Download som PDF 2 mb - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Download som PDF 2 mb - Esbjerg Havn

Hav&Kaj

Juni 2008

Hektisk aktivitet

på arealerne

ved Tauruskaj

Side 8

Nyheder og information

fra Esbjerg Havn

Travlhed hos GranlyMarineservice side 6-7

COPCO leverer med

”pit stop”-hastighed side 10-11


Et billede af energi og dynamik

❚ Her i forsommeren har aktiviteterne

på havnen været præget af store, meget

specielle projekter, nemlig samling

og udskibning af vindmøller til vindmølleparken

Lynn og Inner Dowsing

ved Englands østkyst samt af opstarten

af etableringen af den danske

vindmøllepark, Horns Rev II.

Det har medført mange anløb af

specialfartøjer for eksempel til transport

og placering af mølletårne og

møllefundamenter samt af barges og

stenskibe. Og i slutningen af juni måned

vil kabelnedlægningsskibe afhente

de store tromler med kabler til Horns

Rev II og påbegynde nedlægningen på

havbunden.

Disse forskellige aktiviteter er med

til at tegne et billede af Esbjerg Havn,

som en alsidig havn hvor store og

komplicerede opgaver løses. Et billede

af aktiviteter med miljørigtigt perspek-

2 Hav&Kaj juni 2008

tiv og af energi og dynamik. Et billede

af en havn, der for alvor markerer sig

positivt, når det gælder support til offshorebaserede

aktiviteter, hvad enten

det gælder traditionel olie- og gasudvinding

eller produktion af vindenergi.

Det billede vil vi fra Havnens side

gerne bibeholde og styrke.

Som et bidrag til at skabe de fysiske

rammer for høj aktivitet på havnen har

vi netop anskaffet en ny mobilkran,

der vil kunne øge vor fl eksibilitet på

alle områder, hvor der skal anvendes

kraner. Anskaffelsen af den nye kran

vil betyde, at vi nu kan få placeret én

stor kran i hvert havneafsnit, hvorved

fl ytningen af kraner vil kunne reduceres

betydeligt.

Ligeledes har vi har anskaffet en

fl ydende RO/RO-rampe, der kan

transporteres rundt i havnen og derved

muliggøre, at RO/RO-fartøjer kan blive

ekspederet i havneafsnit, hvor det før

ikke var muligt. Det er med til at øge

vores fl eksibilitet også på RO/ROområdet.

Vi håber, at havnens brugere vil tage

godt imod disse tiltag.

Ole Ingrisch

Australienskajens forlængelse bliver færdig i år

Dårligt vejr i begyndelsen af

anlægsperioden har forsinket

arbejdet lidt, men hvis

sand indpumpningen forløber

optimalt, forventes forsinkelsen

at kunne indhentes.

❚ Kajforlængelsen, der er en del af

Havnens masterplans etape 2, forventes

således at kunne være færdig i

slutningen af dette år.

Det oplyser Esbjerg Havns tekniske

chef, Kjeld Dahl Sørensen.

I løbet af byggeprocessen er det

besluttet at forstærke kajen til laster

fra meget store larvebåndskraner.

Det gøres ved udlægning af et øvre

ankerlag før støbning af bagvæg og

hammer. Dette arbejde udføres i løbet

af sommermånederne, og der afsluttes

med resterende sandopfyldning og

belægningsarbejder.

Kajkoten bliver ½ m højere end

normalt, nemlig kote +4 m DVR

(Dansk Vertikal Reference). Den nye

kajs længde bliver 380 meter, og vanddybden

foran bliver -10,5 MSL (Middel

Springtids Lavvande).

Den totale kajlængde bliver på dette

sted således 580 meter.

Australienskajs forlængelse skal

bl.a. benyttes til stykgods, herunder

vindmølleaktiviteter, rig-repair og

cementindskibning.


❚ - En af grundene til, at vi har valgt

endnu en Liebherr, er, at den kan

arbejde sammen med de andre kraner

omkring automatisk dobbeltløft, oplyser

teknisk chef Kjeld Dahl Sørensen.

- Som led i et udviklingsprojekt, vi har

i gang sammen med Liebherr, håber

vi at kunne øge samløftkapaciteten til

90% af de respektive kraners sammenlagte

kapacitet.

Den nye kran er også velegnet til

containerløft og andre LO/LO aktiviteter

og kan således fungere som backup

og supplement for gantrykranen.

