Plejeplan Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park - Gladsaxe Kommune

planer.gladsaxe.dk

Plejeplan Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park - Gladsaxe Kommune

PLEJEPLAN FOR GYNGEMOSEN OG HØJE GLADSAXE PARK

INDLEDNING

Der er den 13. juli 2000 afsagt kendelse om fredning af Gyngemosen og Høje

Gladsaxe Park. Det er fastlagt i kendelsen, at der skal udarbejdes plejeplan for

området, hvilket nærværende plejeplan er udtryk for.

Plejeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i fredningskendelsens bestemmelser

og sigter, som anført i kendelsen, på at:

• Opretholde og muliggøre en forbedring af de biologiske, landskabelige og

rekreative værdier, der er knyttet til Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park.

• Regulere almenhedens ret til færdsel i området.

• Sikre området som en del af det regionale system af grønne områder, specielt

sammenhængen med Utterslev Mose, Vestvolden og Hjortespringkilens

grønne områder.

Frem til den 31. december 2006 er Københavns Amt tilsynsmyndighed for samtlige

områder omfattet af plejeplanen jf. naturbeskyttelseslovens §73 stk. 1, mens

plejemyndigheden er delt mellem Gladsaxe kommune og Københavns Amt.

Gladsaxe kommune er plejemyndighed for Høje Gladsaxe Park og Københavns

Amt for Gyngemosen. Skellet mellem plejemyndighedernes områder fremgår af

bilag A: Kendelse om fredning af Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen. Nærværende

plejeplan indeholder forslag til en justering af fordelingen af plejemyndighedernes

områder.

Efter den 31. december 2006 er Gladsaxe Kommune plejemyndighed og tilsynsmyndighed

for hele arealet.

Plejeplanen skal afstemmes og samordnes med plejeplanerne for de tilgrænsende

områder. Det drejer sig om plejeplanen for Vestvolden og Københavns kommunes

plejeplan for Utterslev Mose. Hensigten med denne samordning er at bibeholde

oplevelsen af ét sammenhængende, grønt område.

Københavns Amt og Gladsaxe Kommune har på baggrund af fredningskendelsen

i fællesskab ladet nærværende plejeplan udarbejde med henblik på en vurdering

af, hvilke mål der skal opstilles for plejen og hvilke midler der skal til for at opnå

disse mål. Plejeplanen er gældende i 5 år fra dens vedtagelse.

Plejeplanen er således den ramme hvor plejemyndigheden kan foretage pleje

indenfor.

Plejeplanen består af en historisk beskrivelse af området, samt en beskrivelse af

hvordan hvert enkelt delområde ser ud i dag. Derefter beskrives mål og plejeaktiviteter

for hvert delområde. Til sidst er der udarbejdet en oversigt der beskriver

prioritet og ansvarlig myndighed for plejeaktiviteterne.

De historiske oplysninger er hentet fra forskellige skriftlige kilder samt Geodætisk

Instituts Kortblade, jf. afsnittet ”Baggrundsmateriale”.

Side 1 af 47

More magazines by this user
Similar magazines