but no old bold pilots! - KZ & Veteranfly Klubben

veteranflyklubben.dk

but no old bold pilots! - KZ & Veteranfly Klubben

Et nyt medlems oplevelser

I marts meldte jeg mig ind i KZ & Veteranfly Klubben. Årsagen var

simpel: Jeg elsker at flyve, og jeg havde hørt, at klubben i år ville

arrangere en fælles flyvetur til England. Jeg modtog hurtigt en

velkomstpakke med flere kopier af gamle OY-blade – heriblandt

det flotte jubilæumsnummer fra december 2003. Jeg kom derfor

meget hurtigt til at føle mig rigtig velkommen i klubben, og jeg var

glad for, at jeg her, knap 3 år efter jeg fik mit certifikat, kunne kalde

mig medlem af KZ & V.

Forventningsfuld mødte jeg op til generalforsamlingen, hvor jeg

havde glædet mig til at høre formandens beretning om året, der

var gået, og lidt om fremtidsvisionerne. Ligeså havde jeg glædet

mig til at møde andre med samme interesse som min egen.

Men jeg må sige, at mit positive indtryk af klubben fik sig et gevaldigt

knæk på generalforsamlingen. Stemningen osede langt væk af

interne intriger i bestyrelsen; og en overivrig dirigent, som havde

helt uacceptabelt travlt med at dukse de få medlemmer, som turde

stille spørgsmål eller havde kommentarer til de få punkter på

dagsordenen, gjorde det bestemt ikke bedre.

Især undrede det mig, at dirigenten havde ualmindeligt travlt med

at få regnskabet godkendt og hverken var villig til at høre- eller få

belyst spørgsmål til regnskabet, hvilket jeg iøvrigt bemærkede var

fremlagt i 2 omgange – først klubbens regnskab, og så det stærkt

beslægtede regnskab for KZ-fonden. Stor var min overraskelse

derfor, da jeg senere lærte, at dirigenten også var revisor i klubben.

Jeg kender ikke de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og jeg ved

ikke, hvad striden drejer sig om. Jeg ved heller ikke, om regnskabet

er misvisende eller ej. Men én ting står lysende klar for mig: Der er

ikke enighed i bestyrelsen om, hvordan klubben skal ledes, og

hvordan pengene skal bruges. Det behøver der heller ikke at være,

men ærligt talt, kære bestyrelsesmedlemmer – I skylder at fortælle

klubbens medlemmer, hvad det er, I har gang i. Hvad er stridens

kerne; hvem mener hvad, og hvorfor går bestyrelsesmedlemmer i

protest.

Til næste års generalforsamling vil jeg foreslå, at

generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke åbenlyst er part

i de interne stridigheder, og som er i stand til at gennemføre

generalforsamlingen, så alle medlemmer føler sig hørt.

Næste formiddag havde jeg så glædet mig til at møde de 25-30 af

klubbens medlemmer, jeg regnede med at skulle til England

sammen med. Her fik jeg så min anden store overraskelse – vi var

4 personer, som overhovedet havde den ringeste interesse i at

høre om turen.

Nu undrer jeg mig ikke længere som den afgående formand gjorde,

over det faldende medlemstal. Men jeg har jo også oplevet, hvordan

man bliver budt velkommen, og hvordan man bliver dukset, hvis

man tillader sig at stille simple spørgsmål til generalforsamlingen.

Det er altså ikke sådan, man tiltrækker nye medlemmer – åbenhed,

imødekommenhed og interesse er nøgleord, der med større held

kunne fokuseres på.

Ja, jeg kender jer jo ikke – jeg ville gerne lære jer at kende – jeg

ville gerne flyve sammen med jer – og jeg vil stadig gerne byde jer

velkommen, når I lander på EKVH, hvor jeg flyver fra. Men om jeg

vil være medlem af KZ & V afhænger af, om bestyrelsen tager

tråden op og får forklaret sig overfor sine medlemmer, for skjulte

dagsordner det er altså ikke noget for mig.