Det kan i den forbindelse oplyses,

at vi er i gang med at forlænge

Containerkajen med ca. 30 meter,

så der bliver mulighed for at betjene

to feeder-skibe ad gangen. Desuden

vil der fremover også blive mulighed

for at losse og laste stykgods på dette

kajområde.

Bedre mobilitet

Den nye kran er mere mobil og har en

mindre bredde end de større, og den

kan derfor lettere fl yttes fra det ene

havneområde til det andet.

Den nye kran ankom til Esbjerg i

”småstykker”, der blev samlet

på D. Lauritzens Vej bag ECT.

Ny

mobilkran

har mange

fordele

Esbjerg Havn har anskaffet en

ny, middelstor havnemobilkran

af samme fabrikat som de to

nuværende. Den nye kran er en

Liebherr LHM 280 med en

kapacitet på mere end 80 tons.

På sigt skal LHM 500 (med 150 tons

kapacitet) fl yttes til Sydhavnsområdet

og LHM 400 (med 110 tons kapacitet)

hovedsagelig operere i Trafi khavnsområdet.

Det vil således mest være LHM

280, der skal fl yttes rundt med, hvilket

nok vil være til stor lettelse for lejerne

på ruten mellem Trafi khavnen og Sydhavnen.

Hav&Kaj juni 2008 3


Fra ”Fiskeri og Fangstdyr”

til ”Mennesket og Havet - i alle aspekter”

❚ Museumsdirektør Morten Hahn-

Pedersen fortæller, at det egentlig var

globetrotteren og eventyreren Hakon

Milche, der allerede i 40’erne fi k idéen

til, at der burde oprettes et museum,

der skulle beskæftige sig med fi skeriet

og fi skeriets fangstdyr, som vel at

mærke skulle kunne ses i levende live.

Under pseudonymet Søren Jyde

slog han i pressen til lyd for, at det

måtte være helt naturligt, at et sådant

museum skulle placeres i Esbjerg, der

dengang jo uden sammenligning var

Danmarks største og mest betydningsfulde

fi skerihavn.

Men så kom krigen, og planerne blev

ikke til noget i den omgang.

Esbjerg Museum etablerer

fi skerihistorisk samling

Først da lektor Karl Erik Jensen deltog

i Galathea 2-ekspeditionen sammen

4 Hav&Kaj juni 2008

Museumsdirektør Morten

Hahn-Pedersen: - Den nære

tilknytning til havnen og dens

virksomheder har gennem

museets 40-årige historie

på én gang været en

livgivende kilde og en

forudsætning for

vores arbejde.

Det er den konceptudvikling,

der kendetegner Fiskeri- og

Søfartsmuseet, der i år har

40 års jubilæum - samtidig med

Esbjerg Havns 140 års jubilæum.

med Hakon Milche, begyndte der igen

at komme gang i tankerne om at vise

fi skeriets historie i Esbjerg.

Og da lektor Arne Espegaard i 1957

blev formand for Esbjerg Museums

bestyrelse, etablerede man der en

fi skerihistorisk samling, der skulle vise

det lokale fi skeris historie.

Snart udvidedes den geografi ske begrænsning

fra kun at omfatte Vestkystens

fi skeri til at dække hele landet.

Pengene blev skaffet

I 1962 skiller særligt fi skerihistorisk

interesserede bestyrelsesmedlemmer

sig ud med det formål at etablere

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Men hertil krævedes naturligvis

mange penge. Til alt held havde man

imidlertid i Esbjerg på det tidspunkt en

meget driftig og fremsynet borgmester

ved navn Henning Rasmussen, og det

lykkedes Arne Espegaard at overbevise

borgmesteren om det indlysende

rigtige i museumsplanerne.

Så mens Museumsforeningen gennemførte

en landsdækkende indsamling

til fordel for projektet, overtalte

Henning Rasmussen byrådet til at gå

ind for idéen, og han satte sig selv for

bordenden i den komité, der skulle

realisere projektet.

Og Karl Erik Jensen, der efter sin

deltagelse i Galathea-ekspeditionen

faktisk kun blev kaldt Galathea-Jensen,

sørgede i denne proces for, at der også

blev et akvarium indeholdt i museumsplanerne.

Natur- og kulturhistorie

Så ved hjælp af folk, der var engagerede

og fokuserede, en initiativrig

og magtfuld borgmester og det rette

tidspunkt kom der for alvor fart i det

nye museumsprojekt.

Det rette tidspunkt opstod, da

Esbjerg Havn netop havde 100 års jubilæum

i 1968, og Henning Rasmussen

derfor besluttede, at byen i den anledning

skulle have sat sig et monument i

form af et fi skerimuseum med akvarium,

hvor publikum kunne betragte de

levende fangstdyr.

