Stats forfatnings ret

bogerogpapir.dk

Stats forfatnings ret

Stats

forfatnings

ret 5. udgave

Peter Germer

Jurist- og Økonomforbundets Forlag


Statsforfatningsret

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Peter Germer

Statsforfatningsret

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2012

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Peter Germer

Statsforfatningsret

5. udgave, 1. oplag

© 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf

er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt

uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Narayana Press, Gylling

Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro

Printed in Denmark 2012

ISBN 978-87-574-2265-8

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Forord ........................................................................................................ 11

Kapitel 1. Magtadskillelseslæren ............................................................ 13

I. Tredelingen i grundlovens § 3 .......................................................... 13

II. Afvigelser fra magtadskillelsesidealet .............................................. 14

III. Rangforholdet mellem de øverste statsorganer ................................ 17

IV. Den retlige trinfølge .......................................................................... 21

V. Retspraksis vedrørende grundlovens § 3 .......................................... 25

Kapitel 2. Regeringen ............................................................................... 35

I. Indledning .......................................................................................... 35

II. Udøvende magt og regeringsprærogativer ....................................... 38

III. Kontrasignaturreglen ......................................................................... 42

IV. Udnævnelse af ministre ..................................................................... 43

V. Regeringsdannelsen ........................................................................... 44

VI. Forretningernes fordeling mellem ministrene .................................. 48

VII. Mistillid til ministrene ....................................................................... 50

VIII. Ministrenes retlige ansvar ................................................................. 52

IX. Statsråd og ministerråd ...................................................................... 59

Kapitel 3. Folketinget ............................................................................... 63

I. Indledning .......................................................................................... 63

II. Grundlovens valgretsbetingelser ....................................................... 63

III. Valgbarhed ........................................................................................ 65

IV. Valgsystemet ..................................................................................... 68

V. Afgørelser om gyldigheden af valg og fortabelse af valgbarhed .... 69

VI. Mandaternes varighed ....................................................................... 71

VII. Folketingets organisation og virksomhed ......................................... 72

VIII. Den parlamentariske immunitet ........................................................ 77

A. Beskyttelse mod strafforfølgning og frihedsberøvelse ............. 77

B. Den parlamentariske ytringsfrihed ............................................ 79

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

5


Indholdsfortegnelse

Kapitel 4. Lovgivning ............................................................................... 83

I. Lovgivningsorganet........................................................................... 83

II. Lovgivningsprocessen ....................................................................... 84

A. Lovgivningsinitiativet ................................................................ 86

B. Lovforslags behandling i Folketinget ........................................ 87

C. Udsættelse af tredje behandling ................................................. 90

D. Stadfæstelse ................................................................................ 92

III. Lovgivningskompetencen ................................................................. 95

IV. Lovgivningsmagtens enekompetence ............................................... 102

V. Delegation af lovgivningskompetence ............................................. 103

A. Begrænsninger i henhold til grundlovens § 3 ........................... 104

B. Begrænsninger i henhold til specielle

grundlovsbestemmelser ............................................................. 105

1. De forskellige kategorier af grundlovsbestemmelser ........ 106

2. Nærmere om grundlovens § 43, 1. led ............................... 106

3. Foreløbige bemærkninger om grundlovens § 61, 1. pkt. ... 111

C. Derogationsbemyndigelser ........................................................ 112

D. Delegation til private .................................................................. 112

Kapitel 5. Anordninger ............................................................................ 115

I. Indledning .......................................................................................... 115

II. Den selvstændige anordningsmyndighed ......................................... 118

III. Gennemførelsesanordninger og fuldmagtsanordninger ................... 120

IV. Anordningers tilblivelse .................................................................... 122

V. Bemyndigelsens indholdsmæssige rækkevidde ............................... 126

VI. Intertemporale problemer .................................................................. 130

VII. Domstolsprøvelse af anordninger ..................................................... 132

Kapitel 6. Kundgørelse og ikrafttræden ................................................ 137

I. Kundgørelse af love og anordninger ................................................. 137

II. Ikrafttrædelsestidspunktet i almindelighed ....................................... 143

III. Tilbagevirkende kraft ........................................................................ 148

A. Principper og grundbegreber ..................................................... 148

B. Tilbagevirkende kraft i materiel henseende .............................. 157

C. Tilbagevirkende kraft i formel henseende ................................. 162

IV. Ukendskab og særviden .................................................................... 167

Kapitel 7. Folkeafstemning ...................................................................... 171

