26.07.2013 Views

lige muligheder for alle – altid - Fleksicurity

lige muligheder for alle – altid - Fleksicurity

lige muligheder for alle – altid - Fleksicurity

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>for</strong> <strong>alle</strong> <strong>–</strong> <strong>altid</strong> Nr. 20 august 2012 6. årgang


Indhold<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20, august 2012<br />

<strong>–</strong> magasin om det rumme<strong>lige</strong><br />

Civilsamfundets opgave:<br />

arbejdsmarked<br />

Leder ............................................side 3<br />

Re<strong>for</strong>m af fleksjob er faldet på plads .................side 4<br />

Korte fleksjob <strong>–</strong> nej tak ............................side 6<br />

Fleksjobbere i høj kurs .............................side 8<br />

Legepladser får en kærlig hånd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10<br />

Code of Care. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12<br />

Stressramte hurtigt tilbage på arbejde ................side 16<br />

Fleksjobbere? Ja, naturligvis! ........................side 18<br />

Vestjysk viljestyrke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 19<br />

Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

Unge betaler den største regning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20<br />

Truede unge ud på byggepladserne ...................side 22<br />

I rallyværkstedet er <strong>alle</strong> <strong>lige</strong> ........................side 24<br />

En samlet indsats er vejen frem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26<br />

Rengøringsjob til unge handicappede .................side 28<br />

Andres renser straffeattest på museum ...............side 30<br />

Vandretur mod et nyt liv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 32<br />

Klummen: Forkerte spørgsmål!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 35<br />

Siden sidst .......................................side 36<br />

Jeanett Dian Amonsen<br />

Redaktionschef<br />

Kjeld Søndergaard<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

2 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Mikael Hasle<br />

Journalist<br />

Anne-Dorte Boa Kock<br />

Journalist/fotograf<br />

Uafhængigt af myndigheder, interesseorganisationer<br />

og politiske holdninger vil<br />

magasinet medvirke til at være debat­ og<br />

jobskabende inden <strong>for</strong> rammerne af det<br />

rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> udkommer fire gange om året.<br />

Ansv. i <strong>for</strong>hold til presselovgivningen:<br />

Kjeld Søndergaard<br />

Redaktionschef: Jeanett Dian Amonsen<br />

I redaktionen:<br />

Mikael Hasle,<br />

Anne­Dorte Boa Kock,<br />

Morten Lund<br />

Sekretariat:<br />

Eva Maria Sloth<br />

Grafisk produktion:<br />

Huset Venture<br />

Tlf. 8628 3555<br />

Oplag: 7.500<br />

Kontakt:<br />

<strong>Fleksicurity</strong>, Huset Venture<br />

Stavtrupvej 34, 8260 Viby J<br />

Telefon: redaktion 8738 2074<br />

e­mail: redaktion@fleksicurity.dk<br />

Web: www.fleksicurity.dk<br />

Morten Lund<br />

Journalist<br />

Eva Krukow<br />

Grafiker<br />

Eva Maria Sloth<br />

Sekretær<br />

S Om<br />

social og<br />

virksom<br />

Den <strong>for</strong>nyende kraft, som udviklingen af velfærdsmodellen<br />

savner, skal der<strong>for</strong> hentes i civilsamfundet, som da også<br />

har både historisk og konkret erfaring på området<br />

Af Kjeld Søndergaard,<br />

ansvarshavende redaktør<br />

at ind i en historisk ramme er socialøkonomisk<br />

virksomhed blot en videreførelse<br />

<strong>–</strong> eller måske snarere en kombination <strong>–</strong> af tre<br />

elementer i udviklingen: andelsbevægelsen<br />

<strong>–</strong> specielt brugs<strong>for</strong>eningerne <strong>–</strong> kooperative<br />

virksomheder og det almennyttige, sociale<br />

arbejde. Selve den sociale virksomhed er<br />

altså blot en ramme om en gruppe borgeres<br />

bud på at løse et fælles erkendt problem.<br />

Med andre ord: civilsamfundets angreb på<br />

et fælles problem.<br />

Socialøkonomisk virksomhed drejer sig blot<br />

om at en gruppe borgere påtager sig at håndtere<br />

en opgave, som ikke kan løses af de<br />

enkelte, og som gennem nogle årtier traditionelt<br />

har henhørt under det offent<strong>lige</strong>. I<br />

modsætning til en privat virksomhed er en<br />

social virksomhed udelukkende drevet af opgavens<br />

løsning, mens betingelserne i øvrigt<br />

<strong>for</strong>udsættes at være markedets.<br />

Selve den sociale virksomhed er altså blot<br />

en ramme. Den sociale virksomhed er ikke<br />

i sig selv nyskabende, men alene en <strong>for</strong>mel<br />

ramme, som omkranser et nytænkende fællesskab.<br />

Den <strong>for</strong>nyende kraft, som udviklingen af<br />

velfærdsmodellen savner, skal der<strong>for</strong> hentes<br />

i civilsamfundet, som da også har både<br />

historisk og konkret erfaring på området.<br />

det at drive virksomhed kan der hentes<br />

megen nyttig inspiration og erfaring i<br />

både de kooperative virksomheders og i<br />

andelsmejeriernes historie <strong>–</strong> vel at mærke<br />

både gode og dår<strong>lige</strong> erfaringer, men det<br />

er måske de dår<strong>lige</strong> af slagsen, der er de<br />

<strong>alle</strong>rmest nyttige.<br />

Den sociale virksomhed<br />

er ikke i sig<br />

selv nyskabende,<br />

men alene en <strong>for</strong>mel<br />

ramme, som<br />

omkranser et<br />

nytænkende<br />

fællesskab<br />

Når det gælder selve den indsats, som sociale<br />

virksomheder <strong>for</strong>udsættes at varetage,<br />

er der uvurderlig støtte og erfaring at hente i<br />

hele den frivil<strong>lige</strong> sektor. Gennem langt mere<br />

end hundrede år er der på både kirkeligt<br />

og alment humanitært grundlag udøvet en<br />

kæmpemæssig social indsats uden tanke<br />

på, om der nu også har været overskud i det.<br />

Socialøkonomiske virksomheder tiltænkes<br />

en afgørende rolle, når det drejer sig om<br />

at <strong>for</strong>ny både social­ og beskæftigelsespolitikken.<br />

Men begrebet eller drifts<strong>for</strong>men<br />

„socialøkonomisk virksomhed“ er blot organiserings<strong>for</strong>m<br />

på linje med anparts­ og<br />

aktieselskaber.<br />

Indholdsmæssigt er de to vigtigste sprog<strong>lige</strong><br />

elementer i dette nye og populære projekt<br />

ordene „social“ og „virksom“. Netop de to<br />

ord driver nytænkningen og understøtter det<br />

frivil<strong>lige</strong> islæt. Meget <strong>for</strong>ståeligt har dele af<br />

den frivil<strong>lige</strong> sektor med <strong>for</strong>sigtighed og en<br />

vis <strong>for</strong>m <strong>for</strong> skepsis nærmet sig begreber<br />

som økonomi og marked i relation til en frivillig,<br />

social indsats.<br />

Den socialt innovative kraft, som danskerne<br />

indeholder, rummes i det frivil<strong>lige</strong> element.<br />

Civilsamfundets indsats skal være socialt<br />

virksomt. Demokrati drejer sig ikke blot om<br />

fireårige valghandlinger.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 3


Re<strong>for</strong>m af fleksjob<br />

er faldet på plads<br />

4 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Regeringen har indgået <strong>for</strong>lig med Konservative,<br />

Venstre og Liberal Alliance om fleksjob og førtidspension<br />

R<br />

Tekst: Morten Lund<br />

egeringen, Konservative, Venstre og<br />

Liberal Alliance er blevet enige om, hvordan<br />

<strong>for</strong>holdene fremover skal være <strong>for</strong> fleksjobbere<br />

og førtidspensionister. Dermed er<br />

måneders usikkerhed overstået <strong>–</strong> om end<br />

resultatet får en noget blandet modtagelse.<br />

Mennesker under<br />

40 år vil som udgangspunkt<br />

ikke<br />

kunne komme på<br />

førtidspension<br />

Hovedlinjerne i <strong>for</strong><strong>lige</strong>t er, at fremtidens fleksjobbere<br />

overordnet vil få færre penge <strong>for</strong> deres<br />

anstrengelser <strong>–</strong> hvor de højestlønnede<br />

kommer til at æde den største lønnedgang<br />

<strong>–</strong> mens der bliver adgang til fleksjob <strong>for</strong> mennesker,<br />

der kun kan arbejde ganske få timer.<br />

<strong>–</strong> Det er god, socialdemokratisk politik, fastslår<br />

beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.<br />

Samtidig vil mennesker under 40 år som<br />

udgangspunkt ikke kunne komme på førtidspension.<br />

Færre penge i posen<br />

På fleksjobområdet betyder re<strong>for</strong>men, at nye<br />

fleksjobbere, der under den gamle ordning<br />

havde udsigt til en relativt høj løn <strong>for</strong> relativt<br />

få timer, fremover vil få en del færre kroner<br />

i lønningsposen <strong>–</strong> mens fleksjobbere inden<br />

<strong>for</strong> lavtlønsområdet kun vil opleve mere beskeden<br />

lønnedgang. Derudover er der også<br />

en økonomisk gulerod, hvis man som fleksjobber<br />

kan <strong>for</strong>øge sine arbejdstimer.<br />

For førtidspensionisterne gælder det, at<br />

mennesker under 40 år ikke vil kunne få<br />

tilkendt permanent førtidspension <strong>–</strong> og at<br />

ældre førtidspensionister <strong>lige</strong>ledes i første<br />

omgang kun vil kunne få tilkendt tidsbegrænset<br />

førtidspension. Til gengæld vil de<br />

midlertidige førtidspensionister komme i<br />

ressource<strong>for</strong>løb, hvor deres arbejdsevne,<br />

<strong>muligheder</strong> og behov kommer i centrum.<br />

Blandede bolsjer<br />

Modtagelsen af <strong>for</strong><strong>lige</strong>t er en pose blandede<br />

bolsjer.<br />

<strong>–</strong> En god re<strong>for</strong>m, der flytter mennesker fra<br />

passiv <strong>for</strong>sørgelse tættere på arbejdsmarkedet,<br />

og et incitament til at arbejde mere,<br />

hvis arbejdsevnen <strong>for</strong>bedres, lyder det således<br />

fra Kommunernes Lands<strong>for</strong>ening, mens<br />

Dansk Arbejdsgiver<strong>for</strong>ening kalder re<strong>for</strong>men<br />

<strong>for</strong> „uambitiøs“ og „ufærdig“.<br />

Heller ikke Danske Handicaporganisationer,<br />

Gigt<strong>for</strong>eningen, HK eller FTF er imponerede:<br />

<strong>–</strong> Et sørgeligt politisk valg, vurderer direktør<br />

i Gigt<strong>for</strong>eningen Lene Witte.<br />

<strong>–</strong> Politikerne har med re<strong>for</strong>men fjernet en<br />

af de vigtigste grundpiller i dansk handicappolitik:<br />

Den lønmæssige <strong>lige</strong>stilling, der har<br />

betydet, at mennesker med handicap og<br />

syge hidtil har kunnet leve som <strong>alle</strong> andre.<br />

Ubegrænsede dagpenge<br />

På enkelte områder er <strong>for</strong>ligspartierne dog<br />

kommet de mange kritiske røster i møde:<br />

I sit oprinde<strong>lige</strong> <strong>for</strong>slag lagde regeringen således<br />

op til, at ledige fleksjobbere kun kunne<br />

modtage 89 procent af dagpengebeløbet i<br />

to år <strong>–</strong> <strong>for</strong> derefter at skulle klare sig <strong>for</strong> en<br />

takst, der svarer til kontanthjælpen. Den<br />

tidsbegrænsning er blevet fjernet i <strong>for</strong>handlingerne,<br />

således at ledige fleksjobbere <strong>–</strong> og<br />

fleksjobbere der mister deres arbejde <strong>–</strong> fremover<br />

<strong>for</strong>bliver på de 89 procent af dagpengesatsen,<br />

indtil de finder et nyt fleksjob. De to<br />

satser i spil er henholdsvis 15.200 kroner<br />

og 10.300 kroner om måneden.<br />

Dertil er det oprinde<strong>lige</strong> <strong>for</strong>slags farvel til<br />

fleksjob <strong>for</strong> selvstændige blevet pillet ud af<br />

den ende<strong>lige</strong> aftale, så også denne gruppe<br />

fremover vil kunne visiteres til fleksjob.<br />

Og endelig vil det ikke have nogen betydning<br />

<strong>for</strong> fleksjobbere, om de er medlem af en akasse<br />

eller ej.<br />

Re<strong>for</strong>men af fleksjob­ og førtidspensionsområdet,<br />

der skal vedtages i Folketinget og efter<br />

planen træde i kraft til januar, <strong>for</strong>ventes at<br />

hente 1,9 milliarder kroner i 2020 <strong>–</strong> penge,<br />

som er øremærket til mere uddannelse og<br />

<strong>for</strong>skning.<br />

For mennesker, der <strong>alle</strong>rede er i fleksjob,<br />

får re<strong>for</strong>men ikke nogen betydning, før de<br />

eventuelt skifter arbejde.<br />

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 5


Virksomheder:<br />

Korte fleksjob<br />

<strong>–</strong> nej tak<br />

I fleksjobre<strong>for</strong>men, der blev <strong>for</strong>handlet på plads sidst i juni, vil regeringen give<br />

personer med begrænset arbejdsevne mulighed <strong>for</strong> at komme i korte<br />

fleksjob <strong>–</strong> helt ned til to­tre timer om ugen. Men den er danske<br />

virksomheder ikke med på, viser ny undersøgelse<br />

E<br />

Tekst: Jeanett Dian Amonsen<br />

n del af den re<strong>for</strong>m som Christiansborg­politikerne<br />

blev færdige med sidst i juni,<br />

drejer sig om, at fremtidens fleksjobbere skal<br />

bestride stillinger på ganske lave timetal.<br />

Men syv ud af ti virksomheder vil slet ikke<br />

ansætte fleksjobbere tre timer ugentligt,<br />

viser en undersøgelse <strong>for</strong>etaget af Ox<strong>for</strong>d<br />

