det i disse er muligt at inkludere mere tekst.

Postkort bliver ofte brugt i forbindelse med reklamer for arrangementer,

koncerter og lignende, og flyere deles ud om alt fra demonstrationer til åbenthus

arrangementer. Derfor mener vi, at det virker mere tillidsvækkende at vise, at

virksomheden har valgt at bruge tiden på at producere en brochure af høj

kvalitet i indhold og udformning.

Finn Frandsen skelner mellem to forskellige former for brochurer. En

imagebrochure og en produktbrochure. Imagebrochuren har til hovedformål at

beskrive virksomheden, men præsenterer ofte produkterne kort.

Produktbrochuren har til formål at beskrive virksomhedes produkter, men

indeholder ofte også en kort beskrivelse af virksomheden. Der er forskel på

trækstrukturen og brugen af retoriske strategier i henholdsvis image- og

produktbrochuren. Ud fra dette har vi udledt fire forskellige slags brochurer at

vælge imelem i forbindelse med Krone Media.

• Imagebrochure

• Produktbrochure om FlexSite

• Produktbrochure om FlexChat

• Produktbrochure om begge produkter

Vi vælger at tage udgangspunkt i to produktbrochurer, en om hvert af Krone

Medias produkter. Dette vælger vi ud fra, at målgrupperne for produkterne er

forskellige. De der kan være interesseret i det ene produkt, vil formentlig ikke

være interesseret i det andet og omvendt.

Til at højne kendskabet til virksomheden vil en imagebrochure være egnet.

Krone Media skal i dette tilfælde promovere sig på sine produkter frem for

virksomhedsnavnet, på grund af deres størrelse og korte eksistensperiode.

Medieproduktet, der skal gøre den indledende opmærksomhed til en fortsat

opmærksomhed, vælger vi at udforme som en hjemmeside for Krone Media.

Her kan potentielle kunder finde flere informationer end i brochuren. Det er

muligt at gøre opmærksom på denne hjemmeside ved at inkludere en

henvisning hertil i brochuren. Da der er stor konkurrence om modtagerens

opmærksomhed på Internettet, forsøger vi at få modtagernes opmærksomhed

gennem brochuren, der derefter henviser til Krone Medias hjemmeside, hvor

uddybende informationer kan indhentes.

Det sidste medieprodukt i rækken er en salgsmappe, hvor Krone Media kan

præsentere projekter, der er udført for tidligere kunder, samt en beskrivelse af et

typisk salgsforløb, med informationer om blandt andet kundens involvering.

Hermed får modtageren endnu en mulighed for at vurdere virksomhedens

69


arbejde og opnår en endnu større viden om produktet, inden der træffes det

endelige valg.

På grund af den begrænsede tidsramme for projektet har vi valgt at fokusere på

udarbejdelsen af brochurerne og hjemmesiden. Vi udvælger disse, da vi

vurderer, at de er de vigtigste skridt på vejen mod målet om at skabe et større

kendskab til Krone Media og deres produkter FlexSite og FlexChat hos

målgruppen, da de har til formål at skabe den indledende og forsatte

opmærksomhed hos modtageren. I de næste kapitler i denne del af rapporten

vil vi gennemgå indholdet og udformningen af disse medieprodukter.

18.3 Økonomiske overvejelser

Vi vil her redegøre for økonomien i de medieprodukter vi har udvalgt til

virksomhedsprofileringen.

18.3.1 Brochurene

Det første produkt vi har valgt er brochurene. Vi vælger at lave dem i et

begrænset oplag på 1000 stk. Tallet er valgt ud fra to betragtninger. Den første

er prisen hos et trykkeri. Vi vil foreslå Lasertryk.dk som trykkeri, da de

sammenlignet med andre trykkerier ligger i den billige ende, og baseret på

vores erfaringer leverer de en fornuftig kvalitet. Den anden betragtning er

tekstuelle ændringer i brochuren. Krone Medias referenceliste opdateres

kontinuerligt, og kunder, der kan skabe opmærksomhed hos andre potientielle

kunder, skal gerne stå på referencelisten i brochuren, da formålet netop er at

skabe den indledende opmærksom hos målgruppen. Samtidig virker

referencelisten tillidsskabene, hvis virksomheden har flere anerkendte firmaer

på referencelisten. Adresse og telefonnummer kan forventes ændret inden for

en forholdsvis nær fremtid, da Krone Medias nuværende adresse og

telefonnummer henviser til en af Krone Medias ejeres private adresse og

telefonnummer. Vi har indhentet et tilbud fra lasertryk.dk på kr. 3900,eksklusive

moms for brochurerne.

18.3.2 Hjemmesiden

Udviklingen af hjemmesiden er omkostningsfri for Krone Media, da de selv har

stillet et FlexSite system til rådighed, og hjemmesiden er udviklet gennem dette

projektarbejde, har det ikke kostet Krone Media arbejdstimer eller andre

udviklingsomkostninger at udvikle siden. Der er dog en årlig udgift til hosting af

siden, som løber op i kr. 228,- eksklusive moms årligt, samt en udgift til

domænet kronemedia.dk, der årligt koster kr. 40,- ekslusive moms.

18.3.3 Salgsmappen

Materialet i salgsmappen skal primært bestå af uddybende eksempler på

tidligere opgaver samt forslag til, hvordan Krone Media forventer et forløb med

den potentielle kunde kunne se ud. Materialet har omkostninger i form af tryk og

indkøb af mappe, og dette skal være i en kvalitet, der underbygger det image

Krone Media ønsker at udstråle. Vi har ikke indhentet et tilbud på dette

70


materiale og har ikke har gjort os nogle overvejelser omkring format og

udformning, idet vi ikke vil arbejde med udarbejdelsen heraf i dette projekt. En

standardpris på en salgsmappe hos lasertryk.dk er kr. 3275,- eksklusive moms

for 500 stk med lasertryk og kr. 4410,- eksklusive moms for 500 stk ved offset

tryk.

Materialet som salgsmappen skal indeholde, koster for 200 grams papir kr.

1619,- eksklusive moms for 1000 styk hos lasertryk.dk. 200 grams papir er af

en kvalitet vi mener der minimum skal til for at udstråle den ekslusivitet, der kan

underbygge Krone Medias virksomhedsprofil. Hvis man vælger et tyndere

format, vil det kunne bringe associationer til for eksempel et tilbudskatalog fra

Netto, hvilket er et indtryk Krone Media ikke ønsker at give.

Det meste af salgsmappens indhold kan også findes på hjemmesiden, men da

denne mappe enten bestilles eller afleveres personligt, har vi en forventning

om, at den tjener et andet formål end hjemmesiden. Ved udlevering og bestilling

bliver den til et high-involvment medie og kan dermed hjælpe til med at skabe

den fortsatte opmærksomhed omkring Krone Media. Salgsmappen tilbyder

også den faktiske afsender at kunne styre den implicitte modtagers

informationsflow bedre, end ved hjemmesiden, da den som et trykt medie ikke

forårsager en forvirring med uvant funktionalitet eller lignende. For modtageren

kan salgsmappen også anvendes i andre sammenhænge end når denne er

online, for eksempel i middagspausen eller på vej hjem i toget.

18.3.4 Visitkort

De sidste økonomiske overvejelser omkring trykning af materiale er visitkort.

Disse skal indgå både ved uddeling af brochure, salgsmappen og selvstændigt.

Prisen for visitkort er kr. 345,- eksklusive moms for de første 345 styk, hvorefter

de efterfølgende 500 styk koster kr. 195 eksklusive moms.

18.3.5 Distribution

Distribution af mapper og brochure sker af Krone Medias medarbejdere, når de

laver opsøgende arbejde, men kan også sendes til kunden. Vi foreslår desuden,

at Krone Media gør brochurer og salgsmappen tilgænglig via deres

hjemmeside, så interesserede kan downloade disse som pdf. Herved kan den

indledende eller fortsatte opmærksomhed, der er skabt hos den besøgende,

fastholdes og muligvis være med til at ende i et salg for KroneMedia. På denne

måde kan modtageren også printe brochuren ud og tage den med videre til

andre der kunne være interesseret i Krone Media’s produkter eller

kompetencer.

Distribution med Post Danmark koster kr. 4.75,- for at sende en brochure ud og

forventligt kr. 22.50,- for at sende salgsmappen ud. Der er mulighed for at

oprette en erhvervsaftale med Post Danmark, men så længe distributionen er

så lille som den er, er det ikke rentabelt.

71


19.1.1 Den ekspressive funktion

Ifølge Thorlacius indeholder den ekspressive funktion overtalelsesmidlet ethos,

der taler til modtagerens stabile følelser og er med til at skabe en tillid og

troværdighed til virksomheden og deres produkter. En modtager vil

sandsynligvis ikke vælge et produkt hos en bestemt virksomhed, medmindre

han eller hun har tillid til, at virksomheden kan levere et ordentligt produkt, da

produktet er formålet med henvendelsen. Vi vil derfor forsøge at vinde

modtagerens tillid med vores medieprodukter for at fremme et salg. I

brochurerne anvender vi en række strategier, der skal forsøge at skabe en

ethos appel hos modtageren gennem et billede af en troværdig afsender:

• Synliggørelse af afsender

Vi ønsker at synliggøre afsenderen i medieprodukterne for at opnå en

genkendelighed hos modtageren, så virksomheden vil blive husket.

Med uddybende informationer om Krone Media i afsnittet om firmaprofilen

ønsker vi at mindske risikoen for, at modtageren føler, at virksomheden forsøger

72

19 Brochure

I dette kapitel vil vi beskæftige os med valget af det indhold, der

formidles til modtager via brochurerne, samt overvejelser omkring

udformningen af brochuren. Her vil vi opbygge denne

gennemgang af brochurerne efter elementerne og

kommunikationsfunktionerne i Lisbeth Thorlacius’ kommunikations

model. Vi vil derudover inddrage teori af Finn Frandsen.

Vi vil i dette kapitel komme nærmere ind på vores intentioner med

udformningen og indholdet af brochurerne, samt hvordan vi har designet

brochurerne med henblik på at nå vores mål. Vi vil gennemgå dette ved hjælp

af Thorlacius’ kommunikationsfunktioner, hvor vi begynder med afsenderen.

Brochurerne er vedlagt som Bilag E.

19.1 Afsenderen

Thorlacius’ model arbejder med den faktiske og den implicitte afsender. I dette

tilfælde er den faktiske afsender Krone Media, mens den implicitte afsender er

det billede af Krone Media, vi fremstiller i brochurerne. Til den implicitte

afsender knytter Thorlacius den ekspressive og emotive funktion. I forbindelse

med den faktiske afsender ses der på dennes intentioner.


at skjule, hvem de er og dermed højne muligheden for at skabe tillid. Derfor har

vi inkluderet et afsnit om firmaprofilen i begge brochurer og præsenteret Krone

Medias logo både på forsiden, som der kan ses et eksempel på i Figur 12, på

bagsiden og i brochurernes baggrund.

Figur 12 Forsiden på brochuren om FlexSite

Teksten omkring firmaprofilen er den samme i begge brochurer, idet det er de

samme oplysninger, vi ønsker at holde frem for modtagerne og den samme

virksomhedsprofil, vi ønsker at skabe.

• Beskrivelse af referencer

Med inddragelsen af referencerne til nogle af de virksomheder og projekter som

Krone Media har udført tidligere, vil vi skabe en opmærksomhed på de kunder,

der har oprettet en tillid til virksomheden, idet de valgte Krone Media. Nogle af

virksomhederne på referencelisten har Krone Media stadig et samarbejde med

og har udført flere opgaver for. Netop disse referencer er gode at inkludere i

denne sammenhæng, da det viser, at disse virksomheder har fået, og til

stadighed får, opfyldt deres forventninger til Krone Media. Ved at henvise

modtageren til referencer forsøger vi at skabe en tillid, idet modtageren får en

mulighed for selv at se, hvad Krone Media kan præstere, og at Krone Media

gerne viser dette frem.

Teksten om referencer er den samme i begge brochurer. Vi har valgt ikke at

differentiere udvalget af disse, da Krone Media endnu ikke har udført nok

arbejde til at udfylde en separat liste for hvert produkt. Listen af referencer

inkluderer desuden opgaver, som ikke kun indeholder et af produkterne, men er

specialopgaver, som en enkelt virksomhed har efterspurgt. Dette er taget med

for at få Krone Media til at fremstå som en alsidig virksomhed med

kompetencer, der rækker ud over deres to produkter. Hvis modtageren sidder

med et ønske om et produkt denne ikke selv kan se løst med FlexSite eller

73


FlexChat, er det hermed stadig en mulighed, at Krone Media kan løse denne

opgave.

• Korrekte oplysninger

For at modtageren opnår en tillid til Krone Media er det vigtigt, at de

oplysninger, der findes i brochurerne er korrekte. Det svækker tilliden med

oplysninger, der ikke er korrekte, da dette kan fremstå som utroværdigt og

useriøst. Det er både vigtigt, at oplysninger såsom virksomhedens

telefonnummer, e-mail og adresse til hjemmesiden er korrekte således, at en

modtager, der for eksempel gerne vil besøge hjemmesiden for at indhente flere

informationer ikke møder et dødt link, eller en modtager, der sender en e-mail

ikke oplever et manglende svar. Sker dette, risikeres det at modtager vælger at

gå andre veje. Modtageren vil i disse situationer opleve, at det at følge vores

opfordringer til handling ikke giver noget resultat. Derfor har vi i udformningen af

indholdet fokuseret på, at disse oplysninger er korrekte og inden trykning og

udsendelse af brochurerne bør links, e-mail med mere kontrolleres.

• Fremstille et fejlfrit produkt

Udsendes der et produkt med stavefejl, grammatikfejl eller slåfejl vil dette ikke

appellere til modtagers tillid, idet produktet ikke vil blive anset som et

professionelt og kvalitetsmæssigt arbejde. Produktet vil ikke stemme overens

med Krone Medias ønske om at fremstå som leverandører af kvalitetsløsninger.

