Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

signifikante (P lig med henholdsvis 0,001 og 0,004). Desuden ændrede

overkørbart areal, kørekurveradius og antal biler status fra usignifikant til

svagt signifikant (P lig med henholdsvis 0,03; 0,03 og 0,03) (ikke afbildet i

tabelform). I den multiple logistiske model forblev antal biler i modellen i

stedet for kørekurveradius (jf. tabel 18).

Variable df χ 2 P Koefficient-

estimat

42

Oddsratio-

estimat

INTERCEPT 1 10,23 0,001 -2,25 - -

95% konfidensgrænser

ALDER 1 8,36 0,004 1,68 1 vs. 2: 5,38 1,72-

16,84

BILER 1 4,33 0,04 0,00015 1,00 1,00-1,00

Tabel 18. Den multiple logistiske regressionsmodel uden eneuheld. N=63.

Usignifikante variable er udeladt.

Slutteligt blev de 48 eneuheld analyseret for sig selv. Dette afslørede meget

få signifikante sammenhænge mellem sandsynligheden for uheld og de

uafhængige variable. Kun kørekurveradius og antal cyklister i rundkørslen

var signifikant relateret til sandsynligheden for eneuheld i en rundkørsel –

begge på positiv vis (henholdsvis N=55, P=0,03 og N=53, P=0,004). Den

signifikante sammenhæng mellem kørekurveradius og sandsynligheden for

eneuheld i en rundkørsel forsvandt i en multipel logistisk model indeholdende

ovenstående to variable.

4.5 Diskussion

4.5.1 Registrerede cyklistuheld

De 88 rundkørsler i analysen varierer meget, både i geometri, alder og trafikbelastning

hvilket er et godt udgangspunkt for at søge statistiske sammenhænge

mellem uheldsbelastning og geometri, alder og trafikbelastning.

Alle rundkørsler er bygget med ben mere eller mindre vinkelret på

cirkulationsarealet, og den indgående trafik har i alle rundkørsler ubetinget

vigepligt i modsætning til det dynamiske design der findes i blandt andet

Sverige, og hvor den til- og frakørende biltrafik afvikles med flettelignende

manøvrer, men som ikke anbefales hvor der er mange cyklister

(Lahrmann og Leleur 1994, Jørgensen og Jørgensen 2002).

Det kan med rimelighed antages at de 42 cyklistuheld som politiet har registreret

i rundkørslerne i Fyns Amt i perioden 1999-2003, er en delmængde

af de 171 cyklistuheld som UlykkesAnalyseGruppen har registreret i

samme område i samme periode. Oplysningerne i de to registre giver ikke

mulighed for at fastslå dette med sikkerhed. Hvis man betragter alle uheldene

under ét, er der altså 129 cyklistuheld som ikke er registreret af politiet.

Dette giver en underrapportering på 75 %. Ser man på uheldstyperne