26.07.2013 Views

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sondemad i portioner med ernæringssprøjte – trin for trin

6

Sonde-

ernæring – med

ernæringssprøjte:

4. 5. 6. 7.

Sondeernæringen skal

gives over et tidsinterval

på minimum 20 minutter.

8.

Holdbarhed i køleskabet

med Bolusadaptor er

24 timer.

1. 2. 3.

Skru en Flocare Bolusadaptor

på sondeernæringen

og ryst

emballagen med sondeernæring

inden brug.

Mens du får sonde-

ernæring og 1/2 time efter

måltidet, skal hovedet

være løftet 45° – dvs. du

skal sidde op, ligge med

løftet hovedgærde eller

være støttet af puder.

Sondeernæring bør altid

gives tempereret, ikke

køleskabskold. Træk den

anbefalede mængde

sondeernæring op i

ernæringssprøjten.

Når måltidet er færdigt,

skylles sonden igennem

med 20-40 ml vand

(10-20 ml hos børn)

og lukkes.

Skyl sonden igennem

med 20-40 ml vand

(10-20 ml hos børn) inden

sondeernæringen gives.

Sondeernæringen sættes

tilbage i køleskabet efter

brug.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!