Hvis virksomheden ikke er i stand til at producere en brochure, der lever op til

disse standarder, vil en modtager ikke blive overbevist om, at Krone Media vil

være i stand til at udføre kvalitetsmæssigt webdesign. Vi vil hermed opnå en

inkonsistens mellem deres profil, identitet og image. Dette punkt er specielt

vigtigt, på grund af Krone Medias branche. En pizzabrochure er et eksempel,

hvor der ofte forekommer stavefejl, men hvor fejlene ikke har den altafgørende

betydning for valget af leverandør. Her fokuseres på madens kvalitet i stedet,

idet deres produkt sagtens kan være af god kvalitet, selv om deres brochures

kvalitet er lav. Vores brochurers tekster har derfor været udsat for en række

gennemlæsninger af alle gruppens medlemmer for at udelukke sådanne fejl.

• Vi holder det, vi lover

Det er vigtigt, at Krone Media og deres produkter er i stand til at leve op til det,

vi fremstiller i brochurerne, for at de opnår et image, der stemmer overens med

deres underliggende profil og identitet. Vi har derfor haft fokus på dette i

udformningen af teksterne. Her har vi taget udgangspunkt i casebeskrivelsen og

interviewet med alle ejerne fra Krone Media. De to gruppemedlemmer, der har

del i virksomheden har desuden kunnet følge med og deltage i udformningen af

teksterne og kontrollere, at vi ikke lover mere, end Krone Media kan overholde.

• Oprettelse af relation mellem afsender og modtager

På forsiderne af brochurerne har vi placeret et billede og en kort tekst udført

som et spørgsmål. Disse spørgsmål er formuleret således, at en person fra

målgruppen vil have svært ved at svare nej til disse. Mangler man en

hjemmeside, vil man formentlig ikke sige nej til en hjemmeside, der er

tiltrækkende og let at redigere. Har man en supportafdeling, ønsker man

74


formentlig ikke at være umoderne og ikke give sine kunder effektiv og

brugervenlig support. Vi vælger denne form for henvendelse til modtageren i

forsøget på at skabe en relation mellem afsender og modtager og for at give

modtager en følelse af, at det pågældende materiale er relevant og interessant.

19.1.2 Den emotive funktion

Ifølge Thorlacius indholder den emotive funktion overtalelsesmidlet pathos, der

søger at vække modtagerens mere letvakte følelser. Vi benytter ikke pathos

som den primære appelform i brochurerne, da vi ønsker, at modtageren skal

anse Krone Media som en professionel og seriøs virksomhed, hvorfor vi mener,

det er mere relevant at bruge appelformen ethos.

Vi vælger dog alligevel at henvende os gennem pathos i brochurernes tekster,

idet vi anvender personlige pronominer såsom ”du” og ”vi”. Dette er gjort for at

skabe en intimitet i teksten, så henvendelsesformen bliver personlig og

modtagerne føler, at Krone Media har fokus på deres behov og ønsker.

19.2 Modtageren

De konative og interaktive funktioner hører til den implicitte modtager i

Thorlacius’ model. Den implicitte modtager er den modtager, vi forventer, vi vil

komme i kontakt med via vores medieprodukt. Det er derfor denne, vi designer

produktet til.

Den kognitive, konative og emotionelle reception hænger sammen med den

faktiske modtager. Disse kræver en undersøgelse af modtagers reception i

forhold til produktet. Dette har vi ikke beskæftiget os med i dette projekt og vil

derfor ikke beskæftige os mere med den faktiske modtagers reception af

brochurerne i dette afsnit.

19.2.1 Den konative funktion

Den konative funktion optræder i vores brochurer, når vi opfordrer modtageren

til handling. Det gør vi flere gange i brochurerne, idet der skal en handling til fra

modtagers side for, at den indledende opmærksomhed kan blive til en fortsat

opmærksomhed, og at der opstår en effekt med medieproduktet. I brochurerne

opfordrer vi primært til to typer af handlinger fra modtagerens side. Den ene er

at få modtageren til at åbne den pågældende brochure, den anden er at

foretage en kontakt til Krone Media.

• Åben brochuren

Hvis modtageren ikke åbner brochuren, opnår vi ikke engang den indledende

opmærksomhed hos denne person. Derfor anvender vi på forsiderne et billede

og et spørgsmål, der skal få modtageren til at føle, at indholdet af brochuren har

relevans. Vi opfordrer dermed indirekte modtageren til at åbne og læse

brochuren.

• Se hjemmesiden eller kontakt virksomheden

Modtageren opfordres flere gange i brochurerne til enten at besøge Krone

Medias hjemmeside eller tage kontakt til dem. Dette gør vi for eksempel i

75


forlængelse af beskrivelserne af produkterne. Nedenstående uddrag er taget fra

teksten til brochuren om FlexChat.

76

Ønsker du yderligere oplysninger om FlexChat, er du meget velkommen

til at kontakte os eller besøge vores hjemmeside. Vi vil med glæde give

dig en uforpligtende fremvisning af FlexChat og dets muligheder. På

flexchat.dk har du desuden mulighed for at prøve en demonstration af

systemet. (Bilag D)

Ved at skrive, at modtageren kan besøge hjemmesiden, hvis han eller hun

ønsker flere oplysninger om produktet, gør vi modtagerne opmærksomme på, at

Krone Media har en hjemmeside og at denne indeholder flere oplysninger om

produktet end brochuren. Vi vurderer, at en modtager, der har læst hele afsnittet

om produktet til ende har fundet oplysningerne interessante og derfor kan have

en interesse i at indhente flere oplysninger. Vi opfordrer desuden modtageren til

at tage kontakt til virksomheden. Da vi er opmærksomme på, at modtageren

kan føle det forpligtende at kontakte virksomheden, vælger vi at pointere, at

Krone Media gerne giver en uforpligtende fremvisning af produktet. Er der

stadig en modtager, der på nuværende tidspunkt ikke har lyst til at tage kontakt,

opfordrer vi i stedet denne til selv at gennemgå en demonstration af systemet

ved at besøge en hjemmeside hertil.

Afsnittet omkring referencer i brochurerne afsluttes med følgende tekst:

Hvis du er interesseret i at høre, hvad vi kan gøre for dig, er du

velkommen til at kontakte os. Kan vi hjælpe din virksomhed, sender vi

herefter et uforpligtende tilbud. (Bilag D)

Her opfordrer vi ligeledes modtageren til at tage kontakt til Krone Media. Vi

anvender igen ordet uforpligtende for at imødekomme modtagerens eventuelle

forbeholdenhed mod at oprette kontakten. Samtidig forsøger vi at underbygge

det tillidskabende i ethos appellen, ved at fortælle, at Krone Media kun ønsker

at fremsende et tilbud, såfremt de vurderer, at de kan hjælpe kunden. Herved

siger vi også, at Krone Media ikke udelukkende er en forretning, der vil tjene

penge på flest mulige måder, men tager alle henvendelser seriøst, og vurderer i

hver enkelt sag, hvorvidt de vil være i stand til at hjælpe modtageren. Dette

skaber hos modtageren en tillid til Krone Media, at såfremt de tager opgaven,

har de vurderet at er kvalificeret til at løse den. Denne fremgangsmåde

udstråler ikke samlebåndsarbejde og er med til at understøtte Krone Medias

ønske om at fremstå som et firma, der leverer skræddersyede produkter.

På bagsiden af brochurerne præsenterer vi Krone Medias kontaktinfo, herunder

den fysiske adresse, telefonnummer, e-mail og adresse på hjemmesiden.

Hermed opfordrer vi endnu engang modtageren til at tage kontakt til

virksomheden eller besøge hjemmesiden. Vi har placeret disse oplysninger på

bagsiden af brochurerne, da en tryksag lige så nemt kan komme til at ligge med

bagsiden opad i stedet for med forsiden opad. Vi vælger derfor at præsentere

Krone Medias navn og andre vigtige kontaktoplysninger her.


19.2.2 Den interaktive funktion

Den interaktive funktion har Thorlacius inddraget til analyse af hjemmesider,

hvorfor vi ikke bruger den i særlig grad i brochurerne, hvor

interaktionsmulighederne er væsentligt mindre. Hun beskriver fem forskellige

kommunikationsformer, hvoraf brochurerne primært er kendetegnet ved den

transmitterende ikke-interaktive funktion, idet modtageren udelukkende har

mulighed for mentalt at bearbejde og fortolke de indtryk som fremlægges fra

afsenders side. Vi har valgt denne genre og denne interaktionsform som første

led i processen, da den giver modtageren mulighed for at koncentrere sig om

produktet, når han eller hun har tid. Derudover er det en uforpligtende

henvendelsesform, hvor modtageren ikke vil føle sig presset til at tilkendegive

sin holdning med det samme. Brochurerne åbner muligheden for anvendelsen

af den konverserende- og konsulterende interaktive funktion, idet modtageren

har muligheden for at starte en interaktion gennem e-mail eller ved et opkald på

en telefon. Den konsulterende funktion træder i kraft i det øjeblik modtageren

møder en telefonsvarer. Vi ønsker at brochurerne skal åbne op for disse

interaktionsfunktioner, idet modtageren og Krone Media hermed opnår en form

for kommunikation, der kan medføre et salg. Brochurerne åbner ikke op for den

registrerende interaktive funktion, da Krone Media ikke har mulighed for at

registrere, hvor mange brugere, der har åbnet og læst deres brochurer. De vil

dog kende til det antal af brochurer, de har omdelt til målgruppen. Den

transaktive funktion optræder ikke, idet denne knytter sig til hjemmesider og

omhandler e-handel. Selvom brochurerne henviser til Krone Medias

hjemmeside, åbnes der ikke for muligheden for transaktiv interaktion, idet

denne ikke omfatter muligheden for e-handel, da Krone Medias produkter ikke

er håndgribelige størrelser, som kan sendes med posten.

19.3 Produktet

Til produktet hører Thorlacius’ formale og uudsigelige funktion.

19.3.1 Den formale funktion

I brochurernes grafiske udtryk, har vi fokuseret på at inkludere elementer som

modtageren kan forholde sig til. Dette er for eksempel billeder af produkternes

brugergrænseflade. Grunden til, vi har valgt at inddrage disse elementer, er at

forsøge at få modtageren til at føle sig tilpas ved at læse brochuren og ikke

opleve en forvirring over, hvad denne ser på. Vi håber herved, at brochurerne

kan opbygge en forståelse af teksten for modtageren, og at denne føler sig godt

orienteret om produkterne.

19.3.2 Den uudsigelige funktion

Med forsidens tekst og billede ønsker vi at skabe en uudsigelig funktion, der

skaber nysgerrighed hos modtageren og får denne til at åbne brochuren for at

læse mere. Den uddybende tekst, der er placeret på de efterfølgende sider af

brochuren skal hjælpe modtageren med at afkode billedet og teksten på

forsiden. Derfor vil modtageren være nødt til at åbne brochuren for at få

tilfredsstillet sin nysgerrighed. Lykkes dette vil vi opnå en indledende

77


opmærksomhed hos modtageren, hvilket er en forudsætning for, at et produkt

kan skabe en effekt. Såfremt en modtager tager imod en brochure og åbner

denne, er sandsynligheden for en fortsat opmærksomhed og en respons større,

da modtager hermed kommer i besiddelse af information om, hvor de kan

henvende sig.

Billedet på brochuren om FlexSite viser tre personer, der alle har fokus på en

computer. Her forsøger vi at få modtageren til at associere, at personerne på

billedet alle kikker på en hjemmeside og ønske, at han eller hun har en

hjemmeside, der på samme måde kan få folks opmærksomhed. Billedet på

brochuren om FlexChat viser et par, der sidder i deres hjem med en bærbar pc.

Her er det vores intention, at modtageren skal associere, at dette par har

modtaget effektiv og brugervenlig support, og derfor er tilfredse kunder. Vi har

valgt at vise billeder af glade og tilfredse mennesker, da det er dette indtryk vi

gerne vil skabe af Krone Media, til modtageren af dette produkt.

En brochures format kan være med til at skabe opmærksomhed, derfor har vi

valgt et utraditionelt brochureformat i form af et aflangt format, der bukkes to

gange også kaldet rullefold. Formatet vi har valgt er kendt som et M65

højformat. Dette format passer godt til virksomhedens logo og skiller sig ud fra

de andre tryksager, som modtageren kommer i besiddelse af. Krone Medias

logo danner baggrunden for brochurerne. Når denne foldes helt ud, kan logoet

ses bagved den primære tekst.

Kvaliteten af papiret, der anvendes til brochuren bør være god, da det

overordnede indtryk af produktet skal stemme overens med det image om

eksklusivitet og eleganthed, som virksomheden ønsker.

Disse forhold ved brochurerne, forventer vi, vil have en indirekte effekt på

modtagerens samlede opfattelse af brochurerne uden, at de lægger mærke til

og tænker over vores intentioner hermed.

19.4 Konteksten

Til konteksten knytter Thorlacius’ referentielle og den interteksttuelle funktion

sig.

19.4.1 Den referentielle funktion

Med den referentielle funktion fokuseres der på indholdet af produktet.

Funktionen indbefatter overtalelsesmidlet logos, som anvender saglig

argumentation med et neutralt ordvalg. I fremstillingsformen i brochurerne har vi

brugt denne appelform ved at lægge fokus på at beskrive, forklare og

argumentere for produkternes anvendelse, idet vi ønsker at henvende os til

modtagerens intellekt. Dette, vurderer vi, understøtter de strategier, vi anvender

i forbindelse med overtalelsesmidlet ethos, idet den saglige argumentation er

endnu et forsøg på at oprette en tillid. Nedenstående citat stammer fra teksten

omkring produktet FlexSite.