Dette enestående museum fi k

navnet Fiskeri- og Søfartsmuseet og

blev altså indviet den 24. april 1968 -

på den samme dag, som Esbjerg Havn

havde 100 års jubilæum. Det skulle

være en gave fra Esbjerg Kommune til

byens borgere i anledning af havnens

jubilæum.


På dette tidspunkt var konceptet

altså klart natur- og kulturhistorisk.

Miljøforholdene

i Vadehavet

Museet blev straks en velbesøgt

attraktion, fordi det var det eneste sted

uden for København, hvor man havde

et akvarium. Og oven i købet viste

man de fi sk, der rent faktisk svømmede

i havet bogstavelig talt lige uden

for museet.

Men først da man i 1976 fi k etableret

sælariet i tilknytning til museet, slog

det for alvor igennem. Folk kom fra

hele landet for at se sæler, der på den

tid havde det svært i naturen.

Samtidig med nedgangen i bestanden

steg forekomsten af hylere, som

alle i dag ved, er sælunger, der er

blevet forladt af deres mor. Men både

ordet ”sælarium” og ”hyler” blev rent

faktisk opfundet af museets biolog,

Svend Tougaard, der efterhånden blev

landskendt gennem sin optræden i TV

omkring netop sælbestandens vanskeligheder

og forekomsten af hylere.

Det var en naturlig følge af den

situation, at man i sælariet specielt

ville studere forholdet mellem mødre

og unger.

På den måde skete der en udvidelse

af museets koncept til også at omfatte

miljøforhold og specielt forholdene i

Vadehavet.

Mennesket

og Havet

I den periode steg besøgstallet til

omkring 160.000 om året, hvor det

faktisk stadigvæk ligger.

Der var tale om et oplevelsesbehov

for publikum, som Fiskeri- og Søfartsmuseet

var i stand til at opfylde. Og

museet lod sig ikke mere begrænse af

Danmark som arbejdsområde.

Efterhånden som nye aktiviteter som

olie- og gasudvinding og etablering

af vindmølleparker kom til at præge

menneskets udnyttelse af råstofferne

til havs, blev det naturligt for museet at

medtage disse aktiviteter i sit koncept.

Igen ændredes konceptet altså til,

hvad man nu kan formulere som ”Mennesket

og Havet belyst i alle aspekter

på så mange forskellige måder som

overhovedet muligt”.

Fortsat udvidelse af

aktiviteterne

Samtidig med at museet naturligvis

skal være en publikumsattraktion, er

der således gennem årene sket en udvidelse

af konceptet, så der er kommet

mere og mere fokus på forskning inden

for fl ere forskellige emner, samtidig

med at museet har stabiliseret sit virke

på fl ere forskellige aktiviteter med stor

synergieffekt.

Og man er til stadighed interesseret

i en udvidelse af aktiviteterne, så

museet kommer til at stå på en endnu

sikrere platform.

Det er også nødvendigt, for man er

oppe imod meget stærke konkurrenter,

der fi ndes og udvikles bare en times

kørsel fra Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Tæt tilknytning til havnen

og dens virksomheder

Fiskeri- og Søfartsmuseets arbejde er

gennem årene sket i nær tilknytning til

Esbjerg Havn, Havnens administration

og havnens mange forskellige virksomheder.

Museets folk opfattes som neutrale

og diskrete. Det betyder, at både Havnens

og virksomhedernes medarbejdere

gerne vil fortælle om deres arbejde

og specielle problemstillinger til brug

for museets forskning.

- Denne nære tilknytning til havnen

og dens virksomheder har således gennem

museets 40-årige historie på én

gang været en livgivende kilde og en

forudsætning for vores arbejde, slutter

Morten Hahn-Pedersen.

Fiskerihavnens 4. bassin fyldes op

❚ Efter at fi skemelsfabrikken Triple-

Nine Fish Protein har besluttet at

stoppe med produktion af fi skemel

og -olie i Esbjerg, er virksomhedens

losseanlæg, transportsystemer og

siloer i Esbjerg nu blevet revet ned.

Det samme gælder lastoptagernes

velfærdshus.

Hermed har området foran TripleNine’s

bygninger fået et helt nyt

udseende, der markerer en epokes

afslutning - men måske også starten

på en ny, positiv udvikling.

Esbjerg Havn har planlagt en

opfyldning af fi skerihavnens 4. bassin,

der indtil for nylig blev brugt af

de store industritrawlere, der lossede

deres råvarer til fabrikken.

