26.07.2013 Views

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

Den praktiske side af sondemad i hjemmet - Nutricia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gyldne regler

8

180

Position :

Sid eller lig i en halvt liggende position, mens du indtager sondemad og

mindst en halv time efter – det hjælper maden med at passere maven.

Hygiejne :

Husk altid at vaske hænder med vand og sæbe, før du rører ved udstyret

til sondemad. Åbnede pakninger med sondemad skal altid bruges inden

for 24 timer. Ernæringssættet skal altid udskiftes efter 24 timer.

Temperatur :

Sondemad skal altid have stuetemperatur ved indtagelse.

Hvordan opbevares sondemad :

Husk altid at opbevare åbnede poser med sondemad i køleskabet,

ligesom du ville gøre med almindelig mad. Uåbnede poser opbevares ved

5-25° C og ikke i direkte sollys eller frost.

Hastighed :

Sondemaden bør ikke flyde hurtigere end 200 ml/t med mindre andet er

aftalt. Hvis den indtages for hurtigt, kan der opstå problemer (fx kvalme,

opkastning eller diarré).

Vedligeholdelse af udstyret :

Skyl altid sonden, når du skifter sondemad, samt før og efter indtagelse

af medicin. For at undgå tilstopning skal sonden skylles hver 8. time med

mindst 25-50 ml vand.

Personlig pleje :

Vær omhyggelig med, hvordan du plejer din næse, stoma (åbningen i

maven) og mund. Overhold de hygiejneinstrukser, du har fået fra din kontaktperson.

Hold øje med, om huden omkring sonden bliver rød eller irriteret.

Vigtigt !

Sonden skal drejes en halv omgang dagligt for at undgå, at den indre

stopplade sætter sig fast i maveslimhinden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!