LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

Området ligger som en mindre del af det skovdominerede søhøjland syd og øst for Silkeborg. Det stærkt

kuperede landskab er formet af store erosionsdale, som har skåret sig ned i den oprindelige moræne- flade. I

bunden af dalene har isen efterladt store bassiner, der nu er opfyldt af søer og af Gudenåen.

Silkeborgskovene er en del af Danmarks største sammenhængende skovområde og er naturligt delt i

Nordskoven, Vesterskoven, Østerskoven og Sønderskoven.

I kraft af sit naturgrundlag og sin størrelse har hele skovområdet et meget stort naturpotentiale. Nordskoven,

Vesterskoven og Østerskoven bærer præg af tidligere tiders intensive skovbrugsdrift, mens Sønderskoven er

meget afvekslende og præget af store områder med gammel løvskov. Inden for området findes en meget stor

andel af Danmarks samlede forekomst af skovnaturtypen bøg på mor med kristtorn. I Nordskoven ligger Hårup

Sande, hvor flyvesand med lave klitter har overlejret den mere næringsrige jordbund. Området er meget

næringsfattigt og indeholder nu en lysåben fyrreskov og mindre hedeområder med en artsrig svampeflora og

en skovbund med lyng og laver.

Søerne, hvoraf de største er Julsø, Borre Sø, Brassø og Silkeborg Langsø, udgør ca. 1/6 af habitatområdets

areal. De kilde- og regn- vandsfødte søer som Almind Sø og den op til 12 m dybe Slåensø er artsrige og har et

alsidigt naturindhold. I nordenden af Østerskoven findes 3 rene, brunvandede søer, Uglsø, Mørksø og Avnsø

med omgivende artsrig mosenatur.

Den lysåbne natur udgør kun en meget lille del af området. I dalen mellem Vesterskoven og Rustrup Skov

ligger Jenskær, der både rummer skovbevokset tørvemose og et mindre område med artsrig, lyskrævende

kærvegetation.

Både skov- og søområderne har stor rekreativ værdi og udnyttes ret intensivt til skovture, vandre- og

mountainbiketure, løb og sejlads.

Beskrivelse af de nærmeste habitatnaturtyper

Kort over habitatnaturtypernes bevaringsstatus og forvaltningsbehov kan ses på http://prior.dmu.dk/ (se

kortudsnit herunder).

Det fremgår her, at de habitatnaturtyper, der ligger tættest på det aktuelle lokalplanområde I Hårup, består af

naturtypen 9120 Bøg på mor med kristtorn. Områdernes naturtilstand er betegnet som hhv. god og høj,

strukturtilstanden er god, mens artstilstanden for de 2 vestligste områder er høj, men kun moderat for de

østlige skovnaturområder.

Vurdering af planens eventuelle påvirkning af habitaområdet og bilag IV arter

Planen omfatter ikke bebyggelse og anlæg umiddelbart op til habitatområdet, og der er god afstand (korteste

afstand er ca. 170 m, øvrige væsentlig længere) fra lokalplanens bebyggelse til nærmeste habitatnaturtype.

Der er i planen udlagt en grøn kile i form af et 10 meter bredt plantebælte i den vestligste ende af

lokalplanområdet. Kilen udgør en buffer mod skoven, der omfatter det pågældende habitatområde.

Mellem lokalplanområdet og skoven forløber endvidere Linåvej, som danner barriere mellem de bebyggede

arealer og skovområderne.

Realisering af lokalplan 35-002 forventes derfor ikke at medføre påvirkning af EF habitatområdets naturtyper.

Arterne på udpegningsgrundlaget består af bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder. Disse

forventes ligeledes ikke påvirket af lokalplan 35-002, idet de er tilknyttet vandløb og søer beliggende inden for

habitatområdet Disse levesteder påvirkes ikke af planen.

Af bilag IV arter er der tidligere fundet spidssnudet frø og stor vandsalamander i vandhullet beliggende mellem

Linåvej og Hårup Bygade inden for lokalplanområdet. Bestanden af spidssnudet frø er konstateret af COWI i

2008, og stor vandsalamander er fundet af Silkeborg Kommune i 2009. I 2010 er arterne ikke fundet trods flere

undersøgelser, og vandhullet betegnes som "ikke optimalt" for begge arter. Der er dog stadig mulighed for

eksistens af disse arter i vandhullet. Vandhullet ændres ikke som følge af lokalplanens realisering.

Umiddelbart syd for lokalplanområder forløber den kommende motorvej Funder - Låsby, og der er i forbindelse

med projekteringen af motorvejen konstateret en bestand af stor vandsalamander syd for Linåvej, i det

vestligste af vandhullerne ved Nyløkkevej (uden for lokalplanområdet). Der projekteres i den forbindelse med

et erstatningsvandhul syd for Linåvej 8, og forbedring af det andet vandhul på stedet til egnet ynglested for stor

vandsalamander (jd. Vejdirektoratets ansøgning om dispensationer efter naturbeskyttelsesloven af 4. juni

2010).

Både de nuværende vandhuller og den projekterede erstatningsnatur ligger uden for det aktuelle

lokalplanområde. Der forventes derfor ingen påvirkning af stor vandsalamanders levesteder som følge af

lokalplanens realisering.

Kommunen vurderer, at planen hverken i sig selv eller sammen med andre planer/projekter - her tænkes især

på motorvejsanlægget Funder - Låsby - kan påvirke Natura 2000 området eller arter på habitatdirektivets bilag

IV.

Der er derfor ikke krav om, at lokalplanens redegørelse omfatter en egentlig konsekvensvurdering af

forslagets virkninger på området.

LOKALPLAN 35-002 43

More magazines by this user
Similar magazines