Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan et barn med pragmatiske

sprogvanskeligheder agerer i forhold til interaktionens uskrevne kommunikationsregler, navnlig

i forbindelse med samarbejde og høflighed.

Min undersøgelse er et single case‐studie af en pige (E.) på 4,9 år med pragmatiske

sprogvanskeligheder og autisme. Jeg har foretaget videooptagelser af pigens interaktion med

andre børn i børnehaven og bruger disse optagelser som genstand for en analyse af hendes

sociale og kommunikative kompetencer.

Analysen tager udgangspunkt i en række pragmatiske principper; Searles klassifikation af

talehandlinger (1977), der er modificeret af Vejleskov & Vedeler (1988) til at omhandle

ytringsfunktioner hos børn, Grices maksimer for samarbejde (1975), Leechs

høflighedsmaksimer (1983) og Brown & Levinsons teori om udøvelse og nedtoning af face‐

truende handlinger (1987).

Specialet består af tre dele: baggrund, metode og dataanalyse.

Baggrundsafsnittet omfatter dels det teoretiske grundmateriale, der omhandler

talehandlinger, kommunikation og samarbejde samt høflighed og face‐work. Desuden omfatter

baggrundsafsnittet en mere psykologisk præget del, der har fokus på barnets sociale og

kommunikative udvikling – herunder ytringsfunktioner – og en gennemgang af pragmatiske

sprogvanskeligheder.

Metodeafsnittet er en gennemgang af mine valg i forbindelse med analysen og endvidere en

karakteristik af min single case‐deltager E.

I analysedelen foretager jeg en analyse af E.’s sociale og kommunikative kompetencer med

særlig vægt på ytringsfunktioner, samarbejde, høflighed samt udøvelse og nedtoning af face‐

truende handlinger.

Specialet rundes af med et resultatafsnit og et diskussionsafsnit, hvor jeg henholdsvis

opsummerer analysens resultater og efterfølgende diskuterer disse samt foretager

metodekritik.

2

Similar magazines