Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

1. Ligefrem erklæring (”bald on record”) – udøve en FTA uden oprejsning (”redress”)

Denne strategi stemmer i høj grad overens med Grices maksimer om kvalitet, kvantitet, relation

og måde (jævnfør afsnit 2.2). Her foretages en ytring på den mest direkte, klare og kortfattede

mulige måde, f.eks. ved at sige ”Gør x!” som en anmodning 31 .

Normalt udøves en face‐truende handling kun via ligefrem erklærings‐strategien i

situationer, hvor taler (T) og modtager (M) begge er enige om, at hensynet til face‐kravene er

irrelevant eller måske direkte uhensigtsmæssigt. Et andet eksempel kunne være situationer,

hvor ”faren” i forhold til M’s face er meget lille, som det er tilfældet ved anmodninger, tilbud,

forslag og lignende. Ydermere bruges ligefrem erklærings‐strategien, hvor magtrelationerne

mellem T og M er klart definerede 32 .

Direkte imperativer er klare eksempler på brugen af ligefrem erklærings‐strategien, som de

følgende eksempler viser. I situationer, som er hastende eller desperate (f.eks. en ulykke), vil en

oprejsning mindske ytringens påtrængende nødvendighed 33 , som følgende eksempel viser:

”HJÆLP!” (uden oprejsning) overfor ”Vil du være så venlig at hjælpe mig?!” (med oprejsning).

Andre eksempler på ytringer uden begrænsning af face‐truslen kunne være ”Pas på!”, ”Dit hus

brænder!”, ”Giv mig en chance til!” og andre. Desuden bliver genoprettelsen af face også

betragtet som irrelevant i f.eks. instruktioner og madopskrifter 34 (”Tilføj tre æg og rør godt”).

Jeg har i de følgende beskrivelser af B & L’s face‐truende handlinger valgt ikke at gå ind i en

detaljeret redegørelse med eksempler på de forskellige lingvistiske måder, hvorpå de

resterende tre høflighedsstrategier kan udøves i forbindelse med FTA. I stedet har jeg valgt at

bruge B & L’s illustrative oversigter over, hvordan udøvelsen kan foretages, da jeg synes, de

giver et præcist og kortfattet overblik.

2. Positiv høflighed (”positive politeness”) – udøve en FTA med oprejsning

Brugen af den positive høfligheds‐strategi er rettet mod modtagerens (M) positive face og

understreger fællesskabet mellem taler og modtager. Positiv høflighed er tilnærmelses‐baseret

31 Noter fra Sprog II‐kursus på Dansk v. Ulla Bentzen (2002).

32 Brown & Levinson (1987).

33 Brown & Levinson (1987).

34 Brown & Levinson (1987).

22

Similar magazines