Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Indledning

De teoretiske retninger inden for sprogvidenskab interesserer sig for, hvordan sproget bruges,

for sproget som redskab og for den, der bruger dette redskab. Det betyder noget, hvem man er,

men også hvor man er, og hvem man står over for. Endvidere betyder det noget, hvad man vil,

og hvordan de interne magtforhold defineres.

Det fælles udgangspunkt for de sprogforskere, der arbejder inden for pragmatikkens felt, er,

at sproglig interaktion ses som en social praksis, der foregår mellem sprogbrugere i tid, inden

for et geografisk og socialt rum og i en bestemt situationel kontekst.

Samtaler og interaktion i det hele taget er spændt ud mellem nogle ideale normer og en

konkret praksis – mellem det, vi gerne vil og det, vi rent faktisk gør. Den måde, vi taler om

tingene på, bestemmer i store træk, hvordan vi forholder os til vores omgivelser og bestemmer

vores holdning til verden.

Mennesket er født socialt i og med, det ikke kan eksistere uden relationer til andre mennesker.

Mennesket er ifølge Jerlang (2002) født med en social responsivitet, dvs. at barnet fra livets

start har en åbenhed, en parathed og følsomhed til at indgå i et forhold og en interaktion med

andre mennesker, samt en lyst til at opbygge relationer ved at reagere på andres udspil. Dog

skal barnet først tilegne sig de sociale regler og normer for opførsel, som menneskene har

udviklet gennem deres historiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling.

Hvis man ønsker at forstå, hvordan børn tilegner sig deres modersmål, må man være sig

bevidst, at det ikke kun er et spørgsmål om ordforråd og grammatik, men også om at kunne

begå sig i samspil med andre – dvs. at magte de mere pragmatiske og sociale kommunikative

spilleregler.

Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) er ifølge Bishop (1997) karakteriserede ved

at have problemer med at tilpasse deres sprogbrug og adfærd til den kommunikative situation.

Dette udtrykker sig typisk ved, at børnene har svært ved at følge almindelige regler for samtale,

har svært ved at aflæse konteksten i situationer og svært ved at tolke andres signaler og

kropssprog.

1

Similar magazines