Der er allerede foretaget geotekniske

undersøgelser og bestilt

spunsjern, der skal rammes ned

mellem Sperlingpier og Krøjkaj.

Derved opstår der ca. 40.000 m 2

nye erhvervsarealer til havnerelaterede

virksomheder, hvilket Havnen

i høj grad har behov for.

Da der er forholdsvis lang leveringstid

på spunsjernene, forventes

arbejdet med nedramningen først

at kunne påbegyndes i slutningen

af året, således at hele projektet vil

stå klart i slutningen af 2009.

Hav&Kaj juni 2008 5


Travlhed hos Granly Marines

Stor aktivitet præger Granlygruppen

Esbjerg Havn.

Virksomheden beskæftiger

omkring 250 medarbejdere og

tilbyder en bred vifte af produkter

og serviceydelser.

❚ Marinedirektør Peter Carlsen, der leder

et af Granly-gruppens forretningsområder,

Granly Marineservice, fortæller,

at Granly-gruppen i dag består af

maskinfabrikken, dieselafdelingen,

marineservice og Esbjerg Shipyard.

Styrket havneaktivitet

Granly A/S udvidede i 2001 sine marineaktiviteter

og etablerede Granly

Marine A/S på adressen Molevej 30.

I marineservice beskæftiger man sig

med alle former for skibsarbejde, stort

og småt. Det være sig både ombygninger

og istandsættelser, og også et par

nybygninger er der blevet plads til.

- Det var både spændende og også

særdeles fornuftigt for os at påtage os

disse nybygninger af to aluminiumsfartøjer

til KEM Offshore, og vi ville

da også gerne lave fl ere nybygninger.

Der er et par projekter på tegnebordet,

men vi har faktisk ikke tid! siger Peter

Carlsen. - Vore reparations- og servicekunder

står i kø, så man kan sige, at vi

er i en tidlig fase til at blive et egentligt

reparationsværft.

- Lige nu har vi fået lov til at indrette

hele Doggerkaj til ét stort arbejdsområde,

hvor der er en hektisk aktivitet af

alle mulige håndværkere, der er i gang

med reparationer og servicearbejder

på skibe, der ligger til kaj her, fortæller

Peter Carlsen. - Tidligere var dette område

af havnen, hvor der henlå skibe,

der var brandskadede eller til ophug, jo

nærmest lidt spøgelsesagtigt. Så det

er rigtig dejligt at se, at vi her har skabt

et nyt aktivitetsområde på havnen,

der nok giver arbejde til omkring 200

mand.

Spændende aktuelle opgaver

Blandt de opgaver, som Granly Marine-

6 Hav&Kaj juni 2008

service i øjeblikket er i gang med, kan

nævnes

● ”Esvagt Beta” - skal ombygges til

besætningsskift. Forventet arbejde

ca. 9.000 timer.

● ”Jens Sørensen”, der er ejet af Farvandsvæsenet,

skal totalt ombygges

og moderniseres. Forventet

arbejde ca. 8.500 timer.

● Esvagt’s nybygning nr. 6 skal have

installeret FiFi 1½, der er et stort

brandslukningssystem. Forventet

arbejde ca. 5.000 timer.

● ”Esvagt Cassiopeia” skal bl.a. have

udført div. arbejder til ”Iceclass”, så

det kan godkendes til sejlads i den

nordlige del af norsk sektor.

● ”Nordjarl” skal have udført 2. års

klassesyn, der indebærer en hel del

eftersyn og servicearbejder.

- Hertil kommer, at vi har stor aktivitet

i forbindelse med servicering af

fartøjer, der arbejder med bygningen af

Horns Rev II, fortæller Peter Carlsen.

- I det hele taget er offshore et forretningsområde,

som vi forventer os

meget af fremover.

Han tilføjer, at Granly Marineservice

sideløbende med disse aktiviteter foretager

løbende service og vedligehold

rundt omkring på havnen for virksomhedens

gode, faste kunder.

Hurtigt ind - hurtigt ud!

- Alle vore kunder sætter stor pris på

vores forretningskoncept ”hurtigt ind -

hurtigt ud”, fortæller Peter Carlsen.

- For mistet driftstid, mens skibet er til

reparation, betyder jo mistet indtjening

for kunden.

- Men det betyder samtidig, at vi

skal lægge en stor indsats i at få vores

logistik til at fungere så effektivt som

overhovedet muligt, tilføjer han.

