26.07.2013 Views

Lærke Grandjean - ORD 12

Lærke Grandjean - ORD 12

Lærke Grandjean - ORD 12

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ordblinde kan klare eksamen – hvis de tør eksamen.

Derfor skal fokus flyttes fra evidens til eksistens!

Lærke Grandjean, PD i voksen- og

ordblindeundervisning, nu ansat ved Ordskolen i

Århus. Har de sidste godt 4 år arbejdet med voksne

og unge ordblinde på VUC, som ønsker AVUeksamen,

fordi de aldrig klarede at gå til eksamen i

folkeskolen, derfor er disse voksne og unge

ordblinde gået i stå ift. uddannelse, job – og i deres

liv som sådan. Jeg er blevet så indigneret over dette,

at jeg har skrevet artikler og senest en

bacheloropgave, som viser, at det ikke behøver at

være sådan!

Mit sprogsyn kan udtrykkes med filosoffen

Wittgenstein:

”Lev vel!” ”En hel verden af smerte ligger i disse ord.”

Hvordan kan den ligge i dem? – Den hænger sammen

med dem. Ordene er som agern, ud af hvilke der kan

vokse et egetræ.

Jeg vender tilbage til Wittgenstein - fordi ud fra

dette sprogsyn er det nødvendigt med tiltag,

der flytter fokus fra evidens til eksistens

AOF MIDT

Ordskolen

Søren Frichsvej Vej 36A

8230 Åbyhøj


• Udvidelse af vejledningen: Med et

helhedspræget syn på sprog, dysleksi og

pædagogik – sådan som der også lægges op til

i den nuværende vejledning med ordene

”…vejledningen er et forslag….og en

vejledning på dette område bør derfor

opdateres med jævne mellemrum”

• Pointering af, at der højst må være 6 deltagere

når det drejer sig om undervisning af

ordblinde – altså også hvis målet er AVUeksamen

• OBU skal udløse S.U.

• Den sproglige prøve på G og D niveau i AVU

fagene skal ændres – eller helt afskaffes for

de ordblinde

• Hvorfor eksistens i stedet for evidens?

Tilbage til Wittgensteins verden med smerte:

Nødvendige nye tiltag

AOF MIDT

Ordskolen

Søren Frichsvej Vej 36A

8230 Åbyhøj


Hvorfor eksistens i stedet for evidens?

Tilbage til Wittgensteins verden med smerte:

• ”Jeg har altid haft drømmen om at lære dansk,

men i folkeskolen følte jeg, at jeg blev stemplet du

er dum, så ingen tvivl om, at alle disse dårlige

erfaringer har betydet noget for min selvtillid”.

• ”Min dansklærer i grundskolen havde den holdning,

at jeg skulle tage-ansvar-for-egen-læring, men

det fik jeg ingen eksamen ud af”.

• ”Jeg har, i mit skoleforløb indtil nu, trænet og

trænet lyde, morfemer og grammatik i

specialundervisningen, men jeg skrev aldrig en

dansk stil eller læste en hel roman i folkeskolen”.

• ”Vores drømme er som alle andre

menneskers, nemlig at få en uddannelse, et job

og et godt liv”.

Derfor skal det eksisterende sprogsyn med

udgangspunkt i målbar evidens, udvides så

man arbejder ud fra Wittgensteins tanke om,

at ord er som agern, der kan vokse til et

egetræ – altså der er kræfter på spil – som

ikke kan sættes i faste strukturelle og

evidensbaserede kasser!

AOF MIDT

Ordskolen

Søren Frichsvej Vej 36A

8230 Åbyhøj


Hvilket sprogsyn skal ligge bag undervisning af ordblinde?

• Enten: tilrettelægges læsning og

sprogundervisning for ordblinde i forlængelse af

den individualistiske diskurs i det moderne liv:

Man understøtter her-og-nu samfundets

behov for hurtigt informative tekster – altså

undervisning i små, løsrevne (-fra sproghelheden)

elementer, hvor udgangspunktet er

evidensbaseret - med målbare, strukturelle

sprogøvelser. Men det førte jo ikke til

uddannelse, job og et godt liv for de

ordblinde

• Eller: ordblindeundervisningen i læsning og sprog

tilrettelægges ud fra et kritisk blik på den

moderne diskurs: Man understøtter

samfundsbehov for dybde med reflekterende

tekster om fortidens og nutidens menneskelige

eksistens – altså undervisning i sproglige

helheder, hvor udgangspunktet er, at sprog

fordrer viden om eksistensens

mangfoldighed: ”Ord er som agern – de kan

blive til et egetræ”

AOF MIDT

Ordskolen

Søren Frichsvej Vej 36A

8230 Åbyhøj


• 140.000 personer mellem 16-64

år cykler bagefter alle andre i

uddannelses- og jobløbet, alene

fordi de er ordblinde.

• Hvis man sætter ind fra vuggestue

til voksenalder, kan ordblinde

klare sig på lige vilkår med alle

andre i uddannelses- og

beskæftigelsesræset.

• En voksen ordblind borgers

årsindkomst kan stige med 12.236

kroner. Det er både godt for den

ordblinde, samfundsøkonomien

og for statskassens provenu.

Politikersprog

AOF MIDT

Ordskolen

Søren Frichsvej Vej 36A

8230 Åbyhøj


• Alt er ikke lige-gyldigt, derfor skal

pædagogikken have fokus på

indholdssiden med dannelseskanon.

• Eksistenspædagogik vil bruge

fortællingen og kunsten i form af

litteratur og filosofi til at oplyse om

tilværelsen, hvilket er dannelse.

• Når man som ordblind ung og voksen kan

føle sig identitetsmæssigt angst,

usikker og fuld af psykiske ar efter

folkeskoleår med kammeraters

drillerier og læreres uvidenhed, så er

det vigtigt, at en ungdoms- og

voksenpædagogik forholder sig til de

emner, der har at gøre netop med

identitet.

• Alt i alt peger mine pædagogiske analyser

på: At samtale, dannelse, livsoplysning

med identitetssøgende indhold giver

øget mulighed for, at ordblinde kan føle, at

de lykkes i det moderne liv.

Pædagogikken

AOF MIDT

Ordskolen

Søren Frichsvej Vej 36A

8230 Åbyhøj


• Udvidelse af vejledningen: Med et

helhedspræget syn på sprog, dysleksi og

pædagogik – sådan som der også lægges

op til i den nuværende vejledning med

ordene ”…vejledningen er et forslag….og

en vejledning på dette område bør derfor

opdateres med jævne mellemrum”

• Pointering af, at der højst må være 6

deltagere når det drejer sig om

undervisning af ordblinde – altså også

hvis målet er AVU-eksamen

• OBU skal udløse S.U.

• Den sproglige prøve på G og D niveau i

AVU fagene skal ændres – eller helt

afskaffes for de ordblinde

Konklusion

AOF MIDT

Ordskolen

Søren Frichsvej Vej 36A

8230 Åbyhøj


Lærke Grandjean

E-mail:

grandjeanlrke@gmail.c

om

Mobil: 2172 5252

Kontaktoplysninger

AOF MIDT

Ordskolen

Søren Frichsvej Vej 36A

8230 Åbyhøj

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!