Med venlig hilsen

Benny Jensen

Debat

Som det vil være en del læsere bekendt, udspandt der sig en ganske livlig debat under årets generalforsamling. Ét af emnerne var

behandlingen af et lån, som KZ & V for nogle år siden bevilgede til Aeronautisk Aktivitetscenter i Avedøre. Denne meningsudveksling har

også givet anledning til nogle skriftlige kommentarer fra medlemmer, som bringes på disse to sider med behørige kommentarer fra de

personer, som de var stilet til :

Kære Benny Jensen.

Som just afgået formand efter 8 år på denne post vil jeg gerne

hermed give dig mine kommentarer til nogle af de punkter du

anfører i dit læserbrev.

For det første er jeg glad for og høre, at du ved din indmeldelse i

KZ&V følte dig rigtig velkommen i klubben. ”Velkomstpakken” som

vi nu igennem nogen tid har fremsendt til alle nye medlemmer, er

noget, vi har prioriteret meget højt i bestyrelsen.

Du skriver, at generalforsamlingen osede langt væk af intriger i

bestyrelsen. Tillige, at det stod lysende klart for dig, at der ikke var

enighed i bestyrelsen, dels hvordan klubben skal ledes, og dels

hvordan pengene skal bruges.

Jeg vil medgive dig, at der herskede en ikke særligt behagelig

stemning ved dette års generalforsamling, men at gøre din

oplevelse fra generalforsamlingen, synonym med intriger i

bestyrelsen, det er sandelig en stærk anklage efter den halvanden

times tid, som generalforsamlingen varede.

Til din orientering kan jeg meddele, at jeg ikke har opfattet noget,

der ligner det du kalder intriger i den afgåede bestyrelse. Ingen i

bestyrelse var i tvivl om, at Jørgen Bornæs og jeg selv ønskede at

forlade bestyrelsen ved dette valg. Jeg nævnte allerede for 2 år

siden ved konstitueringsmødet efter generalforsamlingen i 2002,

at jeg ville slutte efter 8 år som formand i 2004.

Diskussionen om mulige emner, som bestyrelsen kunne indstille

til valg havde derfor stået på over rigtig lang tid, hvor vi havde

overvejet flere muligheder, der sluttelig resulterede i, at bestyrelsen

indstillede de 2 kandidater, som blev valgt, da afstemningsresultatet

forelå, nemlig Erik Gjørup Kristensen og Verner Kirkegaard.

Hvordan KZ & Veteranfly Klubben skal ledes fremgår tydeligt af

vore vedtægter. Det er min klare opfattelse, at vi i bestyrelsen -

også hvad det ledelsesmæssige angår - har efterlevet vedtægterne.

Til dit punkt om uenighed i bestyrelsen angående anvendelsen af

klubbens betroede midler, så vil jeg gerne slå fast, at der var fuld

enighed i bestyrelsen om en nedskrivning af lånet til AAA med

20.000. kr., som det fremgik af det aflagte regnskab.

At dømme efter bemærkningerne fra generalforsamlingen, så ulmer

det tilsyneladende stadig med en 4 år gammel sag omkring

sikkerhedsstillelsen for lånet til AAA på 80.000. kr. Til orientering

var alle i bestyrelsen enige om, at dette spørgsmål for længst var

uddebatteret og afsluttet.

I hele min tid som formand i KZ&V, og tiden før denne som formand

for KZ & V‘s Lokalforening, Hovedstadsregionen, har Avedøre

Aeronautiske Aktivitetscenter, AAA, være en af vore mærkesager,

der i klubregi måtte nyde fremme. Sammenlign med de bidrag som

Dansk Veteranflysamling gennem årene har nydt godt af fra KZ &

Veteranfly Klubben.

Opstarten og driften af såvel DV som AAA er et udtryk for, at

drømme, visioner, initiativ og en god portion hårdt arbejde –

hvor alle trækker på samme hammel - kan virkeliggøres og skabe

resultater.

Tak for dit indlæg!

Med venlig hilsen

Erik Krogh-Rasmussen

More magazines by this user
Similar magazines