- Derfor foretager vi for eksempel også

alt det arbejde på skibet, som vi kan,

mens det ligger ved kaj, og vi tager

det ikke i dok, før det er nødvendigt.

På den måde arbejder vi med mindst

mulig forsinkelse.

Der er beskæftiget 55 faste og 25

indlejede medarbejdere i marineafdelingen.

Faste kunder til fl ydedokken

Ved årsskiftet 2008 udvidede og

styrkede Granly A/S sine marineaktiviteter

yderligere, idet man

erhvervede Esbjerg Shipyard med

den store fl ydedok, der har en løfteevne

på 4.500 tons og kan tage

fartøjer med en længde på op til 120

meter og 19,5 meter i bredden.

Her beskæftiges 10 mand.


ervice

- Det var en stor investering. Og det

kræver også en stor investering over de

næste 4-5 år at få sat dokken i stand,

siger Peter Carlsen. - Vi er dog godt

på vej, men arbejdet vanskeliggøres

heldigvis af, at der er så stor søgning

på dokken fra vore kunder, som vi jo

også gerne vil betjene.

- Så vi er godt på vej til at få skabt

en kreds af gode, faste kunder til

dokken, og ordrebogen er da også

fyldt helt op hen til midten af oktober

måned, fortæller Peter Carlsen.

- Det må virkelig også kunne lade

sig gøre, fortsætter han. - Andre

mindre reparationsværfter har meget

travlt, og der sejler omkring tusinde

- Granly Marineservice har skabt

stor aktivitet her i 6. bassin. Og på

Doggerkaj, hvor der før herskede

spøgelsesagtige tilstande, beskæftiger

vi nu omkring 200 håndværkere og

service medarbejdere, siger Granly’s

marinedirektør, Peter Carlsen.

skibe rundt i Nordsøen, som er potentielle

kunder for os. Men vi er jo

forholdsvis nye og prøver at bide os

fast. Det ser nu ud til at lykkes. Vi er

da nået så langt, at vi næsten altid

bliver spurgt, når der er nye arbejder i

markedet.

God, tæt dialog med Havnen

- Granly’s positive udvikling på de

forskellige forretningsområder er sket

i en god, tæt dialog med Havnen,

fastslår Peter Carlsen. - Vi breder os

jo efterhånden meget på havnen, så

det er nødvendigt, at vi kan drøfte vore

udviklingsmuligheder i en positiv dialog

med havneadministrationens medarbejdere.

- Til gengæld får vi jo også gennem

vort salgsarbejde vist Esbjerg Havn

frem for en række potentielt nye kunder

for havnen, så på den måde klør vi

måske nok hinanden på ryggen! siger

Peter Carlsen. - Og så håber vi på, at

der kan fi ndes en løsning på uddybningen

af 6. bassin, hvor vi forventer stor

aktivitet for både Granly og havnen,

hvis vi kan holde den vækst, som vi er

inde i for øjeblikket. Og det kan vel kun

være i alle parters interesse.

Flydende

RO/RO-rampe

øger

fl eksibiliteten

Esbjerg Havn har anskaffet en

brugt rampeponton med en 27

meter lang og 7 meter bred broklap.

Selve pontonen er 40 meter lang

og 20 meter bred. Den kan bugseres

rundt til de forskellige havneafsnit

og lægges langs med eller på

tværs af en kaj. RO/RO-fartøjer kan

således blive betjent mange steder

i havnen, hvor der ikke er faste

ramper. Da rampepontonen følger

vandspejlet, giver den skibe med

kort klap meget bedre muligheder

for et få en god ”overgang”.

- Herved øger vi vores fl eksibilitet

på dette område, der er et

særdeles vigtigt forretningsområde

for os, siger Esbjerg Havns tekniske

chef, Kjeld Dahl Sørensen.

Den nye, fl ydende RO/ROrampe

ligger i øjeblikket i 5. bassin.

Den kan tages i brug inden for en

måneds tid, når diverse vedligeholdelses-

og reparationsarbejder er

blevet udført.

Hav&Kaj juni 2008 7


Hektisk aktivitet på

arealerne ved Tauruskaj

Her har DONG Energy i

fo rbindelse af byggeriet af

vindmølleparken Horns Rev II

lejet et 50.000 kvadratmeter stort

område, hvor der er etableret

byggeplads og installationskontorer.

❚ Det er på dette areal, at vindmøllerne

næste år skal samles og monteres,

hvorefter de fra Tauruskaj udskibes til

deres plads i Nordsøen.

