Referat fra Pastoratets fællesmøde den 23. april 2013. - hjemmeside

vesteregesborgkirke.dk

Referat fra Pastoratets fællesmøde den 23. april 2013. - hjemmeside

Fællesrådsmøde i Næstelsø.

Mogenstrup, Hammer og Vester

Egesborg Pastorat i Næstelsø

Menighedsssal

Dagsorden Beslutning

Ikke til stede:

Pkt. 1. Velkommen og valg af

ordstyrer og referent.

Pkt.2. Gennemgang og vedtagelse

af vedtægter for fællesrådet.

Pkt. 3. Udveksling og drøftelse af

de punkter der blev vedtaget på

fællesmøde i januar:

- Arrangementsudvalg 2 fra hvert

råd – møder /planlægge

/skrive/fodre kirkebladet

- Hjemmesiden - Hvordan rent

praktisk

- Kirkebladet - Hvordan rent

praktisk.

- Studietur - m.råd og personale

- Personale -Skabe overblik.

Dato: 23.04.2013 kl 19.00 Blad nr. 1

Formandens initialer:

PR

Side 1 af 3

Rita Petersen, Ida Andersen, Berit Truelsen og Anni Friis

Mikkelsen

Pernille Roug blev valgt til ordstyrer og Anna Nonbo blev

valgt til referent.

Det blev besluttet at vedtage standardvedtægten med

følgende udfyldelser:

§ 4 stk. 1: 14 dage (frist for indgivelse af punkter til

dagsorden)

§ 4 stk 2: 8 dage (frist for udsendelse af dagsorden)

Arrangements-udvalg:

Der blev valgt 2 medlemmer fra hvert menighedsråd til

arrangementsudvalget:

Næstelsø: Berit og Birgit

Mogenstrup: Peter og Inge-Bjørg

Hammer - Vester Egesborg: Rita og Karin

Præsterne er fødte medlemmer af arr.-udvalget og det blev

besluttet, at også organisterne deltager i møderne.

Der var stemning for, at det næste fælles arrangement i

pastoratet skal ligge i september/oktober.

Hjemmesiden: Vi laver én fælles hjemmeside. Der søges

formentlig om ekspertise til arbejdet udefra. Der blev nedsat

et hjemmesideudvalg bestående af Jan (Hammer - Vester

Egesborg), Peter (Mogenstrup), Pernille (formand for

pastoratet) samt nuværende webmaster.

Kirkebladet: Det fælles kirkeblad er kommet godt fra start og

kører som det skal. Præsterne fastsætter deadline og melder

datoen ud samtidig med, at de beder om det redaktionelle

stof, som skal med i det kommende kirkeblad.

Det blev besluttet, at præsterne indhenter tilbud på trykning

af det fælles kirkeblad fra de to trykkerier, som tidligere har

trykt bladet for henholdsvis Næstelsø/Mogenstrup og

Hammer - Vester Egesborg.

Studietur: Det blev besluttet, at i år holder vi studietur, som vi

plejer, hver for sig. Dvs. Næstelsø/Mogenstrup holder

studietur for sig og Hammer - Vester Egesborg holder

studietur for sig. Der var tilslutning til, at vi måske til næste år

eller senere holder en fælles studietur for hele pastoratet.

Personale: Det blev besluttet, at formænd, kontaktpersoner

og præster sætter sig sammen i et udvalg og udarbejder

fælles aftaler om ansættelseskontrakter, afløsning etc. på

personaleområdet.


Fællesrådsmøde i Næstelsø.

Mogenstrup, Hammer og Vester

Egesborg Pastorat i Næstelsø

Menighedsssal

Dagsorden Beslutning

- Indkøb – skabe overblik over hvad

vi kan indkøbe sammen.

- Fordelingsprocent

- Præstegårdsudvalg

- Mødevirksomhed - i rådene og

centralt

- Fællesrådet - som opsamler og

fordelingsenhed

Pkt.4. Forslag om nyt navn til

pastoratet.

Pkt 5. Eventuelt

Dato: 23.04.2013 kl 19.00 Blad nr. 1

Formandens initialer:

PR

Side 2 af 3

Indkøb: Der var enighed om, at menighedsrådenes forbrug af

kontorartikler og kolonialvarer var af en så lille

størrelsesorden, at der ikke var grundlag for at foretage

fællesindkøb på det område.

På graverområdet derimod, kunne det formentning godt

betale sig at foretage fællesindkøb. Det kunne bl.a. være

m.h.t. indkøb af olie og el. Der kunne også være tale om

fællesindkøb af maskiner.

Graverne opfordres til at tage kontakt med hinanden for at

aftale muligheder for fællesindkøb.

Fordelingsprocent:

Det blev besluttet, at ved afvikling af fælles arrangementer

for de 3 menighedsråd, så deles udgifterne med 1/3 til hvert

menighedsråd.

Præstegårdsudvalg,ét eller to: Jørgen (fmd. Mogenstrup)

kontakter provstiet vedr. det juridiske, når vi har 2

præstegårde.

Hvis juraen giver os lov, så ønsker vi at beholde 2

præstegårdsudvalg indtil præstegården i Hammer er solgt.

Derefter danner vi ét præstegårdsudvalg.

Mødevirksomhed:

Det blev besluttet, at vi holder halvårlige fællesmøder og

månedlige møder i de respektive menighedsråd. Helene

deltager i møderne i Hammer - Vester Egesborg, og Mette

deltager i møderne i Næstelsø og Mogenstrup.

Fællesmøderne holdes på skift af de 3 menighedsråd.

Næstelsø har afholdt dette fællesmøde og Hammer afholder

næste fællesmøde. Det blev besluttet, at møderne afholdes

henholdsvis den 3. onsdag i januar og den 3. onsdag i

august. Næste møde i Hammer er således den 21. august.

Dagsorden og referater fra disse møder lægges på

hjemmesiden.

Fællesrådet som opsamler: Dette punkt betragtes som belyst

gennem de foregående punkter og behandles ikke

yderligere.

Forslag om nyt navn til pastoratet: Der var en drøftelse om

baggrunden for forslaget. Der blev ikke besluttet noget under

dette punkt, men punktet drøftes i de respektive

menighedsråd og tages op igen på fællesmødet i august.

Det blev besluttet, at der i skolernes 6 ugers sommerferie

kun afholdes én gudstjeneste i pastoratet hver søndag.

Erfaringen viser, at mange er på ferie, og at der derfor er


Fællesrådsmøde i Næstelsø.

Mogenstrup, Hammer og Vester

Egesborg Pastorat i Næstelsø

Menighedsssal

Dagsorden Beslutning

Fælles afslutning og ny mødedato.

Præstegårdsudvalget konstituerer

sig og finde mødedato og

arrangementsudvalget finder en

mødedato.

Tirsdag, den 23. april 2013

underskrifter

Dato: 23.04.2013 kl 19.00 Blad nr. 1

Formandens initialer:

PR

Side 3 af 3

vigende tilslutning til gudstjenesterne i skolernes

sommerferie. Der blev endvidere besluttet, at

menighedsrådene gør lidt ekstra ud af de gudstjenester, som

i nævnte periode afholdes i deres kirker.

Menighedsrådene drøfter hver især hvilke gode forslag de

har til fællesarrangementer.

Ny mødedato er som tidligere nævnte onsdag den 21.

august i Hammer Præstegård.

Mødet slut kl. 21.35.

More magazines by this user
Similar magazines