Research <strong>for</strong> Danske Handicaporganisationer.<br />

En tredjedel af de 510 adspurgte<br />

virksomheder siger sågar nej til at ansætte<br />

en medarbejder på ti timer ugentligt. Det er<br />

simpelt hen <strong>for</strong> besværligt, mener virksomhederne.<br />

Manglende kontakt<br />

<strong>–</strong> Der vil være alt <strong>for</strong> lidt kontakt mellem<br />

medarbejder og virksomhed. Administrativt<br />

bliver det tungt at have folk ansat tre timer<br />

om ugen, svarer en virksomhed.<br />

<strong>–</strong> Vi har ikke nogen arbejdsopgaver, der kan<br />

bestrides på den tid, svarer en anden virksomhed.<br />

Virksomhedernes modvilje taler altså stik<br />

mod regeringens fleksjobplaner. Virksomhedernes<br />

begrundelser <strong>for</strong> ikke at kunne<br />

6 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

ansætte mennesker med meget nedsat arbejdsevne<br />

er, at arbejdsopgaver ikke kan<br />

tilrettelægges ud fra så kort en arbejdsuge.<br />

Samtidig viser undersøgelsen, at ant<strong>alle</strong>t af<br />

virksomheder med fleksjobansatte er faldet<br />

fra 54,8 % til 43,1 %.<br />

Fiasko på vej<br />

Hos Danske Handicaporganisationer modtages<br />

undersøgelsen resultat med frustration:<br />

<strong>–</strong> Når vi har fået en undersøgelse, som viser,<br />

at vi har et arbejdsmarked, som er så<br />

lidt parat til at spille med på musikken, så<br />

tror jeg simpelt hen det her ender med en<br />

fiasko, siger Stig Langvad, <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> Danske<br />

Handicaporganisationer<br />

Man er nødt til at gå anderledes til værks,<br />

vurderer <strong>for</strong>manden:<br />

<strong>–</strong> Regeringens intention er meget god, <strong>for</strong>di<br />

de vil have nogle flere mennesker ud på<br />

arbejdsmarkedet, så vi undgår at mennesker<br />

bliver førtidspensioneret. Men med et<br />

resultat som det her, så er det et mål, som<br />

man ikke kan løfte, uden at man gør noget<br />

ekstraordinært, siger Stig Langvad.<br />

Tilskud eller tvang<br />

Ifølge Stig Langvad skal der gives gulerødder<br />

til arbejdsgiverne <strong>for</strong> at de vil oprette<br />

et større antal stillinger til folk med stærkt<br />

begrænset arbejdsevne:<br />

<strong>–</strong> Jeg tror, man skal give arbejdsgiverne<br />

nogle økonomiske incitamenter eller direkte<br />

tilskud. Eller også bliver man nødt til at<br />

pålægge dem, at den opgave skal de bare<br />

løse. Og så bliver det med tvang, siger han.<br />

Virksomheder siger i stor<br />

stil nej tak til at fleksjobbere<br />

kan arbejde ganske få timer.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 7


Fleksjobbere<br />

i høj kurs<br />

TopVirk i Frederikshavn er tæt på at have sit første hold fleksjobbere<br />

i arbejde <strong>–</strong> <strong>alle</strong>rede inden <strong>for</strong>beredelserne er afsluttet<br />

F<br />

Tekst og foto: Morten Lund<br />

laget vajer over virksomheden TopVirk i <strong>–</strong><br />

udkanten af Frederikshavn, som det jævnligt<br />

har gjort de seneste måneder: Dannebrog<br />

kommer op, hver gang en af virksomhedens<br />

fleksjobbere får arbejde andre steder. I dag<br />

er det Lone Kongsbak, der afbryder sit <strong>for</strong>beredelseskursus<br />

før tiden <strong>–</strong> <strong>for</strong> at begynde<br />

i fleksjob i en tøjbutik.<br />

<strong>–</strong> I mit drømmejob. Jeg er oprindeligt butiksuddannet,<br />

selvom jeg har arbejdet uden<br />

<strong>for</strong> branchen de seneste 14 år. De seneste<br />

treethalvt år har jeg så gået som arbejdsløs<br />

fleksjobber. Men TopVirk <strong>for</strong>midlede kontakten<br />

til en tøjbutik i Skagen. Jeg var til samtale<br />

i går. Og jeg begynder i butikken i morgen,<br />

<strong>for</strong>tæller hun.<br />

TopVirk startede et otteugers <strong>for</strong>beredelseskursus<br />

med 12 kursister <strong>for</strong> et par måneder<br />

siden. Og langt de fleste er <strong>alle</strong>rede<br />

kommet videre.<br />

<strong>–</strong> Vi havde egentlig regnet med selv at ansætte<br />

en del af kursisterne fra vores første<br />

hold. Men vi må vente <strong>–</strong> og i stedet glæde os<br />

over, at det lokale erhvervsliv tager så godt<br />

mod „vores“ fleksjobbere, siger direktør <strong>for</strong><br />

TopVirk, Børge Landgrebe.<br />

Vi klarer bøvlet<br />

TopVirk blev etableret den 15. februar i år <strong>–</strong><br />

med <strong>for</strong>målet dels selv at ansætte et antal<br />

fleksjobbere, dels at uddanne ledige fleksjobbere,<br />

så de kan blive ansat i andre virksomheder.<br />

8 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 12 2010<br />

Mange virksomheder tænker at „fleksjobbere<br />

er <strong>for</strong> meget bøvl“. Men vi kan klare alt<br />

bøvlet <strong>for</strong> dem ved at vi ansætter folk <strong>–</strong> og<br />

så lejer dem ud til konkrete opgaver hos<br />

virksomhederne.<br />

<strong>–</strong> Indtil videre har vi selv ansat tre fleksjobbere:<br />

En underviser, en pedel og en konsulent,<br />

der skal finde fleksjob hos andre<br />

virksomheder, <strong>for</strong>tæller han. Vi har sagt, at<br />

målet <strong>for</strong> TopVirk er 20 fleksjobbere her i<br />

huset <strong>–</strong> men jeg er <strong>alle</strong>rede sikker på, at vi<br />

med tiden bliver flere.<br />

Kun fantasien<br />

sætter grænser <strong>for</strong>,<br />

hvilke opgaver vi<br />

kan påtage os<br />

Derudover vil TopVirk selv tilbyde at påtage<br />

sig regnskab og administration <strong>for</strong> andre<br />

virksomheder <strong>–</strong> og en stor hal står netop nu<br />

og tripper <strong>for</strong> at blive taget i brug til pakke­<br />

og montagearbejde.<br />

<strong>–</strong> På længere sigt er det faktisk kun fantasien,<br />

der sætter grænser <strong>for</strong>, hvilke opgaver<br />

vi kan påtage os her i huset <strong>–</strong> eller i<br />

kortere eller længere vikariater hos andre<br />

virksomheder.<br />

Børge Landgrebe har to kollegaer, som ikke<br />

er fleksjobbere: Souschef Henrik Dørum<br />

og virksomhedens revisor, der skal klæde<br />

medarbejderne i den kommende regnskabsafdeling<br />

på til at påtage sig regnskabs­ og<br />

administrationsarbejde „ud af huset“.<br />

Tæt på kommune og erhvervsliv<br />

<strong>–</strong> Vi har i <strong>for</strong>vejen en solid erfaring fra arbejdet<br />

i det kommunale system, hvilket er<br />

en utroligt stor <strong>for</strong>del <strong>–</strong> blandt andet <strong>for</strong>di<br />

vi fra dag ét har haft et meget tæt samarbejde<br />

med Frederikshavn Kommune, siger<br />

Børge Landgrebe.<br />

Årsagen til TopVirks flyvende start skal findes<br />

netop i det store netværk, Børge Landgrebe<br />

og Henrik Dørum har haft at trække<br />

på <strong>lige</strong> fra starten.<br />

<strong>–</strong> Ligesom vi kender kommunen, kender vi<br />

virksomhederne <strong>–</strong> ofte på det person<strong>lige</strong><br />

plan. Der<strong>for</strong> kan vi finde det perfekte match<br />

mellem en fleksjobber og en virksomhed. Vi<br />

tror på, at omkring 85 procent af de folk, vi<br />

tager ind, også vil <strong>for</strong>tsætte i et fleksjob et<br />

eller andet sted.<br />

<strong>–</strong> Også <strong>for</strong>di virksomhederne faktisk er meget<br />

bevidste om deres sociale ansvar: Vi<br />

diskuterer næsten aldrig løn, når vi <strong>for</strong>eslår<br />

dem at ansætte en fleksjobber, <strong>for</strong>tæller<br />

Børge Landgrebe.<br />

TopVirk er etableret som en selvejende institution<br />

og er finansieret med satspuljemidler.<br />

Lone Kongsbak afbryder sit otte<br />

ugers <strong>for</strong>beredelseskursus hos<br />

TopVirk <strong>for</strong> at begynde i et fleksjob<br />

i en tøjbutik: Drømmejobbet!<br />

siger hun.<br />

Børge Landgrebe og Henrik Dørum har<br />

mange års erfaring fra det kommunale<br />

system og et solidt kendskab til det<br />

lokale erhvervsliv, når de skal finde<br />

arbejde til deres fleksjobbere.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 9


Legepladser får<br />

en kærlig hånd<br />

Fleksjobbere ansat et år til renovering af legepladser og<br />

opstilling af nye legeredskaber på skoler og institutioner<br />

L<br />

Tekst og foto: Morten Lund<br />

egepladsen på Dronninglund Skole<br />

har fået et helt nyt ansigt, efter en gruppe<br />

fleksjobbere er gået i gang med værktøj og<br />

maling. Eksisterende legeredskaber er blevet<br />

renoveret og en ny klatrevæg rejser sig<br />

nu tillokkende midt på pladsen.<br />

Eigil Vesterby, Per Sauer Nielsen og René<br />

Nygreen har arbejdet på legepladsen halvanden<br />

måned, hvor de som fleksjobbere<br />

lægger fire timers arbejde om dagen i <strong>for</strong>bedringer<br />

<strong>for</strong> skolens unger.<br />

<strong>–</strong> Vores legepladser <strong>for</strong>faldt, og vores „alminde<strong>lige</strong>“<br />

medarbejdere havde ikke tid til at<br />

gøre noget ved det, <strong>for</strong>tæller jobcenterchef<br />

i Brønderslev Kommune, Britt Manniche.<br />

<strong>–</strong> Samtidig har vi mange ledige fleksjobbere,<br />

så løsningen lå faktisk <strong>lige</strong> <strong>for</strong>: Vi udvalgte<br />

syv ledige fleksjobbere til arbejdet <strong>–</strong> i første<br />

omgang er de ansat <strong>for</strong> et år. Økonomien skal<br />

holde sig inden <strong>for</strong> de eksisterende budgetter,<br />

og hvis det lykkes, kan jeg fint <strong>for</strong>estille<br />

mig, perioden bliver længere.<br />

Og selvom jobbet er tidsbegrænset, er de<br />

tre fleksjobbere på Dronninglund Skole særdeles<br />

tilfredse:<br />

<strong>–</strong> Vi har fået noget at stå op til om morgenen,<br />

<strong>lige</strong>som økonomien også er blevet bedre.<br />

<strong>–</strong> Og legepladserne trænger virkelig til både<br />

tømrerarbejde og en god gang maling.<br />

10 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Tømrer i spidsen<br />

Arbejdet følges tæt af tilsynsførende Henning<br />

Kristensen, der selv er pensioneret tømrer.<br />

Han har også været med til at udvælge de syv<br />

personer, der er blevet ansat på projektet.<br />

<strong>–</strong> Kommunen havde udvalgt 10 fleksjobbere,<br />

som jeg så skulle skære ned til syv. I<br />

den proces har jeg først og fremmest lagt<br />

vægt på, at folk skulle have lyst til arbejdet<br />

på legepladserne <strong>–</strong> og så ville jeg gerne have<br />

en del håndværkere sammen med de ufaglærte,<br />

siger han.<br />

Vi har fået noget<br />

at stå op til om<br />

morgenen, <strong>lige</strong>som<br />

økonomien også er<br />

blevet bedre<br />

Derudover står Henning Kristensen også <strong>for</strong><br />

løbende at indgå aftaler med institutioner,<br />

der gerne vil have lagt nogle kær<strong>lige</strong> håndværkerhænder<br />

på deres legered skaber <strong>–</strong><br />

<strong>lige</strong>som han sikrer, at de nødvendige materialer<br />

er til stede på byggepladserne.<br />

Et rigtigt job<br />

Eigil Vesterby, Per Sauer Nielsen og René<br />

Nygreen har gået ledige mellem et halvt og<br />

et helt år, inden de kom i gang med legepladsprojektet.<br />

<strong>–</strong> Med en del arbejdsprøvninger, hvor jeg<br />

bare endte med at arbejde gratis i en periode,<br />

<strong>for</strong>tæller René Nygreen. Det er fint, at<br />

der denne gang kom et rigtigt job ud af det.<br />

De tre Dronninglund­håndværkere er mellem<br />

25 og 58 år.<br />

<strong>–</strong> Generelt er vi dog flest lidt ældre til arbejdet,<br />

siger de.<br />

Legepladsen på Dronninglund Skole bliver<br />

renoveret af en tømrer, en rørlægger og en<br />

ufaglært.<br />

<strong>–</strong> Puslespillet har skullet gå op, så vi fik sammensat<br />

en gruppe, der matchede hinanden<br />

på <strong>alle</strong> måder, siger Britt Manniche.<br />

Per Sauer Nielsen og Eigil Vesterby<br />

har fast arbejde frem til midten af<br />

maj næste år med renovering af<br />

legepladser i Brønderslev Kommune.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 11