- Så til den tid vil dette areal være

fyldt op med delvist samlede vindmøller,

der skal færdigmonteres og afskibes

”på tid”, fortæller Henrik Mørup

Lehmann, der er DONG Energy’s projektleder

for hele etableringsprojektet.

Lige nu er der etableret kontorer

for byggepladsledelsen, for montageledelsen

og for koordinatorerne inden

for sikkerhed, miljø, dykkertjeneste og

sejlads samt for installationsledere og

tilsyn, der står for hele koordinationen

med entreprenørerne omkring installationen.

8 Hav&Kaj juni 2008

Mange igangværende

aktiviteter

Henrik Mørup Lehmann fortæller

videre, at DONG Energy rent fysisk har

en række aktiviteter i gang på Esbjerg

Havn.

Før man overhovedet kan foretage

sig noget ude på vindmølleparken,

skal der spredes et lag store sten på

bunden af Nordsøen.

De sejles for tiden fra Esbjerg Havn

ud til positionen på en speciel stenbåd.

Derefter skal der etableres 92

fundamentrør til de 91 vindmøller og til

den beboelsesplatform, der også skal

etableres ude ved vindmølleparken.

Det er store stålrør med en platform

og en stige påmonteret.

Disse fundamentrør ankommer til

Esbjerg fra Aalborg på en offshore-

barge, der nu midlertidigt ligger i

Dokhavnen. Den transporteres så

til Tauruskaj, hvor fundamenterne

omlades til specielfartøjet Sea Jack,

der sejler dem ud til deres plads i den

kommende vindmøllepark, hvor de

monteres på havbunden.

Før kabler og møller monteres, skal

der monteres kabelrør, dels inden i

fundamentrørene dels udvendig.

Selve kablerne ligger i øjeblikket på

tromler på havnen. De vil blive nedlagt

på havbunden af store kabellægningsskibe,

hvoraf i hvert fald det ene vil

anløbe Esbjerg.

Dette arbejde vil blive påbegyndt i

slutningen af juni i år.

Flere lokale entrepriser

Beboelsesplatformen, der bygges af

Semco Maritime, er næsten færdig og

vil blive transporteret ud til sin plads

i Nordsøen tæt ved Energinet.dk’s

transformerplatform, der kommer fra

Holland. Installationen af de to platforme

starter i august i år.

Beboelsesplatformen skal huse

nogle af de folk, der skal have tilsyn

med selve arbejdet offshore. Andre

vil blive sejlet frem og tilbage. Denne

entreprise er lagt i hænderne på

Esbjerg-virksomheden KEM Offshore,

der netop har specialiseret sig i denne

form for mandskabstransport med

specialbyggede skibe.

DONG Energy’s projektleder,

Henrik Mørup Lehmann: - Næste år

vil arealet ved Tauruskaj være fyldt op

med delvist samlede vindmøller, der skal

færdigmonteres og afskibes ”på tid”.


Hot spots på havnen

Havnens brugere og deres

kunder vil fra sensommeren

få adgang til trådløs internetforbindelse

overalt på havnens

område.

❚ Det bliver muligt, efter at fi rmaet

ELRO hen over sommeren får oprettet

10-20 såkaldte hot spots på forskellige

strategiske steder på havnen.

Det er SkyLine, der er en division

under ELRO og har som mission

at levere trådløst bredbånd til hele

Danmark, der kommer til at stå for det

praktiske arbejde med etableringen

samt efterfølgende også for driften.

- Det er blevet muligt for os, efter at

vi sidste år købte en licens til WiMAXsystemet

i Danmark, fortæller Lars

Kjær Kuhlmann, der er salgs- og marketingansvarlig

i SkyLine.

- Systemet består af en stor sendemast

samt en række små modtagere

og sendere, der skal placeres på strategisk

rigtige steder rundt omkring på

havnen, siger Lars Kuhlmann.

Ny asfalt på havnens veje

❚ I løbet af sommeren vil der blive

udført asfaltreparationer på en del

af vejene på havnearealet.

Tidsplanen for arbejdets udførelse

vil blandt andet afhænge af,

hvordan vejret arter sig hen over

sommeren.

● Fiskervej får nyt slidlag på hele

vejen.

● Læssevejen får nyt slidlag fra

strækningen fra Isbrogade til

Fiskebrogade.

● Canadavej udvides og får nyt

slidlag på hele strækningen.

● Sahara udvides med 2 meter i

den sydlige side, og der lægges

nyt slidlag på en strækning på

ca. 520 meter.