78


Sammen med hjemmesiden får du CMS systemet FlexSite, der gør det

muligt at redigere indholdet på hjemmesiden uden kendskab til og brug

af tekniske koder. Du får for eksempel mulighed for at indsætte billeder,

redigere tekst og indsætte nye undersider. (Bilag D)

I dette eksempel fortæller vi modtageren, at FlexSite er et CMS system. Vi går

ud fra, at modtageren ikke har et kendskab til, hvad et CMS system er og

forklarer derfor, at systemet gør det lettere at redigere sin hjemmeside. Vi

antager ligeledes, at modtageren ikke har erfaring med anvendelsen af tekniske

koder og derfor lægger vi vægt på, at man ikke skal benytte disse for at

anvende systemet. For at tydeliggøre for modtageren, hvad vi mener med at

redigere indholdet på en hjemmeside, fremsætter vi til sidst nogle eksempler

på, hvad systemet kan. Disse eksempler har vi udvalgt på baggrund af, at

Krone Media har oplevet, at deres potentielle kunder er interesseret i disse

features ved FlexSite.

I udformningen af indholdet til brochurerne har vi taget udgangspunkt i, at

modtageren hverken har kendskab til virksomheden eller produktet på forhånd,

idet brochurerne tænkes som det første led i en række af medieprodukter. Vi

beskriver derfor de basale egenskaber ved produkterne og de elementer, vi

finder mest egnede til at fremstille produktet som unikt i forhold til

konkurrenternes.

Vi har valgt kun at anvende få symboler i brochurerne, idet et symbol kræver, at

modtageren på forhånd har kendskab til dettes betydning. I og med, at Krone

Media er en nystartet virksomhed har de endnu ikke haft mulighed for at oprette

og indprente et eller flere symbolers betydning hos deres modtagere. Vi har

desuden ikke foretaget en nærmere undersøgelse af Krone Medias målgruppe.

En sådan undersøgelse kunne give os en øget viden om målgruppen og deres

gængse viden på dette område, hvilket kunne øge vores grundlag for brugen af

symboler i brochurerne. De to eneste symboler, vi anvender i brochurerne, er

@, der er et symbol på, at den pågældende tekst er en e-mail og www.tekst.dk,

der er et symbol på en hjemmesides adresse. Disse symboler er efterhånden

ved at være så almen kendt, at vi ikke har nogen betænkligheder ved at bruge

dem i brochurerne.

Brochurerne anvender ikoner i og med, at illustrationerne har lighed med det,

de henviser til. Vi ønsker at benytte illustrationerne som understøttende for

teksten for at give modtageren et øget indblik i produktet. På denne måde

formidler vi systemets egenskaber gennem teksten og udseende gennem

billederne.

19.4.2 Den intertekstuelle funktion

Brochurerne anvender den intertekstuelle funktion, idet de henviser til

virksomhedens hjemmeside. Dette skaber en intertekstualitet mellem de to

medieprodukter, som gør det let for modtageren at præcisere afsender, og hvor

man kan komme i kontakt med denne. Som beskrevet under den konative

funktion ønsker vi hermed at opfordre modtageren til handling. At udsende en

79


ochure uden kontaktoplysninger eller links vil efterlade den interesserede

modtager med meget få muligheder for at opretholde kontakten til afsender.

19.5 Koden

Til koden hører Thorlacius’ intersemiotiske og metakommunikative funktion

19.5.1 Den intersemiotiske funktion

Den intersemiotiske funktion fokuserer på, hvorledes illustrationer benyttes til at

supportere det indholdsmæssige. I brochurerne anvender vi forankringer, hvor

det, der vises på billedet, også henvises til i teksten. Dette forekommer i

forbindelse med præsentationerne af produkterne, hvor teksten beskriver det

pågældende produkt og illustrationerne af systemet er inddraget for at

understøtte teksten og give modtageren en større forståelse og indblik i,

hvordan produktet ser ud. Med billederne ønsker vi at gøre brochurerne mere

indbydende for modtageren, da der er forskel på, hvorvidt modtagerne vil

fokusere på det visuelle eller det tekstuelle. Billederne viser, hvordan systemet

ser ud rent layoutmæssigt. Hermed giver vi modtageren noget håndgribeligt,

som han eller hun kan forholde sig til.

19.5.2 Den metakommunikative funktion

Et eksempel på en metakommunikativ funktion er at tage et billede ud af dets

sammenhæng og placere det i en anden. Hermed vil man kunne opnå en

opmærksomhed fra en modtager, der vil undre sig over denne sammensætning.

Vi anvender ikke den metakommunikative funktion i brochurerne, da vi vurderer,

at Krone Medias målgruppe er for bred og, at vi ikke har et tilstrækkeligt

kendskab til målgruppe, så vi kan være sikre på, at alle modtagere vil opfatte en

metakommunikativ funktion korrekt.

19.6 Mediet

Til mediet hører Thorlacius’ fatiske og navigative funktion.

19.6.1 Den navigative funktion

Den navigative funktion hører til webgenren, hvor navigationsmulighederne er

større end i en brochure. I en brochure vil en modtager have mulighed for at

læse informationerne i den rækkefølge, som han eller hun ønsker. Strukturen i

en brochure vil dog lægge op til en bestemt læserækkefølge. I brochurerne til

Krone Media lægger vi op til, at modtageren selv kan vælge hvilken information,

der er vigtigst for vedkommende, men ved at placere produkterne og

referencelisten på siderne i den åbne folder, forsøger vi at styre modtagerens

opmærksomhed hen mod dette. Vi har valgt denne opbygning, da den giver

modtageren en stor mulighed for hurtigt at udvælge netop de oplysninger, som

han eller hun er interesseret i.

Den generelle trækstruktur i de to produktbrochurer er den samme. Det første

træk er forsiden, der skal virke som opmærksomhedstiltrækning for at få

modtageren til at åbne den pågældende brochure. Når brochuren åbnes på den

80


første side, bliver man først præsenteret for produktet, men åbnes brochuren

ikke yderligere med det samme, har modtageren mulighed for at læse om Krone

Medias virksomhedsprofil. Da brochuren primært handler om produktet, er

teksten herom placeret på den første side, således at modtageren får øje på

denne først og efterfølgende vil lade blikket glide over på siden med

firmaprofilen. Åbnes brochuren derimod yderligere, kommer side tre frem,

hvorpå der står flere uddybende oplysninger om produktet. I forlængelse

hermed ses listen af Krone Medias referencer til tidligere udført arbejde. Hvis

man i stedet for at åbne brochuren vender denne rundt, bliver man mødt med

en oplysning om, hvem afsender er, samt hvor man kan komme i kontakt med

denne.

Figur 13 Brochurens for- og bagside

19.6.2 Den fatiske funktion

Den fatiske funktion optræder flere steder i brochurerne. Baggrundsfarven og

det store logo, der strækker sig ud i brochurens fulde længde er en fatisk

funktion, idet det går igen på begge sider af brochuren. Krone Medias logo

optræder desuden flere steder. For det første i baggrunden, men derudover

også på forsiden og på bagsiden.

I brochurernes tekster nævner vi desuden Krone Media og navnene på deres

produkter flere gange. Med dette forsøger vi at synliggøre afsenderen og

navnet på det produkt, den pågældende brochure omhandler, idet vi gerne vil

indprente disse navne i modtagerens bevidsthed. Hvis modtageren husker

navnet på virksomheden eller på produktet, vil det fremme sandsynligheden for,

at han eller hun vil overveje dem, når behovet opstår.

81


20 Hjemmeside

I dette kapitel vil vi fokusere på Krone Medias hjemmesides

budskab. Vi vil gennemgå, hvordan hjemmesidens design og

indhold er blevet til gennem vores overvejelser og brug af

Thorlacius’ model.

Vi vil som i foregående kapitel gennemgå de funktioner, der knytter sig til

afsenderen, og hvordan de kommer til udtryk på hjemmesiden, hvorefter vi vil

gennemgå modtageren og dennes funktioner. Teksterne fra hjemmesiden er

vedlagt som Bilag C og hjemmesiden kan ses på

www.kronemedia.dk/webdesign.

20.1 Afsenderen

Vi vil i dette afsnit koncentrere os om den ekspressive funktion frem for den

emotive funktion, idet vi ligesom i brochurerne har valgt at anvende ethos som

den primære appelform i forsøget på at vinde modtagerens tillid og fremme

salget af Krone Medias produkter.

20.1.1 Den ekspressive funktion

For at skabe en sammenhæng mellem brochurerne og hjemmesiden vælger vi

at anvende samme tillidsskabende strategier som tidligere. På hjemmesiden

supplerer vi med andre midler hertil, idet en hjemmeside på mange måder

åbner op for nye kommunikationsmuligheder, som lyd, billede og mere

gennemgående interaktionsmuligheder.

• Synliggørelse af afsender

Synliggørelsen af afsender har også på hjemmesiden til formål at skabe en

genkendelighed hos modtager, da vi sigter efter en primær målgruppe, der har

stiftet bekendtskab med Krone Media gennem andre kommunikationsprodukter,

og i særdeleshed brochurerne. Vi giver modtageren en uddybende

præsentation af virksomheden i forhold til brochurerne, idet vi på hjemmesiden

ikke er bundet af en begrænset mængde plads til teksten og ønsker at uddybe

brochurernes informationer, da vi vurderer, at en modtager af en brochure, der

derefter besøger hjemmesiden, vil forvente at finde informationer han eller hun

ikke allerede kender. Hvis vi gentager den samme information to gange,

risikeres det, at modtageren blot skimmer teksten og ikke bliver gjort fortsat

opmærksom på Krone Media eller forlader hjemmesiden idet de ikke fandt det

de søgte.

82


Krone Medias logo er placeret i sidehovedet øverst på hjemmesiden både på

forsiden og på samtlige undersider. Dette har vi gjort for tydeligt at præsentere,

hvem afsenderen af dette kommunikationsprodukt er, og for at tydeliggøre

hvornår modtageren befinder sig på Krone Medias website.

Figur 14 Sidehovedet

Vi vælger at præsentere afsenderen så tydeligt i et forsøg på at skabe tillid hos

modtageren. Ved at placere logoet øverst på alle sider, viser vi, hvem

afsenderen er og at afsenderen står ved det indhold, der er på siden. Alle links,

der henviser til en underside på kronemedia.dk, åbner i samme vindue, mens

links, der henviser til andre sider på nettet, åbner i et nyt vindue. Dette har vi

gjort for at tydeliggøre, at den side som brugeren ser nu, ikke hører under

kronemedia.dk.

• Beskrivelse af referencer og inddragelse af testimonials

På hjemmesiden inkluderer vi to undersider, der har til formål at informere

modtageren om, hvilke andre opgaver Krone Media har udført, samt andre

kunders oplevelse af samarbejdet.

På siden om referencer finder modtageren information omkring det arbejde,

som Krone Media har udført for andre virksomheder. Vi har i dette medie mere

plads til rådighed og kan forvente, at modtageren er mere interesserede i Krone

Medias referencer, da modtageren har foretaget en aktiv handling for at besøge

hjemmesiden. Referencelisten er derfor udvidet i forhold til brochurerne og vi

inkluderer en nærmere beskrivelse af hver opgave i referencebeskrivelsen.

Hver kunde har sit eget afsnit, indeholdende en overskrift, der kort informerer

modtageren om, hvad afsnittet handler om. I teksterne er der inkluderet links til

de løsninger Krone Media har leveret i de tilfælde, hvor Krone Medias bidrag til

kundens webløsning er et delprodukt af kundens samlede webløsning. Til højre

for hvert afsnit er logoet for den pågældende virksomhed afbilledet og samtidig

fungerer logoet som et link til kundens egen hjemmeside. Vi har valgt at linke til

kundens egen forside for at give modtageren et billede af, hvilke kunder Krone

Media har leveret til. Der er ofte sammenfald mellem det færdige produkt og

Krone Medias leverede løsning, men ikke altid. Et eksempel på dette er

Nordjyske.dk, som Krone Media har haft som kunde, helt fra de tre enkeltmands

firmaers start. Krone Media har ikke leveret Nordjyske.dk, men diverse

undersider af Nordjyske.dk. Relevansen for modtageren består i at vide, hvem

der står som aftageren til det leverede produkt, da vi forsøger at opbygge et

tillidsforhold mellem Krone Media og modtageren. Oplever modtageren, at

andre virksomheder, der muligvis ligner modtagerens egen, har aftaget et

produkt fra Krone Media, øger vi sandsynligheden for, at modtageren vil se

Krone Media som leveringsdygtig i et produkt, der kan løse modtagerens

problemstilling.

83


Testimonials inkluderer udtalelser fra Krone Medias nuværende kunder. Vi har

valgt at medtage disse på hjemmesiden for at modtagerens har mulighed for at

trække på andres erfaringer i sit valg af virksomhed. En modtager vil være klar

over, at Krone Media som afsender vil have mulighed for at udvælge de bedste

udtalelser blandt deres kunder og fravælge direkte dårlige. En god udtalelse

kræver dog stadig, at en kunde har været tilfreds med produktet.

• Korrekte oplysninger

Ligesom, at oplysningerne i brochurerne skulle være korrekte, er det også

vigtigt, at dette gælder for oplysningerne på hjemmesiden. Det er vigtigt, at

information såsom kontaktoplysninger stemmer overens med dem, der oplyses i

brochurerne. På hjemmesiden er det desuden vigtigt, at alle links på siden

virker. Dette gælder både for de interne og de eksterne. Det er utroværdigt at

sælge eksklusive, skræddersyede produkter, hvis ens egne links ikke virker.

Inden lanceringen af hjemmesiden er disse derfor blevet testet. En kontinuerlig

gennemgang af disse vil desuden være nødvendigt efter publiceringen heraf.

Her bør man være særligt opmærksom på eksterne links, da ejerne af disse

sider kan vælge at flytte siderne eller nedlægge dem.

• Fremstille et fejlfrit produkt

Teksterne på hjemmesiden er ligesom brochurerne blevet gennemlæst og

tilrettet af alle gruppens medlemmer for at sikre, at der ikke forekommer

stavefejl, slåfejl eller lignende, da dette vil sende et forkert signal til modtageren

om, at Krone Media ikke formår at fremstille et fejlfrit produkt og være med til at

skabe et image, der ikke stemmer overens med Krone Medias ønske om at

levere kvalitet.

