Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

(interesse i andres udfoldelse), social indføling (empati) og social indsigt (handle

medmenneskeligt) (jævnfør afsnit 4.1.). Denne vurdering er baseret på mine optagelser og

observationer af E., heriblandt TRAS‐vurderingen, samt de observationer, der foreligger fra

børnehavens øvrige personale og institutionens tilknyttede psykolog.

Et andet aspekt, der gør det svært for E. at begå sig socialt i interaktioner, er hendes

afvigende evne til at forklare og forudsige andres mentale reaktioner, dvs. til at forestille sig

andres tanker og følelser. Dette kommer bl.a. til udtryk i TRAS‐vurderingen, hvor hun generelt

scorer lavere end sin alder i samspilskategorien.

Desuden viser mine videooptagelser af E., at hun ofte er meget fysisk (niver, bider mm.) i sin

kommunikation med de andre børn og derved overskrider deres grænser, hvilket jævnligt

medfører en afstandstagen til E.

7.2. E.’s pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI)

Kliniske observationer (bl.a. Bishop mfl. (1994)) peger på, at børn med PLI er meget talende, og

i relation til teorier om f.eks. turtagning og samtaleinitiativ betyder det bl.a., at der ikke er

balance i deres måde at indgå i turtagning på, og at PLI‐børnene ikke aflæser lytterens behov og

signaler 64 . Dette betyder, at PLI‐børn ofte vil have svært ved at få en dialog til at fungere, bl.a.

fordi samtalepartneren ofte vil opleve, at barnet med PLI styrer samtalen, eller at barnets

talestrøm virker overvældende 65 .

Som udgangspunkt er E. ikke kendetegnet ved at være meget talende, men kommer alligevel

til at virke styrende i samtalen. Hun har tendens til at dirigere rundt med de børn, hun leger

med og til at diktere legens regler, som hun synes, de bør være. Hun har grundlæggende ikke

de store problemer med at indgå i turtagning, men dialogen slutter dog ofte hos hende, da hun

ikke gør andet end at svare på et givent spørgsmål og ikke tager tråden op. Dette hænger nok

sammen med, at hun har vanskeligt ved at aflæse lytterens signaler og behov og formår derfor

ikke at få turtagningen med sin samtalepartner til at fungere.

64 McTear & Conti‐Ramsden (1992).

65 Bishop (1997), Leinonen mfl. (2000).

49

Similar magazines