I. Indledning .......................................................................................... 171

II. Mindretalsbeskyttelsen i grundlovens § 42 ...................................... 175

6

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

Kapitel 8. Statsbudgettet .......................................................................... 181

I. Indledning .......................................................................................... 181

II. Finanslovens indhold og tidsmæssige begrænsning......................... 183

III. Finanslovforslagets opbygning ......................................................... 186

IV. Finanslovens tilblivelse ..................................................................... 188

V. Dispositioner i henhold til finanslovens bevillinger ......................... 189

VI. Nye og ændrede dispositioner i finansårets løb ................................ 190

VII. Retsgrundlaget for skatternes opkrævning ....................................... 193

Kapitel 9. Domstolene ............................................................................... 197

I. Domstolenes grundlovsbestemte sagområde .................................... 197

II. Domstolenes uafhængighed .............................................................. 202

A. Den organisatoriske uafhængighed ........................................... 202

B. Den funktionelle uafhængighed ................................................ 204

C. Den personlige uafhængighed ................................................... 206

Kapitel 10. Domstolsprøvelse af loves grundlovsmæssighed ............... 215

I. Domstolsprøvelse af loves formelle grundlovsmæssighed .............. 216

II. Domstolsprøvelse af loves materielle grundlovsmæssighed ........... 219

III. Domstolsprøvelsens intensitet .......................................................... 224

IV. Procesforudsætninger ........................................................................ 232

Kapitel 11. Internationale anliggender .................................................. 243

I. Indledning .......................................................................................... 243

II. Den umiddelbare kompetence .......................................................... 244

III. Folketingets samtykke til udenrigspolitiske dispositioner ............... 247

IV. Det Udenrigspolitiske Nævn ............................................................. 251

V. Suverænitetsafgivelse ........................................................................ 252

Kapitel 12. Frihedsberøvelse ................................................................... 259

I. Indledning .......................................................................................... 259

II. Kravet om kvalificeret hjemmel ....................................................... 263

III. Anholdelse og fængsling ................................................................... 268

IV. Frihedsberøvelse uden for strafferetsplejen ...................................... 271

Kapitel 13. Boligens ukrænkelighed ....................................................... 275

I. Grundlovsbeskyttelsens rækkevidde ................................................ 275

II. Den materielle hjemmel .................................................................... 280

III. Indgreb uden forudgående retskendelse ........................................... 282

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

7


Indholdsfortegnelse

Kapitel 14. Ekspropriation ...................................................................... 285

I. Indledning .......................................................................................... 285

II. De beskyttede rettigheder .................................................................. 286

III. De beskyttede retssubjekter .............................................................. 290

IV. Ekspropriationsbegrebet .................................................................... 291

V. Ekspropriationsbetingelserne ............................................................ 307

A. Almenvellet ................................................................................ 307

B. Hjemmelskravet ......................................................................... 309

C. Fuldstændig erstatning ............................................................... 310

VI. Mindretalsbeskyttelsen ...................................................................... 316

VII. Domstolsprøvelse af administrative ekspropriationsafgørelser ....... 320

Kapitel 15. Erhvervsfrihed ...................................................................... 339

Kapitel 16. Ret til arbejde og offentlig hjælp ........................................ 345

I. Retten til arbejde ............................................................................... 345

II. Retten til hjælp fra det offentlige ...................................................... 348

Kapitel 17. Undervisningsfrihed ............................................................. 359

I. Retten til fri undervisning i folkeskolen ........................................... 360

II. Skolefriheden..................................................................................... 363

Kapitel 18. Ytringsfrihed ......................................................................... 367

I. Formel og materiel ytringsfrihed ...................................................... 367

II. Nærmere om censur og andre forebyggende forholdsregler ............ 378

III. De beskyttede medier ........................................................................ 381

IV. De beskyttede personer ..................................................................... 386

Kapitel 19. Foreningsfrihed ..................................................................... 393

