Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

(E. kravler ned) (bilag 3, nr.3, l.2‐4).

Ved at stoppe med at slå på hulens tag, som pædagogen beder hende om, udviser E. en form

for kommunikativt samarbejde – blot ikke i verbal forstand. Et andet eksempel på denne type

samarbejde er følgende:

E: (tager hånden op som for at tage fat i El., bange stemme/piver) Neeeej (tager fat om El.’s

arm og klemmer til)

El: (skriger) Moaar

S (pædagog): Ja, E., E.!

(E. stopper og slipper El.’s arm, kravler ind i hulen) (bilag 3, nr.2, l.11‐14).

Her følger E. pædagogens anvisning ved at slippe El.’s arm og udviser derved en samarbejdende

adfærd. I sekvens 6 (bilag 3, nr.6, l.6‐10) og sekvens 7 (bilag 3, nr.7, l.1‐4) ses yderligere

eksempler på dette.

Både en overholdelse af og brud på samarbejdsprincippet ofte fører til overtrædelse af

maksimerne for høflighed. Derfor er det nærliggende at se på E.’s forholden sig til netop disse

høflighedskonventioner i den næste del af analysen.

8.4. Høflighed

Leech (1983) hævder, som nævnt i afsnit 3.4., at hans maksimer (takt, gavmildhed, positivitet,

beskedenhed, enighed og sympati) har samme forhold til hans høflighedsprincip, som Grices

maksimer har til samarbejdsprincippet. Leech mener endvidere, at hans maksimer ikke er et

udtryk for regler om god opførsel, men snarere simple normangivelser, som man kan observere

talere følge.

E.’s forholden sig til høflighedsmaksimerne er analyseret ud fra bilag 4, der har orange som

farvekode, og hvor tallene i de skarpe parenteser henviser til de seks maksimer for høflighed.

70

Similar magazines