Review 1 - Bilag E.1 kravspecifikation del 2

ethics.dk

Review 1 - Bilag E.1 kravspecifikation del 2

Bilag E.1

SKIs kravspecifikation

Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af

personbiler


Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

Indholdsfortegnelse

Indhold

1 Leasing af personbiler ..................................................................................................................... 3

1.1 Generelt vedr. krav .................................................................................................................. 3

1.1.1 Minimumskrav ................................................................................................................. 3

1.2 Generelle minimumskrav ....................................................................................................... 3

1.2.1 Typegodkendelser ........................................................................................................... 3

1.2.2 Kvalitet .............................................................................................................................. 3

1.2.3 Varianter ........................................................................................................................... 3

1.2.4 Udgår ................................................................................................................................. 3

1.2.5 Garanti .............................................................................................................................. 3

1.2.6 Fabriksgaranti................................................................................................................... 4

1.2.7 Udleveres med motorkøretøj......................................................................................... 4

1.2.8 Farve på motorkøretøj .................................................................................................... 4

1.2.9 Dæk ................................................................................................................................... 4

1.2.10 Udslip af partikler ............................................................................................................ 4

1.2.11 Dieselpartikelfilter ........................................................................................................... 5

1.2.12 Ad-blue teknologi ............................................................................................................ 5

1.3 Leveringsfrist ............................................................................................................................ 5

1.4 Leasingperiode ......................................................................................................................... 5

1.5 Reparation og service .............................................................................................................. 5

1.6 Interval for antal km. pr. år pr. bil i Leasingperioden ........................................................ 5

2 Service- og vedligeholdelsesaftale ................................................................................................. 6

2.1 Generelle betingelser ............................................................................................................... 6

3 Kundens mulige tilvalg til Leveringsaftalen ................................................................................ 7

3.1 Dækservice................................................................................................................................ 7

3.2 Vejhjælp .................................................................................................................................... 7

3.3 Hente- og bringeservice .......................................................................................................... 8

3.4 Oversigt over historik på leasede biler ................................................................................. 8

3.5 Brændstofkort .......................................................................................................................... 8

3.6 Forsikring .................................................................................................................................. 9

Side 2 af 9


Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

1 Leasing af personbiler

1.1 Generelt vedr. krav

1.1.1 Minimumskrav

Krav i bilag E skal opfyldes af Leverandøren og skal indgå i tilbuddet. Leverandøren kan

således ikke i sit tilbud fravige kravene i bilag E med underbilag.

1.2 Generelle minimumskrav

1.2.1 Typegodkendelser

Alle leasede biler skal kunne indregistreres lovligt i Danmark.

1.2.2 Kvalitet

De leasede biler skal overholde Leverandørens eventuelle brochurer, datablade, tekniske

tegninger, markedsføringsmateriale, dokumentation og lignende. De skal i øvrigt kvalitet

samt overholde alle relevante lovkrav, kutymer og branchekodeks.

Bilen skal leveres i fejlfri stand både visuelt og funktionelt.

1.2.3 Varianter

Alle leasede biler skal være fabriksnye.

Bilerne skal være venstrestyret.

Ingen af bilerne må have åbent førerhus eller være registreret som eller have karakter af 4hjulet

motorcykel. Ingen af køretøjerne må være 2- eller 3-hjulet.

1.2.4 Udgår

Det accepteres, at leasede biler i forbindelse med transport har kørt 200 km.

1.2.5 Garanti

Det er et minimumskrav, at Leverandøren yder garanti i 2 år på de dele leveret under

Rammeaftalen, der ikke er dækket af pkt. 1.2.6 efter levering – fx eftermonterede radioer.

Side 3 af 9


Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

Alle udgifter i forbindelse med garantien, herunder reparation, omlevering og udskiftning

af enheder eller dele heraf samt forsendelses- og andre transportomkostninger, skal være

indeholdt i prisen på det omfattede produkt.

1.2.6 Fabriksgaranti

Kunden skal tilbydes garanti på samme vilkår og omfattende samme elementer og

varighed under rammeaftalen som fabrikken almindeligvis yder (Generel fabriksgaranti).

Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i Leasingperioden, vil nødvendige

reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for

Leverandørs regning, således at konsekvenserne for Kunden af fabriksgarantiens

udløb afhjælpes.

