Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

og har vanskeligheder ved at fastholde et emne. Dette skaber problemer for hende i

interaktionen med især de andre børn, da de ikke formår at følge hendes tankegang.

Konteksten spiller en afgørende rolle for, hvad der bliver sagt, og hvordan det sagte forstås –

man afpasser sin sprogproduktion og sprogforståelse til konteksten 68 . Undersøgelser af børn

med PLI (Bishop (1997)) peger på, at de har sværere ved at aflæse og tilpasse deres

kommunikation til konteksten end andre børn. Som følge deraf oplever de ofte kommunikative

vanskeligheder i form af problemer med sprogforståelse, sprogproduktion og social forståelse i

forhold til konteksten 69 .

Børn med pragmatiske vanskeligheder er kendetegnet ved at have svært ved at forstå den

intenderede mening i et udsagn. Dette udtrykker sig bl.a. ved, at de misforstår, hvad der ytres,

svarer upassende eller forkert, svarer på noget helt andet end det, de bliver spurgt om eller helt

undlader at svare 70 . Bishop (Bishop mfl. (1994)) mener, dette kan skyldes PLI‐børnenes

manglende evne til at aflæse konteksten og til at integrere informationer fra konteksten i den

sociale interaktion.

E. leger mest parallelt med børn, der er jævnaldrende, hvorimod der er mere samspil mellem

hende og børn, der er yngre. Dette skyldes sandsynligvis, at E. har nemmere ved at forholde sig

til og derved indgå i de yngre børns begrebs‐ og kontekst‐verden. Samtidig indvender de yngre

børn ofte heller ikke så meget mod E.’s dikteren og styring af legen, som jævnaldrende gør.

Man må formode, at dette giver E. en større følelse af succes i samspillet med de yngre børn.

Generelt opsøger E. kun ind imellem de andre børn og leger fint alene. Derfor virker hun ofte

passiv i sin kontakt og kommunikation med omgivelserne.

Netop denne passivitet i initiativtagen kendetegner ofte børn med pragmatiske

sprogvanskeligheder. Dette kan skyldes, at barnet mangler kendskab til eller forståelse for,

hvordan man verbalt og nonverbalt signalerer, at man vil sige noget 71 .

68 Mey (2001).

69 McTear & Conti‐Ramsden (1992).

70 Bishop & Adams (1989).

71 McTear & Conti‐Ramsden (1992).

51

Similar magazines