• Vi holder det, vi lover

På hjemmesiden er mængden af oplysninger omkring både FlexSite og

FlexChat udvidet. Vi lover derfor modtageren mere end i brochurerne. Alle

Krone Medias tre ejere har gennemlæst disse tekster og sagt god for, at de kan

levere det, hjemmesiden lover. For fremtiden er det vigtig, at Krone Medias

ejere følger op på dette, hvis tilliden til interesserede modtagere skal bestå.

Dette betyder, at Krone Media også i praksis skal leve op til det, de har sagt ja

til, at vi må skrive i forbindelse med dette projekt.

• Oprettelse af relation mellem afsender og modtager

Forsiden på hjemmesiden benytter sig af samme strategi som forsiderne på

brochurerne. Her benytter vi samme billeder og en tekst formuleret som et

spørgsmål. Kan modtageren svare ja til disse spørgsmål, får han eller hun

fastslået relevansen for sit vedkommende. Hermed oprettes der en relation

mellem afsender og modtager. Forsiden skifter mellem disse billeder og tekster

således, at vi øger sandsynligheden for, at modtageren vil blive disponeret for

den tekst med mest relevans. Gennem disse spørgsmål ønsker vi at vække

modtagerens interesse til at fortsætte sin læsning. Ved at stille modtageren

disse spørgsmål anvender vi en retorisk strategi kaldet dialogisering. Hermed

skaber vi en dialogiserende struktur i teksten og interaktionen mellem os og

afsender.

84


• Det Centrale Virksomhedsregister

På undersiden ’kontakt’ har vi under kontaktoplysningerne tilføjet firmaets CVRnummer

med et link til Det Centrale Virksomhedsregisters hjemmeside. Det

Centrale Virksomhedsregister er en offentlig instans og med en henvisning til

dette sted, viser vi modtageren, at Krone Media er en offentlig registreret

virksomhed. Argumentet for, at dette er tillidsskabende er, at vi herved viser

Krone Medias forbindelse til det officielle Danmark og derved modsiger en

forestilling om at Krone Media er et foretagende uden indhold.

20.1.2 Den emotive funktion

Overtalelsesmidlet pathos hænger sammen med Thorlacius’ emotive funktion.

Vi vælger kun at anvende denne i begrænset omfang på hjemmesiden, idet

denne appelform anvendt i stort omfang vil komme til at stå i modsætning til

vores brug af logos og ethos, da vi bruger disse til at fremstille Krone Media

som en seriøs virksomhed med saglige argumenter.

Pathos fremkommer dog i teksten på hjemmesiden på samme måde som i

brochurernes tekster, idet vi anvender en typisk retorisk strategi for at engagere

modtageren. Dette gøres med en henvendelsesform, der anvender personlige

pronominer som for eksempel ”du” eller ”din”. Vi vurderer, at denne

henvendelsesform er ligeså hyppigt anvendt på hjemmesider med henblik på

salg som i tryksager. Med denne henvendelsesform ønsker vi samtidig at skabe

en grad af intimitet, hvor modtager føler sig velkommen og får en følelse af, at

de bliver inddraget i processen, og at teksten ikke kun drejer sig om produktet,

men en opfyldelse af deres behov og ønsker. Ved at anvende personlige

pronominer forsøger vi desuden at understrege Krone Medias mål om at levere

unikke løsninger, der er tilpasset deres kunders behov.

På forsidens to billeder forsøger vi også at bruge en pathos appel i et

begrænset omfang. Billederne forestiller henholdsvis et par i sengen, der ligger

med en computer og tre mennesker, som er sammen om at se på en

tilsyneladende tiltrækkende hjemmeside. Pathos appellen skal få modtageren til

at føle sig som en del af de to scenarier, som indeholder personer af begge

køn. Argumentet for at bruge pathos appellen her, er at skabe en indledende

opmærksomhed gennem modtagerens letvakte følelser, hvis der er et behov for

dette.

20.2 Modtageren

Vi beskæftiger os i dette afsnit med den implicitte modtager igennem den

konative funktion og de interaktive funktioner.

20.2.1 Den konative funktion

Thorlacius’ konative funktion ser på, hvorledes afsender ved hjælp af æstetiske

virkemidler appellerer til modtageren om at foretage en handling. På

hjemmesiden opfordrer vi primært til to forskellige former for handling, da disse

er essentielle i processen mod at opnå et salg. Vi finder det implicit, at disse

handlinger er essentielle.

85


• Se informationer om Krone Media produkter

For at øge kendskabet til Krone Media og deres produkter ønsker vi, at

modtageren indhenter oplysninger herom. Derfor opfordrer vi til dette flere

steder på hjemmesiden.

På forsiden står teksten:

20.2.2 Den interaktive funktion

Under den interaktive funktion skelner Thorlacius mellem fem forskellige

interaktive funktioner. Krone Medias hjemmeside er kendetegnet ved et

interaktivt design, hvor modtageren har mulighed for selv at kontrollere sin

86

”Se her hvad vi kan gøre for dig:”

hvorefter knapperne, der linker til de respektive produkter er placeret. Dette skal

lede modtageren direkte hen til siden med oplysninger om netop det produkt,

han eller hun har interesse i.

På undersiden ’referencer’ opfordrer vi desuden modtageren til se information

om produkterne, i det vi i bunden af teksten anvender to imperative sætninger,

idet vi skriver ”se mere om vores CMS system FlexSite her” og ”se mere om

vores supportchat system FlexChat her”. Ordet ”her” er udstyret med et link til

den pågældende side. Hermed gør vi det let for modtageren at finde den side vi

henviser til. Vi anvender samme strategi i forbindelse med præsentationen af

produktet FlexChat, hvor vi skriver ”prøv en demonstration af FlexChat her”.

Hermed kan en modtager få mulighed for at tjekke om han eller hun kan lide

systemet og selv vurdere, om det lever op til det der loves.

• Kontakt virksomheden

Linket ’kontakt’ i menuen er en konativ funktion, der indbyder modtageren til at

indlede en kontakt. Vi har valgt at placere denne knap i menulinien, da denne

forekommer på alle siderne i hjemmesiden. Hermed har modtageren altid

mulighed for at komme til siden med kontaktoplysninger. Vi mindsker hermed

risikoen for, at en modtager, der ønsker at kontakte virksomheden ikke kan finde

disse oplysninger og derfor ender med at vælge en anden virksomhed.

Vi anvender samme strategi på undersiden ’referencer’ og siderne omkring

produkterne. Under teksten om referencer, slutter vi teksten af med at indbyde

til kontakt, i det vi skriver:

”Skulle du have spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at

kontakte os.”

Efter denne linie har vi skrevet Krone Media’s kontaktoplysninger, så det er

nemt for modtageren at opnå kontakten med Krone Media. På siderne om

produkterne afslutter vi præsentationen med at skrive ”kontakt Krone Media for

at få en præsentation her”. Ordet ”her” udgør et link til kontaktsiden, hvilket igen

sørger for, at modtagerne ikke skal lede efter disse oplysninger, når de først er

nået så langt i beslutningsprocessen.


færden. Den transmitterende ikke-interaktive funktion er derfor ikke i stort

omfang til stede på Krone Medias hjemmeside. Man vil dog være tvunget til at

starte på hjemmesidens forside. Hermed sikrer vi, at alle modtagere kommer

ind på siden samme sted og alle bliver mødt med de

opmærksomhedsskabende billeder og tekster samt stifter bekendtskab med

knapperne til virksomhedens produkter.

Den konverserende interaktive funktion kommer til udtryk på siden ’kontakt’,

hvor modtageren har mulighed for at sende en e-mail til Krone Media. Trykkes

på linket med e-mailadressen åbnes modtagerens e-mailprogram direkte.

Modtageren opfordres hermed til at færdiggøre sin handling, hvilket vil åbne op

for kontakten mellem modtager og afsender.

Den registrerende interaktive funktion forekommer ved, at Krone Media

foretager en optælling af antal besøgende på hjemmesiden. På denne måde er

det let og hurtigt at måle en effekt af medieproduktet, hvilket giver Krone Media

en fornemmelse af om hjemmesiden bliver anvendt eller de skal tilføje flere

tiltag for at dirigere folk derind.

Den konsultative interaktive funktion og den transaktive interaktive funktion er

ikke til stede på hjemmesiden. Det er ikke muligt for modtageren at indtaste

oplysninger som computeren bearbejder. Vi har fravalgt denne interaktionsform,

idet vi i stedet opfordrer modtagerne til at starte en personlig kontakt, da vi

vurderer, at en computer ikke umiddelbart vil kunne erstatte den service Krone

Medias ejere vil kunne give. Det er desuden ikke muligt som modtager at

registrere sig på hjemmesiden. Dette har vi ikke fundet relevant i forhold til

målsætningen med Krone Medias hjemmeside. Samtidig ønsker vi ikke at sætte

Krone Media i samme bås, som diverse reklamesider, der sender reklameemails

ud hver eneste dag.

Hjemmesidens brugere

Krone Medias målgruppe består af personer med varierende IT-kundskaber.

Derfor er hjemmesiden udarbejdet så menuerne er enkle og lette at aflæse.

Menupunkterne består hver især af et kort, sigende navn, der beskriver det

indhold, modtageren kan forvente at møde, hvis de vælger at følge linket. Dette

er med til at fremme brugervenligheden for førstegangsbrugeren, da

gennemskueligheden øges herved. Vi har netop designet Krone Medias

hjemmeside ud fra, at de fleste modtagere kun vil besøge hjemmesiden et

afgrænset antal gange, eftersom hjemmesidens formål er at give informationer

om virksomheden og deres produkter. Når en kunde først har taget kontakt til

Krone Media vil dette informationsbehov blive udfyldt af en personlig betjening.

Designet kan derfor ikke give plads til en indlæringsperiode, hvorefter

navigationen på siden forbedres hos den pågældende modtager.

Vi har valgt ikke at inkludere mange grafiske virkemidler på siden, idet siden

derfor bliver effektiv og hurtig at navigere på. Hermed henvender hjemmesiden

sig ikke i høj grad til websuferen, der ønsker, at siderne er visuelt dekorative. En

websurfer, der søger grafisk udfordrende sider med mange flotte effekter er ikke

en del af vores målgruppe med denne hjemmeside. Vi vurderer, at et design,

der tiltaler websurferen vil ramme forbi de andre typer af brugere. Vi opfatter

87


desuden websurferen som en person, der for det meste anvender Internettet til

underholdning og ikke i arbejdsrelateret øjemed. Vi har i stedet valgt et stilfuldt

og minimalistisk design, der skal henvende sig til den seriøse modtager. Krone

Medias hjemmeside er ikke oversat til engelsk, da disse modtagere ligger

udenfor målgruppen. Her er der en mulighed for udvidelse, når virksomheden

føler tiden er inde til at appellere til kunder i udlandet.

20.3 Produktet

I forbindelse med produktet vil vi se på den uudsigelige og formale funktion.

20.3.1 Den uudsigelige funktion

Med hjemmesidens forside forsøger vi at skabe en uudsigelig funktion ved at

appellere til modtagerens nysgerrighed. Derfor har vi valgt at lade forsiden skifte

mellem to forskellige billeder og tekster. Den negative konsekvens heraf er, at vi

risikerer, at FlexChats målgruppe ser FlexSites målgruppes forside og omvendt.

Billedet skifter dog så hyppigt, at sandsynligheden for, at modtageren ikke bliver

eksponeret for den relevante forside er lille. Vi har valgt at gøre dette, idet vi

ønsker en forside, der henvender sig til målgruppen for både FlexSite og

FlexChat. På forsiden er Krone Medias produkter tydeligt repræsenteret i højre

side af skærmen. Dette gør vi, fordi vi ønsker, at modtageren hurtigt kan finde

det, der er relevant for denne, og da produkternes målgruppe er så forskellige,

som de er, har vi valgt at gøre det nemt at finde ind til den rigtige side.

Knapperne, der viser ind til produktbeskrivelserne, er aktive, forstået på den

måde, at når brugeren fører musen over dem, skifter de fra den grå nuance til

en let pastelfarve. Samtidig skifter cursoren til en hånd, der peger, dette er gjort

for at tydeliggøre overfor brugeren, at her kan der trykkes. Derved har vi

benyttet os af en kulturel konvention, som gør, at brugeren kan se, at her er der

noget, der kan trykkes på.

88

Figur 15 Forside version FlexChat


Vi har skabt en forbindelse imellem brochurerne og hjemmesiden ved at bruge

de samme billeder på forsiden af hjemmesiden, som der er brugt på

brochurerne.

Figur 16 Forside version FlexSite

Når curseren bevæger sig henover menuknapperne til produkterne skifter disse

farve. Dette skal være med til at understrege for modtageren, hvor han eller hun

befinder sig på siden, samt være med til at skabe opmærksomhed mod disse.

20.3.2 Den formale funktion

Den grå baggrundsfarve på hjemmesiden og de sorte linier samt den sorte tekst

fremstår som komplementærfarver på samme måde som farverne sort og hvid,

og fremhæver derfor hinanden. Vi har valgt denne sammensætning for at rette

modtagerens opmærksomhed mod hjemmesiden og få teksten til at stå frem i

forhold til baggrunden. Herved øges læsevenligheden for modtageren og

teksten kommer til at fremstå mere indbydende.

Indholdsdelen er placeret imellem sidehovedet og sidefoden. Sidehovedet og

sidefoden danner således rammen for, hvor modtagerens fokus skal være.

Indholdsdelen er den mest dynamiske del af hjemmesiden. Det er her det

indhold, brugeren vælger at få vist, bliver præsenteret. Den grafiske ramme for

indholdet er nedtonet. Det er en firkantet kasse, med rundede hjørner, en sort

kant og en grå baggrund. Ved at holde rammen for indholdet nedtonet, har vi

gjort selve indholdet på siden mest markant. Alle undersider benytter denne

skabelon.

