Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

2.2. Samarbejdsprincippet ifølge H. P. Grice

For at en samtales fællesprojekt kan lykkes, bør samtaleparterne følge nogle fælles

retningslinjer eller principper. Tilsyneladende forventer vi relevans af dem, vi taler med,

ligesom vi forventer sandhed, og at de udtrykker sig i et omfang, der er tilpas oplysende efter

omstændighederne. Vi bliver hurtigt opmærksomme på, når disse træk mangler og tillægger

derved manglerne en betydning, idet vi forsøger at finde det mente bag det sagte 7 .

Sprogfilosoffen H. P. Grice mener (Grice (1975)), at for at en person kan tolke, hvad en anden

siger, må man formode, at der eksisterer en eller anden form for samarbejdsprincip parterne

imellem. Derfor udvikler han i 1960’erne samarbejdsprincippet (”the cooperative principle”),

der med Grices egne ord formuleres som:

”[…] a rough general principle which participants will be expected to observe, namely: Make

your conversational contribution such as required at the stage at which it occurs, by the

accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged.” (Grice (1975)).

Dette simple generelle princip henviser til, at den enkelte i enhver samtale arbejder ud fra

antagelsen om, at der er almene forventninger til interaktionen. Disse forventninger overholdes

af alle parter, medmindre der er indikation på det modsatte 8 .

2.2.1. Samarbejdsprincippets fire maksimer

Samarbejdsprincippet opfordrer interaktionsparterne til at samarbejde sprogligt og så direkte

som muligt udtrykke, hvad de ved, og hvad de vil 9 . Heraf kan udledes, at sproget først og

fremmest ses som et middel til effektiv udveksling af informationer. Princippet ser altså bort

fra, at samtaler i nogle sammenhænge også bruges til at skabe og vedligeholde en god

stemning, til at knytte og styrke sociale relationer, til at undgå konflikter og lignende. Dette

spiller imidlertid en stor rolle i teorierne om høflighed og face, som jeg belyser i afsnit 3.

7 Drotner mfl. (1996).

8 Bousfield (2008).

9 Drotner mfl. (1996).

10

Similar magazines