Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

interventionen og arbejdet med børnene og ydermere for, hvordan de pårørende oplever og

tackler børnenes vanskeligheder.

Som nævnt i diskussionen i forbindelse med fordele og ulemper ved et single case‐studie er

det med denne type undersøgelse svært at overføre specialets resultater til mere generelle

perspektiver på pragmatiske sprogvanskeligheder.

Dog mener jeg, at min undersøgelse kan kaste lys over nogle af de problemer, der er for

børn med pragmatiske sprogvanskeligheder. Den åbner op for nogle problematikker, der

formodentlig vil kunne observeres hos andre PLI‐børn, og fremstår derved som brugbart til

mere generelt at belyse børn med PLI.

Specialets resultater og observationer vil uden tvivl kunne bruges til at foretage en mere

direkte og målrettet træning af E. i forbindelse med hendes vanskeligheder, hvilket kan gavne

E.’s fremtidige støttepædagoger og det personale, der omgiver hende i hverdagen. Desuden

kan resultaterne være til gavn for E.’s forældre og andre pårørende, da de herigennem kan

blive yderligere bevidste om E.’s særlige behov.

Det viste sig nyttigt at bruge videooptagelser af E.’s interaktion i forbindelse med analysen, da

hun i mange sammenhænge handler nonverbalt, og at jeg derved kunne inddrage gestik, mimik

og lignende. Dermed blev jeg i stand til at give et mere udførligt billede af E. og hendes sociale

og kommunikative vanskeligheder.

Overordnet set viste teorierne brugt som baggrundsmateriale sig brugbare i forhold til

analysen, selvom de som udgangspunkt er udviklet til brug på voksnes interaktion. Det kunne

dog være interessant at foretage modificeringer af teorierne, så de blev specielt udviklede til

brug i forbindelse med børn og deres interaktion. Dette kunne formodentlig også være en hjælp

i identificeringen af børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, da man herved får et

instrument til brug som rettesnor for, hvor normalt udviklende børn befinder sig i forbindelse

med samarbejde og høflighed i interaktion og derved kan se, hvor PLI‐børnene afviger.

109

Similar magazines