26.07.2013 Views

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Den praktiske side af

sondemad i hjemmet

Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.


Bliv tryg ved sondemad

Denne brochure indeholder information om de mere praktiske aspekter ved sondemad,

så du kan blive tryg ved din daglige rutine.

Udstyr til sondemad

Sonder

Sonder kan opdeles i to hovedtyper:

Indtagelse af sondemad

Sondemad kan indtages på følgende måder:

• via ernæringspumpe

• med ernæringssprøjte (bolus)

Din sygeplejerske, diætist eller læge vil anbefale den metode, der er bedst til dig. Denne

brochure indeholder ekstra information ud over de instruktioner, du allerede har modtaget. Snak

altid med din kontaktperson, før du ændrer på, hvordan og hvornår du tager din sondemad.

2

PEG-sonde

– føres direkte ind i

maven.

Nasogastrisk

sonde

– føres gennem næsen

til maven.


11

10

8

7

2

3

„Hvordan kommer jeg i gang?“

Tjekliste til forberedelse

1. Vask hænder, og tør dem i et rent håndklæde

2. Rengør den bordflade, hvor du sidder med udstyret

3. Find sondemaden og ernæringssæt/sprøjte frem

4. Nu er du klar til at indtage din sondemad

1

6

9

4

5

Hvad skal jeg bruge for at

kunne begynde indtagelsen af

sondemad med pumpe?

1. Sondemad

2. Ernæringssæt:

3. Dråbekammer

4. Kassette

5. Medicinport (3-vejshane)

6. Konnektor

7. Sprøjte (større end 20 ml)

8. Pumpe

9. Sondens konnektor

10. PEG-sonde

11. Mave

3


Sondemad med pumpe – trin for trin

4

Tilkobling:

1. 2. 3.

Skru hætten af pakningen. Stil posen med sondemad

så adgangsporten

vender opad. Skub

ernæringssættet helt i

bund.

4. 5. 6. 7.

Hæng sondemaden op.

Brug evt. et stativ.

Åbn dækslet på pumpen. Anbring kassetten

omkring pumpen.

8. 9. 10.

Luk pumpen. Fjern beskyttelseshætten

fra konnektoren

på ernæringssættet.

Indtagelse

af sondemad:

Skub ernæringssættets

konnektor ind i sondens

konnektor, og drej den

90 grader.

11. 12. 13.

Tryk på FILL SET på pumpen,

og lad sondemaden

løbe gennem ernæringssættet.

Vælg det ønskede program

på pumpen. Se

vejledning til pumpen for

mere information.

Skru ernæringssættet fast

på pakningen.

Træk let for at få ernæringssættet

på plads i

pumpen.

Tryk på

START/STOP

på pumpen.


Afkobling

15. 16. 17.

Tryk på

START/STOP

på pumpen.

Luk 3-vejshanen op. Pres 25-50 ml vand

gennem 3-vejshanen med

en sprøjte.

18. 19. 20. 21.

Luk 3-vejshanen. Tag ernæringssættets

konnektor fra sondens

konnektor, og sæt

beskyttelseshætten på

sonden.

Sæt hætten på

ernæringssættets

konnektor.

Yderligere oplysninger om pumpen

findes i brugsanvisningen eller på www.nutriciaflocare.com

Afslut med at trykke på

[info] og derefter på [clear]

på pumpen.

5


Sondemad i portioner med ernæringssprøjte – trin for trin

6

Sonde-

ernæring – med

ernæringssprøjte:

4. 5. 6. 7.

Sondeernæringen skal

gives over et tidsinterval

på minimum 20 minutter.

8.

Holdbarhed i køleskabet

med Bolusadaptor er

24 timer.

1. 2. 3.

Skru en Flocare Bolusadaptor

på sondeernæringen

og ryst

emballagen med sondeernæring

inden brug.

Mens du får sonde-

ernæring og 1/2 time efter

måltidet, skal hovedet

være løftet 45° – dvs. du

skal sidde op, ligge med

løftet hovedgærde eller

være støttet af puder.

Sondeernæring bør altid

gives tempereret, ikke

køleskabskold. Træk den

anbefalede mængde

sondeernæring op i

ernæringssprøjten.

Når måltidet er færdigt,

skylles sonden igennem

med 20-40 ml vand

(10-20 ml hos børn)

og lukkes.

Skyl sonden igennem

med 20-40 ml vand

(10-20 ml hos børn) inden

sondeernæringen gives.

Sondeernæringen sættes

tilbage i køleskabet efter

brug.


Daglig pleje:

4. 5.

1,5 cm

Træk sonden tilbage, til

der mærkes modstand.

1. 2. 3.

Løsn' sonden fra

fikseringspladen.

Fæst sonden til

fikserings pladen, så der

kun er 2-5 mm mellem

maveskind og fikseringsplade.

1,5 cm

Pres sonden 1,5 cm ind

i maven.

Hvis du har en udskiftningssonde

med ballon skal det kontrolleres en

gang om ugen, at der er tilstrækkeligt

med vand i ballonen

Drej sonden en halv

omgang (180°).

180°

7


Gyldne regler

8

180

Position :

Sid eller lig i en halvt liggende position, mens du indtager sondemad og

mindst en halv time efter – det hjælper maden med at passere maven.

Hygiejne :

Husk altid at vaske hænder med vand og sæbe, før du rører ved udstyret

til sondemad. Åbnede pakninger med sondemad skal altid bruges inden

for 24 timer. Ernæringssættet skal altid udskiftes efter 24 timer.