I. Den formelle foreningsfrihed ............................................................ 393

II. Den materielle foreningsfrihed ......................................................... 395

III. De beskyttede personer ..................................................................... 398

IV. Opløsning og forbud ......................................................................... 399

V. Negativ foreningsfrihed .................................................................... 400

8

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

Kapitel 20. Forsamlingsfrihed ................................................................. 407

I. Indledning .......................................................................................... 407

II. De beskyttede personer ..................................................................... 412

III. Formel og materiel forsamlingsfrihed .............................................. 412

IV. Politiets ret til at overvære offentlige forsamlinger .......................... 415

V. Forbud mod farlige forsamlinger ...................................................... 416

Litteraturforkortelser m.v. ...................................................................... 419

Register over grundlovsparagraffer ....................................................... 425

Domsregister .............................................................................................. 427

Sagregister ................................................................................................. 431

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

9


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Forord

Forord

Forord

Denne fremstilling af dansk statsforfatningsret er bereg net på at skul le anvendes

som lærebog for juridiske universi tetsstuderende. Det er sa mtidig en

retsvidenskabelig udredning med et bredere sigte.

Fremstillingen er en ajou rføring af Statsforfatningsret, 4. udgave, der udkom

i 2007. Den nye udgave er udarbejdet efter stort set samme retningslinjer

som de fire tidligere udgaver.

Der er løbende henvist til d e to grundlæggende statsretsværker fra tiden

efter grundlovsændringen i 1953: Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret,

1954, og Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret, bind I & II, 3. udgave, 1980.

Der er også systematisk henvist til Max Sørensen, Statsforfatningsret, 2. udgave,

1973. Disse tre professorer var deltagere i grundlovsændringsprocessen

i 1953. Poul Andersen blev af statsministeren beskikket som tilforordnet ved

forfatningskommissionen som særligt sagkyndig, og på kommissionens første

møde blev det vedtaget, at også Alf Ross skulle tiltræde kommissionen som

sagkyndig. Max Sørensen afgav et responsu m om internationale anliggender,

der blev optrykt som bilag til forfatningskommissionens betænkning.

Der er flere steder, om end ikke gennemgående, henvist til Henrik Zahles

3-binds værk om forfatningsret, 3. udgav e, 2001 og 20 03. Derimod er der

kun i begrænset omfang henvist til den af Henrik Zahl e redigerede grundlovskommentar,

2. udgave, 2006, idet b idragene i denn e fremstilling er af

svingende kvalitet.

Jens Peter Christensens afhandling om Højesteret og statsmagten i jubilæumsbogen

»Højesteret – 350 år« er omtalt flere steder, medens der kun et enkelt

sted er h envist til hans tidligere afha ndling om domstolenes rolle som

den tredje statsmagt, der var et bidrag til den danske magtudredning.

Fuldstændige henvisninger til de fre mstillinger, der er a ngivet i forkortet

form i fodnoterne, findes i listen over litteraturforko rtelser m.v. bagest i bogen.

Manuskriptet er afleveret til trykning den 15. juni 2012.

P. G.

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

11


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Kapitel 1. Magtadskillelseslæren

KAPITEL 1

Magtadskillelseslæren

I. Tredelingen i grundlovens § 3

I. Tredelingen i grundlovens § 3

I grundlovens § 3 siges det, at den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget

i forening, den udøvende magt er hos kongen, og den dømmende magt

er hos domstolene. 1 Der opstilles en tredeling af de forfatningsretlige funktioner,

og de tre funktioner fordeles på forskellige organer.

Bestemmelserne i grundlovens § 3, der bygger på den klassiske magtadskillelseslære,

2 angiver ikke blot en arbej dsdeling, men fastlægger o gså et

fundamentalt forfatningsretligt princip. 3 Grundtanken bag den klassi ske

magtadskillelseslære er, at d er ved opdelingen af de forfatningsretlige funktioner

skal skabes en sty reform med magtbalance mellem de øverste statsorganer,

som kan beskytte borgerne mod vilkårlige indgreb, i modsætning til

den totalitære stat, hvor magtkoncentrationen udgør en stående trussel mod

borgernes retssikkerhed.

