Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Modsat kan PLI‐børn også udvise manglende respons på initiativer, hvilket kan skyldes uvilje,

eller at barnet ikke formår at indgå i turtagning 72 . Dette gælder også E., der ind imellem kan

virke meget passiv i sin respons på ytringer fra sine omgivelser, da hun blot stirrer på den, der

ytrer sig uden overhovedet at respondere.

7.3. Nonverbal kommunikation

Dette afsnit runder kort nonverbal kommunikation, der er en stor del af pragmatikken. Jeg har

dog valgt at begrænse afsnittet betydeligt for at bevare specialets fokus og betragter derfor

primært nonverbal kommunikation ud fra relationen til børn med pragmatiske

sprogvanskeligheder.

Talehandlingen – selve ytringens funktion – er i høj grad uudtalt, og derfor er det væsentligt at

se på, hvilke andre udtryk, der bruges. Der kan peges, smiles eller kigges på en sigende måde,

og der kan være en leg i gang, der helt forklarer, hvad meningen (hensigten) med ordene er 73 .

Derfor mener jeg, det er en fordel med videooptagelser ved observation af børns tale, da man

derved får mulighed for også at betragte de usagte elementer i interaktionen.

Ser man på menneskelig gestik fra et funktionelt psykologisk perspektiv – på hvordan

menneskelig gestik bruges til at kommunikere med – er der i følge Tomasello (2008)

grundlæggende to typer, der bruges til at skabe reference. Mennesker gestikulerer altså for at;

‐ rette en modtagers opmærksomhed rumligt mod noget i den nærmeste perceptuelle

omgivelse eller

‐ rette en modtagers forestilling mod noget, der typisk ikke er i den nærmeste perceptuelle

omgivelse, ved adfærdsmæssigt at simulere en handling, en relation eller et objekt

(egen oversættelse, Tomasello (2008), s. 61).

72 Bishop mfl. (2000).

73 Vejleskov & Vedeler (1988).

52

Similar magazines