I sidefoden er linkene til de andre sider placeret. Disse består af: kontakt,

firmaprofil, testimonials, referencer og forside. Linkene er holdt i en font, der

ikke gør brug af opmærksomhedsskabende effekter, for ikke at trække fokus

væk fra indholdsdelen. Når brugeren fører musen over linket, bliver cursoren

89


udskiftet med en hånd der peger for at indikere, at den pågældende tekst

fungerer som et link. Sidefodens grafiske udtryk er i samme stil som

sidehovedets, hvilket understøtter at sidehovedet og sidefoden skaber rammen

for det der er vigtigt, nemlig indholdsdelen.

20.4 Konteksten

Konteksten består af den referentielle funktion og den intertekstuelle funktion.

20.4.1 Den referentielle funktion

Vi anvender primært appelformerne logos og ethos i udformningen af indholdet

på hjemmesiden ligesom i teksterne til brochurerne. Vi anvender derfor ikke et

væld af tillægsord i teksterne og anvender kun i begrænset omfang billeder og

illustrationer, der har til formål at vække stærke følelser hos modtageren. Vi

ønsker at henvende os til modtageren gennem saglig argumentation, idet vores

målgruppe er personer, der skal vælge produkterne til et arbejdsrelateret formål.

Derfor vælger vi at henvende os gennem en tekst, der viser, at afsenderen

tager deres arbejde og virksomhed seriøst. Vi ønsker i kombinationen af logos

og ethos at skabe tillid til Krone Media fra modtagerens side.

På hjemmesiden anvender vi en række symboler og indeks. Nogle af disse

såsom @, har vi også anvendt i brochurerne. Disse symboler har til formål at

stå i stedet for en forklarende tekst og gøre det hurtigere for modtageren at

anvende siden. Vi ønsker derfor at anvende gængse symboler, som

modtageren på forhånd formodes at have kendskab til. Symboler har den

ulempe, at man som modtager skal kende til betydningen, idet den ikke altid

fremgår tydeligt af selve symbolet. Derfor har vi ikke anvendt en stor mængde

af disse på Krone medias hjemmeside. Et eksempel på en anvendelse af et

symbol og et indeks på hjemmesiden er i teksten:

90

”se mere om vores CMS system FlexSite her”

Ordet ”her” fungerer som et link til den underside, der henvises til i teksten.

Understregningen af ordet er et symbol på, at det er et link og er derfor med til

at indbyde modtageren til at klikke herpå. Vi anvender dette symbol, da det er

kendt indenfor hjemmesidedesign. En modtager vil derfor være vant til at bruge

et link som dette og vil finde det naturligt at klikke på det. Hele sætningen er et

indeks på at der findes mere tekst på den pågældende underside. Vi ønsker

hermed at invitere modtageren til at læse mere om dette produkt og samtidig

informere modtageren om, hvad han eller hun vil møde, hvis linket følges.

Virkelighedsopfattelser

Vi ønsker, at modtageren i mødet med hjemmesiden primært møder den

profetiske kontekst. Dette er den mest indflydelsesrige inden for den kognitive

orientering. Denne kontekst optræder, når der anvendes visuelle virkemidler,

som appellerer til målgruppens bevidste eller ubevidste drømme. Et eksempel

på et forsøg hermed, er teksterne på hjemmesidens forside, der søger at vække

et ønske eller et behov for Krone Medias produkter hos modtageren. Vi ønsker


hermed at få flere modtagere til at føle, at informationerne på hjemmesiden har

relevans for dem.

Modtagerne vil til en vis grad kunne opleve den fælles virkelighed, da

hjemmesiden indeholder elementer, der kan beskrives, og derfor vil en gruppe

af mennesker, der er på samme tid og sted kunne blive enige om, hvad de ser.

Vi forsøger hermed at skabe en virkelighed, som modtageren kan forholde sig til

og vil have lettere at skabe en tillid til.

Den arkæologiske kontekst vil formentlig ikke forekomme i særlig stor grad på

hjemmesiden. De modtagere, der har stiftet bekendtskab med en eller to af

vores brochurer vil kunne genkende nogle træk ved layout og tekst, som de vil

basere deres opfattelser af virksomheden på. Men Krone Media har ikke før

udsendt andre medieprodukter, som kan fremkaldes gennem hjemmesiden. Vi

ønsker at trække på nogle elementer fra hjemmesiden og opnå en

genkendelighed herfra hos modtageren, idet gentagelser er med til at oprette en

større bevidsthed omkring virksomheden og produkterne hos en modtager.

Den normative kontekst vil ikke være at finde på hjemmesiden, da formålet med

produktet er at informere og orientere ikke at diktere. Målet med

medieprodukterne er ikke at ændre modtagernes holdninger til

webvirksomheder, men derimod at profilere Krone Media.

20.4.2 Den intertekstuelle funktion

Brochuren og hjemmesiden danner tilsammen en intertekstuel funktion. Denne

har vi forstærket gennem inddragelsen af en række features på hjemmesiden,

som modtageren allerede har kendskab til fra brochuren. Eksempler på dette er

forsidens billeder, logo og produktnavn. Grafisk er hjemmesidens stil den

samme som brochuren. Opsætningen er anderledes, men det er naturligt i og

med, det er to forskellige medier, der arbejdes med.

Dette gør vi for, at modtageren skal skabe sig et ensartet billede af

virksomheden uanset, om han eller hun ser på brochuren eller hjemmesiden.

En uensartethed vil skabe en forvirring hos en modtager, der ikke vil vide,

hvilket indtryk han eller hun skal tro på. Sker dette, risikerer vi, at modtageren

fravælger Krone Media, da de vil fremstå som en virksomhed, der ikke har styr

på deres egen identitet.

Eksterne links til andre hjemmesider er også en måde, hvorpå vi anvender

intertekstualitet. Dette gør vi for at trække på det image disse virksomheder,

foreninger eller andet har. Eksempler på dette er referencelisten, hvor eksterne

link peger på de virksomheder Krone Media har eller har haft et samarbejde

med.

20.5 Koden

I dette afsnit vil vi se nærmere på den intersemiotiske og metakommunikative

funktion.

91


20.5.1 Den intersemiotiske funktion

Screendumps af produkterne er eksempler på, hvor vi anvender forankringer på

hjemmesiden. Disse har til formål at understøtte teksterne, der omhandler

produkterne. Vi vælger dette ud fra en forestilling om, at modtageren vil få en

større forståelse af systemet gennem illustrationerne end de vil få ved

udelukkende at blive præsenteret for teksten. Illustrationen på siden om

FlexChat, der viser en kunde og en supporter med kontakt til hinanden via dette

system er ligesom screendumps med til at supportere det indholdsmæssige. Vi

har valgt at indsætte denne illustration for at synliggøre, hvordan FlexChat

fungerer og kan bruges, da supportchat er et forholdsvist nyt begreb.

Vi har ingen interesse i at anvende afløsning på hjemmesiden, da vi vurderer, at

dette vil skabe forvirring hos modtageren og kan resultere i, at han eller hun

forlader siden. Dette vil stå i modsætning til vores henvendelsesform gennem

ethos og logos og sende et rodet og ulogisk budskab til modtageren.

20.5.2 Den metakommunikative funktion

Vi anvender ikke den metakommunikative funktion på hjemmesiden, da vi

vurderer, at vores målgruppe er for bred og vores kendskab til dem ikke er

indgående nok. Vi vil herfor ikke være sikre på, at alle modtagere vil opfatte en

metakommunikativ funktion korrekt. Et eksempel på en metakommunikativ

funktion, vi kunne have brugt er i form af billederne på forsiden. Hvis vi valgte at

bruge billeder af børn for at vise, at det er så simpelt at børn kan bruge det, vil

vi muligvis samtidig symbolisere, at vores målgruppe er børn.

20.6 Mediet

Til mediet knytter Thorlacius den fatiske funktion og den navigative funktion.

20.6.1 Den fatiske funktion

På Krone Medias hjemmeside anvender vi en lang række af fatiske funktioner,

der har det formål at skabe en ro omkring informationerne og give modtageren

en følelse af, at hjemmesiden følger en fast rytme. Eksempler på fatiske

funktioner er:

• Menuen i sidefoden og logoet i sidehovedet

Disse går begge igen på alle siderne med samme design for at skabe en følelse

hos brugeren af at være på samme side, selvom indholdet skifter.

• Anvendelsen af samme skrifttype

Vi anvender samme skrifttype i teksterne på alle undersiderne. De får hermed

samme rolle i bevidstheden hos modtageren. Teksterne på forsiden anvender

derimod en anden skrifttype idet vi ønsker, at de skal skille sig ud fra mængden

af de andre tekster.

• Anvendelsen af de samme farver

Ved at anvende de samme farver på alle siderne på hjemmesiden forsøger vi

ligesom med sidehovedet og sidefoden at gøre modtageren opmærksom på, at

92


denne er på samme side. Brugen af mange farver opfattes ofte som et signal

om tilbud, idet dette for eksempel anvendes i butikkers ugentlige tilbudsaviser.

Vi ønsker ikke at fremme dette indtryk hos modtageren og holder derfor

hjemmesiden i få farver med neutrale nuancer.

20.6.2 Den navigative funktion

Krone Medias navigationsstrukturer er en blanding af hierarkistrukturen, hvor

man kommer ind på forsiden, hvorefter man har mulighed for at bevæge sig ud

til et antal undersider. Fra undersiderne benytter vi en gitterstruktur, der giver

modtageren mulighed for at navigere rundt mellem alle andre sider på

hjemmesiden. Vi har valgt at anvende disse strukturer, idet vi sikrer, at alle

modtagere kommer ind ad samme ”dør”, hvorefter vi kan dirigere dem hen til

den side, de har størst interesse i. Modtagerens muligheder derfra er mange,

idet vi ønsker at imødekomme alle modtagerens ønsker om videre handling

derfra. Den frie gitterstruktur sikrer derudover, at modtageren ikke ender i en

blindgyde og ikke kan komme hen til siden med for eksempel

kontaktoplysninger, og derfor vælger at forlade hjemmesiden i stedet.

Gitterstrukturen kan anvendes, da Krone Medias hjemmeside ikke er stort og

brugeren derfor ikke risikerer at fare vild.

93


21 Del 5 Konklusion

Denne del har til formål at konkludere på projektets indledende del, samt den

endelige problemformulering. Efter konklusionen vil vi inddrage en refleksion,

hvor vi ser tilbage på projektets proces. Derudover inkluderer vi en

perspektivering, hvor vi blandt andet vurderer, hvorledes effekten af denne

kommunikationsstrategi og handlingsplan vil kunne undersøges på længere

sigt.

95


96

22 Konklusion

I dette kapitel vil vi samle op på projektets problemformulering,

beskrive vores strategi benyttet til at svare på denne, samt hvad vi

har kunnet konkludere ud fra arbejdet med dette projekt.

Vi har udarbejdet en virksomhedsprofilering af Krone Media med vægt på deres

produkter. Vi har arbejdet ud fra en problemformulering, der lød som følger:

Hvordan skal Krone Media profileres, så de kan opnå et image, der

stemmer overens med deres profil og identitet?

Projektets centrale dele består af udarbejdelsen af strategi og handlingsplan

som havde til formål at opnå et svar på problemformuleringen. Målet for

projektet har været at udarbejde en handlingsplan, der profilerer Krone Media

på en hensigtsmæssig måde i forhold til førnævnte problemformulering.

22.1 Strategi

I udarbejdelsen af strategien for profileringen har vi arbejdet med en

situationsanalyse, hvor kommunikationssituationen blev identificeret. Projektets

problemformulering er udarbejdet på baggrund af situationsanalysen og er et

resultat af en identifikation af kommunikationssituationen. Derudover

inkluderede vi valg af mål og målgruppe, samt kommunikationsform. Den

overordnede målgruppe for Krone Medias produkter er danske virksomheder,

der oplever relevans og har et informationsbehov for et af Krone Medias

produkter. Vi vælger at opdele denne målgruppe i to, en for FlexSite og en for

FlexChat, da vi vurderer, at de to produkter henvender sig til forskellige

virksomheder, hvad angår størrelse og type. Målet med

kommunikationsindsatsen er at øge kendskabet til Krone Media og deres

produkter gennem en virksomhedsprofilering. Denne har til formål at give en

opmærksomhedsskabende effekt, da Krone Media er et nystartet firma og

derfor endnu ikke har etableret et stort kendskab på det danske marked. Vi

vælger at profilere Krone Media igennem deres produkter, da det er her firmaet

udskiller sig fra andre lignende firmaer. Vi vælger medievejen som den primære

kommunikationsform til denne profilering, da den indsats via blandt andet

massekommunikation, vil ramme Krone Medias målgruppe og gennem

kvaliteten af medieprodukterne vil vi formidle informationerne således, at de

med størst mulig chance appellerer til modtageren.


22.2 Handlingsplan

Til at opnå vores mål udarbejder vi en handlingsplan. Her producerer vi tre

medieprodukter, to brochurer, en for hvert produkt, samt en hjemmeside. Disse

medievalg er truffet på baggrund af en udvælgelse blandt en lang række

medier, hvor vi har overvejet faktorer, såsom hvilke personer medierne når ud

til, samt de økonomiske aspekter heraf. Brochurerne skal bruges til at gøre de

respektive målgrupper opmærksomme på firmaet. Når den indledende

opmærksomhed er skabt ved hjælp af brochurerne og modtageren har valgt at

undersøge Krone Media og deres produkter yderligere, eller målgruppen på en

anden måde er blevet opmærksom på Krone Media, er hjemmesiden

produceret til at varetage dette. Hjemmesiden fungerer derudover som Krone

Medias virtuelle identitet, da de endnu ikke har en fysisk lokation udover en af

indehavernes private adresse. Samspillet mellem brochure og hjemmeside har

til formål at fange den indledende og fortsatte opmærksomhed hos modtagerne.

Brochurernes og hjemmesidens indhold og grafiske udformning er udarbejdet

på baggrund af Lisbeth Thorlacius’ model og kommunikationsfunktioner. Vi har i

udformningen af teksterne til alle kommunikationsprodukter valgt at fremhæve

de fordele, der er ved Krone Medias produkter. Forsiderne på brochurerne og

hjemmesiden indeholder billeder og en tekst formuleret som et spørgsmål, der

har til formål at fange modtagerens opmærksomhed og få denne til at opleve en

relevans for produktets indhold. For at binde brochurerne og hjemmesiden

sammen anvender vi de samme billeder og tekster på forsiden. Vi har desuden

fokus på, at der forekommer formale funktioner mellem de to former for

medieprodukter, således at modtageren af begge vil opleve en genkendelighed.