Temperatur :

Sondemad skal altid have stuetemperatur ved indtagelse.

Hvordan opbevares sondemad :

Husk altid at opbevare åbnede poser med sondemad i køleskabet,

ligesom du ville gøre med almindelig mad. Uåbnede poser opbevares ved

5-25° C og ikke i direkte sollys eller frost.

Hastighed :

Sondemaden bør ikke flyde hurtigere end 200 ml/t med mindre andet er

aftalt. Hvis den indtages for hurtigt, kan der opstå problemer (fx kvalme,

opkastning eller diarré).

Vedligeholdelse af udstyret :

Skyl altid sonden, når du skifter sondemad, samt før og efter indtagelse

af medicin. For at undgå tilstopning skal sonden skylles hver 8. time med

mindst 25-50 ml vand.

Personlig pleje :

Vær omhyggelig med, hvordan du plejer din næse, stoma (åbningen i

maven) og mund. Overhold de hygiejneinstrukser, du har fået fra din kontaktperson.

Hold øje med, om huden omkring sonden bliver rød eller irriteret.

Vigtigt !

Sonden skal drejes en halv omgang dagligt for at undgå, at den indre

stopplade sætter sig fast i maveslimhinden.


Problemløsning

Problem Mulig årsag Løsning

Sonden er blokeret • Medicinen er ikke tilstrækkeligt

findelt eller for gammel sondemad

• Brug af mad, der ikke er beregnet

til sondemad, fx blendede mad- og

drikkevarer

• Utilstrækkelig gennemskylning

• Klemmen er lukket

Sonden er revet løs

(PEG-sonde)

Sonden er faldet ud

(Udskiftningssonde)

Ernæringssættet

er utæt

Kvalme eller

tendens til

opkastning

• Hoste eller pludselig bevægelse

• Du er kommet til at trække i sonden

eller har trukket for hårdt i den

• Træk så meget sondemad som muligt ud af

sonden med en sprøjte. Skyl forsigtigt sonden

med vand. Gentag ovenstående. Hvis sonden

stadig er blokeret, skal du forsigtigt klemme sonden

mellem fingrene i sondens længde-retning

og gentage gennemskylningen.

Informer din kontaktperson, hvis det ikke virker

• Afbryd sondemaden – en PEG-sonde må

aldrig presses på plads igen. Informer din kontaktperson

hurtigst muligt

• Ballonen er utæt • Sørg altid for at have en ekstra udskiftningssonde

liggende. Det er vigtigt at få sonden lagt

tilbage, da kanalen kan lukke sig indenfor få

timer

• Ernæringssættet er ikke forbundet

korrekt

• Ernæringssættet har været brugt i

over 24 timer

• Sondemaden indtages for hurtigt/

sondemaden er startet for hurtigt op

• Intolerance over for sondemaden

• Forkert indtagelse af sondemaden

Forstoppelse • Du indtager for lidt væske eller for

få fibre

• Bivirkning ved medicin

• Manglende fysisk aktivitet

• Forstoppelse (og diarré) kan også

opstå som følge af evt. sygdom

Diarré • Sondemaden indtages for hurtigt/

sondemaden er startet for hurtigt op

• Ernæringssættet har været brugt for

længe

• Sondemaden er for kold, når den

indtages

• Sondemaden er forurenet

• Bivirkning ved medicin

• Intolerance over for sondemaden

Huden omkring

sonden er rød

• Kontrollér, at ernæringssættet er skruet

korrekt på. Informer evt. din kontaktperson

• Udskift ernæringssættet. Informer evt. din kontaktperson

• Indtag sondemaden langsommere/start

langsommere op på sondemad

• Afbryd sondemaden, og informer din kontaktperson

• Afbryd sondemaden, og informer din kontaktperson

• Forøg væskens hastighed

• Informer din kontaktperson, hvis det varer ved

• Informer din kontaktperson, hvis det varer ved

• Følg den anbefalede hastighed for indtagelse

af sondemaden

• Brug et nyt ernæringssæt

• Indtag sondemaden ved stuetemperatur

• Informer din kontaktperson

• Informer din kontaktperson

• Spørg din kontaktperson til råds om den bedste

sondemad

• Irritation eller infektion • Tjek at sonden er trukket på plads, og fikseringspladen

er placeret max. 2-5 mm fra huden

• Informer evt. din kontaktperson

9


Noter

10


Din nye sonde

Du har fået anlagt følgende sondetype ved kikkertundersøgelse:

PEG (Pladesonde)

Sondetype: ________________________________________________________________________________

Størrelse: ________________________ Placeret ved længdemærke: ________________________________

Sonden er anlagt den: _______________________________________________________________________

Næste tid i ambulatoriet:_____________________________________________________________________

Skiftning af sonden foregår efter aftale med din kontaktperson.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Udskiftningssonde med ballon

Sondetype: ________________________________________________________________________________

Størrelse: ________________________ Placeret ved længdemærke: ________________________________

Ballonen er fyldt med: _________________ 5 ml sterilt saltvand eller _________________ 20 ml saltvand

Dato for anlæggelse: ________________________________________________________________________

Skiftning af sonden foregår efter aftale med din kontaktperson.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ved behov for yderligere vejledning kan Nutricia kundeservice/konsulent kontaktes på tlf. 7021 0709

11


Afdelingens stempel

Bestilling og rådgivning på tlf. 70 21 07 09 (hverdage kl. 8-16)

E-mail: direkte@nutricia.dk

Recepter faxes til 70 21 07 08

Nutricia A/S

Rørmosevej 2A

3450 Allerød

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!