26.07.2013 Views

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sondemad med pumpe – trin for trin

4

Tilkobling:

1. 2. 3.

Skru hætten af pakningen. Stil posen med sondemad

så adgangsporten

vender opad. Skub

ernæringssættet helt i

bund.

4. 5. 6. 7.

Hæng sondemaden op.

Brug evt. et stativ.

Åbn dækslet på pumpen. Anbring kassetten

omkring pumpen.

8. 9. 10.

Luk pumpen. Fjern beskyttelseshætten

fra konnektoren

på ernæringssættet.

Indtagelse

af sondemad:

Skub ernæringssættets

konnektor ind i sondens

konnektor, og drej den

90 grader.

11. 12. 13.

Tryk på FILL SET på pumpen,

og lad sondemaden

løbe gennem ernæringssættet.

Vælg det ønskede program

på pumpen. Se

vejledning til pumpen for

mere information.

Skru ernæringssættet fast

på pakningen.

Træk let for at få ernæringssættet

på plads i

pumpen.

Tryk på

START/STOP

på pumpen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!