Både brochurernes og hjemmesidens opbygning er designet med det formål

hurtigst muligt at guide den pågældende modtager hen til den information han

eller hun finder mest interessant. Hermed forsøger vi at fastholde så mange

som muligt.

Den overordnede strategi for udarbejdelsen af medieprodukterne er at

præsentere Krone Media på en tillidsskabende måde. Derfor har vi lagt vægt på

at anvende logos og ethos appelformerne. Vi ønsker, at modtageren skal

oprette en tillid til Krone Media og deres forudsætninger for at levere et

tilfredsstillende produkt. Gennem saglig argumentation og beskrivelse af

produkterne forsøger vi at overbevise modtagerne om, at Krone Media ved,

hvad de taler om og derfor er i stand til at levere et kvalitetsprodukt.

Vi kan ud fra ovenstående komme frem til, at Krone Media skal profileres

gennem deres produkter og gennem flere medieprodukter, der kan skabe både

den indledende og fortsatte opmærksomhed hos en modtager. For, at

medieprodukterne kan bidrage til, at Krone Media kan opnå et image, der

stemmer overens med deres profil og identitet, skal de primære appelformer

være logos og ethos og den generelle kvalitet af medieprodukterne stemme

overens med den kvalitet, som Krone Media promoverer sig på, at de leverer

gennem deres produkter.

97


98

23 Refleksion

I dette kapitel vil vi reflektere over projektet gennem en

redegørelse af fremgangsmåden, der ligger til grund for vores

resultater. Derudover vil vi forsøge at behandle de valg og fravalg,

der er taget i processen, samt belyse nogle af de problemstillinger

valgene har afledt. Vi vil reflektere over valget af empiri,

fremgangsmåde og teori.

23.1 Valg af empiri

I dette projekt har vi arbejdet ud fra en speciel situation, idet to af gruppens

medlemmer er medejere i det firma vi har samarbejdet med. I begyndelsen af

projektet havde vi betænkeligheder ved denne situation, idet de to af gruppens

medlemmer ville have delte interesser i forløbet. Vi vurderede dog, at disse

interesser ville gå i samme retning og kunne være en stor styrke istedet. Dette

holdt stik, i og med, at vi igennem hele projektets forløb har haft fri adgang til

viden omkring virksomheden. I forbindelse med situationsanalysen valgte vi at

afholde et interview, hvor tredjeparten fra gruppen samlede alle Krone Medias

ejere. Vi valgte at afholde dette interview af to årsager, for det første for, at alle

gruppens medlemmer kunne få den fornødne viden om virksomheden og for det

andet for at få Krone Medias ejere til at reflektere over deres situation.

Casebeskrivelsen er skrevet på baggrund af dette interview. Dette interview kan

kritiseres på mange områder, idet størstedelen af de interviewede havde en

baggrundsviden for interviewet og interesse i resultatet heraf. Intervieweren og

flere af de interviewede kender hinanden, hvilket også kan påvirke resultatet

heraf. I dette interview var der dog ikke tale om en holdningstilkendegivelse,

men derimod en klarlæggelse af facts. Vi vurderede, derfor at resultaterne af

interviewet ikke ville blive påvirket i særlig stor grad af det indbyrdes kendskab

og valgte at gennemføre interviewet på trods af disse betingelser.

23.2 Fremgangsmåde og teoretisk baggrund

Vi har arbejdet ud fra en gennemgang af Preben Sepstrups kampagneplatform,

hvor vi først har udført en strategi, hvoraf dele af denne er blevet realiseret i

handlingsplanerne. Her har vi haft et godt udgangspunkt og en god opskrift på,

hvilke processer man nødvendigvis skal igennem for at udvikle et

medieprodukt, der med størst mulig chance appellerer til målgruppen og kan

realisere det ønskede mål for virksomheden. Vi har dog identificeret nogle


undersøgelser og teorier som kunne have været relevant at inddrage i dette

semesters projekt, som Sepstrups fremgangsmåde ikke inkluderer. Disse vil vi

beskrive i de nedenstående afsnit.

23.2.1 Forståelse af modtager

Valget af målgruppe blev foretaget på baggrund af den viden, Krone Media på

forhånd har om de virksomheder, de ønsker at henvende sig til. En større viden

herom ville have givet os en større mulighed for at designe medieprodukterne

efter målgruppens adfærd. Henrik Dahl introducerer livsstilsbegreberne og

livstilsundersøgelsen. En inddragelse af teori omkring habituel adfærd af for

eksempel Pierre Bourdieu vil desuden kunne udvide analysen af, hvad der får

en køber til at vælge Krone Media. En af de funktioner, habitusbegrebet har, er

at gøre rede for den ensartede livsstil. Vi vurderer derfor at en inddragelse af

Henrik Dahls og Pierre Bourdieus teorier og en livsstilsundersøgelse blandt

målgruppen ville have givet os en større viden at basere brochurerne og

hjemmesidens design på.

En livstilsundersøgelse kunne have været gennemført via en række interviews,

spørgeskemaer eller gennem et fokusgruppeinterview med Krone Medias

nuværende kunder eller frivillige virksomheder fra målgruppen. Vi vurderer her,

at vi ikke under rammerne af dette projekt ville have haft tid til at gennemføre en

undersøgelse med den fornødne kvantitet således, at resultatet ville garantere

et reelt billede af målgruppens livsstil. Vi ville formentlig have kunnet identificere

de væsentligste faktorer i forbindelse med deres gængse beslutningsgrundlag

og adfærd.

23.2.2 Afsenderen

Vi har haft kontinuerlig adgang til den faktiske afsender og kan derfor ikke

forvente at kunne have hentet en større forståelse og viden om Krone Media og

har heller ikke oplevet mangel på viden herom igennem projektarbejdet.

Vi har inddraget begreberne grundlag, kultur, identitet, profil og image fra

teksten ”image og profilering” som et redskab til opbygningen af

interviewspørgsmålene og opbygningen af casebeskrivelsen. Krone Medias

grundlag, kultur, identitet og profil har vi fået dækket gennem interviewet,

hvorimod dette ikke gav et billede af virksomhedens nuværende image. Her

ville en imageundersøgelse have været nyttig. Her måler man ofte både på

branchens og virksomheds samlede image. Det første trin i en

imageundersøgelse er at måle kendskabet til virksomheden. Vi har hurtigt

været i stand til at vurdere, at kendskabet til virksomheden blandt målgruppen

er lav, idet Krone Media er nystartet. Vi kunne i denne forbindelse have

inddraget kendskabet og holdningen til branchen generelt. Det ville have givet

en øget viden om, på hvilke områder Krone Media skal forsøge at differentiere

sig, og hvilke egenskaber de skal slå på i forbindelse med oprettelsen af et godt

image hos målgruppen. Det næste trin i en imageundersøgelse er at kortlægge

de nuværende kunders holdning til virksomheden og tilfredshed med det

produkt, de har fået leveret. Vi har i denne forbindelse udført to interviews med

kunder, der har købt produktet FlexSite. To interviews er dog ikke

99


epræsentabelt for en dybdegående undersøgelse, men var nødt til at danne

baggrund for dette projekt, på grund af det begrænsede kundegrundlag Krone

Media på nuværende tidspunkt har etableret. Et andet kritikpunkt for disse

interviews er, at de blev udført af Krone Medias ejere selv, idet de er en del af

projektgruppen. Med hensyn til interviewet med Northdiving var dette dog ikke

et problem, idet kunden kun har haft kontakt til Krone Medias tredje medlem. Vi

havde flere overvejelser omkring, hvem der skulle udføre interviewet med

Spiegle, idet den ene fra Krone Media har haft stor kontakt hertil og har

etableret et mere personligt kendskab med Spiegles ejer. Vi havde den

mulighed, at interviewet kunne udføres af et af de to resterende

gruppemedlemmer, men vurderede at chancerne for, at hun ville sige ja til at

deltage i telefoninterviewet var en del større, hvis hun blev kontaktet af en

person hun har kendskab til. Dette kan være en fejlkilde, idet der er en risiko for,

at hun ikke har følt sig tilstrækkeligt fri til at tilkendegive sin reelle holdning til

virksomheden, og at hendes udtalelser ville blive farvet af den personlige

relation imellem hende og intervieweren.

23.2.3 Brugervenlighedsteorier

Vi har igennem projektet fokuseret på det kommunikationsmæssige aspekt, og

har til dels udeladt at anvende brugervenlighedsteorier. Disse kunne have været

brugt mere systematisk omkring designet af hjemmesiden. Vi har erfaringer fra

tidligere semestrer på informatik, som vi implicit har gjort brug af, men vi kunne

med fordel have inddraget yderligere teori omkring dette emne. Man kan ikke,

ikke kommunikere, så brugervenligheden på hjemmesiden vil uundgåeligt

påvirke brugerens reception af hjemmesiden.

Vi har valgt at udelade teorier i dette projekt, som vi har arbejdet med tidligere,

og forsvarer det med, at vi trods alt er så langt i vores akademiske karriere, at vi

kan trække på vores erfaring. Et eksempel på hvor vores erfaring har hjulpet os

til at træffe fornuftige beslutninger, er placeringen af links til

produktbeskrivelserne på hjemmesiden, hvor vi har benyttet os af loven om

nærhed fra Gestaltlovene. Linksene er placeret tæt sammen, og med afstand til

andre links, for herved at udtrykke, at de hører sammen.

100


24 Perspektivering

I dette kapitel vil vi inddrage fremtidige perspektiver, der ikke er en

del af rammen for dette projekt, men som bør tages i overvejelse i

forbindelse med profileringen af en virksomhed.

24.1 Effektmåling

Den naturlige følge af en virksomhedsprofilering, ville være, at undersøge

hvilken, hvis nogen, virkning profileringen har haft. Eftersom målet for

virksomhedsprofileringen for Krone Media har været at skabe opmærksomhed

omkring virksomheden, samt at skabe virksomhedens virtuelle identitet og i

sidste ende at få flere henvendelser fra potentielle kunder, er der derfor to

områder, der skal undersøges i en effektmåling:

• Har virksomhedsprofileringen skabt flere henvendelser til Krone Media?

• Er den virtuelle identitet tilfredsstillende og opfylder den de mål, som vi

har sat for den?

For at undersøge det første punkt er det relevant at føre en statistik lokalt hos

Krone Media over, hvor mange af de henvendelser, de får, som er blevet rettet

til dem, efter kunden har set hjemmesiden, samt undersøge, hvor mange af de

besøgende, der har været i kontakt med en af brochurerne først.

Det andet punkt er primært et spørgsmål om subjektive følelser hos Krone

Medias indehavere. Sekundært er der flere metoder til at undersøge, om

hjemmesiden møder brugernes forventninger til en hjemmeside, som et

webudviklingsfirma bør have. En måde at afdække om målene, vi har fundet

frem til i projektet er blevet opfyldt, er at udføre brugervenlighedsevalueringer af

hjemmesiden. Er siden brugbar? Kan modtagerne finde det de forventer? Hvor

nemt tilgængeligt er denne information? For at undersøge modtagernes

opfattelse af hjemmesiden, kan der udføres en række kvalitative interviews med

potentielle modtagere.

24.2 Salgsmappen

En udfærdigelse af salgsmappen, som vi har skåret fra i dette projekt, ville være

det mest nærliggende at arbejde videre med. På den måde kan vi lukke den

cirkel, vi har påbegyndt med virksomhedsprofileringen. Salgsmappen skal

designes i samme stil som brochurerne, da mediet er tilsvarende, men

indholdet skal desuden designes mod, at en sælger kan bruge det i en

præsentation.

101


24.3 Marketingskampagne

Når Krone Media’s virtuelle identitet er etableret, vil et næste muligt skridt være

at afvikle en decideret marketingskampagne. Mange af analyserne i dette

projekt vil kunne bruges i den henseende, og det vil derfor være et spørgsmål

om at skabe kommunikationsprodukter, der kan udbrede budskabet om Krone

Media og deres produkter. Ligeledes har vi i dette projekt valgt at afgrænse

målgruppen og der er derfor flere potentielle målgrupper, der kunne sættes

fokus på efterfølgende.

24.4 Vedligeholde kontakten

Med vores virksomhedsprofilering af Krone Media vil vi skabe opmærksomhed

hos potentielle kunder. Når der først er etableret denne kontakt, er det vigtigt, at

Krone Media også bibeholder denne. En mulig måde Krone Media kunne

bibeholde kontakten til eksisterende kunder og modtagere, der er interesserede,

men ikke kunde endnu, er ved at sende nyhedsbreve ud til alle dem, som måtte

ønske det. Hvis Krone Media ønsker det, kan projektgruppen hjælpe med

udformningen af det materiale, der skulle overbevise en modtager om, at et

nyhedsbrev har en informationsværdi, modtageren kan drage nytte af.

24.5 Økonomi

Vi har i dette projekt opstillet nogle økonomiske overvejelser omkring

virksomhedsprofileringen. Krone Media er et nystartet firma med en begrænset

økonomi, og vi vil derfor igen se på de beløb, vi har nævnt tidligere i rapporten

og vurdere, om vi med rimelighed kan forvente, at Krone Media skal bruge dette

beløb på at profilere sig.

102

Brochure kr. 3900,-

Pris Pris årligt

Hjemmeside kr. 268,-

Salgmappe kr. 4410,-

Papir kr. 1619,-

Visitkort kr. 930,-

Distribution/Post kr. 5000,-

Brochurene koster kr. 3900,- ekskl. moms for 1000 stk.

Hjemmesiden koster årligt kr. 228,- ekskl. moms for hosting kr. 40,- ekskl. moms

for domænet.

Salgsmappen koster kr. 4410,- ekskl. moms for offset tryk.