12 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Code of Care<br />

<strong>–</strong> en bevægelse<br />

i bevægelse<br />

I fremtiden er der ingen der gider at handle med din virksomhed,<br />

hvis du ikke tager et socialt ansvar og ansætter mennesker på kanten af<br />

arbejdsmarkedet. Det mener nonprofitorganisationen Code of Care, som<br />

får flere og flere medlemmer<br />

D<br />

Tekst og foto:<br />

Anne-Dorte Boa Kock<br />

”<br />

em, der ikke kan bruges til noget<br />

i det veltrimmede, industrialiserede samfund, kan<br />

bruges til noget andet“<br />

En udtalelse der er til at tage at føle på og sagt af<br />

den danske filosof og professor Steen Hildebrandt.<br />

Han står sammen med en række erhvervsledere i<br />

spidsen <strong>for</strong> organisationen Code of Care <strong>–</strong> en nonprofit,<br />

erhvervsdrivende <strong>for</strong>ening, som vil hjælpe<br />

virksomheder med at vise social ansvarlighed. I<br />

fremtiden skal det være et vilkår og en nødvendighed,<br />

at erhvervslivet tager hånd om de svage.<br />

Et grundvilkår at vise socialt ansvar<br />

<strong>–</strong> Hvis din virksomhed på nogen måde skal kunne<br />

klare sig på fremtidens globale marked, vil social<br />

ansvarlighed blive et grundvilkår <strong>for</strong> at drive <strong>for</strong>retning,<br />

siger Steen Hildebrandt.<br />

<strong>–</strong> Der burde være et fag i folkeskolen, som hjælper<br />

børn til at udvikle social intel<strong>lige</strong>ns. Den type intel<strong>lige</strong>ns<br />

som handler om at vise empati og ægte interesse<br />

<strong>for</strong> sine medmennesker, siger han.<br />

Manglende socialt ansvar koster hvert år samfundet<br />

55 mia. kroner. Det påpeger Det Sociale Netværk<br />

med henvisning til en hvidbog fra Det Nationale<br />

Forskningscenter <strong>for</strong> Arbejdsmiljø.<br />

Dem der ikke kan<br />

bruges til noget, kan<br />

bruges til noget andet<br />

professor Steen Hildebrandt<br />

Sæt sagen før profit<br />

Og det er netop medmenneskelighed Code of Care<br />

handler om, <strong>for</strong>tæller sekretariatschef i organisationen,<br />

Tommy Wølk.<br />

<strong>–</strong> Det er så vigtigt at blive set og anerkendt som<br />

menneske <strong>–</strong> det har <strong>alle</strong> brug <strong>for</strong>.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 13


Tommy Wølk, sekretariatschef i Code of Care. Glade medarbejdere øger produktiviteten og det giver økonomisk gevinst i<br />

en virksomhed mener organisationen Code of Care.<br />

Code of Cares Advisory Board holder møde.<br />

14 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 12 20 2012 2010<br />

<strong>–</strong> Det er der<strong>for</strong> en katastrofe, at vi udelukker mennesker<br />

på kanten af arbejdsmarkedet <strong>–</strong> bare <strong>for</strong>di<br />

helbredsmæssige problemer <strong>for</strong>hindrer dem i at<br />

varetage et ordinært arbejde på 37 timer om ugen.<br />

Samfundet taber<br />

dobbelt ved ikke at<br />

gøre en social indsats<br />

Det dur ikke. Vi taler om store menneske<strong>lige</strong> omkostninger,<br />

som tilmed koster samfundet 55 mia.<br />

kr. om året, siger Tommy Wølk.<br />

<strong>–</strong> Samfundet taber jo dobbelt ved ikke at gøre en<br />

social indsats. Dels i <strong>for</strong>m af kolossale økonomiske<br />

omkostninger og dels ved ikke at benytte sig af, at<br />

mennesker får troen på sig selv tilbage, er mindre syge<br />

og på den måde skaber merværdi i en virksomhed.<br />

Eksemplet Bhutan<br />

Professor Steen Hildebrandt har taget et dybt blik<br />

i krystalkuglen og fundet inspiration i det lille land<br />

Bhutan i Himalaya.<br />

<strong>–</strong> For danske politikere er „økonomisk vækst“ det<br />

<strong>alle</strong>rvigtigste. Vi måler landets succes på størrelsen<br />

af vores bruttonationalprodukt. Vender vi derimod<br />

blikket mod Bhutan, så ser succes­ og lykkeparametrene<br />

helt anderledes ud. Her måles et lands<br />

velstand i et lykkeindeks, og Kommissionen <strong>for</strong><br />

Brutto National Lykke er et af de største offent<strong>lige</strong><br />

kontorer i Bhutan. 77 personer arbejder dagligt<br />

med at definere, måle og udvikle begrebet lykke,<br />

<strong>for</strong>tæller Steen Hildebrandt.<br />

<strong>–</strong> En embedsmand fra Bhutan siger: „I er et fattigt<br />

land i Danmark. Brug andre måleparametre end økonomi.<br />

Vis dog respekt <strong>for</strong> miljøet og menneskene.“<br />

Og det er jo sandt. Jeg tror det er vigtigt, at vi gør<br />

noget nu, siger Steen Hildebrandt.<br />

Og det er netop den bhutanske tankegang, der<br />

danner baggrund <strong>for</strong> organisationen Code of Care.<br />

Social ansvarlighed skal være en del af ledelsens<br />

strategi, og medarbejderne skal være klædt på til<br />

at inddrage mennesker, der har behov <strong>for</strong> sær<strong>lige</strong><br />

vilkår på arbejdspladsen.<br />

<strong>–</strong> Virksomhedens sociale kapital øges, når du viser<br />

social ansvarlighed. Det kan ses på bundlinjen,<br />

siger Tommy Wølk.<br />

<strong>–</strong> Dine medarbejderes trivsel kan lynhurtigt aflæses<br />

på statistikken over sygefravær. Fysisk og mental<br />

sundhed giver effektivitet i produktionsprocessen<br />

og servicen over <strong>for</strong> kunder øges.<br />

Det er indlysende, at det hænger sådan sammen,<br />

siger Tommy Wølk.<br />

En bevægelse i bevægelse<br />

<strong>–</strong> Gennem workshops og in<strong>for</strong>mationsmøder vil<br />

vi skabe indsigt hos ledere og medarbejdere i <strong>for</strong>hold<br />

til at se det <strong>for</strong>retningsmæssige potentiale i<br />

at inddrage social ansvarlighed i virksomhedsstrategien.<br />

I Code of Care indgår vi også i tænketanke<br />

og udvikler jobmatchdatabaser med blandt andre<br />

Ofir.dk og Huset Venture <strong>–</strong> en database som hedder<br />

Carejob.nu. Vi har også oprettet CV­databaser<br />

med kommunerne og Uddannelsescenter Holstebro,<br />

<strong>for</strong>tæller Tommy Wølk.<br />

<strong>–</strong> Vi oplever en meget stor erhvervsmæssig interesse<br />

<strong>for</strong> at blive en del af Code of Care. Så vi må<br />

siges at være en bevægelse i kraftig bevægelse.<br />

fakta<br />

• Code of Care er en nonprofit, erhvervsdrivende<br />

<strong>for</strong>ening med en bestyrelse, et advisory board,<br />

et sekretariat og lokale repræsentationer rundt<br />

omkring i Danmark<br />

• Organisationen indsamler viden og<br />

in<strong>for</strong>merer om socialt ansvar<br />

• Code of Cares logo signalerer,<br />

at to mennesker tager omsorg <strong>for</strong> en tredje<br />

• Læs mere på Codeofcare.dk og Carejob.nu<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 15


Stressramte hurtigt<br />

tilbage på arbejde<br />

H<br />

16 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 12 2012 2010<br />

En medarbejder, der melder sig syg med stress, mødes ofte af usikre<br />

ledere, som har svært ved at tage sygefraværssamtalen. Det er farligt,<br />

<strong>for</strong> sygemeldte med stress har brug <strong>for</strong> en tidlig indsats<br />

Tekst:<br />

Jakob Rom Johansen, CABI<br />

ver dag melder ca. 140.000 danskere<br />

sig syge, og det skønnes, at op mod<br />

hver fjerde sygemelding har psykiske årsager.<br />

Heraf tegner lette psykiske lidelser som<br />

stress og depression sig <strong>for</strong> langt de fleste.<br />

CABI (Center <strong>for</strong> Aktiv Beskæftigelsesindsats)<br />

og <strong>for</strong>eningen Personalechefer i Danmark<br />

har udgivet en gratis dvd med titlen<br />

Stress og psykiske lidelser, som skal hjælpe<br />

ledere i virksomheder til at få en bedre <strong>for</strong>ståelse<br />

<strong>for</strong>, hvad stress og depression er.<br />

Og hvordan man som leder skal gribe sygemeldingen<br />

an.<br />

Selvom stress og<br />

depression er ganske<br />

udbredt, er det<br />

ofte et ømtåleligt<br />

emne <strong>for</strong> lederen<br />

Du kan <strong>alle</strong>rede nu se <strong>alle</strong> filmene på www.<br />

vimeo.com/cabi, hvor du fx kan hente dem til<br />

at lægge ind på din egen hjemmeside. Hvis<br />

du vil have et fysisk eksemplar af dvd’en,<br />

kan du bestille den på www.cabiweb.dk/film.<br />

Det er folkesygdomme<br />

I filmene deltager blandt andet speciallæge<br />

i psykiatri Jesper Karle, PPclinic, som <strong>for</strong>klarer,<br />

hvad stress er, hvordan den opstår,<br />

og hvordan man som leder kan gribe sygemeldingen<br />

an.<br />

<strong>–</strong> Vi har at gøre med folkesygdomme, som<br />

rammer bredt, og som vi <strong>alle</strong> sammen har risiko<br />

<strong>for</strong> at udvikle. Der er ingen ledere, der går<br />

fri af den problemstilling, siger Jesper Karle.<br />

Men selvom stress og depression altså er<br />

ganske udbredt, er det ofte et ømtåleligt<br />

emne <strong>for</strong> lederen, når en medarbejder bliver<br />

syg med stress eller depression.<br />

Lederne tøver<br />

<strong>–</strong> Desværre venter lederne ofte <strong>for</strong> længe<br />

med at tage samtalen, når det kommer til<br />

sygefravær af psykiske årsager. Det er farligt,<br />

<strong>for</strong> <strong>lige</strong> præcis med denne type sygdomme er<br />

det vigtigt med en tidlig og løbende kontakt<br />

til den sygemeldte fra lederen, siger seniorkonsulent<br />

og markedsleder hos CABI, Lars<br />

Nellemann, der også er ekspert i stress og<br />

psykisk sårbarhed.<br />

Den første kontakt til den sygemeldte skal<br />

vise, at lederen viser omsorg, og siden kan<br />

medarbejderen evt. inviteres på en kop kaffe,<br />

så han eller hun bevarer kontakten til arbejdspladsen<br />

og får mødt kollegaerne igen.<br />

Samtaler hjalp Rikke tilbage<br />

På dvd’en deltager også ledere, der <strong>for</strong>tæller<br />

om, hvad deres ud<strong>for</strong>dringer var, da de<br />

først stiftede bekendtskab med sygemeldinger<br />

af psykiske årsager. Og endelig er<br />

også nogle af de medarbejdere med, som<br />

har været sygemeldte med stress eller depression.<br />

F.eks. Rikke, der er skolesekretær<br />

på Skansevejens Skole i Fredericia, og som<br />

har været sygemeldt med stress. Hendes vej<br />

tilbage på job kom bl.a. gennem samtaler<br />

med skoleleder Egon Sørensen.<br />

<strong>–</strong> Da jeg havde fået snakket med Egon første<br />

gang og fået taget hul på, at det var okay,<br />

at jeg græd lidt i telefonen og var ked af, at<br />

jeg havde det, som jeg havde det, så var<br />

det faktisk dejligt med den regelmæssige<br />

kontakt, siger hun.<br />

<strong>–</strong> Vi blev enige om løbende at snakke sammen<br />

ca. en gang om ugen, se tiden an og<br />

stille og roligt finde frem til et tidspunkt, hvor<br />

jeg skulle starte op igen, <strong>for</strong>tæller Rikke.<br />

vimeo.com/cabi cabiweb.dk/film<br />

Desværre venter lederne ofte <strong>for</strong> længe med at tage samtalen, når det kommer til sygefravær af psykiske årsager,<br />

