Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

8.5.4. Udøvelse mod talers face

Indrømmelser

Face‐truende handlinger kan som tidligere nævnt også udøves mod talerens eget positive eller

negative face. For E.’s vedkommende foregår dette via indirekte indrømmelser i situationer,

hvor hun, som følge af pædagogers eller mine anvisninger, stopper med den fysiske handling,

hun er i gang med overfor et andet barn. Dette ses bl.a. i nedenstående eksempel:

E: ... (tager fat om El.’s arm og klemmer til)

El: (skriger) Moaar

S (pædagog): Ja, E., E.!

(E. stopper og slipper El.’s arm, kravler ind i hulen) (bilag 5, nr.2, l.15).

E.’s nonverbale handling, hvor hun stopper med at klemme El.’s arm, fungerer her som en

indrømmelse af, at hun har overskredet nogle grænser. En lignende situation, hvor E. kravler

skrigende rundt på taget af en hule, er at finde i sekvens 3:

E: (slår på hulens tag og skriger ned i taget) Bum, bum (slår endnu et par gange på taget)

S (pæd.): Stop E.!

(E. kravler ned) (bilag 5, nr.3, l.4).

Her er E. ikke fysisk i sin handling over for et andet barn, men fysisk i en anden forstand og

indrømmer ved at kravle ned fra hulens tag efter pædagogens anvisning at have gjort noget,

der ikke var ok.

Flere eksempler på denne type indrømmelser fremgår af sekvens 6 og 7 (bilag 5, nr.6, l.9;

nr.7, l.5).

I alle ovennævnte situationer, hvor E.’s nonverbale handlinger i form af indirekte

indrømmelser fremstår som trusler mod hendes eget positive face, er magtrelationerne mellem

de to parter klart definerede – det er pædagogerne (og mig), der bestemmer. Derfor benytter

E. sig af den ligefremme erklæringsstrategi til at nedtone sine handlinger, idet hun gør, hvad

hun bliver bedt om.

84

Similar magazines