Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

9. Resultater

I dette afsnit vil jeg gennemgå resultaterne fra de fem dele i analysen; ytringsfunktioner,

samarbejde, høflighed, face og de mere generelle observationer af E.

9.1. E.’s ytringsfunktioner

I de tre udvalgte analysesituationer fordeler E.’s ytringsfunktioner sig på 109 ytringer eller

ytringssekvenser spændende fra ét enkelt ord til op mod ti ord. Selv om der flere gange er

episoder, hvor E. gentager den samme ytring flere gange i træk, har jeg talt hver ytring eller

ytringssekvens med som en selvstændig enhed. Nogle ytringer har mere end blot én funktion

og er derfor talt med under hver kategori, som de repræsenterer. Nedenstående oversigt viser

den konkrete fordeling af E.’s ytringer:

Ytringsfunktion Antal

ytringer

Ytringsfunktions‐

underpunkter

Ingen funktion [1] 11 a) Legelyde

b) Syngelyde

c) Andre lyde u. særlig funktion

Styrende eller selvstyrende 9 a) Støtte/planlægge andres aktivitet/adfærd

funktioner [2]

b) Støtte/planlægge egen aktivitet/adfærd

Instruerende funktioner [3] 8 a) Instruere og forklare a) 8

Instrumentelle funktioner [4] 9 a) Få noget/få noget gjort

a) 8

b) Undgå at få noget/undgå at få noget gjort b) 1

Følelsesmæssige funktioner [5] 11 a) Udtrykke egne positive/negative følelser a) 3

b) Fremkalde positive/negative følelser hos

modparten

b) 8

Sociale funktioner [6] 40 a) Få kontakt/opmærksomhed

a) 16

b) Appellere om støtte/accept

b) 4

c) Søge medfølelse

c) 1

d) Hævde sig

d) 5

e) Holde samtalen i gang af høflighed e) 0

f) Konstatere/fastslå noget

f) 18

Intellektuelle funktioner [7] 21 a) Berette/fortælle om noget

a) 5

b) Spørge for at få noget at vide

b) 15

c) Tjekke modtagers viden

c) 0

d) Overbevise

d) 1

Ytringer i alt 109

Fordeling på

underpunkter

a) 6

b) 2

c) 2

a) 3

b) 6

88

Similar magazines