<strong>for</strong>tæller seniorkonsulent og markedsleder hos CABI, Lars Nellemann, der også er ekspert i stress og psykisk sårbarhed.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 17


Fleksjobbere?<br />

Ja, naturligvis!<br />

F<br />

18 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Tekst: Mikael Hasle<br />

Foto: Anne-Dorte Boa Kock<br />

em fleksjobbere og syv ansat på ordinære<br />

vilkår er en flot demonstration af rummelighed<br />

<strong>–</strong> og netop fleksjobbernes færre<br />

arbejdstimer passer købmand Niels Peter<br />

Skræddergård glimrende:<br />

<strong>–</strong> Det er næsten umuligt at finde folk, der vil<br />

arbejde på deltid, så fleksjobberne passer<br />

perfekt til min <strong>for</strong>retnings behov, siger han.<br />

Der<strong>for</strong> har han gjort stor brug af fleksjobordningen<br />

<strong>lige</strong> siden han overtog <strong>for</strong>retningen<br />

på Struervej <strong>for</strong> fireethalvt år siden:<br />

<strong>–</strong> Vi bruger selvfølgelig også ungarbejdere<br />

til mange arbejdsopgaver, men jeg er rigtigt<br />

glad <strong>for</strong> at kunne ansætte modne og erfarne<br />

mennesker som ved, hvordan man gebærder<br />

sig i en butik.<br />

Nyt tema i <strong>Fleksicurity</strong><br />

Vi møder de ganske alminde<strong>lige</strong> fleksjobbere på arbejdet<br />

Fremover kan du i hvert nummer af <strong>Fleksicurity</strong> møde nogle af de ganske alminde<strong>lige</strong> fleksjobbere, som er med til at holde hjulene i gang<br />

på de danske arbejdspladser. Du kan høre om deres erfaringer på arbejdspladsen og om deres tanker om det at være fleksjobbere.<br />

Vi lægger ud i Holstebro. Vestjysk<br />

Super Spar­købmanden er ikke i tvivl<br />

<strong>–</strong> fleksjobbere passer perfekt til hans <strong>for</strong>retning<br />

Dyster fremtid<br />

Blandt fleksjobbere hersker der en anspændt<br />

usikkerhed <strong>for</strong> fremtiden <strong>–</strong> <strong>for</strong> hvad nu hvis<br />

den bebudede fleksjobre<strong>for</strong>m bliver vedtaget?<br />

Den vil betyde væsentligt ander ledes<br />

vilkår <strong>for</strong> både fremtidens fleksjobbere og<br />

<strong>for</strong> nuværende fleksjobbere, som finder et<br />

nyt job.<br />

Niels Peter Skræddergaard er ikke i tvivl <strong>–</strong><br />

det bliver <strong>for</strong> dyrt at ha’ fleksjobbere ansat:<br />

<strong>–</strong> Hvis den re<strong>for</strong>m bliver vedtaget, kan jeg<br />

desværre ikke ansætte flere fleksjobbere<br />

<strong>–</strong> de bliver simpelthen <strong>for</strong> dyre. Jeg skal jo<br />

respektere deres skånehensyn, og den nuværende<br />

ordning med lønrefusion har indbygget<br />

en kompensation <strong>for</strong> den del. Men<br />

hvis jeg skal betale dem time <strong>for</strong> time, kan<br />

det ikke betale sig <strong>for</strong> mig mere.<br />

Hans afsluttende bemærkning er da også<br />

mere et spørgsmål:<br />

<strong>–</strong> Bliver den vedtaget?<br />

Det er næsten umuligt<br />

at finde folk, der<br />

vil arbejde på deltid,<br />

så fleksjobberne<br />

passer perfekt<br />

viljestyrke<br />

L<br />

Valget mellem revalidering og fleksjob lå <strong>lige</strong> <strong>for</strong> da vestjyske Lene og Lene<br />

fik helbredsproblemer. Til alt held fik en arbejdsgiver øje på deres kompetencer<br />

Tekst: Mikael Hasle<br />

Foto: Anne-Dorte Boa Kock<br />

ene Skød Kristensen og Lene Alm<br />

sidder skulder ved skulder i den trange kaffestue<br />

i Super Spar i Holstebro. Her udgør<br />

fleksjobberne knapt halvdelen af personalet<br />

<strong>–</strong> til stor glæde <strong>for</strong> både arbejdsgiver og<br />

ansatte.<br />

Seje piger<br />

Og det er to seje piger, der tager imod <strong>Fleksicurity</strong>s<br />

udsendte <strong>–</strong> to piger, som har måttet<br />

vænne sig til tanken om, at <strong>for</strong>dums arbejdsevne<br />

er en saga blot.<br />

Lene Alm <strong>for</strong>tæller om et langt arbejdsliv<br />

i blandt andet restaurationsbranchen, et<br />

arbejdsliv som efterhånden sled hende op,<br />

så hun som 44­årig måtte overgive sig til<br />

slidgigten og blev visiteret til fleksjob:<br />

<strong>–</strong> Det sværeste er at vænne sig til tanken<br />

om, at man slet ikke kan det samme som<br />

før; at man skal trappe kraftigt ned. Men<br />

når man har affundet sig med den virkelighed,<br />

knokler man bare på igen <strong>–</strong> men på et<br />

lavere niveau, selvfølgelig.<br />

Men man skal også være opmærksom på,<br />

hvor mange timers fleksjob man bliver visiteret<br />

til, siger Lene:<br />

<strong>–</strong> Det kan være svært at få et fleksjob på 20<br />

timer, <strong>for</strong> mange virksomheder synes, man<br />

er <strong>for</strong> løntung <strong>–</strong> så man skal gerne have flere<br />

timer, <strong>for</strong>tæller hun, og Lene Skød supplerer:<br />

<strong>–</strong> Ens timetal afhænger også af, hvilken sagsbehandler<br />

man får. For hvis man kun kan<br />

klare <strong>for</strong> eksempel 12 timer, ligger man i<br />

gråzonen mellem fleksjob og førtidspension<br />

<strong>–</strong> og så er det den enkelte sagsbehandlers<br />

afgørelse, hvad resultatet bliver.<br />

Snakkede sig til fleksjob<br />

Også Lene Skød Kristensen kan se tilbage<br />

på et aktivt arbejdsliv, som sled hende op:<br />

<strong>–</strong> Jeg blev i sin tid udlært hos en isenkræmmer,<br />

men hovedparten af mit arbejdsliv har<br />

været i kantinen på Holstebro kaserne, hvor<br />

jeg var i 18 år. Det var et dejligt job som<br />

kvinde i en udpræget mandeverden, men<br />

det sled mig op rent fysisk <strong>–</strong> og <strong>for</strong> syv år<br />

siden blev jeg visiteret til fleksjob.<br />

Det var ikke nemt<br />

<strong>for</strong> kommunen at<br />

finde en virksomhed,<br />

der ville ha’<br />

mig, og så måtte jeg<br />

jo selv ta’ affære<br />

Visiteringen var dog ikke problemfri, <strong>for</strong>tæller<br />

Lene:<br />

<strong>–</strong> Før den ende<strong>lige</strong> godkendelse af mit fleksjob<br />

skulle jeg i arbejdsprøvning <strong>–</strong> og det var<br />

ikke nemt <strong>for</strong> kommunen at finde en virksomhed,<br />

der ville ha’ mig, og så måtte jeg<br />

jo selv ta’ affære.<br />

<strong>–</strong> I avisen læste jeg om en ny virksomhed<br />

<strong>–</strong> Midtvest Bredbånd her i Holstebro <strong>–</strong> og<br />

jeg spurgte dem, om de ikke kunne tænke<br />

sig at få mig i arbejdsprøvning. Det var de<br />

nu ikke meget <strong>for</strong> <strong>–</strong> men jeg argumenterede<br />

så meget og så godt <strong>for</strong> mig selv, at de til<br />

sidst overgav sig.<br />

Og historien fik en lykkelig udgang, <strong>for</strong>tæller<br />

Lene Skød:<br />

<strong>–</strong> Da jeg begyndte i arbejdsprøvning, var der<br />

slet ikke tale om, at jeg kunne <strong>for</strong>tsætte i<br />

et fleksjob <strong>–</strong> men da jeg hen mod slutningen<br />

af min arbejdsprøvning spurgte til den<br />

mulighed, sagde personalechefen, at det<br />

<strong>alle</strong>rede var ordnet! Virksomheden havde<br />

simpelthen selv kontaktet jobcenteret og<br />

klaret papirarbejdet <strong>–</strong> og jeg arbejdede som<br />

fleksjobber i Midtvest Bredbånd i fem år, til<br />

virksomheden gik konkurs i 2009.<br />

Efter jobbet i bredbåndsvirksomheden fik<br />

Lene nyt job på et dyrehospital, og 1. maj i<br />

år begyndte hun hos SuperSpar, hvor hun<br />

primært pakker varer til ældre.<br />

Arbejder på <strong>lige</strong> fod<br />

Man hører indimellem om virksomheder,<br />

hvor fleksjobbere bliver ugleset, <strong>for</strong>di kollegerne<br />

har svært ved at acceptere og <strong>for</strong>stå,<br />

hvordan man kan arbejde på halv tid og få<br />

fuld løn <strong>–</strong> men sådan er det ikke hos Super<br />

Spar i Holstebro, <strong>for</strong>tæller de to gange Lene:<br />

<strong>–</strong> Det problem har vi overhovedet ikke mærket,<br />

siger de <strong>–</strong> men det har nok også at gøre<br />

med, at der har været fleksjobbere her i lang<br />

tid. Vi føler os ikke anderledes, <strong>for</strong> vi arbejder<br />

alt det vi kan, og det respekterer vores<br />

kolleger fuldt ud.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 19


Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

Unge betaler den<br />

største regning<br />

U Uddannelse,<br />

20 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Arbejdsløsheden blandt unge er eksploderet, og niveauet <strong>for</strong> ungdomsarbejdsløshed<br />

er nu på højde med ledigheden under krisen i 90´erne<br />

Tekst: Morten Lund<br />

Foto: Anne-Dorte Boa Kock<br />

nge under 30 år mærker mere end<br />

nogen anden gruppe krisens varme ånde i<br />

nakken.<br />

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd<br />

viser, at ant<strong>alle</strong>t af unge ledige i løbet af de<br />

seneste tre år er præcist <strong>for</strong>doblet fra 57.000<br />

til skræmmende 114.000. Og af disse har<br />

80.000 været ledige i mindst et halvt år.<br />

Hårdest ramt er de unge, der ikke har en<br />

uddannelse. Mere end hver femte i denne<br />

gruppe står i dag uden job <strong>–</strong> mens det samlet<br />

<strong>for</strong> <strong>alle</strong> unge er 12,7 procent. Til sammenligning<br />

er den samlede ledighed i Danmark<br />

knapt syv procent.<br />

Danmark er godt på<br />

vej til at tabe en hel<br />

generation på gulvet<br />

Det får nogle eksperter til at advare om, at<br />

Danmark er godt på vej til at tabe en hel<br />

generation på gulvet. En betragtning, som<br />

lektor ved Aalborg Universitet, Johannes<br />

Andersen, dog ikke ubetinget er enig i:<br />

<strong>–</strong> Jeg tror, situationen grundlæggende er anderledes<br />

i dag. De unge, der nu rammes af<br />

ungdomsarbejdsløsheden, er meget bedre<br />

gearet til selv at gøre noget. De vil afsøge<br />

en meget bredere vifte af <strong>muligheder</strong> <strong>–</strong> og<br />

de er parate til at afprøve flere <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong><br />