1. At anvendelsen af udtrykket »kongen« i grundlovens § 3 og andre af grundlovens bestemmelser,

hvor udtrykket forekommer, ikke betyder, at kongen (eller den regerende

dronning) har personlige beføjelser, gøres der rede for nedenfor i kapitel 2 og kapitel

11, afsnit II. Det forudsættes bekendt alle de steder, hvor der i det følgende her i kapi -

tel 1 tales om »kongen«.

At udtrykket »kongen« i grundloven også omfatter den regerende dronning, omtales

nedenfor s. 35 med note 1.

2. Det er en forenkling, når der her og i det følgende tales om »den klassiske magtadskillelseslære«.

Ideen om magtadskillelse, der har rødder langt tilbage i tiden, havde i

det 17. og 18. århundrede fundet mange forskellige udformninger. Se herom Maurice

J.C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, 2. udg., 1998, s. 1-106.

Bestemmelserne i § 3 i grundloven af 1953 kan føres tilbage til § 2 i grundloven af

1849, der hovedsagelig byggede på bestemmelserne i art. 26-30 i den belgiske forfatning

af 1831.

3. Jf. Ross, Statsretlige studier, s. 23, og Ross I, s. 204.

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

13


Kapitel 1. Magtadskillelseslæren

Der er tradition for, at danske forfatningsretlige fre mstillinger omtaler

Montesquieus magtadskillelseslære. 4 Det er en tradition, som uden skade kan

brydes. Montesquieus værker kan have stor idehistorisk interesse, men hans

mangetydige synspunkter vedrørende magtadskillelse, der til en vis gra d var

præget af hans position som adelsmand i syttenhundredtallets Frankrig, kan

ikke bruges som fortolkningsbidrag til den danske grundlovs § 3.

II. Afvigelser fra magtadskillelsesidealet

II. Afvigelser fra magtadskillelsesidealet

Magtadskillelsesprincippet er ikke gennemført konsekvent i nogen forfatning.

5 Både de skrevne forfatninger og de forfatningsretlige realiteter afviger

væsentligt fra magtadskillelseslærens idealbillede. For Danmarks vedkommende

kræver det ikke større forfatningsretlig indsigt at finde ud af, at grundlovens

kompetencefordeling ikke fuldt ud opfylder de klassiske krav.

Traditionelt defineres lovgivning so m fastsættelse af generelle retsregler,

udøvende magt defineres som konkret anvendelse af retsregler i fo rhold til

den enkelte borger, og dømmende magt defineres som afgørelse af retstvister

og pålæggelse af straf. 6 Det er ikke eksakte definitioner, men løse angivelser

af, hvad de pågældende funktioner går ud på. 7

Ifølge det kl assiske magtadskillelsesprincip skulle lovgivningsm agten

fastsætte generelle retsregler, konkret anvendelse af retsregler i forhold til den

enkelte borger skulle være overladt til regeringen, og det skulle være domstolenes

opgave at afgøre retstvister og pålægge straf. I praksis gennembrydes

dette klassiske magtadskillelsesprincip i flere henseender.

De fleste danske love har karakter af generelle retsregler, men grundloven

udelukker ikke, at der fastsættes lovbestemm elser af k onkret indhold, og i

4. Se Poul Andersen, s. 97, s. 306, s. 536 og s. 565; Ross I, s. 198-202, s. 236 og s. 809;

Max Sørensen, s. 166-167, s. 272 og s. 294.

5. Jf. Poul Andersen, s. 98. Se om forskellige former for magtadskillelse i nyere forfatningssystemer,

Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, Harvard Law Review,

Vol. 113, 2000, s. 633-729.

6. Jf. Max Sørensen, s. 168. Se også Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret, 3. udg.,

1956, s. 1-3, me d henvisninger til Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret, 1954. I

Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret, 4. og 5. udg., s. 1-3, er n ote 2-4 med henvisningerne

til Poul Andersens statsforfatningsret udeladt, og i stedet er de r på side 1

indsat en ny note 1, hvori der henvises til Alf Ross’ statsforfatningsret.

7. Alf Ross behandler de gængse definitioner, som om der var tale om eksakte grundbegreber,

og hans kritik af de n traditionelle lære er derfor ikke rammende. Se Ross,

Statsretlige studier, s. 23-70, og Ross I, s. 197-240.

14

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

More magazines by this user
Similar magazines