Papiret til salgsmappen koster kr. 1619,- ekskl. moms for 200g lasertryk


Visitkort koster 345 + (3 x 195) = kr. 930,- ekskl. moms. De første 345,- er for de

første fem hundrede visitkort, og 3 x 195 er for 3 x 500 flere, hvilket giver 4 x

500 visitkort, til henholdsvis de tre ejere og sælgeren.

Distributionen vil primært blive gjort af Krone Media selv. Budgettet på 5000,-

årligt til post er udregnet efter, at prisen for at sende en salgsmappe, er skønnet

til at være kr. 22.50,-. Hvis Krone Media skal sende 50 salgsmapper i løbet af et

år, bliver det 50 x 22.50 = kr. 1125,-. Dertil tilgår salg, hvilket betyder, at der

kommer faktura og tilbud, som også skal sendes. Prisen for distribution er

derfor et skøn, da flere faktorer ikke direkte har noget med dette projekt at gøre.

Vi anbefaler Krone Media at trykke selve mappen i offset tryk, da denne kvalitet

er bedre end lasertryk. Vi anbefaler dog, at salgsmaterialet, der indgår i

mappen, trykkes i lasertryk, da denne del primært består af tekst og derfor ikke

behøver det samme farvespil. Samtidig vælges der en papirkvalitet, der er

væsentlig bedre end, hvad der betragtes som standard. Vælges Offset tryk til

dette vil Krone Media komme til at betale for en kvalitetsforøgelse, der ikke

kommer til udtryk i relevant grad. Samtidig er det primære formål med mappen,

at den skal åbnes, så derfor prioriterer vi, at kvaliteten i trykningen af selve

mappen er vigtigere end indholdet.

Brochure, salgsmappe, papir og visitkort kalder vi umiddelbare udgifter, da det

er et engangsbeløb, der skal betales her og nu, for at komme i gang med

profileringen. Hjemmeside og distribution er faste årlige udgifter. Alle materialer,

der er umiddelbare udgifter, skal trykkes igen når de er opbrugt. For at have ét

konkret tal, at forholde os til, siger vi, at alle trykte sager skal gentrykkes én

gang årligt. Det vil sige, at alle udgifter bliver årlige udgifter, og giver en samlet

årlig udgift på:

Umiddelbare udgifter: kr. 10.859,-

Årlig udgifter: kr. 5.268,-

Samlet udgifter: kr. 16.117,-

For kr. 16.117,- ekskl. moms kan Krone Media iværksætte den

virksomhedsprofilering, vi har udarbejdet i dette projekt. Set i lyset af, at et

enkelt salg af FlexSite kan tilføre Krone Media en indtægt, som kan dække

denne udgift, mener vi, at Krone Media har en realistisk mulighed for at

realisere dette.

24.6 Fremtiden

Krone Medias situation står til at ændre sig, hvor to studerende muligvis vil

begynde at arbejde fuldtid til sommer. En sælger er lige blevet ansat og store

kunder er begyndt at give det lille firma opmærksomhed. Projektet har med

profileringen bidraget til at skabe opmærksomhed om Krone Media. Ved at

skabe en sammenhæng mellem Krone Medias image, profil og identitet, kan

firmaet nu lancere et markedsfremstød, for at få gøre endnu flere virksomheder

i målgruppen opmærksom på deres eksistens.

103


104

25 Litteraturliste

AAU, Studieordning for 8. semesters Informatik foråret 2007. Lokaliseret på

World Wide Web d. 6. maj 2007 på http://www.math.aau.dk/fsn/infkand2005_aug2005.html#6.2

Blach, Thomas og Jesper Højbjerg (1989): "Image og profilering". In: PRhåndbog

i informaiton og public relations. København: Borgen. P. 80-95. (15 s.

af 364)

Drother et. al., Kirsten (1999, 1.udgave, 4. oplag): "Medier og kultur". Borgens

forlag. ISBN: 87-21-00009-3

Frandsen, Finn (2002, 1. udgave, 3. oplag): "International

markedskommunikation i en postmoderne verden". Forlaget Systime A/S.

ISBN: 87-7783-873-4

Sepstrup, Preben (2006, 3. udgave, 1. oplag): "Tilrettelæggelse af informaiton".

Academica. ISBN: 87-7675-222-4.

Thorlacius, Lisbeth (2002, 1. udgave): "Visuel kommunikaiton på websites".

Samfundslitteratur. ISBN: 87-7867-193-0


26 Bilag A

Temaramme-

redegørelse

Denne temarammeredegørelse har til formål at sætte fokus på

dette semesters tema og formål, samt redegøre for

projektenhedskurserne og materialernes relevans i forhold til dette

projekt.

26.1 Tema og formål

Undervisningen i projektenhedskurserne foregår i samarbejde med den

humanistiske kommunikationsuddannelse på 6. semester, men eftersom alle

gruppens medlemmer er tilknyttet den naturvidenskabelige informatik

uddannelses 8. semester, har vi set på temaet og formålet hermed.

Temaet for studieretningen informatik på 8. semester er:

IT som medium for formidling, underholdning og erkendelse (AAU)

Det foreskrevne formål for studieretningen informatik lyder dette semester:

Formålet er, at udbygge den studerendes

• viden om betingelserne for at analysere og iværksætte

medieformidlet kommunikation med baggrund i forståelse af

afsenders intentioner, modtagerens kulturelle baggrund, situation

og behov, samt mediets og emnets karakter

• analytiske færdigheder vedrørende forholdet mellem lyd/billede,

tekst/billede/grafik

105


26.2.1 Modtageren i medieformidlet kommunikation (MIMK)

Kurset lægger vægt på, at økonomiske, sociale, kulturelle og tekniske forhold

har betydning for både udbuddet og forbruget af medier. Medierne har desuden

en stor betydning for den offentlige debat og for individernes opfattelser af

verden. Medierne skal derfor ses som en del af samfundet og forstås ud fra et

sociologisk perspektiv. Derfor fokuserede dette kursus på modtagerens brug af

medier og medietekster og gav en introduktion til mediesociologi, emotionelle

processer, receptionsteori/analyse og livsstilsanalyse.

26.2.2 Medieformidlet kommunikation i organisationer (MOK)

Kurset introducerede metoder til analyser af kommunikationsproblemer i

organisationers interne og eksterne medieformidlede kommunikation.

Grundlaget herfor var humanistiske og kultursociologiske teorier.

Kommunikationsforholdet blev anskuet fra afsenderens synspunkt. Der var lagt

fokus på den sammenhæng der skabes mellem identitet, profil og image i

forskellige typer af organisationer.

Til en virksomhedsundersøgelse af Krone Media har vi benyttet begreberne

identitet, profil og image fra teksten ”Image og profilering” af Thomas Blach m.fl.

Finn Frandsens bog ”International markedsføring i en postmoderne verden” er

en indføring i international markedskommunikation med hovedvægt på både

den kulturelle kontekst og på, hvorledes budskabet skal udformes. Herfra

inddrager vi IMK-modellen, der er en sammenslutning af begreberne. Vi

inddrager derudover teori fra kapitlet om brochurer.

26.2.3 Analyse af indhold og budskab i mediernes kommunikation (AIB)

Kurset introducerede analytiske redskaber til forståelsen af medieformidlede

tekster. Herunder med et fokus på analyse af medietekstuelle fænomener på

tværs af specifikke genrer. Medieteksterne blev anskuet som audiovisuelle, det

vil sige som et interaktionsfelt med fokus på samspillet mellem lyd, billede og

tekst. Der blev afgrænset til medietekster med et strategisk kommunikativt sigte.

106

Projektenheden skal fokusere på betingelserne for brug af medier i

kommunikations-, formidlings- eller erkendelsesprocesser. Herved

forstås overvejelser om målsætning, medievalg og udformning af

tekstens, billedernes og budskabets relevans for modtager. Projektets

fokus lægges som hovedregel på anvendelser af IT-mediet til

kommunikation, formidling eller erkendelse, men anvendelser med

underholdningsmæssigt sigte, som f.eks. spil eller unikke genrer som

test og simulering kan og inddrages og behandles som delelement i

projektet. Der arbejdes både teoretisk, analytisk og praktisk – og oftest i

samarbejde med ekstern rekvirent. (AAU)

26.2 Projektenhedskurserne

Vi vil i det følgende se nærmere på de enkelte projektenhedskurser i forhold til

temaet og formålet. Vi har på dette semester fulgt tre kurser.


I forlængelse med disse kurser har vi deltaget i en række andre forelæsninger,

der har været tilbudt på dette semester. I den forbindelse er vi blevet

præsenteret for teoretikerne Preben Sepstrup og Lisbeth Thorlacius, som vi

inddrager som de primære tekster i projektet.

107


Hjemmesiden:

www.kronemedia.dk/webdesign

Rapporten som pdf:

108

27 Bilag B - Links

www.kronemedia.dk/webdesign/files/p8.pdf

Brochurerne:

www.kronemedia.dk/webdesign/files/flexsite_brochure.pdf

www.kronemedia.dk/webdesign/files/flexchat_brochure.pdf


28 Bilag C – Indhold af

hjemmesiden

109


Firmaprofil

Krone Media er en mindre virksomhed, bosiddende i Aalborg. Vi har eksisteret siden 2007

og er en sammenslutning af tre enkeltmandsvirksomheder, hvoraf to startede i 2005 og den

sidste i 2006. Vi arbejder udelukkende med webløsninger i PHP og har haft stor succes med

vores freelancearbejde for vores kunder.

Vi har blandt andet lavet:

• Interaktive webbannere

• Komplette community websites

• Webkameraløsninger til overvågning af byggepladser mm.

• Eksklusive websideløsninger til mindre virksomheder

• Live Support Chat-systemer til mobilselskabet

• Forefaldende freelancearbejde hos kunder i hele Europa

Vi sætter en ære i at levere produkter, som rammer vores kunders ønsker og behov 100 %.

Det vigtigste for os er, at du får nøjagtigt det, du havde forestillet dig og gerne, at det

leverede produkt ligefrem overstiger dine forventninger.

Denne ideologi er årsagen til vores succes indtil videre, og derfor holder vi naturligvis godt

fast i dette princip, uanset hvilket projekt der måtte være tale om.

Krone Media laver webløsninger med fokus på eksklusivt design og brugervenlighed. Hos

Krone Media leverer vi alt fra små eksklusive hjemmesider til store komplicerede community

websites.

Vi oplever ofte, at vores kunders eksisterende web-løsning langt fra er så salgsfremmende

som det er muligt, hvad angår design og funktionalitet. Derfor har vi specialiseret os i at

skabe webløsninger, som rammer kundens ønske præcist, og som samtidigt fungerer så

nemt og ukompliceret, at systemet er en fornøjelse for kunden at bruge.

Hos Krone Media tilbyder vi dig løsninger baseret på et fleksibelt CMS system. Systemet er

nemt at bruge, og gør det muligt for alle at kontrollere webløsningens indhold 100 %, også

for folk med meget begrænsede IT-færdigheder.

Krone Media tilbyder dig en skræddersyet webløsning, der er tilpasset præcist til dine behov.

Vi lægger vægt på at omdanne dine tanker og ønsker, til et produkt som du er glad for og

har lyst til at bruge.

Hvad enten det drejer sig om en ny hjemmeside til din virksomhed eller et specialbygget

web-baseret system, har vi kompetencen og drivkraften til at tage din ide, og gøre den til

virkelighed.

Se mere om vores CMS system FlexSite her

Se mere om vores supportchat system FlexChat her

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.

Vores kontaktinformationer er:

Krone Media

Damstræde 13

9220 Aalborg Ø.

Tlf. 30 20 30 40

info@kronemedia.dk

Juridiske oplysninger:

Cvr.nr/SE-nr.: 30373219 - se det på Det Centrale Virksomhedsregisters hjemmeside her

110


FlexChat

Har du en supportafdeling eller ønsker du at oprette en i din virksomhed? Ønsker du øget

effektivitet i ydelsen af support til dine kunder?

Kan du svare ja til disse spørgsmål, så er FlexChat lige noget for dig og din virksomhed.

Hvad er FlexChat?

FlexChat er et chatsystem til support af kunder. Systemet er webbaseret og kan derfor

anvendes på alle computere med en Internetforbindelse. I dit firma sidder din

supportmedarbejder, der skal betjene kunderne. Kunden sidder i hjemmet eller i sit firma ved

sin egen computer. De to har forbindelse til hinanden via FlexChat og kan kommunikere ved at

skrive meddelelser til hinanden.

Ønsker du at se en demonstration af FlexChat kan du kontakte Krone Media eller selv prøve

på flexchat.dk.

FlexChat tilbyder dig:

• En unik løsning

FlexChat er udviklet fra bunden af Krone Media og er derfor ikke baseret på andre

virksomheders løsning. Der er derfor mulighed for at tilpasse løsningen til dit firma.

• Et brugervenligt system

FlexChat har gennemgået en række brugervenlighedstests af personer med

varierende IT-kompetencer. Systemet er derfor tilpasset, så det kan anvendes uanset,

hvilke IT forudsætninger du har. Ønsker du en fremvisning af systemets muligheder,

eller en oplæring heri kan dette aftales med Krone Media.

• Fleksibilitet

FlexChat er webbaseret og kan derfor tilgås fra alle computere med en

internetforbindelse. Din supportmedarbejder har derfor mulighed for at yde support til

dine kunder uden at være placeret fysisk på din virksomhed.

• Effektivitet i support og en besparelse af penge og tid

I forhold til support over telefonen har dine supportmedarbejdere mulighed for at

servicere flere kunder af gangen. Dette giver en effektivitet og nedbringelse i den

ventetid din kunde vil have på at komme i kontakt med jeres supportere. Derudover har

du mulighed for at reducere antallet af supportere og vil derfor spare lønnen hertil.

• En anonym kontaktform for dine kunder

En kunde, der kontakter dig via chatsystemet vil kunne bevare en større grad af

anonymitet i forhold til at skulle tale direkte med en medarbejder. Dette vil få flere til at

henvende sig og give dig en større chance for at tilfredsstille dine kunder.