1.2.7 Udleveres med motorkøretøj

Følgende skal medfølge Leasede biler:

i. Nøgler og evt. nøglekort og nøglekode samt evt. radiokode.

ii. Instruktionsbog på dansk

iii. Servicehæfte

iv. Original registreringsattest

I øvrigt skal leasede biler udleveres køreklare og indregistreret med nummerplader, når de

overgår til Kunden. Herudover skal alt udstyr være monteret og klar til brug. Ved

udleveringen skal Leverandøren give Kunden en grundig introduktion til de funktioner –

herunder udstyr – som gør at Kunden kan anvende den udleverede bil.

1.2.8 Farve på motorkøretøj

Leasede biler skal kunne bestilles i den af Kunden ønskede farve inden for de farver, som er

angivet i hovedimportørens danske produktkatalog.

1.2.9 Dæk

Bilerne leveres med sommerdæk såfremt Afhentningsdato falder i perioden april til

november og med vinterdæk såfremt Afhentningsdato falder i perioden december til

marts.

1.2.10 Udslip af partikler

Alle biler skal leve op til EU's gældende grænseværdier på den konkrete biltype for

udledning af Kvælstofilte (NOx), Kulilte (CO), Kulbrinte (HC) og Partikler (PM). Skal

opgøres ved blandet kørsel i henhold til EU-normer i henhold til direktiv

80/1268/EØF, som er ændret ved 1999/100/EF. Der tages altid udgangspunkt i bilen

uden ekstraudstyr.

Side 4 af 9


Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

1.2.11 Dieselpartikelfilter

Biler som kører på diesel skal have fabriksmonterede dieselpartikelfiltre. Biler med

dieselpartielfilter skal have et partikeludslip på under 5 mg pr. km i henhold til EFdirektiv

70/220/EØF.

1.2.12 Ad-blue teknologi

Biler som bruger dieselbrændstof må ikke bruge på ad-blue teknologi, som kræver

løbende opfyldning ud over det som skal påfyldes ved bilens anbefalede

serviceintervaller.

1.3 Leveringsfrist

Leverance skal kunne leveres indenfor 4 mdr. fra indgåelse af Leveringsaftale.

1.4 Leasingperiode

Leasingperiode skal som minimum indgås for en periode på 12 måneder.

Leasingperiode kan maksimalt indgås for en periode på 48 måneder

1.5 Reparation og service

Der foreligger mangel eller defekt, hvis det leverede ikke opfylder krav i bilag E og C eller

ikke i øvrigt svarer til det, som Kunden med føje kan forvente.

Udbedring af fejl og mangler dækket i garantiperioden jf. pkt. 1.2.6 skal ske inden for 15

Arbejdsdage fra kravet er fremkommet til Leverandøren.

Leverandøren hæfter for sine Underleverandørers Varer/Ydelser på ganske samme måde

som for sine egne forhold.

1.6 Interval for antal km. pr. år pr. bil i Leasingperioden

Antal km. skal som minimum være 10.000 km. pr. år pr. bil.

Antal km. skal som maksimum være 60.000 km. pr. år pr. bil.

Side 5 af 9


Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

2 Service- og vedligeholdelsesaftale

Alle tilbudte Varelinjer skal tilknyttes en service- og vedligeholdelsesaftale overholdende de i

punkt 2 anførte krav. Udgifter til service- og vedligeholdelsesaftalen afholdes herefter af

Leverandøren forudsat Kundens overholdelse af punkt 3.9 i bilag C.2.

Derudover skal Leverandøren overholde sine forpligtelser efter Leveringsaftalen såvel som

forpligtelserne i denne service- og vedligeholdelsesaftale.

2.1 Generelle betingelser

a) Service- og vedligeholdelsesaftalen skal være landsdækkende.

b) Service og reparationer skal altid udføres på et af Leverandør anvist værksted.

c) Det anviste værksted må maksimalt ligge 30 kilometer fra bilens leveringssted.

d) Aftalen omfatter alle foreskrevne serviceeftersyn.

e) Aftalen dækker al nødvendig vedligeholdelse og reparation, der ikke er forsaget af

udefrakommende skader forudsat Kundens overholdelse af punkt 3.9 i bilag C.2.

f) Aftalen dækker sluteftersyn samt nødvendige reparationer i forbindelse med

serviceaftalens udløb.

g) Service skal udføres inden for +/- 2000 km. i forhold til servicebogens retningslinier.

h) Ventetiden på service efter afgivet bestilling må ikke overstige 10 Arbejdsdage.

i) Regulær service uden uforudsete reparationer må ikke overstige 3 Arbejdsdage fra

bestilling eller konstatering af behov hos værksted.

j) Værkstedet skal udfylde servicebogen og udlevere oversigt over gennemførte

reparationer.

k) Service- og vedligeholdelsesaftalen bortfalder ved totalskade

Side 6 af 9


Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

3 Kundens mulige tilvalg til Leveringsaftalen

Kunden har mulighed for at tilvælge ydelser beskrevet i punkt 3. Det vil fremgå af Kundens

Leveringsaftale (Bilag C.2.1), hvilke ydelser Kunden ønsker at tilknytte den konkrete Leverance.