løsninger. Før 90´erne efterspurgte vi per<br />

automatik kun en kollektiv løsning.<br />

<strong>–</strong> Dermed dog ikke være sagt, at ungdomsarbejdsløshed<br />

ikke er en voldsom ud<strong>for</strong>dring<br />

af den enkeltes selvtillid. Og løsningen vil i<br />

sidste ende naturligvis afhænge af arbejdsmarkedet,<br />

siger han.<br />

Ungdomsledighed koster hele livet<br />

Og sporene fra 90´erne skræmmer, viser<br />

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:<br />

Sidste gang, ungdomsarbejdsløsheden toppede,<br />

var i 1994. Og en stor del af de unge,<br />

der dengang endte i langtidsledighed, lider<br />

stadig under deres uheldige introduktion til<br />

arbejdsmarkedet.<br />

Andelen af de „ungdomsarbejdsløse“, der<br />

også er ledige i 1999 er 2,5 gange større<br />

end andelen blandt dem, der ikke var ledige<br />

i begyndelsen af årtiet.<br />

Også på den enkeltes indtægt kan ledigheden<br />

først i 90´erne stadig mærkes mange<br />

år senere. Således <strong>for</strong>tæller Arbejderbevæ­<br />

gelsens Erhvervsråd, at de unge, der gik ledige<br />

i 1994, fem år senere stadig mangler<br />

omkring 13 procent i lønningsposen i 2009<br />

i <strong>for</strong>hold til dem, der ikke var ledige i begyndelsen<br />

af deres erhvervskarriere. I kroner<br />

og ører betyder det over 50.000 kroner om<br />

året <strong>–</strong> eller mellem 1 og 2 millioner kroner i<br />

løbet af et helt liv, lyder opgørelsen.<br />

Unge med en uddannelse<br />

i bagagen<br />

stå langt bedre<br />

rustet til at finde<br />

fodfæste på<br />

nutidens arbejdsmarked<br />

<strong>–</strong> Men netop <strong>for</strong>di nutidens unge er meget<br />

mere handlingsorienterede, behøver det ikke<br />

at gå <strong>lige</strong> så galt denne gang, siger Johannes<br />

Andersen.<br />

uddannelse<br />

og uddanelse<br />

Løsningen <strong>–</strong> eller en del af løsningen <strong>–</strong> på<br />

problemet er uddannelse, uddannelse og<br />

uddannelse, lyder det fra Arbejderbevægelsens<br />

Erhvervsråd.<br />

En uddannelse i sig selv er ganske vist ingen<br />

garanti <strong>for</strong> et godt job. Men alt andet<br />

<strong>lige</strong> vil unge med en uddannelse i bagagen<br />

stå langt bedre rustet til at finde fodfæste<br />

på nutidens arbejdsmarked end unge uden<br />

uddannelse, lyder filosofien.<br />

<strong>–</strong> Hvilket er helt korrekt, mener Johannes<br />

Andersen. Jo bredere vifte af kvalifikationer,<br />

de unge præsterer, jo bedre vil de klare sig<br />

på arbejdsmarkedet.<br />

Men uddannelse i sig selv skaber ingen job.<br />

<strong>–</strong> Hvis arbejdsmarkedet ikke selv kan skabe<br />

nye arbejdspladser, må det i sidste ende<br />

være op til staten at løse problemet. Man<br />

skal kunne tænke kreativt, siger han.<br />

<strong>–</strong> Man taler og taler i dag om, at Danmark<br />

mangler <strong>–</strong> eller meget snart kommet il at<br />

mangle <strong>–</strong> arbejdskraft. Det mener jeg imidlertid<br />

er en myte, selvom den bliver gentaget<br />

igen og igen. Jeg vil ikke gå længere end til at<br />

sige „måske“. Vi ved reelt ikke, om der bliver<br />

brug <strong>for</strong> <strong>alle</strong> de ekstra hænder, politikerne<br />

taler så meget om.<br />

Danmark er på vej til at tabe en hel generation af unge på gulvet.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 21


Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

Truede unge ud på<br />

byggepladserne<br />

Fag<strong>for</strong>eningen 3F i Århus og Netværket Den Helhedsorienterede Indsats<br />

samarbejder om at hjælpe truede unge i gang med arbejde eller uddannelse<br />

22 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Tekst og foto: Morten Lund<br />

it liv kører på skinner, efter jeg er<br />

kommet ud på byggepladsen. Før gik jeg<br />

bare hjemme og bed ad mine <strong>for</strong>ældre, men<br />

her får jeg lov til at bruge mine kræfter, siger<br />

22­årige Rasmus Bo Andersen.<br />

Projektet startede<br />

som et værn mod<br />

bandekriminalitet,<br />

men vores arbejdsfelt<br />

er blevet kraftigt<br />

udvidet<br />

Han er <strong>lige</strong> begyndt ved entreprenørvirksomheden<br />

Arkil A/S´ brobygningsarbejde ved<br />

Viby Ringvej i Århus, hvor han skal prøve sig<br />

selv af som struktør <strong>–</strong> en uddannelse han<br />

<strong>alle</strong>rede er godt i gang med via grunduddannelsen<br />

på teknisk skole.<br />

<strong>–</strong> Efter grunduddannelsen kunne jeg ikke<br />

finde en læreplads, så da jeg hørte om projektet<br />

her, henvendte jeg mig, <strong>for</strong>tæller han.<br />

I første omgang skal han arbejde på den<br />

store byggeplads i en måned, men hans<br />

mentor på byggepladsen, Kim Struve, arbejder<br />

<strong>alle</strong>rede på at skaffe ham ind i en<br />

rigtig læreplads.<br />

<strong>–</strong> Jeg håber, det lykkes, siger Rasmus Bo<br />

Andersen.<br />

De første dage i praktikken har han været<br />

med til støbearbejde, han har bygget en<br />

gangbro og skal i gang med et større <strong>for</strong>skallingsjob.<br />

<strong>–</strong> Jeg har fundet ud af, at det er det her,<br />

jeg gerne vil.<br />

Bred målgruppe<br />

Rasmus Bo Andersen er en af de godt 75<br />

unge, der inden <strong>for</strong> de seneste to år har snakket<br />

med 3F om at komme ind i projektet,<br />

som er kommet til verden i et samarbejde<br />

mellem 3F i Århus og Den Helhedsorienterede<br />

Indsats.<br />

<strong>–</strong> Af de unge, vi har talt med, er knapt 25<br />

procent kommet i arbejde eller uddannelse<br />

<strong>–</strong> typisk på teknisk skoles grund<strong>for</strong>løb<br />

<strong>for</strong> stuktører, <strong>for</strong>tæller projektleder hos 3F,<br />

John Libach.<br />

<strong>–</strong> I begyndelsen var jeg frustreret over, at<br />

t<strong>alle</strong>t ikke var højere. Men jeg har fundet ud<br />

af, at det faktisk er et rigtig godt resultat.<br />

De unge, han arbejder <strong>for</strong> at sende ud på de<br />

midtjyske byggepladser, kommer typisk fra<br />

gruppen, der „ikke kan holde skruen i vandet“<br />

<strong>–</strong> de unge, der har meget svært ved at<br />

tage en uddannelse eller holde på et job på<br />

alminde<strong>lige</strong> vilkår.<br />

<strong>–</strong> Vi har mange unge, som er ordblinde eller<br />

er ADHD­børn <strong>–</strong> men også unge uden en<br />

officiel diagnose. Projektet startede som<br />

et værn mod bandekriminalitet, men vores<br />

arbejdsfelt er blevet kraftigt udvidet siden,<br />

<strong>for</strong>tæller John Libach.<br />

Før John Libach overhovedet tænker på at<br />

præsentere et ungt menneske <strong>for</strong> en arbejdsplads,<br />

skal han først overbevises om,<br />

at den unge faktisk har lyst til at arbejde på<br />

en byggeplads.<br />

<strong>–</strong> Man skal stå tidligt op og møde hver dag.<br />

Og man må ikke være bange <strong>for</strong> at tage fat.<br />

Lever de unge ikke op til det, risikerer jeg at<br />

spilde både min, deres og byggepladsernes<br />

tid, siger han.<br />

John Libach, projektleder hos 3F i Århus:<br />

De store virksomheder er ikke gearet til<br />

at tage sig af denne gruppe unge.<br />

Virksomhedernes interesse<br />

Problemerne med praktikordningen ligger<br />

imidlertid ikke kun hos de unge. Og virksomhederne<br />

kunne engagere sig mere i projektet<br />

med at få de unge i gang, mener John Libach.<br />

<strong>–</strong> Det er meget svært at trænge igennem <strong>–</strong><br />

især til de store entreprenørvirksomheder.<br />

Jeg ved ikke, om de egentlig er uvil<strong>lige</strong> til<br />

at give unge mennesker chancen <strong>–</strong> men<br />

de er overhovedet ikke gearet til at påtage<br />

sig opgaven.<br />

<strong>–</strong> Når jeg henvender mig, er det meget svært<br />

at komme til at tale med den person, der<br />

håndterer spørgsmålet. Min oplevelse er, at<br />

mange virksomheder overhovedet ikke har<br />

ansat denne person, siger han.<br />

<strong>–</strong> Der<strong>for</strong> kommer mit arbejde i høj grad til<br />

at handle om at snakke med <strong>for</strong>mændene<br />

ude på byggepladserne <strong>–</strong> og overbevise dem<br />

om, at det vil være en god idé at åbne <strong>for</strong><br />

en praktikant. Det er også 3F, der uddanner<br />

mentorer på arbejdspladserne, så de er<br />

klædt på til at tage imod de unge.<br />

Lidt paradoksalt, måske, når John Libach<br />

samtidig kan <strong>for</strong>tælle, at de østjyske entreprenører<br />

vil komme til at mangle op mod<br />

1000 struktører inden <strong>for</strong> de kommende år.<br />

Rasmus Bo Andersen og Kim<br />

Struve på Arkils store byggeplads<br />

ved Viby Ringvej i Århus.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 23


Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

I rallyværkstedet<br />

er <strong>alle</strong> <strong>lige</strong><br />

Aarhus Tech lader elever på grund<strong>for</strong>løbet prøve kræfter med rallybiler<br />

og rallyløb i Jimmis Værksted <strong>–</strong> efter skoletid<br />

D<br />

Tekst og foto: Morten Lund<br />

et er både stærke og svage elever, der<br />

griber værktøjet i Jimmis Værksted mandag<br />

eftermiddag på Aarhus Tech. Men i fritidsværkstedet<br />

er der ikke „stærke“ og „svage“<br />

unge, <strong>for</strong>tæller Jimmi Rørbæk, der er lærer<br />

på Aarhus Tech og står i spidsen <strong>for</strong> værkstedet.<br />

<strong>–</strong> De arbejder med noget, de kan brænde<br />

<strong>for</strong>: vores rallybil eller deres egne biler. Det<br />

betyder, at de „svage“ får lyst til at lære <strong>–</strong><br />

og de „stærke“ kommer til at fungere som<br />

undervisere. De alminde<strong>lige</strong> hierarkier bliver<br />

udvisket. Og det er nok det <strong>alle</strong>rbedste<br />

ved projektet.<br />

Jimmis Værksted har været i arbejde trefire<br />

måneder og er et samarbejde mellem<br />

Aarhus Tech, der stiller værkstedsfaciliteter<br />

til rådighed, og Århus Ungdomsskole, der<br />

betaler Jimmi Rørbæks løn <strong>–</strong> mens Dansk<br />

Autosports Union har stillet en rallybil til rådighed,<br />

og Dansk Metal betaler en stor del<br />

af udgifterne til elevernes medlemskab af<br />

den lokale rallyklub og startgebyrerne, når<br />

de kører løb.<br />

<strong>–</strong> Jeg har kunnet trække på mange af mine<br />

egne kontakter. Jeg har selv kørt rally siden<br />

jeg var 13 år, <strong>for</strong>tæller Jimmi Rørbæk.<br />

Bassen må vente<br />

På en lift i værkstedet står holdets egen bil:<br />

en Peugeot 106 GTI med 120 HK.<br />

<strong>–</strong> Som den står her, er den stadig en standardbil.<br />

Men vi har sat den i stand og regner<br />

med, at næste skridt er at skifte gearkasse.<br />

24 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Og så må der godt komme flere hestekræfter<br />

under motorhjelmen <strong>–</strong> selvom den fint<br />

kan følge med i løbene som den er, siger<br />

Jimmi Rørbæk.<br />

<strong>–</strong> Da jeg først præsenterede bilen <strong>for</strong> holdet<br />

og spurgte dem om, hvad vi skulle gøre<br />

ved den, lød buddene straks på en større<br />

motor <strong>–</strong> og en kæmpebas til anlægget. Det<br />

må dog <strong>lige</strong> vente lidt, siger han.<br />

Det er dog ikke kun holdets rallybil, der kommer<br />

under værktøjet mandag eftermiddag.<br />

<strong>–</strong> Eleverne er velkomne til at komme og reparere<br />

deres egne biler, hvilket mange benytter<br />

sig af. Men så skal de naturligvis selv betale<br />

<strong>for</strong> de reservedele, de bruger<br />

Praktisk projekt<br />

<strong>–</strong> En stor <strong>for</strong>del ved projektet er, at det er så<br />

