LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

Fremtidige forhold

Områdets disponering og anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som vist på kortbilag 2. Indenfor delområde I og II udlægges fire

nye erhvervsenklaver på i alt ca. 19 hektar, hvor der kan opføres erhvervsbyggeri og butikker der forhandler

særligt pladskrævende varegrupper.

Område I, II og III udlægges til erhverv med miljøklasse 1-3. Der udlægges desuden arealer til grønt område

med regnvandsbassiner.

Der kan i delområde III og VI opføres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper såsom

biler, campingvogne, både o.lign.

Bebyggelse langs motorvejen placeres i enklaver med omgivende grønne rum. Erhvervsenklaverne giver

virksomhederne mulighed for at samle sig branchevis og dermed styrke virksomhedernes samlede image og

give mulighed for nye fællesskaber.

Bebyggelse

For at sikre, at landskabet fortsat er områdets dominerende træk, stilles der særlige krav til byggeriets

udformning på bl.a. højde, farver og terrænregulering.

Landskab og beplantning

Et større areal mellem de bebyggede områder og langs motorvejen udlægges til grønt område, for at skabe en

grøn sammenhæng gennem hele området i overensstemmelse med principperne i projekt Mellemland. Området

skal fremstå som et åbent græstæppe med træer i grupper. Der udlægges brede plantebælter på 10 m langs

lokalplanens vestlige afgrænsning i delområde I. Der skal etableres plantebælter på min. 5 m., der afgrænser

de enkelte erhvervsklynger i delområde II. Der stilles særlige krav til udformning af parkering og oplag ved

motorvejen. Hegning i skel er ikke tilladt.

Indenfor lokalplanområdet ligger to §3 beskyttede vandhuller. Vandhullerne har ikke god tilstand i dag men kan

oprenses og plejes for at forbedre betingelserne for en naturlig artsrigdom. Oprensning og pleje kræver

tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven, og bør derfor ske i samarbejde med Silkeborg Kommune.

Lokalplanens vestlige del

Trafik

Lokalplanen sikrer, at Hårupvej kan forlægges mod vest gennem det eksisterende erhvervsområde, hvorved

den nuværende Hårupvej lukkes af og bliver en blind vej, der udelukkende tjener som adgangsvej for de

virksomheder der ligger i området.

Regnvandshåndtering

Regnvandet håndteres gennem fælles anlæg indenfor lokalplanområdet. For at minimere belastningen på disse

fælles anlæg opfordres grundejerne til i størst muligt omfang, at håndtere regnvand på egen grund. Denne kan

gøres bl.a. ved at faste belægninger af gang, køre- og opholdsarealer m.v. på den enkelte grund kan etableres

med permeable belægninger. Der kan desuden etableres faskiner, regnbede og tørre og våde bassiner på hver

enkelt erhvervsgrund. Alternativt ledes overfladevandet overfladisk til faskiner, regnbede samt tørre og våde

bassiner.

Der kan etableres regnvandsanlæg til brug af regnvand ifm. virksomhedens drift, havevanding, toiletskyl,

nedkøling o. lign.

Regnvandshåndtering

En permeabel belægning er en belægning hvor regnvandet løber ned gennem belægningen eller mellem

belægningens elementer. Eksempelvis belægningssten med afvanding via fuger, porøs beton, porøse

belægningssten, græsarmeringsnet og grus.

Nedsivningsanlæg for regnvand består af et sandfang og en nedsivningsdel. Nedsivningsdelen udformes som en

faskine. og er i princippet et hulrum i jorden, hvor regnvandet siver ud gennem faskinens bund og sider.

Et regnbed er en beplantet lavning hvor regnvandet kan løbe hen gennem åbne render eller i rør. Vandet

fordampes, magasineres og forsinkes før det siver ned i jorden.

LOKALPLAN 35-002 31

More magazines by this user
Similar magazines