Bøger om køn i pædagogik - Frie Børnehaver og Fritidshjem

frie.dk

Bøger om køn i pædagogik - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Køn i Pædagogik

Frie børnehaver og fritidshjem

Julie Manley Vorsaa

2013


Foreningen Køn i pædagogik

* Foreningen Køn i Pædagogik arbejder for at øge

opmærksomheden omkring de stereotype kønsroller

og forståelser af køn, der stadig er til stede i den

pædagogiske dagligdag.

* Vores mål er at medvirke til at skabe en forståelse for

kønnets mangfoldighed, som kan udvide

udfoldelsesmulighederne for den enkelte.


Mål med dagen

Når dagen er omme, har i fået styrket fagligheden i jeres

specialiserede pædagogiske praksis.

* Begreber om køn og kønssensitivitet

* Et kønssensitivt blik i og på egen praksis

* Handlingsmuligheder på et kønssensitivt blik

* Refleksion over hvilke krav et fagligt blik på

køn stiller til jer som fagpersoner


Dagens program

1. Intro

2. Oplæg: Køn – et fagligt blik og en faglig

tilgang til en kønssensitiv praksis

3. Konsekvenserne af en kønsblind

tilgang

4. Værktøjer til en kønssensitiv praksis

5. Hvad kan I gøre – metodeudvikling.


* Fortæl kort om dig selv

* Fortæl kort om din institution.

* Hvor møder i køn i jeres pædagogiske praksis?

* Er det noget i bevidst arbejder med og hvordan?

?


Køn i daginstitutionen

* Faglighed eller common-­‐sense?

* Børneforståelse eller barndomsopfattelse

Børneforståelse = fagspecifik viden

Barndomsopfattelse = erfaring, offentlige diskurser

o.s.v.


Kønsdebatten i Danmark

”Ligestilling er kun på den politiske dagsorden i forbindelse med

konkrete forhold som barselsorlov for mænd, tvangsægteskaber i

etniske grupper etc.

Set med danske øjne er ligestilling så at sige fraværende i det kulturelle

billede, samtidig med at en traditionel kønsordning og traditionelle

kønsforestillinger er fremherskende ikke mindst i mediernes

underholdningsprogrammer.

Den ”danske” kultur fremstilles og forstås som kønsneutral, hvilket

medfører en kønsblindhed. Kønsneutraliteten har sammenhæng med

en liberalistisk ideologi og deraf følgende forestilling om individuel

frihed og ansvar for eget liv.”

Citat fra Nordisk ministerråds rapport ”Køn, ligestilling og skole

1990-­‐2004”


Kønsdebatten i Danmark

”I dag står spørgsmålet om barnets køn mere centralt i

pædagogikken end nogensinde, for køn er blevet den nye

ideologiske kampplads for vidt forskellige

forskningsretninger og for debattører i den brede

offentlighed.”

Asterisk, marts 2012


Kønsdebatten i Danmark

* Neurobiologisk læring

* Taberdrengene og tabermændene

* Kvindefag og mandefag

* Diagnosebørn ADHD/selvskader

* ”Pink Stinks”

* Kønsopdeling

* Egalia – det svenske indspark


Kønsdebatten i Danmark

Ergo:

1. Køn er et perspektiv, der på forskellig vis har

betydning i alle niveauer og i alle kontekster i det

sociale.

2. Køn er en kampplads for pædagogiske retninger og

politiske ideologier.

3. Som fagfolk skal I kunne forholde jer kritisk og

kønssensitivt til jeres felt.


* Sex og Gender

* biologisk og socialt køn

Begrebet køn


Pige og dreng

* Dualistisk forståelse af køn

* Kønnets relationelle eksistens


Jamen er det nu et problem?


Biologisk –essentialistisk tilgang

* Medfødt indre biologisk kerne – uanset social og

kulturel kontekst

* Hjernen – direkte årsagssammenhænge mellem

kønsforskelle i hjernen og sociale og psykologiske

behov

* Konsekvens: behov for forskellige pædagogiske

metoder til de to køn.


Den socialkonstruktivistiske tilgang

* Ingen uberørt biologisk essens

* Magt og hvordan viden produceres som en social

aktivitet

* Individet er en social kategori

* Ikke en sandhed


diskurs

* Diskurs er de sproglige og begrebsmæssige

kategorier som udsagn, teser og teorier der

tilsammen udgøre en forestilling om noget.


Køn som diskurs

* Køn er noget vi gør ikke noget vi er.


* Normer detailstyre ikke adfærd

* Normer er vigtige

* magtperspektiv

Normer


[Norm]

”Afvigelser konstitueres af, hvad der anses for at være

normalt. Normen har afvigelsen som sit

eksistensgrundlag.”

