Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

verbalt og adfærdsmæssigt, hvilket stemmer overens med måden, hvorpå

samarbejdsmaksimerne ifølge Grice skal udtrykkes.

Specialets overordnede emne – pragmatiske sprogvanskeligheder – har gjort mig opmærksom

på, hvor problematisk det er at finde en dækkende betegnelse for denne type af

kommunikative vanskeligheder.

Betegnelsen ”semantic‐pragmatic disorder”, som Rapin & Allen (1983) benytter, inddrager

det semantiske aspekt på lige fod med det pragmatiske og gør herved betegnelsesdefinitionen

bredere. Som følge heraf mener McTear & Conti‐Ramsden, at sammenføjningen af begreberne

semantik og pragmatik kan være en hindring for at stedfæste og forklare barnets

vanskeligheder. Derfor henviser de til ”pragmatic disability” (McTear & Conti‐Ramsden (1992))

som en betegnelse for børns vanskeligheder ved at bruge sproget.

Bishop foretrækker betegnelsen ”pragmatic language impairment” (PLI) (Bishop (1997)) og

støtter herved McTear & Conti‐Ramsdens holdning om, at betegnelsen ”sematic‐pragmatic

disorder” ikke er hensigtsmæssig. Også Leinonen mfl. (2000) hævder, at pragmatiske

sprogvanskeligheder ikke altid optræder sammen med semantiske vanskeligheder , hvorfor de

bruger betegnelsen ”pragmatic impairment” (PI).

Ydermere er jeg blevet bevidst om vanskelighederne ved at identificere børn med

pragmatiske sprogvanskeligheder, da der, på trods af mange undersøgelser, endnu er en del

uenighed og debat om, hvilke kriterier PLI‐børn skal identificeres ud fra. Dette skyldes til dels, at

begrebet pragmatik er så bredt, men også at andre diagnoser som f.eks. SLI (”specific language

impairment”), ADHD og autisme overlapper.

Samtidig er det vanskeligt at bevise eksistensen af en gruppe af børn med pragmatiske

sprogvanskeligheder, da der er potentielle problemer med identificeringen af netop denne type

børn – både hvad angår testmateriale og vurdering af barnets vanskeligheder.

Ovenstående problematikker har gjort mig i stand til at mene, at børn med PLI bør have sin

egen ”diagnose”, så de får den rette og kompetente form for undervisning og hjælp til at leve

med deres vanskeligheder. Det er dog væsentligt, om PLI‐børnenes vanskeligheder ses

beslægtet med SLI, autisme eller andre former for vanskeligheder bl.a. i forhold til

108

Similar magazines