Tekniske oplysninger om FlexChat

Ønsker du tekniske oplysninger om FlexChat, kan du klikke her

111


112

Tekniske oplysninger om FlexChat

Flexchat er sammensat af en tre dele.

• En server-side web-applikation

• En klient til brug for supportere

• Enklient til brug for kunder/brugere

Server-side web-applikationen

Den applikation, som ligger på web-serveren, er kodet i PHP 5, og her benyttes al den objektorienterede

funktionalitet, som sproget PHP 5 tilbyder. PHP 5 er et server-side script sprog, som

benyttes til at generere dynamiske HTML-sider. Sproget er ikke nødvendigvis udelukkende et

objekt orienteret sprog, men er svunget i den retning, i takt med at kode-samfundet er gået bort

fra den traditionelle funktions-orienterede måde at programmere på.

På serveren ligger der en omfattende PHP 5 klasse-struktur, hvis arkitektur følger de logiske

elementer, der indgår i det, at en supporter chatter med en kunde. Der er en supporter-klasse,

en kunde-klasse, en chatsession-klasse og så videre. Oven på dette klasse-bibliotek ligger der

nogle ganske få controller-klasser, hvis formål er at udføre alle systemtekniske opgaver via

funktioner i klasse-biblioteket. Disse controller-klasser tilgås direkte via internet-browseren, hvor

de parametre, der sendes til den givne controller-klasse, bestemmer, hvilken opgave den

udfører.

De to klienter

På klienterne er der koblet et ekstra lag oven på controller-klasserne. Hvor det er en person, og

ikke et script, som skal benytte controller-klasserne, findes der en grænseflade til dette. Disse

grænsefladesider er ganske enkelt hjemmesider, som gør det muligt for supportere og kunder

at chatte med hinanden, se statistik og mange andre muligheder.

Indhold på hjemmesider er oftest statisk. Det vil sige, at når man besøger en hjemmeside

afvikles server-side koden en gang, og sender så typisk noget HTML til den klient der sendte et

http-request til web-serveren. Klienten er ikke i konstant forbindelse med web-serveren, og ved

ingenting om, hvad andre klienter laver.

I Flexchat er det imidlertid både nødvendigt for to klienter at have kontakt med hinanden, og at

det samme indhold på klienten kan opdateres flere gange. Hver klient gør brug af javascript til

at kontakte web-serveren med faste mellemrum, og ”spørge” forskellige controller-klasser om

noget HTML på klienten skal fjernes, tilføjes eller byttes ud med noget andet. som trækker

læsset, når supportere og kunder chatter med hinanden.


FlexSite

Har din virksomhed brug for en hjemmeside? Er du ikke IT-specialist og ønsker du ikke at

ansætte en? Ønsker du mulighed for selv at kunne redigere og opdatere din hjemmeside nemt

og hurtigt?

Kan du svare ja til ovenstående spørgsmål, er FlexSite lige noget for dig og din virksomhed.

Hvad er FlexSite?

Krone Media vil stå for udviklingen og opsætningen af din hjemmeside og sammen med denne

får du FlexSite, som er et CMS system. CMS står for Content Management System, hvilket

betyder et system, hvormed man kan håndtere indholdet på sin hjemmeside. Du får mulighed

for at ændre og opdatere din hjemmeside uden brug af tekniske koder. Din hjemmeside bliver

hermed nem og enkel at vedligeholde.

FlexSite tilbyder dig:

• En unik løsning, der er skræddersyet til din virksomhed

FlexSite opbygges af moduler, der gør det muligt at sammensætte et system, der

opfylder de behov din virksomhed har uden, at systemet bliver gjort kompliceret med en

række features, som ikke anvendes. Hermed betaler du også kun for det, du ønsker at

anvende.

• Udvidelsesmuligheder

Idet FlexSite er modulopbygget er det simpelt at tilknytte udvidelser til hjemmesiden,

hvis dit behov udvider eller ændrer sig i forbindelse med din virksomheds udvikling.

• Et brugervenligt system

FlexSite har gennemgået en række brugervenlighedstests med både nybegyndere og

specialister indenfor IT. Systemet er derfor tilpasset brugere på alle niveauer. Ønskes

der en gennemgang af FlexSites muligheder, eller ønsker du en oplæring i systemet,

kan dette desuden aftales med Krone Media.

• Fleksibilitet

Du kan selv bestemme hvor, hvornår og hvordan du vil opdatere indholdet på din

hjemmeside. Dette kan gøres fra en hvilken som helst computer med en

internetforbindelse, idet systemet er webbaseret. Du skal bare logge dig på.

• En besparelse af tid og penge

Din virksomhed sparer penge og tid, idet du selv bestemmer, hvornår indholdet skal

ændres og slipper for at vente på, at webdesigneren får tid hertil. Du skal desuden ikke

skal betale webdesigneren løn for at udføre dette stykke arbejde.

• Øget involvering af og kommunikation hos dine medarbejdere

Du har mulighed for at involvere alle virksomhedens medarbejdere i vedligeholdelsen af

hjemmesiden og skaber dermed en større kommunikation imellem disse.

Udviklingsprocessen

Som kunde hos Krone Media har du mulighed for at involvere dig i udvikling af din hjemmeside,

i netop det omfang du ønsker. Har du selv gode ideer og en klar fornemmelse af, hvad du

ønsker, vil vi bistå med rådgivningog vejledning hertil. Er du derimod i tvivl om, hvilken løsning

der vil passe til din virksomhed, kan vi også hjælpe med at afklare dette og designe hele

hjemmesiden for dig.

Leveringstiden på FlexSite afhænger af, hvor stor hjemmesiden skal være, samt hvor

omfattende designprocessen heraf bliver. Derfor vil leveringsdatoen blive aftalt i samarbejde

med Krone Media, når opgaven er blevet fastlagt.

Tekniske oplysninger om FlexSite

113


FlexSite er udviklet i kodesproget PHP og er lavet med fokus på brugervenlighed og

funktionalitet. Det er et fleksibelt system, der tilpasses 100% til dine behov. FlexSite er

modulbaseret, hvilket hjælper til at gøredet fleksibelt. Du har mulighed for at vælge den

funktionalitet du har brug, samtidig med du slipper for det du ikke har brug for. FlexSite sælges

med en licensaftale der betyder, at du køber retten til at bruge FlexSite, mendu må ikke ændre i

koden der ligger bagved.

Kontakt Krone Media

Har du spørgsmål eller kommentarer til Krone Media er du meget velkommen til kontakte os.

info@kronemedia.dk

tlf. +45 30 20 30 40

Virksomhedens fysiske adresse:

Krone Media

Damstræde 13

9220 Aalborg Ø.

Juridiske oplysninger:

Cvr.nr/SE-nr: 30373219 - se det på Det Centrale Virksomhedsregisters hjemmeside her

114

Referencer

Nordjyske Medier A/S

Krone Media har de siden 2004 løbende lavet freelancekodning for

Nordjyske Medier A/S. Vi har blandt andet leveret

www.nordjyskedating.dk, som er en dating/community side, hvor

mennesker i alle aldre kan mødes og chatte, sende breve, skrive i

gæstebøger, kigge billeder og meget andet. Derudover har vi leveret

film.nordjyske.dk, som er en side hvor Nordjyske lægger deres

filmanmeldelser online på. Brugerne på denne side kan desuden

kommentere, diskutere og relatere til alt, der har med film at gøre.

FlexSite løsning til North Diving

North Diving sælger dykkerudstyr og alle former for dykkerkurser fra

deres butik i Aalborg. De var langt fra tilfredse med deres tidligere

webside, fordi den havde et noget rutinepræget design, og fordi det

var en kompliceret affære at tilføje nyt indhold på siden.

Vi leverede et nyt flot design, og et FlexSite CMS system. Vi gav

således North Diving 100% kontrol over deres sides indhold.

Idag opretter de selv nye undersider, når de har brug for det og laver

selv alt deres indhold direkte gennem CMS systemet.


Aalborg Dame Roklub

Seminarieskolens Motionsforening

FlexSite løsning til Spiegle

Rapstek

Rapstek forhandler udstyr til at konvertere diesel drevet biler til

rapsolie drevet biler. De sælger flere produkter gennem deres

hjemmeside. De fik leveret et RochaCMS system i midten af 2006, og

siden får ugentlig flere hundrede besøgende.

FlexChatløsning til M1 A/S

M1.dk er et fremadstormende dansk mobilselskab, som holder til i det

nordjyske. M1 ønskede at kunne chatte live med sine kunder, for

yderligere at forbedre den support de leverer og for at forbedre

kundeoplevelsen generelt.

Vi leverede en løsning bestående af et omfattende

administrationsmodul, hvor den enkelte supportmedarbejder kan

hjælpe adskillige kunder samtidigt, samt et modul til M1s website.

Løsningen er udarbejdet i samarbejde med M1s supportafdeling og

lever derfor 100% op til supportmedarbejdernes ønsker og krav. M1

Live Support er idag en vigtig del af M1s kundeservice.

Webcameraløsning til Abekatten Aps.

Abekatten ApS beskæftiger sig med produktion og salg

afklatrevægge, klatregreb og skulpturer. I forbindelse med

konstruktionen af en gigantiskudendørsklatrevæg til Viborg

Idrætshøjskole, havde de brug for at kunne dokumentere

byggeforløbet og løbende at kunne følge med i byggeriets

udvikling.Vi leverede en samlet løsning bestående af 3 udendørs

webkameraer, som kan tåle vind og vejr, samt et online

administrationsmodul, som gør det muligt at følge med i byggeriets

udvikling, time for time.

115


116

29 Bilag D – indhold af

FlexChat

brochurerne

Med FlexChat får du et moderne, effektivt og brugervenligt chatsystem, der

anvendes til support af kunder. I modsætning til den traditionelle support via

telefonen giver FlexChat dig mulighed for, at din medarbejder kan supportere

flere kunder på en gang.

Da systemet er webbaseret, kan det anvendes på alle computere med adgang

til Internettet. Hermed opnår du en fleksibilitet for dine medarbejdere, der ikke

skal være placeret på din virksomheds lokation for at kunne yde en service

overfor kunderne.

FlexChat er udviklet med fokus på brugervenligheden heraf og har derfor

gennemgået en række tests af brugere med varierende IT-kendskab.

Så ønsker du at effektivisere din support af dine kunder og hermed levere en

unik kundeservice, er FlexChat løsningen.

Ønsker du yderligere oplysninger om FlexChat, er du meget velkommen til at

kontakte os eller besøge vores hjemmeside. Vi vil med glæde give dig en

uforpligtende fremvisning af FlexChat og dets muligheder.

På flexchat.dk har du desuden mulighed for at prøve en demonstration af

systemet.

FlexSite

Har du brug for en tiltrækkende hjemmeside, der er let at redigere, så lad os stå

for udviklingen og opsætningen heraf.

Sammen med hjemmesiden får du CMS systemet FlexSite, der gør det muligt

at redigere indholdet på hjemmesiden uden kendskab til og brug af tekniske

koder. Du får for eksempel mulighed for at indsætte billeder, redigere tekst og

indsætte nye undersider.


Med FlexSite får du en individuel løsning, der er let at opdatere. Da FlexSite er

modulbaseret, får du mulighed for selv at sammensætte den hjemmeside, din

virksomhed har brug for. Når forholdene ændrer sig for din virksomhed og dine

behov derfor også ændres, er det enkelt og hurtigt at tilføje flere moduler til

hjemmesiden.

I udviklingen af FlexSite har vi haft fokus på brugervenligheden, derfor har

systemet gennemgået en række tests af flere brugere med varierende ITkundskaber.

Du vil få mulighed for at deltage i designprocessen af din hjemmeside i netop

det omfang, du har lyst til. Ønsker du selv at stå for designet, vil vi bistå med

råd og vejledning. Vi kan også levere designforslag, som du kan tage stilling til

og vælge ud fra.

Ønsker du en unik hjemmeside, der samtidig er let at vedligeholde, så er

FlexSite løsningen. Du er meget velkommen til at kontakte os eller besøge

vores hjemmeside, www.kronemedia.dk, for at få flere oplysninger om FlexSite.

Referencer

Vi har indtil nu haft mange tilfredse kunder, der dagligt nyder de fordele

FlexChat og FlexSite tilbyder dem. Vi har blandt andet leveret:

• Interaktive webbannere til blandt andre Nordjyske.dk

• Komplette community websites, som for eksempel Nordjyskedating.dk

• Webkameraløsninger til overvågning af byggepladser mm.

• Eksklusive websideløsninger til mindre virksomheder, såsom Spiegle.dk

• Live Support Chat-systemer til mobilselskabet M1.dk

• Forefaldende freelancearbejde hos kunder i hele Europa.

Hvis du er interesseret i at høre, hvad vi kan gøre for dig, er du velkommen til at

kontakte os. Kan vi hjælpe din virksomhed, sender vi herefter et uforpligtende

tilbud.

Om Krone Media

Krone Media er en mindre virksomhed, bosiddende i Aalborg. Vi har eksisteret

siden januar 2007, og er en sammenslutning af tre enkeltmandsvirksomheder,

hvoraf to af disse 2005 og den sidste i 2006.

Vi sætter en ære i at levere produkter, som rammer vores kunders ønsker og

behov. Det vigtigste for os er, at du får nøjagtigt det, du havde forestillet dig, og

derfor gør vi dig til en samarbejdspartner igennem processen, i det omfang du

har tid og rescourcer til.

117


Ønsker du en ny hjemmeside til din virksomhed eller et større web-baseret

system, har vi kompetencen og drivkraften til at tage din ide og gøre den til

virkelighed.

Vi arbejder med to forskellige produkttyper, FlexChat og FlexSite. Hos Krone

Media er en tilfreds kunde vigtig, og vi opfatter derfor ikke en opgave som

afsluttet, før dette er opnået.

118

Krone Media

Damstræde 13

9220 Aalborg Ø.

tlf. 30 20 30 40

info@kronemedia.dk

www.kronemedia.dk


30 Bilag E –

brochurerne

119

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!