Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

8.5. Face

Face er, som nævnt i afsnit 3.5., at betragte som en identitet, og taler eller tilhører kan i en

samtalesituation føle sig truet eller blive ydmyget, hvis face ikke opretholdes. B & L mener

(Brown & Levinson (1987)), at der ofte tages hensyn til face i social interaktion, idet

samtaleparterne har interesse i at opretholde eget samt partnerens face. Denne hensynstagen

til samtaleparternes face kan dog føre til overtrædelse af f.eks. Grices maksimer i forbindelse

med samarbejde i samtalen.

8.5.1. E.’s udøvelse og nedtoning af face‐truende handlinger (FTA)

I forbindelse med face‐truende handlinger skelner Brown & Levinson (1987) mellem de

talehandlinger, der kan true positivt og negativt face hos både modtager og taler.

8.5.2. Udøvelse mod modtagers positive face

Irettesættelser

Nogle af E.’s ytringer fremstår som irettesættelser og kommer derved til at virke truende mod

modtagerens face, som følgende eksempel indikerer:

M: (kaster med papirflyveren)

E: Nej, jeg ska’ stå… (vifter med armen for at signalere, hvor M. skal stå) Man ska’ gå ned på

det gule gulv! (bilag 5, nr.9, l.14‐15).

I eksemplet irettesættes M. af både E.’s første og anden ytring, der samtidig ikke forsøges

nedtonet. Ytringerne kunne være forsøgt nedtonet med negativ høflighed, men da E. via sin

irettesættelse indirekte tvinger modtager til at stå på det gule gulv, bryder hun med

fordringerne for at benytte den negative høflighedsstrategi. Et andet eksempel på en

irettesættelse af modparten er følgende:

E: (går tæt på M.) Man ka’… Man ka’ ik’ put’ batterier i den (går helt tæt på M.’s hoved). Så

man ka’... Man ka’ ik’ tænd’ den mang’ gang’, det må man ik’! (hopper) (bilag 5, nr.11, l.2‐3).

Her udøver E. også en face‐truende handling mod modtagers positive face og heller ikke denne

FTA forsøges nedtonet. Flere eksempler på irettesættelser, der truer modtagers positive face,

78

Similar magazines