26.07.2013 Views

Lærke Grandjean - ORD 12

Lærke Grandjean - ORD 12

Lærke Grandjean - ORD 12

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ordblinde kan klare eksamen – hvis de tør eksamen.<br />

Derfor skal fokus flyttes fra evidens til eksistens!<br />

<strong>Lærke</strong> <strong>Grandjean</strong>, PD i voksen- og<br />

ordblindeundervisning, nu ansat ved Ordskolen i<br />

Århus. Har de sidste godt 4 år arbejdet med voksne<br />

og unge ordblinde på VUC, som ønsker AVUeksamen,<br />

fordi de aldrig klarede at gå til eksamen i<br />

folkeskolen, derfor er disse voksne og unge<br />

ordblinde gået i stå ift. uddannelse, job – og i deres<br />

liv som sådan. Jeg er blevet så indigneret over dette,<br />

at jeg har skrevet artikler og senest en<br />

bacheloropgave, som viser, at det ikke behøver at<br />

være sådan!<br />

Mit sprogsyn kan udtrykkes med filosoffen<br />

Wittgenstein:<br />

”Lev vel!” ”En hel verden af smerte ligger i disse ord.”<br />

Hvordan kan den ligge i dem? – Den hænger sammen<br />

med dem. Ordene er som agern, ud af hvilke der kan<br />

vokse et egetræ.<br />

Jeg vender tilbage til Wittgenstein - fordi ud fra<br />

dette sprogsyn er det nødvendigt med tiltag,<br />

der flytter fokus fra evidens til eksistens<br />

AOF MIDT<br />

Ordskolen<br />

Søren Frichsvej Vej 36A<br />

8230 Åbyhøj


• Udvidelse af vejledningen: Med et<br />

helhedspræget syn på sprog, dysleksi og<br />

pædagogik – sådan som der også lægges op til<br />

i den nuværende vejledning med ordene<br />

”…vejledningen er et forslag….og en<br />

vejledning på dette område bør derfor<br />

opdateres med jævne mellemrum”<br />

• Pointering af, at der højst må være 6 deltagere<br />

når det drejer sig om undervisning af<br />

ordblinde – altså også hvis målet er AVUeksamen<br />

• OBU skal udløse S.U.<br />

• Den sproglige prøve på G og D niveau i AVU<br />

fagene skal ændres – eller helt afskaffes for<br />

de ordblinde<br />

• Hvorfor eksistens i stedet for evidens?<br />

Tilbage til Wittgensteins verden med smerte:<br />

Nødvendige nye tiltag<br />

AOF MIDT<br />

Ordskolen<br />

Søren Frichsvej Vej 36A<br />

8230 Åbyhøj


Hvorfor eksistens i stedet for evidens?<br />

Tilbage til Wittgensteins verden med smerte:<br />

• ”Jeg har altid haft drømmen om at lære dansk,<br />

men i folkeskolen følte jeg, at jeg blev stemplet du<br />

er dum, så ingen tvivl om, at alle disse dårlige<br />

erfaringer har betydet noget for min selvtillid”.<br />

• ”Min dansklærer i grundskolen havde den holdning,<br />

at jeg skulle tage-ansvar-for-egen-læring, men<br />

det fik jeg ingen eksamen ud af”.<br />

• ”Jeg har, i mit skoleforløb indtil nu, trænet og<br />

trænet lyde, morfemer og grammatik i<br />

specialundervisningen, men jeg skrev aldrig en<br />

dansk stil eller læste en hel roman i folkeskolen”.<br />

• ”Vores drømme er som alle andre<br />

menneskers, nemlig at få en uddannelse, et job<br />

og et godt liv”.<br />

Derfor skal det eksisterende sprogsyn med<br />

udgangspunkt i målbar evidens, udvides så<br />

man arbejder ud fra Wittgensteins tanke om,<br />

at ord er som agern, der kan vokse til et<br />

egetræ – altså der er kræfter på spil – som<br />

ikke kan sættes i faste strukturelle og<br />

evidensbaserede kasser!<br />

AOF MIDT<br />

Ordskolen<br />

Søren Frichsvej Vej 36A<br />

8230 Åbyhøj


Hvilket sprogsyn skal ligge bag undervisning af ordblinde?<br />

• Enten: tilrettelægges læsning og<br />

sprogundervisning for ordblinde i forlængelse af<br />