praktisk orienteret: De unge får værktøjet i<br />

hånden og olie på fingrene <strong>–</strong> og kan så gå i<br />

gang med arbejdet. Det appellerer i høj grad<br />

til de skoletrætte.<br />

En ekstra gulerod <strong>for</strong> de unge rallymekanikere<br />

er, at de faktisk kommer til selv at opleve,<br />

om de har gjort deres arbejde godt nok.<br />

<strong>–</strong> Vi deltager i rigtige løb. Indtil videre har vi<br />

været med en gang. Og det gik rigtig godt: Vi<br />

førte faktisk løbet, indtil en uheldig chauffør<br />

kom til at smadre bilen.<br />

I det hele taget er det vigtigt, at rallymekanikerne<br />

også kommer ud at køre i deres bil.<br />

<strong>–</strong> I den her bil er det ok at køre, som om du<br />

har stjålet den. I hvert fald så længe vi kører<br />

på en lukket bane. Men selvfølgelig skal vi<br />

helst ikke skade bilen <strong>for</strong> meget. Det koster<br />

reservedele <strong>–</strong> og vi skal selv reparere den.<br />

De unge får værktøjet<br />

i hånden og<br />

olie på fingrene <strong>–</strong><br />

og kan så gå i gang<br />

med arbejdet. Det<br />

appellerer i høj grad<br />

til de skoletrætte<br />

Ingen mødepligt<br />

Mandagene i værkstedet samler typisk<br />

otte­ti unge hver gang. Knapt 20 er tilmeldt,<br />

men der er ikke mødepligt, <strong>for</strong>tæller Jimmi<br />

Rørbæk.<br />

<strong>–</strong> Og det sker faktisk også, at vi bare sidder<br />

med en cola og snakker hele eftermiddagen<br />

uden at røre et stykke værktøj. Det er her<br />

også plads til.<br />

Alle deltagerne i Jimmis Værksted går på<br />

grund<strong>for</strong>løbet på automekanikeruddannelsen.<br />

Og Jimmi Rørbæk håber på, at Aarhus<br />

Tech efter nytår vil investere i yder<strong>lige</strong>re<br />

tre­fire biler og udbyde et decideret rallygrund<strong>for</strong>løb.<br />

Jimmi Rørbæk står i spidsen <strong>for</strong> Jimmis Værksted: Arbejdet her er anderledes<br />

end vores dag<strong>lige</strong> skolearbejde. Det appellerer til de<br />

skoletrætte elever.<br />

Et <strong>for</strong>hjul endte i en uheldig vinkel, da værkstedsfolkene deltog i<br />

deres første løb. „Men det var ikke en af os, der smadrede bilen“,<br />

bedyrer Jimmi Rørbæk.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 25


Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

En samlet indsats<br />

er vejen frem<br />

Det er ikke <strong>alle</strong> unge, der kan gå den <strong>lige</strong> vej fra uddannelse til job. De har brug <strong>for</strong> en særligt<br />

tilrettelagt indsats, og det har de bl.a. fået i fire kommuner i projektet Lokale Ungepartnerskaber<br />

E<br />

26 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Tekst:<br />

Jakob Rom Johansen, CABI<br />

n stor gruppe unge har så store problemer<br />

i deres liv, at de ikke er i stand til at<br />

gå fra uddannelse til job. Det er typisk unge,<br />

som, ud over ledighed, kæmper med fx hashmisbrug,<br />

kriminalitet eller har psykiske eller<br />

sociale problemer.<br />

De har som regel brug <strong>for</strong> en mere praktisk<br />

vej til uddannelse, og de har brug <strong>for</strong> omfattende<br />

støtte til at tage de skridt, der gør dem<br />

i stand til at gennemføre en uddannelse.<br />

Siden 2008 har fire kommuner, Randers,<br />

Roskilde, Guldborgsund og Lolland, været en<br />

del af projektet Lokale Ungepartner skaber,<br />

som har været ledet af CABI <strong>–</strong> Center <strong>for</strong><br />

Aktiv BeskæftigelsesIndsats. Her har <strong>for</strong>målet<br />

været at give den rette støtte til udsatte<br />

unge og få <strong>alle</strong> parter til at arbejde<br />

tæt sammen.<br />

Vigtigt at koordinere indsatsen<br />

<strong>–</strong> De unge har brug <strong>for</strong> et skræddersyet <strong>for</strong>løb,<br />

som passer til den enkelte, men ofte skal<br />

der en del myndigheder og interessenter<br />

indover <strong>for</strong> at få det til at fungere, og der<strong>for</strong><br />

er det meget vigtigt at arbejde tæt sammen<br />

og koordinere indsatsen, siger Marianne<br />

Sax toft, seniorkonsulent hos CABI og<br />

projekt leder af Lokale Ungepartnerskaber.<br />

Der<strong>for</strong> har projektet bestået af to ben:<br />

1. Individuelt tilrettelagt <strong>for</strong>løb <strong>for</strong> unge<br />

2. Lokalt Partnerskab mellem mange aktører.<br />

I det individuelt tilrettelagte <strong>for</strong>løb er det afgørende<br />

med en person, som den unge kan<br />

læne sig op ad i hverdagen, og som er med<br />

til at drive de unge fremad og guide dem gennem<br />

systemet. Der<strong>for</strong> er de unge i Lokale<br />

Ungepartnerskaber tilknyttet en tovholder.<br />

Tovholderen er den person, der holder den<br />

unge til ilden, når motivationen mangler,<br />

og tovholderen er den, der sørger <strong>for</strong> at få<br />

de rigtige fagpersoner involveret, <strong>for</strong> ofte<br />

magter de unge ikke selv at navigere i det<br />

komplekse system af jobkonsulenter, læger,<br />

myndigheder, uddannelsesinstitutioner osv.<br />

<strong>–</strong> Det flytter noget <strong>for</strong> de unge, når de får<br />

en god relation til en voksen, som også kan<br />

fungere som tovholder, og vi skal være klar til<br />

at hjælpe dem videre, selvom de måske ikke<br />

spørger det rigtige sted, siger Hanne Winter,<br />

tovholder i Randers og rådgiver i Ungebasen<br />

under Randers Kommune.<br />

Virksomhedsvejen til uddannelse<br />

Virksomhedspraktikker som en mere praktisk<br />

vej til at blive klar til at tage en uddannelse,<br />

er en af hovedideerne i projektet. Mange<br />

af de unge mangler en arbejdsidentitet og<br />

har brug <strong>for</strong> at prøve sig af. Dels <strong>for</strong> at finde<br />

ud af, hvad de er gode til, og dels <strong>for</strong> at opleve,<br />

hvad der kræves på en arbejdsplads.<br />

Også EGU, som består af praktik i en virksomhed<br />

og enkelte skole<strong>for</strong>løb, har vist sig<br />

at være en brugbar vej <strong>for</strong> de unge. Her er<br />

der tæt opfølgning, og der kan løbende fyldes<br />

mere på, når den unge har mod på nye<br />

ud<strong>for</strong>dringer.<br />

Netop tæt opfølgning er vigtig. De unge i<br />

projektet har haft mange ud<strong>for</strong>dringer, som<br />

ikke kunne løses et sted, og der<strong>for</strong> har et<br />

tæt, tværfagligt samarbejde været helt<br />

nødvendigt.I Lokale Ungepartnerskaber er<br />

de unge i <strong>for</strong>løb, som består af mange <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong><br />

komponenter, og undervejs er der<br />

sat mange små delmål op. Hvis noget kører<br />

skævt, er det vigtigt, at der hurtigt bliver<br />

taget fat om dem, så de kommer tilbage på<br />

sporet. At få ekstra tid til at blive klar til job<br />

eller uddannelse har vist sig meget vigtigt.<br />

<strong>–</strong> Mange af de unge kommer i klemme i<br />

produktionsskolernes etårsregel. De har<br />

brug <strong>for</strong> noget mere tid til at blive klar. Og vi<br />

kan se, at det betyder noget, når de får lidt<br />

mere tid, siger Christian Rosdal, koordinator<br />

<strong>for</strong> Lokale Ungepartnerskaber på Lolland.<br />

Samarbejde mellem mange aktører<br />

En afgørende <strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong>, at det individuelle<br />

tilrettelagte <strong>for</strong>løb kan fungere, er et<br />

godt samarbejde mellem <strong>alle</strong> de relevante<br />

aktører. Det er nødvendigt <strong>for</strong> at sikre gode<br />

overgange, når den unge skal fra en instans<br />

til en anden. I sidste ende sikrer det også<br />

en bedre sagsbehandling.<br />

Netop i overgangene sker det ofte, at det<br />

er uklart, hvem der har ansvaret, og så kan<br />

den unge havne mellem to stole.<br />

I et samarbejde om unge i denne målgruppe<br />

kan parterne være mange, og i Lokale Ungepartnerskaber<br />

har disse været involveret:<br />

Mange af de unge<br />

kommer i klemme i<br />

produktions­<br />

skolernes etårsregel.<br />

De har brug<br />

<strong>for</strong> noget mere tid<br />

til at blive klar<br />

• Jobcenteret<br />

• Ungdommens Uddannelsesvejledning<br />

• Misbrugscenteret<br />

• Ungdomspsykiatrien<br />

• Produktionsskolerne<br />

• Øvrige uddannelsesinstitutioner<br />

Her er det rigtig vigtigt, at de praktikere, som<br />

har kontakt med den enkelte unge, taler<br />

sammen og lærer hinanden at kende. For<br />

det kræver meget koordinering.<br />

<strong>–</strong> Vi aftaler <strong>altid</strong>, hvem der har bolden, og at<br />

bolden kun ligger ét sted. Og det er vigtigt,<br />

at fx en erhvervsskole ved, hvem de skal<br />

kontakte, hvis der sker noget uventet, siger<br />

Christian Rosdal.<br />

Men et bredt samarbejde mellem mange<br />

institutioner kræver også, at ledelsen i de<br />

<strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> instanser bakker op og tilskynder<br />

samarbejdet. Erfaringerne fra Lokale Ungepartnerskaber<br />

er, at det er helt afgørende.<br />

Samarbejdet sker ikke automatisk.<br />

CABI har udgivet et inspirationskatalog om<br />

Lokale Ungepartnerskaber, og denne artikel<br />

er blevet til på baggrund af kataloget. Du kan<br />

læse eller downloade inspirationskataloget<br />

på www.cabiweb.dk/udgivelser.<br />

cabiweb.dk/udgivelser<br />

Projektet Lokale Ungepartnerskaber<br />

Projektet har arbejdet med unge mellem 15 og 25 år som typisk<br />

kæmper med en række problemer.<br />

Jens er 22 år og på kontanthjælp. Han har <strong>for</strong>søgt sig med en<br />

ungdomsuddannelse, men har aldrig gennemført. Det bliver hurtigt<br />

besværligt <strong>for</strong> ham, <strong>for</strong> Jens har problemer med at læse og<br />

koncentrere sig. Han ryger dagligt hash, <strong>for</strong>di han keder sig.<br />

Ovenstående er et tænkt eksempel, men det kunne <strong>lige</strong> så godt<br />

være hentet fra virkeligheden. For det er unge som Jens, der har<br />

været målgruppen <strong>for</strong> Lokale Ungepartnerskaber.<br />

De unge har <strong>alle</strong> det problem, at de aldrig har gennemført en uddannelse<br />

efter folkeskolen, og en stor del af dem har ikke bestået<br />

folkeskolens afgangsprøve.<br />

Det er unge, som ofte har brug <strong>for</strong> en mere praktisk vej til uddannelse,<br />

<strong>for</strong> mange af dem har dår<strong>lige</strong> skoleoplevelser med i bagagen<br />

eller har haft en dårlig opvækst. Og så er det unge, som ikke er i<br />

stand til at planlægge langsigtet.<br />

Men det er også unge, som gerne vil ændre på deres situation.<br />

De unge i Lokale Ungepartnerskaber<br />

I projektet er målgruppen 15­25­årige unge:<br />

• Som ellers ville <strong>for</strong>lade produktionsskolen uden en plan <strong>for</strong><br />

videre uddannelse eller arbejde.<br />

• Som er frafaldstruede på en uddannelse<br />

• Som ikke er i gang med uddannelse eller arbejde.<br />

Tal fra Lokale Ungepartnerskaber<br />

• 155 unge har deltaget i projektet og langt de fleste er drenge.<br />

• 41 procent har ikke bestået folkeskolens afgangsprøve.<br />

• 33 procent har et afbrudt uddannelses<strong>for</strong>løb bag sig.<br />

• 36 har afbrudt <strong>for</strong>løbet med Lokale Ungepartnerskaber og<br />

18 er udsluset til uddannelse, job eller andet.<br />

• De resterende 101 unge er stadig i projektet.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 27


Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

Rengøringsjob til<br />

unge handicappede<br />

28 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse holder<br />

pladsen ren <strong>for</strong>an Ikast­Brande Hovedbibliotek<br />

D<br />

Tekst og foto: Morten Lund<br />

en eneste „betaling“ de unge fra Særligt<br />

Tilrettelagt Ungdomsuddannelse får <strong>for</strong><br />

deres slid med at holde pladsen <strong>for</strong>an biblioteket<br />

pæn og ren er et styrket selvværd <strong>–</strong> og<br />

mange hygge<strong>lige</strong> timer, <strong>for</strong>tæller pædagog<br />

Jørgen Overby, som står i spidsen <strong>for</strong> gruppen.<br />

I alt otte unge mennesker rykker ud med<br />

koste og skovle <strong>for</strong> at gøre rent på den centrale<br />

plads midt i Ikast <strong>–</strong> i dag <strong>for</strong> at feje<br />

blade sammen og samle cigaretskodder og<br />

andet snavs op.<br />

<strong>–</strong> Og det er en rigtig god idé. Før anede folk<br />

i Ikast ikke, hvad vi lavede. Nu er vi syn<strong>lige</strong> i<br />

gadebilledet <strong>–</strong> og folk kommer hen til os og<br />

klapper os på skulderen <strong>for</strong> vores arbejde.<br />

Det betyder meget <strong>for</strong> vores elever. Og yder<strong>lige</strong>re<br />

kommer eleverne til at træne deres<br />

sociale færdigheder, når de samarbejder<br />

om at løse deres opgaver.<br />

12 projekter „Med Kærlig Hilsen“<br />

Jørgen Overbys gruppe af unge „bonusmedarbejdere“<br />

står <strong>for</strong> et af i alt 12 projekter,<br />

som Ikast­Brande Kommune har sat i værk<br />

under overskriften „Med Kærlig Hilsen…“.<br />

12 projekter hvor grupper af handicappede<br />

løser opgaver, der ellers ikke ville blive løst,<br />

som f.eks. rengøring af <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> områder<br />

i byen, renholdelse af vejskilte, udsmykning<br />

<strong>–</strong> og <strong>for</strong>midling af de sær<strong>lige</strong> problemer, handicappede<br />

slås med i det dag<strong>lige</strong>.<br />

Folk kommer hen<br />

til os og klapper os<br />

på skulderen <strong>for</strong><br />

vores arbejde. Det<br />

betyder meget <strong>for</strong><br />

vores elever<br />

Fælles <strong>for</strong> <strong>alle</strong> projekterne er, at deltagerne<br />

ikke modtager nogen betaling <strong>for</strong> deres<br />

indsats. Et <strong>for</strong>hold Jørgen Overby egentlig<br />

gerne så ændret:<br />

<strong>–</strong> Det er strålende projekter <strong>for</strong> os, <strong>for</strong>di vi<br />

oplever en helt ny anerkendelse <strong>for</strong> vores<br />

arbejde. Men en vis betaling hører også med<br />

i en anerkendelse, siger han.<br />

Biografbilletter <strong>for</strong> arbejde<br />

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse,<br />

der tæller 19 elever i kommunen,<br />

har dog til dels taget den sag i egen hånd.<br />

<strong>–</strong> Vi udvider vores rengøring <strong>for</strong>an biblioteket<br />

til også at gælde området ved biografen.<br />

Folkene bag biografen får både ordnet deres<br />

udendørsarealer og får en god reklame <strong>–</strong> til<br />

gengæld får vi mulighed <strong>for</strong> at invitere vores<br />

egne elever og andre af byens institutioner<br />

i biografen, <strong>for</strong>tæller han.<br />

Deltagelse i rengørings­ og ved<strong>lige</strong>holdelsesarbejdet<br />

er frivilligt <strong>for</strong> eleverne, og kun<br />

godt halvdelen har ønsket at være med.<br />

<strong>–</strong> Vi vil ikke tvinge nogen, men ideen er<br />

så god, at jeg fint kan se, at den Særligt<br />

Tilrettelagte Ungdomsuddannelse fremover<br />

integrerer aktiviteten i vores skole,<br />

siger han.<br />

Judith og Marc fjerner blade fra brolægningen<br />

<strong>for</strong>an biblioteket i Ikast.<br />

Helle fører gribetangen, Rita er kørestolsfører<br />

og Henrik holder spanden, når trekløveret<br />

samler cigaretskodder og andet skidt fra<br />

pladsen <strong>for</strong>an Ikast­Brande Hovedbibliotek.<br />

Pædagog Jørgen Overby og pædagogstuderende<br />

Camilla Vestergaard: „Ideen er fremragende<br />

<strong>–</strong> vores elever får en helt ny anerkendelse fra folk i byen.“<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 29


Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

Anders renser<br />

straffeattesten<br />

på museum<br />

30 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Det kan lade sig gøre at ændre hverdagen radikalt <strong>for</strong> en ung mand med<br />

både asperger og ADHD. Fra et liv som arbejdsløs og halvkriminel til et<br />

arbejdsliv med faste mødetider og masser af livskvalitet<br />

A<br />

Tekst: Morten Lund<br />

nders Møller Sørensen er 23 år. De<br />

sidste to år har han været på kontanthjælp<br />

og tilbragt den største del af sin vågne tid<br />

hjemme <strong>for</strong>an skærmen.<br />

Om halvandet år<br />

bliver min straffeattest<br />

ren igen. Det<br />

betyder meget <strong>for</strong><br />

mig, så jeg kan komme<br />

videre i mit liv<br />

Men siden januar, hvor han mødte John<br />

Liebach fra Netværket Den Helhedsorienterede<br />

Indsats og projekt Fællesskab med<br />

Perspektiv, har hans liv taget en drejning. I<br />

dag møder han klokken syv sammen med<br />

beton´erne ude på byggepladsen på Moesgaard<br />

Museum. Det gør han hver dag, <strong>for</strong> det<br />

er hans opgave at sørge <strong>for</strong>, at der er ryddet<br />

op, værktøjet er i orden, materialer kommer<br />

ud til de rigtige, og at der bliver bestilt varer.<br />

<strong>–</strong> Alt <strong>for</strong>efaldende arbejde, lyder jobbeskrivelsen<br />

fra Anders Møller Sørensen selv.<br />

Frisk luft og hårdt arbejde<br />

Og han elsker det. Selvom de første halvanden<br />

måned var hårde ved kroppen, føler<br />

Anders, at han er ved at være i <strong>for</strong>m igen.<br />

Og selv om det er tungt udendørsarbejde,<br />

så er det netop de ting, han fremhæver som<br />

plusser ved sit nye arbejde:<br />

<strong>–</strong> Hvad kan man ønske mere? Jeg går ude i<br />

frisk luft hver dag. Jeg bliver brugt hver dag.<br />

Det er jo fysisk hårdt. Nogle opgaver kræver<br />

også, at man <strong>lige</strong> kan tænke lidt selv,<br />

men først og fremmest er det meget hårdt,<br />

kropsligt arbejde. Især når jeg kommer fra<br />

kontanthjælp, hvor jeg bare har været derhjemme<br />

uden at lave noget i to år, <strong>for</strong>tæller<br />

Anders Møller Sørensen.<br />

To diagnoser<br />

Med to diagnoser <strong>–</strong> aspergers syndrom og<br />

ADHD <strong>–</strong> oven på en småkriminel bane, der<br />

tog fart, da Anders Møller Sørensen kom på<br />

institution som 16­årig, var hans chancer <strong>for</strong><br />

et lønnet fuldtidsjob så godt som udløbet.<br />

Men baggrunden var ikke vigtig, da John<br />

Liebach mødte Anders. I stedet var det hans<br />

ønsker og drømme <strong>–</strong> og evner.<br />

<strong>–</strong> Med de unge, jeg får ind, er det alfa og<br />

omega, at de bliver sat til det rigtige. Og at<br />

de bliver sat sammen med de rigtige. Moesgaard<br />

Museum er det helt rigtige sted <strong>for</strong><br />

Anders. Det kan du også se på, at han lever<br />

op til <strong>for</strong>ventningerne. Og især på at Anders<br />

<strong>for</strong> eksempel ønsker at betale sin gæld af,<br />

<strong>for</strong>klarer John Liebach fra „Fællesskab med<br />

Perspektiv“.<br />

Videre i livet<br />

Anders har en større gæld med sig fra tid<strong>lige</strong>re.<br />

Den <strong>–</strong> og så den sidste plet på straffeattesten<br />

<strong>–</strong> er hans store ønske med arbejdet:<br />

<strong>–</strong> Jeg håber, jeg kan få styr på min gæld ved<br />

at betale af med den løn, jeg får herude. Det<br />

vil vel tage tre­fire år, vurderer Anders Møller<br />

Sørensen, der ellers ikke havde en jordisk<br />

chance <strong>for</strong> at få sin gæld afviklet.<br />

<strong>–</strong> Og om halvandet år bliver min straffeattest<br />

ren igen. Det betyder meget <strong>for</strong> mig, så<br />

jeg kan komme videre i mit liv.<br />

23­årige Anders Møller Sørensen på<br />

byggepladsen ved Moesgaard Museum.<br />

Foto: projektmedarbejder John Liebach<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 31


Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

32 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Vandretur mod et nyt liv<br />

Mette Bech Nielsen finder gerne vandreskoene<br />

frem, når hun skal <strong>for</strong>tælle om sine<br />

oplevelser sammen med seks unge, tid<strong>lige</strong>re<br />

kriminelle på den gamle pilgrimsrute til<br />

Santiago de Compostela i Spanien.<br />

E<br />

Profys fra Odense stod bag en vandretur på pilgrimsruten<br />

<strong>for</strong> unge kriminelle, der ønskede at lægge<br />

kriminaliteten bag sig og begynde på en frisk<br />

Tekst: Morten Lund<br />

Foto: Bruno Kristensen<br />

og Morten Lund<br />

n uge med vandrestøvler, strabadser<br />

og faste rammer. Længere tid tog det ikke <strong>for</strong><br />

seks unge kriminelle at ændre livsindstilling og <strong>for</strong>håbentligt<br />

gøre sig parate til et nyt liv uden kriminalitet.<br />

Vandreturen i efteråret var henlagt til det bakkede<br />

terræn i Nordspanien, hvor de seks deltagere gik de<br />

sidste 150 kilometer af den gamle pilgrimsrute til<br />

byen Santiago de Compostela sammen med et lederteam<br />

med ekspertise inden <strong>for</strong> arbejdsmarked,<br />

sundhed og adfærdsændring.<br />

<strong>–</strong> Ideen var min, <strong>for</strong>tæller projektleder Mette Bech<br />

Nielsen fra Profys i Odense, der arbejder med kurser<br />

og afklaring <strong>for</strong> kontanthjælpsmodtagere.<br />

<strong>–</strong> Jeg havde selv gået hele pilgrimsruten tid<strong>lige</strong>re og<br />

tænkte, at det ville være det rigtige tilbud til unge,<br />

der alvorligt mente, at de var parate til at lægge<br />

deres liv om.<br />

Hun kontaktede der<strong>for</strong> projekt High:Five, der bl.a.<br />

arbejder med tid<strong>lige</strong>re indsatte i landets fængsler.<br />

Og så blev ansøgningen sendt af sted til Nyborg Kommune<br />

og Nordfyns Kommune om finansieringen af<br />

projektet Vejen Frem.<br />

<strong>–</strong> Vi fik så samlet gruppen på seks unge tid<strong>lige</strong>re<br />

kriminelle <strong>–</strong> <strong>alle</strong> unge mænd mellem 18 og 32 år,<br />

hvoraf en var løsladt tre uger tid<strong>lige</strong>re, mens en anden<br />

havde været ude af kriminalitet så længe, at<br />

hans straffeattest var blevet ren igen.<br />

Udgangspunktet var, at det kun var <strong>for</strong> folk, der seriøst<br />

mente at de ville ændre retning i livet. Ligesom det<br />

var en nødvendig <strong>for</strong>udsætning, at deltagerne havde<br />

en fysik, der gjorde, at de ville kunne være med.<br />

Derudover lød reglerne på: ingen mobiltelefoner, ingen<br />

stoffer, nul druk og strikse rygeregler. Og klare<br />

konsekvenser hvis regler blev brudt: hjemrejse på<br />

egen regning.<br />

Ændret attitude<br />

Sammen med lederteamet, der talte en frømand,<br />

en socialrådgiver, en direktør fra Huset Venture, en<br />

repræsentant fra High:Five og Mette Bech Nielsen<br />

som projektleder, fløj gruppen så til Spanien sidst i<br />

oktober <strong>–</strong> og nåede efter en lang bustur fra Madrid<br />

frem til turens udgangspunkt, Triacastela i Galicien.<br />

<strong>–</strong> Allerede på det tidspunkt begyndte de fleste at<br />

tale om, at de nok ikke regnede med at fuldføre turen,<br />

<strong>for</strong>tæller Mette Bech Nielsen, som selv troede<br />

på, at fire af de oprindeligt seks unge nok ville nå<br />

frem til Compostela.<br />

At virkeligheden så blev en ganske anden, kan hun<br />

nu kun glæde sig over:<br />

<strong>–</strong> Især i begyndelsen var der da en del brok, når folk<br />

blev trætte og skulle trækkes med vabler og regnvejr.<br />

Men resultatet blev, at <strong>alle</strong> gennemførte hele<br />

turen, <strong>for</strong>tæller hun.<br />

En anden markant ændring i attituderne var hele<br />

omgangs<strong>for</strong>men. De første par dage var det ren skurvogn,<br />

når de unge pustede sig op over <strong>for</strong> hinanden.<br />

Men <strong>alle</strong>rede midt på turen var det overstået, og de<br />

Ingen mobiltelefoner,<br />

ingen<br />

stoffer, nul druk<br />

og strikse rygeregler<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 33


Tema: Unge og arbejdsmarkedet<br />

unge begyndte at tale ordentligt til hinanden <strong>–</strong> og<br />

til de andre pilgrimme.<br />

<strong>–</strong> I starten var det en kamp at få folk ud af fjerene,<br />

og de første morgener kom vi <strong>for</strong> sent af sted til dagens<br />

seks­otte timers vandring. Men efter et par dage<br />

stod de unge og vækkede os, så vi kunne komme<br />

op og se solopgangen <strong>–</strong> og så ellers komme ud på<br />

caminoen, <strong>for</strong>tæller Mette Bech Nielsen.<br />

På en lang vandretur er det ofte svært at gå samlet,<br />

<strong>for</strong>di folk ganske enkelt går i hver deres tempo <strong>–</strong> og<br />

