Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

5 Diskussion og konklusion

5.1 Diskussion

Formålet med nærværende undersøgelse var at klarlægge hvad der ligger

bag de forholdsvis mange cyklistuheld i rundkørsler. Problemstillingen blev

belyst ved hjælp af tre delundersøgelser hvor forskellige relevante problemstillinger

blev berørt. Delundersøgelse 1 vedrørte bilisternes og cyklisternes

adfærd i rundkørslerne, delundersøgelse 2 vedrørte cyklisternes

egen opfattelse af rundkørslerne, og delundersøgelse 3 søgte at afdække

eventuelle sammenhænge mellem rundkørslernes geometri, alder og trafikintensitet

på den ene side og uheldsbelastningen på den anden. I det følgende

sættes resultaterne fra de tre delundersøgelser i forbindelse med

hinanden.

Ifølge interviewundersøgelsen var cyklisterne mindre tilbøjelige til at opleve

rundkørslen som farlig hvis der var et cykelanlæg i forhold til hvis der

ikke var. Imidlertid synes denne sikkerhed ifølge undersøgelsen her ikke at

være rationelt begrundet – i de statistiske undersøgelser var der ikke signifikant

forskel på antallet af cyklistuheld eller sandsynligheden for cyklistuheld

i rundkørsler med og uden cykelanlæg. Undersøgelsen af bilisters og

cyklisters adfærd i rundkørsler med og uden cykelsti gav heller ikke noget

entydigt billede af at sikkerheden for cyklister var forskellig i de to typer

rundkørsler. Det er almindeligt at mange bløde trafikanter oplever større

sikkerhed ved at blive skilt fra den øvrige trafik. Ikke desto mindre kan der

vise sig sikkerhedsmæssige gevinster ved ikke at skille de bløde fra de

hårde trafikanter som man for eksempel ser i nogle kryds hvor cykelstien

ophører et stykke før krydset og trafikken blandes op til krydset og i rundkørsler

uden cykelanlæg. Dette øger opmærksomheden på risikoen hos både

bløde og hårde trafikanter. Trafikanterne kan på denne måde have fokus

på hinandens adfærd og dermed nedsætte risikoen for uheld.

Det er muligt at der findes en sammenhæng mellem eksistensen af et cykelanlæg

og antallet af cyklistuheld, men det er vanskeligt at påvise den

fordi der eksisterer få rundkørsler uden cykelanlæg – i den statistiske undersøgelse

19 ud af 88. Som nævnt i afsnit 2.4 anbefaler Schoon og van

Minnen (1994) på baggrund af en større undersøgelse cykelanlæg i rundkørsler

med flere end 8.000 indkørende bilister om året, men det er ikke

en anbefaling der kan hverken be- eller afkræftes ud fra denne undersøgelse.

For at komme en løsning nærmere kunne det være en ide at indsamle

data over flere rundkørsler. Over halvdelen af de adspurgte cyklister i

47

More magazines by this user
Similar magazines