Leverandøren skal derfor kunne tilbyde nedenstående ydelser samt overholde nedenfor anførte

tilknyttede krav for alle tilbudte Varelinjer.

Såfremt nedenstående ydelser er tilvalgt i Kundens Leveringsaftale, skal ydelserne være inkluderet i

den af Kunden betalte Leasingydelse.

3.1 Dækservice

Leverandøren skal kunne tilbyde dækservice, overholdende krav beskrevet nedenfor for alle de

tilbudte Varelinjer.

a) Bilerne skal monteres med sommerdæk i perioden april til november og med vinterdæk

i perioden december til marts.

b) Udskiftningen til vinterdæk foretages i løbet af november måned. Udskiftningen til

sommerdæk skal foretages i april måned. Service i forbindelse med udskiftning skal omfatte

af- og påmontering, afbalancering og trykjustering.

c) I de perioder hvor dækkene ikke anvendes, påhviler opbevaringen leasinggiver eller en af

leasinggiver anvist leverandør. I opbevaringsperioden bærer leasinggiver selv ansvaret for

dækkenes hændelige undergang.

d) Dækkene skal altid overholde mindstekrav til slidbane.

e) Leverandøren afholder alle udgifter til dæk.

3.2 Vejhjælp

Leverandøren skal kunne tilbyde vejhjælp, overholdende krav beskrevet nedenfor for alle de tilbudte

Varelinjer.

a) Starthjælp, herunder udbringning af brændstof og døråbning.

b) Dækskifte

c) Hjælp ved fastkørsel

d) Tilbud om transport/ bugsering til værksted og/eller synshal ved skade eller fejl på bilen

Side 7 af 9


Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

e) Hjemtransport af bilen til hovedadressen hvis føreren kommer til skade eller bliver syg.

For punkterne a-d gælder det, at en eventuel transport skal finde sted til et af Leverandøren anvist

værksted med mindre dette er umuliggjort af omstændighederne.

Tilbageleveringen af bilen skal altid ske indenfor en 30 km radius af Kundes Leveringsadresse.

3.3 Hente- og bringeservice

Leverandøren skal kunne tilbyde Hente- og bringeservice, overholdende krav beskrevet nedenfor

for alle de tilbudte Varelinjer.

a) Leverandøren afhenter og bringer bil i forbindelse med bilens service eller reparation

Afhentning og tilbageleveringsadresse er Kundens Leveringsadresse.

3.4 Oversigt over historik på leasede biler

Leverandøren skal kunne tilbyde rapportering til Kunde i form af en oversigt over historik på

leasede biler, overholdende krav beskrevet nedenfor for alle de tilbudte Varelinjer under

forudsætning af, at Kunden også benytter Brændstofkort, som beskrevet nedenfor.

a) Oversigten skal kunne tilgås via internet af Kunden

b) Oversigten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a. Kørte km. (Dette forudsætter at Kunden foretager km registrering på

tankstanderen ved optankning på det af leverandøren udleverede

brændstofkort)

b. Skadeshistorie

c. Brændstofforbrug

d. Oversigten skal kunne udspecificeres pr. bil.

3.5 Brændstofkort

- Leverandør skal kunne tilbyde Kunden mulighed for brændstofkort og heraf følgende

administration.

- Leverandøren skal kunne tilbyde Kunden at kunne anvende SKI’s til enhver tid gældende

rammeaftale på brændstofkort og heraf følgende administration.

Side 8 af 9


Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

3.6 Forsikring

Leverandør skal kunne tilbyde ansvars- og kaskoforsikring i forbindelse med Operationel leasing

som beskrevet i bilag C.2 pkt. 3.11. Selvrisikoen pr. skadestilfælde bliver fastlagt ved Kundens

Miniudbud. Selvrisikoens størrelse pr. skadestilfælde skal være større eller lig med DKK 0,-

Side 9 af 9

More magazines by this user
Similar magazines