med måske otte timer <strong>for</strong>an sig er det meget svært<br />

at ændre ens eget tempo.<br />

Al<strong>lige</strong>vel oplevede lederteamet, at det var meget<br />

vigtigt <strong>for</strong> de unge at blive samlet flere gange i løbet<br />

af en dagsmarch. Det var simpelthen et spørgsmål<br />

om at opretholde en team spirit, hvor de unge gennem<br />

flere dage oplevede at være en del af et <strong>lige</strong>værdigt<br />

fællesskab med voksne mennesker. Faste<br />

rammer og et fast dagsprogram havde stor betydning<br />

<strong>for</strong> projektet.<br />

Eftertragtede balloner<br />

<strong>–</strong> En af deltagerne havde købt en stak balloner,<br />

inden vi tog hjemmefra. Jeg tror egentlig ikke, han<br />

vidste, hvad han ville bruge dem til. Men undervejs<br />

fik han ideen at uddele dem til de deltagere, der en<br />

dag havde gjort en særlig indsats <strong>for</strong> fællesskabet.<br />

Nogle af de unge var <strong>lige</strong>glade <strong>–</strong> men andre satte<br />

meget stor pris på den lille, symbolske anerkendelse<br />

af en ekstra indsats, siger Mette Bech Nielsen.<br />

Efter seks dage med vandrestøvlerne på stod gruppen<br />

så endelig samlet i målet <strong>for</strong> pilgrimsrejsen:<br />

Santiago de Compostela. Her overværede de den<br />

obligatoriske gudstjeneste i katedralen og besøgte<br />

helgenen St. Jacobs grav.<br />

<strong>–</strong> Og en af deltagerne sad faktisk meget længe i<br />

kirken, hvor han tænkte over sit eget liv. Helt i pilgrimsvandringens<br />

ånd.<br />

Job og uddannelse<br />

Hjemme i Danmark igen er opgaven <strong>for</strong> deltagerne nu<br />

at finde sig til rette med enten job eller uddannelse.<br />

<strong>–</strong> Og de unge har faktisk fået en helt anderledes<br />

tilgang til resten af deres liv, <strong>for</strong>tæller Mette Bech<br />

Nielsen.<br />

<strong>–</strong> De har fået en succesoplevelse, de har set nye<br />

sider af sig selv, de har oplevet et fællesskab med<br />

fokus på noget helt andet, end de er vant til <strong>–</strong> nemlig<br />

vandring, fysiske anstrengelser og succes. Og så<br />

har de oplevet tillid og tryghed. Og set at de har vilje.<br />

En af deltagerne har med afsæt i sin nye selvtillid<br />

således <strong>alle</strong>rede fået job, mindre end en måned<br />

efter vi er kommet hjem, siger hun.<br />

34 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012<br />

Profys<br />

fakta<br />

<strong>–</strong> er en sundhedsfaglig virksomhed, som kombinerer sundheds ­<br />

fag<strong>lige</strong> og beskæftigelsesfag<strong>lige</strong> metoder til at rykke ved<br />

menneskers arbejdsmarkedsperspektiv.<br />

<strong>–</strong> arbejder udviklingsorienteret og har erfaring med projekter <strong>for</strong><br />

kontanthjælpsmodtagere, unge, og ophold <strong>for</strong> sygemeldte med<br />

internat<strong>for</strong>løb (overnatning). Centralt er troen på at kombinationen<br />

af fysisk og mental ud<strong>for</strong>dring og et tillidsfuldt fællesskab, får de<br />

unge nærmere sig selv og et nyt liv.<br />

<strong>–</strong> har undervisere, der har gennemført vandring på Caminoen.<br />

High:Five<br />

<strong>–</strong> assisterer Profys på udvalgte opgaver i <strong>for</strong>bindelse med<br />

pilotprojektet “Vejen Frem“.<br />

<strong>–</strong> er et landsdækkende projekt, der har som mål at skabe job eller<br />

uddannelse til unge, som er i fare <strong>for</strong> at blive marginaliserede på<br />

grund af kriminalitet.<br />

<strong>–</strong> blev etableret i 2006 af Virksomheds<strong>for</strong>um <strong>for</strong> Socialt Ansvar (VFSA)<br />

med det <strong>for</strong>mål at assistere landets private og offent<strong>lige</strong> virksomheder<br />

med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge.<br />

kort<br />

om<br />

Tekst:<br />

Keld Hvalsø Nedergaard<br />

De unge finder ud af, hvem de er og ikke<br />

mindst hvem de gerne vil være. De afprøver<br />

identiteter, <strong>for</strong>holder sig til grundlæggende<br />

værdier og prøver langsomt at stå på egne<br />

ben. Sådan er det <strong>for</strong> <strong>alle</strong> i ungdomsårene.<br />

Men at være ung er en følelsesmæssigt<br />

ud<strong>for</strong>drende periode, hvor der opstår usikkerhed,<br />

rådvildhed og måske angst, <strong>lige</strong>som<br />

der kognitivt også sker en stor udvikling.<br />

Der har de senere år været fokus på de ud<strong>for</strong>dringer,<br />

som navnlig produktionsskolerne<br />

og erhvervsuddannelserne står over<strong>for</strong> vedrørende<br />

frafald blandt elever. De udsatte<br />

unge er unge, der på grund af person<strong>lige</strong><br />

eller sociale problemer har svært ved at<br />

gennemføre en uddannelse.<br />

Keld Hvalsø Nedergaard er daglig leder<br />

af Netværket Den Helhedsorienterede<br />

Indsats. Netværket arbejder<br />

<strong>for</strong> at styrke den helhedsorienterede<br />

indsats over <strong>for</strong> unge med sær<strong>lige</strong> behov<br />

i uddannelse og arbejde. Blandt<br />

netværkets 70 medlemmer er uddannelsesinstitutioner,<br />

repræsentanter<br />

<strong>for</strong> arbejdsgivere, arbejdstagere og<br />

helt alminde<strong>lige</strong> virksomheder.<br />

Læs mere om DHI på www.dhinet.dk<br />

Forkerte<br />

spørgsmål!<br />

Svarene på disse ud<strong>for</strong>dringer har ofte været<br />

søgt i spørgsmålet: Hvordan klæder vi<br />

de unge på til fremtidens uddannelses­ og<br />

arbejdsmarked? Men spørgsmålet burde<br />

retteligt være: Hvordan klæder vi uddannelses­<br />

og arbejdsmarkedet på til at modtage<br />

de unge i fremtiden?<br />

I Netværket DHI (Den Helhedsorienterede<br />

Indsats) arbejder vi med socialfaglig og<br />

pædagogisk metodeudvikling. Vi laver bl.a.<br />

<strong>for</strong>søg med mentorordninger, hvor fokus i<br />

høj grad er på at skabe modtagerkultur på<br />

arbejdspladserne, og især på de arbejdspladser<br />

hvor der er <strong>for</strong> få der uddanner sig,<br />

og hvor udsigterne til arbejde er store.<br />

Det vigtigste <strong>for</strong> <strong>alle</strong> unge er, at de oplever<br />

at der er brug <strong>for</strong> dem, og at der er et fællesskab,<br />

som de kan blive en del af. Der<strong>for</strong><br />

bør vi indrette vores arbejdspladser efter<br />

denne devise.<br />

Ungdomsarbejdsløsheden rammer naturligvis<br />

generelt, men den rammer også specifikt<br />

de unge, der i <strong>for</strong>vejen er de mest udsatte,<br />

så der<strong>for</strong> bør vi <strong>–</strong> ud over at presse virksomheder<br />

med præmier og uddannelsesklausuler<br />

<strong>–</strong> også sikre virksomhederne hjælp og<br />

vejledning til at oprette uddannelsespladser<br />

og særlig støtte til virksomheder, der indretter<br />

sig på at uddanne udsatte unge.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 20 2012 35


Siden sidst...<br />

Inklusion og specialundervisning<br />

De knapt 50.000 elever, der i dag får specialundervisning<br />

i mindre end ni timer om ugen, skal<br />

have undervisning i de normale klasser. Det er<br />

kernen i et lov<strong>for</strong>slag fra børne­ og undervisningsminister<br />

Christine Antorini. Forskere er<br />

nemlig enige om, at andelen af elever, der får<br />

specialundervisning <strong>–</strong> godt 14 % <strong>–</strong> er <strong>for</strong> stor.<br />

Prisen er 13 milliarder om året, som svarer<br />

til en tredjedel af folkeskolens budget. Forskerne<br />

advarer nu om, at missionen kun kan<br />

lykkes, hvis de nødvendige ressourcer følger<br />

med børnene over i normalundervisningen.<br />

Løntilskud bruges<br />

i stor stil ulovligt<br />

Det er ulovligt at lade ledige overtage arbejdet<br />

fra fastansatte. Al<strong>lige</strong>vel bliver arbejdsløse<br />

med løntilskud i mange tilfælde brugt som<br />

vikarer i kommunerne. Det fremgår af en ny<br />

undersøgelse, som fag<strong>for</strong>bundet FOA har fået<br />

udarbejdet. Ant<strong>alle</strong>t af ordinært ansatte i kommuner/regioner<br />

er faldet fra 589.000 i 2011 til<br />

573.000 i 2012. I samme periode er ant<strong>alle</strong>t<br />

af ledige i løntilskud i kommuner og regioner<br />

vokset fra 19.000 til 19.500.<br />

Fag<strong>for</strong>bund og privat selskab<br />

overtager velfærdsopgaver<br />

Rederiet DFDS og Dansk Metals Maritime<br />

Afdeling har gennem overenskomsten oprettet<br />

en såkaldt ’social fond’, der skal hjælpe<br />

nedslidte medarbejdere. Arbejdsmarkedets<br />

parter vil i stigende grad overtage opgaver, der<br />

tid<strong>lige</strong>re blev varetaget af samfundet, <strong>for</strong>udser<br />

<strong>for</strong>skere. Flemming Ibsen, arbejdsmarkeds<strong>for</strong>sker<br />

ved Aalborg Universitet, kalder fonden<br />

<strong>for</strong> en ”innovativ nyskabelse”. Både DFDS<br />

sidst...<br />

Siden og Dansk Metals medlemmer, der er ansat i<br />

rederiet, betaler måned<strong>lige</strong> bidrag til fonden.<br />

Du kan tegne abonnement på<br />

fleksicurity.dk og få bladet leveret<br />

fire gange om året <strong>–</strong> gratis.<br />

MIAPRISEN uddelt<br />

Under folkemødet på Bornholm blev årets<br />

mangfoldighedspris <strong>–</strong> MIAPRISEN <strong>–</strong> uddelt<br />

i tre kategorier: Små og mellemstore private<br />

virksomheder, store private virksomheder og<br />

store offent<strong>lige</strong> virksomheder.<br />

Vinderne i de tre kategorier blev henholdsvis:<br />

Bilka One Stop i Fields, Arriva og Region<br />

Midtjylland.<br />

MIAPRISEN uddeles af Institut <strong>for</strong> Menneskerettigheder.<br />

Prisen gives til virksomheder, der<br />

i både politik og praksis er med til at fremme<br />

mangfoldighed og <strong>lige</strong>behandling <strong>–</strong> uanset køn,<br />

etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og<br />

seksuel orientering.<br />

Ny jobportal <strong>for</strong> socialt udsatte<br />

En ny jobportal, der skal lette socialt udsattes<br />

adgang til arbejdsmarkedet, har set dagens<br />

lys. Huset Venture og organisationen Code<br />

of Care står bag jobportalen www.carejob.<br />

nu. Her kan virksomheder, der har ledige stillinger,<br />

som kan besættes af socialt udsatte,<br />

søge kandidater.<br />

Stig Langvad genvalgt<br />

På Danske Handicaporganisationers 78. repræsentantskabsmøde<br />

den 27. og 28. april<br />

2012 blev Stig Langvad genvalgt som <strong>for</strong>mand.<br />

Stig Langvad går ind i sit 13. år som <strong>for</strong>mand<br />

og bliver dermed organisationens tredjelængst<br />

siddende <strong>for</strong>mand. <strong>–</strong> Jeg er glad <strong>for</strong> den tillid,<br />

man viser mig. Der skal ikke lægges skjul på,<br />

at hele handicapbevægelsen er rystet over<br />

den nuværende politiske situation og ikke<br />

mindst de holdninger, som ligger til grund,<br />

siger Stig Langvad.<br />

Udgiveradresseret<br />

maskinel magasinpost<br />

id-nr. 42600

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!