indsigelse - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

indsigelse - Hosting by Talk Active

Til Svendborg kommune.

Alle byrådsmedlemmer

Ramsherred 5

5700 Svendborg

Kopi

Holbæk, den 7. december 2009.

Henvendelse i sagen om kæmpevindmøllerne på Tåsinge fra Landsforeningen Naboer til

Kæmpevindmøller.

Efter henvendelse fra møllegruppen på Tåsinge v/ Jens Peter Slæbæk Nielsen, Monnetvej 8, 5700

Svendborg, har Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller anledning til at fremsende

nærværende indsigelse i sagen om kæmpevindmøllerne på Tåsinge, som vi opfordrer kommunen

til at lytte til.

Det er Landsforeningens forventninger at:

• Kommunen stiller krav til ejerne af kæmpevindmøllerne på Tåsinge om permanente online

målinger via Internettet, så offentligheden, og naboerne på Tåsinge, kan kontrollere

kæmpemøllernes driftsdata (effekt, omdrejninger, støj, vindhastighed, osv.). Dette er en helt

almindelig teknik, typisk anvendt af virksomheder, der har offentlighedens bevågenhed, og som

ønsker at fremstå troværdige

• Støjmålinger (også) skal foretages om natten, og at kravet kun er rimeligt. Kravet skyldes

forholdsvis ny viden, som er fremkommet på WTN 2009 støjkonferencen i Aalborg d. 17. – 19.

juni, hvor 150 mølleudviklere og videnskabsfolk fra 25 lande fra hele verden deltog

Det er således et objektivt faktum, at de meteorologiske forhold om natten medfører en større

udbredelse af støj, end det er tilfældet om dagen. Samtidig er det jo det tidspunkt, vi som

naboer gerne vil have mest mulig ro. Derfor er det et klart krav at støjmålingerne skal foretages

om natten.

• Støj måles i naboskel, og altså overholder støjkravene på dette sted, så naboerne frit kan

færdes på deres egen ejendom uden urimelig støjforurening fra kæmpevindmøller. I

Landsforeningen er vi bevidste om at dette er en skærpelse i forhold til støjbekendtgørelsen,

men alt andet er udtryk for manipulation, og en grov krænkelse af den enkelte borger

Naboerne til kæmpevindmøller på Tåsinge, og andre steder i Danmark, tvinges i forvejen til at

udholde væsentligt mere støjforurening om natten, sammenlignet med anden industrivirksomhed.

Som det er kommunen bekendt, er naboerne til kæmpevindmøllerne på Tåsinge ofte nødt til at

sove med høreværn om natten.

Fra kl. 22 til 07 må industrivirksomheder støje 35 dB hos naboerne, hvor vindmøller ved 8 m/sek.

må støje 39 dB i områder med støjfølsom anvendelse, og 44 dB i det åbne land hvilket i sig selv er

en urimelig forskelsbehandling, der er på kant med menneske-rettigheds konventionens artikel 3.

Da vi erfarer at det er firmaet DELTA, der skal forestå støjmålingerne omkring kæmpevindmøllerne

på Tåsinge, er vi nødt til at gøre opmærksom på, at dette firma har vi ingen tillid til, hvorfor vi på

det kraftigste protesterer i mod at dette firma står for støjmålingerne. Årsagen til vores holdning, er


DELTAs mildt sagt uheldige rolle i støjmålingsprojektet "EFP06: Lavfrekvent støj fra store

vindmøller - Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen" Dette forsknings-projekt, blev

udført af DELTA, Vindmølleindustrien, Miljøstyrelsen og af Aalborg Universitet, som uvildige

instans.

Sammen med dette brev fremsender vi - blot som eksempler - 3 meddelelser fra Aalborg

Universitet, der godtgør at DELTA i bedste fald fremstår som sjuskede, eller som vi opfatter det –

aldeles utroværdige. Det er derfor et logisk krav fra landsforeningen, at støjmålingerne i forbindelse

med kæmpevindmøllerne på Tåsinge udføres af et (mere) troværdigt firma, og ikke af DELTA.

Det er aldeles urimeligt, at vi som borgere i et retssamfund, må se Aalborg Universitet udrangeret

som beskrevet af Universitet selv, når deres opgave netop er at sikre offentligheden adgang til

uvildige forskningsresultater. Det forhindres, fordi DELTA går Vindmølleindustriens ærinde.

Aalborg Universitet er Danmarks eneste uvildige instans i forbindelse med opsætning af

kæmpevindmøller på land. Alle øvrige parter har forbindelse til vindmøllebranchen. Dette gælder

for alle de sager om kæmpevindmøller, som landsforeningen har kendskab til, lige fra udfærdigelse

af VVM rapporter, udvælgelse af møllepladser, layout af lokalplan, behandling af høringssvar, og

sågar også ved taksationsforretninger for naboerstatninger.

Venlig hilsen

Foreningen Naboer til Kæmpevindmøller

Boye Jensen, formand

For yderligere oplysninger, kontakt

Boye Jensen tlf. 4025 3301 eller Michael Bröking-Vedel mob. 4056 6944.

Bilag:

Meddelelse af 31. januar 2008 fra Aalborg Universitet (2 sider)

Meddelelse af 27. maj 2008 fra Aalborg Universitet (2 sider)

Meddelelse af 2. oktober 2008 fra Aalborg Universitet (1 side)

CC:

Wind 1 A/S, Torsten Klein Mikkelsen

Miljøsagsbehandler Natur og Miljø, Pia Ellegaard Jørgensen

Fyns Amts Avis

More magazines by this user
Similar magazines