26.07.2013 Views

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bliv tryg ved sondemad

Denne brochure indeholder information om de mere praktiske aspekter ved sondemad,

så du kan blive tryg ved din daglige rutine.

Udstyr til sondemad

Sonder

Sonder kan opdeles i to hovedtyper:

Indtagelse af sondemad

Sondemad kan indtages på følgende måder:

• via ernæringspumpe

• med ernæringssprøjte (bolus)

Din sygeplejerske, diætist eller læge vil anbefale den metode, der er bedst til dig. Denne

brochure indeholder ekstra information ud over de instruktioner, du allerede har modtaget. Snak

altid med din kontaktperson, før du ændrer på, hvordan og hvornår du tager din sondemad.

2

PEG-sonde

– føres direkte ind i

maven.

Nasogastrisk

sonde

– føres gennem næsen

til maven.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!