Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

svarmuligheder på spørgsmål angående vurdering af risiko for uheld: ’Meget

stor’, ’stor’, ’lille’, ’meget lille’. For emotionel oplevelse af risiko kunne

følgende svarmuligheder benyttes ved spørgsmål om farligheden af forskellige

situationer: ’I høj grad’, ’i nogen grad’, ’i ringe grad’, ’slet ikke’. I analysen

indgår oplevet risiko imidlertid som en binær variabel (risiko

stor/lille, rundkørsel farlig/ikke farlig). Denne omkodning skyldes, at kun

en meget lille del at de interviewede cyklister (2-5 %) benyttede yderkategorierne.

Kategorien ’risiko stor’ omfatter svarmulighederne ’meget stor’

og ’stor’. Kategorien ’risiko lille’ omfatter svarmulighederne ’lille’ og ’meget

lille’. Tilsvarende kategorisering er foretaget for de fire svarmuligheder

vedr. oplevet farlighed (jf. evt. appendiks 2).

For hver interviewperson var alderen registreret som personens faktiske alder

i hele år. I forbindelse med χ2-tests indgik alder som en binær variabel

(18-44, 45-85) i analysen. Denne opdeling skyldes at analyser af relationen

mellem alder og oplevet risiko viste at data afspejlede denne gruppering. I

forbindelse med logistisk regression indgik alder som en numerisk diskret

variabel (span 18-85).

For at undersøge hvilke variable der i en samlet model kunne forklare variationen

i cyklisternes oplevelse af risiko blev der udført en logistisk regressionsanalyse

(jf. afsnit 4.3). Analysen blev gennemført parallelt med

emotionel og kognitiv oplevelse af risiko som afhængig variabel. Som uafhængige

variable indgik følgende variable: Køn, alder, kørekort til personbil,

brug af cykelhjelm, transportvaner (omfang af cykling i rundkørsel

samt omfang af cykling generelt), uheldshistorik, ÅDT for person- og varebiler,

cyklister og knallerter samt forekomst af cykelanlæg.

Der er i alle analyser anvendt et signifikansniveau på 5 %. De statistiske

analyser er udført ved hjælp af statistikprogrammet SPSS 14.0.

3.4 Resultater

Appendiks 3 viser svarfordelingen på 13 baggrundsvariable vedrørende de

interviewede cyklister. De omfatter: Demografi (alder, køn), transportvaner

(omfang af cykling generelt, i aktuel rundkørsel samt formål med aktuel

cykeltur), sikkerhedsadfærd (brug af cykelhjelm), kendskab til vigepligtsreglerne

i den aktuelle rundkørsel samt tidligere involvering i færdselsuheld

som cyklist.

1.019 cyklister indgik i undersøgelsen, heraf 59 % (N=600) kvinder og 41 %

(N=416) mænd. For tre personer var der ingen oplysninger om køn. Der var

ingen signifikant forskel på kønsfordelingen i de fem rundkørsler

(N=1.016, P>0.05). Andelen af kvindelige cyklister var større end andelen

18

More magazines by this user
Similar magazines