● Der anlægges en parkeringsplads

ved Taurusvej til personbiler

og lastbiler.

- Og vi er netop nu ved at fi nde disse

steder og lave aftaler med de virksomheder,

det drejer sig om.

De små modtagere og sendere er

ikke større end en lille madkasse, og

Lars Kuhlmann regner med, at hele systemet

er etableret og funktionsdygtigt

hen på sensommeren.

Man kan derefter koble sig på internettet

via sit trådløse netkort i PC’eren,

hvis man er besøgende på havnen,

mens virksomheder typisk vil vælge

- SkyLine-systemet på Esbjerg Havn

vil være funktionsdygtigt hen på

sensommeren, siger SkyLine’s

salgs- og marketingansvarlige,

Lars Kjær Kuhlmann.

en løsning, hvor man har etableret sin

egen modtager.

Et servicetilbud

Esbjerg Havns maritime chef, Torben

Jensen, siger, at etableringen af

hot spots på havnen skal ses som et

servicetilbud fra Havnen til dens

brugere og deres kunder.

Når systemet er etableret, vil

man fra et hvilket som helst sted på

havnen via internettet kunne komme i

forbindelse med sit kontor herhjemme

eller i udlandet eller med sin familie

derhjemme.

- Så vi håber, at vores kunder vil

tage godt imod tilbuddet, siger Torben

Jensen.

Hav&Kaj juni 2008 9


COPCO leverer kemikalier og

mineraler til offshoreindustrien

med ”pit stop”-hastighed

Fra sit kontor på hjørnet af

Vestkraftkaj og Amerikavej kan

direktør Flemming Copsø på

tætteste hold følge pulsen

i sin virksomhed.

❚ COPCO A/S leverer nemlig kemikalier

og mineraler mv. til offshoreindustrien.

Og det er altafgørende, at

kundernes specialdesignede injektionsfartøjer

meget hurtigt kan lægge til

ved virksomhedens pumpestation på

Europakaj og med ”pit stop”-hastighed

kan blive lastet med lige præcis de

syrer og kemikalier mv., der skal

anvendes til netop den forestående

opgave på oliefelterne i Nordsøen.

- For når offshoreskibene er i havn,

er der ofte kun tale om et kort pit stop,

inden de igen skal udføre deres arbejde

10 Hav&Kaj juni 2008

på Nordsøen, fortæller Flemming

Copsø. - Derfor er det af afgørende

betydning, at vi har produkterne klar og

kan laste dem hurtigt, så skibene kan

vende tilbage til oliefelterne så hurtigt

som overhovedet muligt.

Det kan lade sig gøre, fordi COPCO

i dag har etableret et stort computerstyret

tankanlæg, der er beliggende

lige bag virksomhedens hovedkontor.

Herfra ledes de forskellige kemikalier

og mineraler mv. gennem en 140

meter lang pipeline under kajen hen til

pumpeanlægget på Europakaj, hvorfra

man med høj sikkerhed og stor

hastighed kan laste skibet med præcis

de produkter, der skal anvendes til den

pågældende opgave.

- Og det kan vi gøre døgnet rundt

alle årets dage, fastslår Flemming

Copsø.

- Det er også nødvendigt, for i offshorebranchen

arbejder man hver dag

- også i påsken og juleaften og første

juledag, tilføjer han.

Stop for jernbanegods satte

skub i udviklingen

Flemming Copsø etablerede COPCO

allerede i 1991, så det er mange års

erfaring og tæt samarbejde med virksomhedens

kunder, der ligger til grund

for den position, som COPCO indtager

i dag.

- Og det er også denne årelange

erfaring, der er baggrunden for, at vi

har kunnet optimere vores lager- og

lastesystem, som det er tilfældet i

dag, siger Flemming Copsø.

Det er ellers kun et års tid siden, at

virksomheden fl yttede til den nuværende

adresse og etablerede sit supermoderne

tanklager i den forbindelse.

- Det var planer, som vi længe havde

arbejdet med, fortæller Flemming

Copsø. - Men de blev aktualiseret, da

Railion stoppede for trafi k med gods

på jernbane til Esbjerg Havn. Indtil da

havde vi baseret vores logistik set-up

på leverancer af fl ydende kemikalier

på jernbanevogne og i tankbiler til offshoreskibene.

Nu måtte vi rigge om til

Lastningen af specialfartøjer fra

pumpeanlægget på Europakaj styres via

computere hos COPCO.