den individualistiske diskurs i det moderne liv:<br />

Man understøtter her-og-nu samfundets<br />

behov for hurtigt informative tekster – altså<br />

undervisning i små, løsrevne (-fra sproghelheden)<br />

elementer, hvor udgangspunktet er<br />

evidensbaseret - med målbare, strukturelle<br />

sprogøvelser. Men det førte jo ikke til<br />

uddannelse, job og et godt liv for de<br />

ordblinde<br />

• Eller: ordblindeundervisningen i læsning og sprog<br />

tilrettelægges ud fra et kritisk blik på den<br />

moderne diskurs: Man understøtter<br />

samfundsbehov for dybde med reflekterende<br />

tekster om fortidens og nutidens menneskelige<br />

eksistens – altså undervisning i sproglige<br />

helheder, hvor udgangspunktet er, at sprog<br />

fordrer viden om eksistensens<br />

mangfoldighed: ”Ord er som agern – de kan<br />

blive til et egetræ”<br />

AOF MIDT<br />

Ordskolen<br />

Søren Frichsvej Vej 36A<br />

8230 Åbyhøj


• 140.000 personer mellem 16-64<br />

år cykler bagefter alle andre i<br />

uddannelses- og jobløbet, alene<br />

fordi de er ordblinde.<br />

• Hvis man sætter ind fra vuggestue<br />

til voksenalder, kan ordblinde<br />

klare sig på lige vilkår med alle<br />

andre i uddannelses- og<br />

beskæftigelsesræset.<br />

• En voksen ordblind borgers<br />

årsindkomst kan stige med <strong>12</strong>.236<br />

kroner. Det er både godt for den<br />

ordblinde, samfundsøkonomien<br />

og for statskassens provenu.<br />

Politikersprog<br />

AOF MIDT<br />

Ordskolen<br />

Søren Frichsvej Vej 36A<br />

8230 Åbyhøj


• Alt er ikke lige-gyldigt, derfor skal<br />

pædagogikken have fokus på<br />

indholdssiden med dannelseskanon.<br />

• Eksistenspædagogik vil bruge<br />

fortællingen og kunsten i form af<br />

litteratur og filosofi til at oplyse om<br />

tilværelsen, hvilket er dannelse.<br />

• Når man som ordblind ung og voksen kan<br />

føle sig identitetsmæssigt angst,<br />

usikker og fuld af psykiske ar efter<br />

folkeskoleår med kammeraters<br />

drillerier og læreres uvidenhed, så er<br />

det vigtigt, at en ungdoms- og<br />

voksenpædagogik forholder sig til de<br />

emner, der har at gøre netop med<br />

identitet.<br />

• Alt i alt peger mine pædagogiske analyser<br />

på: At samtale, dannelse, livsoplysning<br />

med identitetssøgende indhold giver<br />

øget mulighed for, at ordblinde kan føle, at<br />

de lykkes i det moderne liv.<br />

Pædagogikken<br />

AOF MIDT<br />

Ordskolen<br />

Søren Frichsvej Vej 36A<br />

8230 Åbyhøj


• Udvidelse af vejledningen: Med et<br />

helhedspræget syn på sprog, dysleksi og<br />

pædagogik – sådan som der også lægges<br />

op til i den nuværende vejledning med<br />

ordene ”…vejledningen er et forslag….og<br />

en vejledning på dette område bør derfor<br />

opdateres med jævne mellemrum”<br />

• Pointering af, at der højst må være 6<br />

deltagere når det drejer sig om<br />

undervisning af ordblinde – altså også<br />

hvis målet er AVU-eksamen<br />

• OBU skal udløse S.U.<br />

• Den sproglige prøve på G og D niveau i<br />

AVU fagene skal ændres – eller helt<br />

afskaffes for de ordblinde<br />

Konklusion<br />

AOF MIDT<br />

Ordskolen<br />

Søren Frichsvej Vej 36A<br />

8230 Åbyhøj


<strong>Lærke</strong> <strong>Grandjean</strong><br />

E-mail:<br />

grandjeanlrke@gmail.c<br />

om<br />

Mobil: 2172 5252<br />

Kontaktoplysninger<br />

AOF MIDT<br />

Ordskolen<br />

Søren Frichsvej Vej 36A<br />

8230 Åbyhøj

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!