Judith Butler


piger

* Leger tæt ved de voksne og gøres aeængige af

voksne

* Leger parvis, har relationer med en ad gangen

* Trænes til tilpasning og forsigtighed

* Øver sig i adskillelse

* Gives og tager rollen som stødpuder og

hjælpefrøkner

* Tilgodeser andres behov

* Har en stærk retfærdigheds-­‐ og

lighedsopfattelse

* Identiteten baseres på relationer og lighed med

andre

* Får meget kropskontakt med voksne

* Beskrives som hjælpsomme. Dygtige, lydige,

søde

* Træner sprog, relationer, lydhørhed og hensyn i

legen og i voksenstyrende aktiviteter

* Træner finmotorik

* Undgår konflikter, tager modgang personligt og

får skyldfølelse

* Sproget bruges til at udtrykke følelser,

relationer og oplevelser

* Viser passivitet og adlyder i stedet for at tage

initiativer

* Er aldrig hovedpersoner, ikke engang i deres

eget liv

konsekvenser

drenge

* Leger i afstand fra de voksne

* Leger i store grupper

* Tager og får rollen som leder

* Har en stærk jeg-­‐opfattelse, undgår svaghed,

bliver modige

* Gør sig gældende

* Befinder sig på en position i drengegruppens

tydelige hierarki.

* Identiteten baseres på negative kommentarer

og formaninger samt afstandstagen fra alt

kvindeligt

* Undgår kropskontakt med voksne

* Udvikler aggressioner

* Eksperimenterer og tester

* Er konkurrence-­‐ og præstationsorienterede og

tænder på regler og grænser

* Handler direkte og håndgribeligt ved konflikter

* Får meget negativ opmærksomhed

* Træner initiativrigdom, grovmotorik, lederskab

og hierarki i leg og voksenstyrede aktiviteter

* Deres sprog handler om målbare ting, helst

store, og indeholder diverse lyde

* Er aktive


sprog

* I tabellen nedenfor vises en række blandede eksempler på

norma5vt sprogbrug:

* FODBOLD vs. PIGEFODBOLD

* SKUESPILLER vs. DØV SKUESPILLER

* MOR vs. LESBISK MOR

* CHEF vs. KVINDELIG CHEF

* PÆDAGOG vs. MANDLIG PÆDAGOG

* KVINDE vs. MUSLIMSK KVINDE

* PAR vs. BØSSEPAR


* Mobning

konsekvenser

* Tolerance = udstilling og ensretning


medlæring


Konsekvenser

Børnefællesskaber


* Det hele barn

* Anerkendende

* inkluderende

konsekvenser


?

Hvilke konsekvenser støder i på?


* Kønsopdelt pædagogik

* Kompensatorisk ligestillingspædagogik

* Normkritisk pædagogik

Metoder


* Mobning

* Livskvalitet

* Anerkendelse

* Inklusion

* Det hele barn

værktøjer


metodeudvikling

Tænk på :

* Læreplaner

* Forældresamarbejde

* Kollegaer

* Pædagogers rolle som kønsbærer

* Børnefællesskaber

* Institutionens opbygning

* Årets gang

* Børnekultur og kultur til børn


Minister: Mænd er savnet i

børnehaven og vuggestuen.

* ”For det er vigtigt, at de små børn oplever både

lighederne og forskellene på kønnene. Og at de kan

bruge de forskellige køn som rollemodeller og

identificere sig med de voksne, der er i

daginstitutionerne, vurderer formanden”.

* Henning Pedersen understreger samtidig, at han

synes, at kvinderne gør et fremragende stykke

arbejde i daginstitutionerne.

* Avisen.dk


opsamling

Hver gruppe præsentere jeres to bedste ideer.


Bøger om køn i pædagogik – generelt:

Læs mere

Åbne og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik af Ane Havskov Kirk, Katrine Scott,

Karoline Siemen og Anne Wind (red.), 2010.

Kan købes på www.frydenlund.dk/

Piger, drenge og pædagoger – ligestillingspædagogik i praksis af Kajsa Wahlström, Forlaget

Børn og Unge, 2005 -­‐Den svenske pædagog og børnehaveleder fortæller levende og

medrivende om, hvordan to børnehaver har udviklet en ligestillingspædagogisk praksis.

Bogen er en praksisnær beskrivelse af arbejdet med køn.

Frogs and Snails and Feminist Tales. Preschool Children and Gender af Bronwyn Davies,

2003 -­‐ Den australske forsker Bronwyn Davies undersøger via analyser af børns leg,

samtaler og reaktioner på feministiske eventyr, hvordan børn gør køn i sociale processer.

Mænd og omsorg af Katrin Hjort og Steen Baagøe Nielsen (red.), Hans Reitzels Forlag, 2003

Antologi om mænds relativt nye rolle som omsorgspersoner både i

privatsfæren og i omsorgserhverv. Antologien rummer mange interessante

analyser af manderollen og mere generelt om kønnets rolle i det

pædagogiske felt.


Materialer om køn i pædagogik – generelt:

Læs mere

Flere end to slags børn – en rapport om køn og ligestilling i børnehaven af Jesper Olesen,

Kenneth Aggerholm og Jette Kofoed, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske

Universitetsskole, 2008 -­‐Rapport udarbejdet på opdrag fra ligestillingsministeren som

undersøger, hvilken betydning køn og ligestilling har i den pædagogiske praksis i

børnehaver. Rapporten konkluderer bl.a., at traditionelle forestillinger om maskulinitet

og femininitet trives og reproduceres i børnehaverne og opfordrer til, at køn og

ligestilling sættes på dagsordenen på uddannelsen og i institutionerne.

Anne Winds speciale ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus

Universitet. Beskrivelse af specialet kan findes på: edu.au.dk/forskning/projekter/

boerneliv-­‐i-­‐ghettoer/

30 forslag – en politik for drenge og mænds ligestilling af Tænketanken VM

-­‐ Viden om Mænd, København 2011

More magazines by this user
Similar magazines