Flemming Copsø: - Det er vores årelange erfaring, der er baggrunden for, at vi har kunnet optimere vores lager- og lastesystem,

som det er tilfældet i dag.

selv at kunne tage store tankskibe ind.

Og så var det jo helt nødvendigt med

et tankanlæg tæt ved kajkanten.

Også nye kunder til Esbjerg

Gennem årene har offshorevirksomheden

Halliburton, der blandt andet har

specialiseret sig i at injicere kemikalier

mv. ned i borebrønde med det formål

at få olien til at fl yde lettere op

til udvindingsplatformen, været en af

COPCO’s store kunder. Og Halliburtons

specialfartøj ”SKANDI FJORD” har

været en hyppig gæst i Esbjerg Havn.

Og det er det fortsat.

Men COPCO’s totalt optimerede

tankanlæg, som der ikke fi ndes magen

til omkring Nordsøen, er baggrunden

for, at det er lykkedes virksomheden

at interessere også andre lignende

offshorevirksomheder for at komme

til Esbjerg Havn for at tanke offshorekemikalier.

Proaktivt samarbejde

prioriteres

- Så vi har stor tiltro til fremtiden for

vores virksomhed og til offshorebran-

chen i det hele taget, fastslår Flemming

Copsø. - Vi har altid prioriteret et

proaktivt samarbejde med vore kunder

og gennem årene skabt et tillidsforhold,

som er altafgørende i denne

branche. Og det vil vi naturligvis fortsætte

med i fremtiden. Kunderne skal

være sikre på, at de kan regne med os

til enhver tid. Vi skal have de rigtige

produkter på lager og kunne levere på

alle tider af døgnet.

- Vi skal også fortsat udvikle virksomheden

og hele tiden være foran

- og ikke henfalde til fristelsen for at

hvile på laurbærrene, slutter Flemming

Copsø.

Igennem de senere år

har COPCO videreudviklet

sin forretning og er nu også

aktiv i udlandet.

Udover til den danske

sektor leverer virksomheden

således også kemikalier og

mineraler til den britiske og

norske sektor samt til Afrika.

Hav&Kaj juni 2008 11


Fakta om

SKANDI FJORD

SKANDI FJORD er et specialfartøj,

der er designet til at

injicere væsker og kemikalier

ned i borebrønde med det formål

at lette opstrømningen af olie.

Skibet kan injicere forskellige

syrer ned i brøndene. Med et tryk

på 1000 bar kan injiceres 8 m 3

syre pr. minut, og skibets kapacitet

er 680 m 3 .

Der kan desuden injiceres en

blanding af sand og forskellige

kemikalier alt efter opgavens art.

Skibet kan laste ca. 1.000 tons

sand og kemikalier.

SKANDI FJORD er bygget i

1983. Det er på 3.254 GT, er 88

meter langt og 18 meter bredt og

har en dybgang på små 5 meter.

Skibet er forsynet med to dieselmotorer,

der kan yde i alt 7.200

HK. Servicefarten er 14,5 knob.

I forsommeren har SKANDI

FJORD været travlt beskæftiget

på Nordsøen. I maj måned havde

skibet således 11 rejser mellem

Esbjerg og felterne. Hvert job

tager to dage, og så er der lige

en halv dag i havn til tankning af

diverse syrer og kemikalier mv.

Royalt besøg

Regentparret besøgte Esbjerg i

dagene 2.-3. juni, og to havnevirksomheder

fi k royalt besøg.

❚ I strålende vejr ankom kongeskibet

Dannebrog til Esbjerg, og præcis kl.

10.00 lagde det til ved Newcastlekaj bag

Dokken-projektet.

Herefter kørte Dronningen og Prins

Henrik - ledsaget af 60 garderhusarer - i

åben karet ad Hulvejen og Kongensgade

til modtagelse på rådhuset.

I det omfattende program med

stærkt kulturelt islæt indgik også et par

erhvervsrelaterede punkter med relation

til Esbjerg Havn, idet Dronningen på

besøgets første dag afl agde besøg på

offshorevirksomheden Semco Maritime,

mens prins Henrik besøgte speditionsvirksomheden

Blue Water Shipping.

I strålende vejr ankom

kongeskibet Dannebrog

til Esbjerg.

Foto: Tue Sørensen

Hav&Kaj

Udgiver:

Esbjerg Havn

Ansvarshavende:

Salgs- og marketingchef

Søren Clemmensen

Redaktionelt arbejde:

Total-Kommunikation

Foto:

MEDVIND/Bent Sørensen

Layout og produktion:

Reese Grafi sk

More magazines by this user
Similar magazines