Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

3.2. Valget af høflighedsstrategi

Mennesker trækker på en række overvejelser, når de skal vælge en høflighedsstrategi. Ifølge

Paltridge (2006) overvejer man, hvor socialt tæt eller distanceret man er i forhold til

modtageren, og hvilke magtrelationer, der er mellem én selv og modtager. Hvor

betydningsfuldt, det jeg ønsker mig, er for mig selv og i forhold til modtageren, er også

væsentligt at have med i sine overvejelser, og desuden er det væsentligt at overveje, hvor

meget vægt begge parter (i kraft af kulturen) lægger på engagement og uafhængighed i givne

situationer.

3.3. Begrebet høflighed

Inden for den megen litteratur om høflighed, der er opbygget siden slutningen af 1970’erne,

forefindes en del forvirring. Forvirringen begynder ved termen høflighed ("politeness"), der –

som samarbejde – har skabt mange misforståelser 16 . Under kategorien høflighed har man

diskuteret fem separate fænomener, der dog er relaterede:

‐ Høflighed som et mål i den virkelige verden (”real‐world goal”)

‐ Hensynsfuldhed og agtelse (”defence”)

‐ Variation i forhold til social kontekst (”register”)

‐ Høflighed som et fænomen på ytringsniveau (”utterance level phenomenon”)

‐ Høflighed som pragmatisk fænomen (”pragmatic phenomenon”) (Thomas (1995)).

Jeg har valgt høflighed som pragmatisk fænomen ud, da det er mest nærliggende i forhold til

resten af specialets emneafgrænsning og henviser til ”Meaning in interaction” (Thomas (1995))

for uddybelse af de andre fænomener under kategorien høflighed.

Indenfor begrebet høflighed med en pragmatisk indfaldsvinkel finder jeg det oplagt at

foretage en inddeling i to hovedgrupper; høflighed udtrykt via principper og maksimer samt

høflighed og behandlingen af face. Det er vigtigt at understrege, at denne inddeling ikke

behandler al viden om høflighed, men er foretaget ud fra min vurdering af, hvad der er

væsentligt i forbindelse med min emneafgrænsning. Derfor vil mit fokus være på de primære

16 Thomas (1995).

15

Similar magazines